1
Štatút súťaže „Daj koment“
Úvod
Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., vyhlasuje súťaž „Daj koment“ podľa pravidiel uvedených v tomto štatúte
súťaže (ďalej len „štatút“).
I. Predmet súťaže
1. Organizátorom súťaže „Daj koment“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Slovak Telekom, a. s., so sídlom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2081/B (ďalej len „organizátor“) v spolupráci s reklamným partnerom
organizátora, spoločnosťou MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o., so sídlom Prešernova 4, 811 02
Bratislava, identifikačné číslo 31 335 667, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č.3765/B (ďalej len „reklamný partner“) a ďalej spoluorganizátorom DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO 35 701 722 (ďalej len „spoluorganizátor“). Poskytovateľ
výhier, telefónov HTC a lístkov na futbalový zápas, je spoločnosť HTC Corporation, 23, Hsing Hua Rd.,
Taoyuan City, Taoyuan, 33068 Taiwan (ďalej aj „Poskytovateľ výhry“).
2. Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja služieb organizátora a spoluorganizátora.
3. Predmetom súťaže je v čase konania súťaže pridať na stránke www.dajkoment.sk komentár, vzťahujúci
sa k príslušnému súťažnému futbalovému zápasu, vysielanému na televíznom kanáli DigiSport 3 (ďalej len
„súťažný zápas“), a to v zmysle pravidiel a podmienok súťaže uvedených v tomto štatúte. Zo všetkých
autorov komentárov vzťahujúcich sa ku konkrétnemu súťažnému zápasu bude v zmysle čl. III tohto štatútu
vyžrebovaný jeden súťažiaci, ktorý získa výhru uvedenú v čl. IV tohto štatútu.
II. Súťažiaci a osobné údaje
1. Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) a výhercom v súťaži sa môže stať ktorýkoľvek užívateľ sociálnej
siete Facebook alebo Twitter, ktorý splní ďalšie podmienky súťaže uvedené v čl. II. a III. tohto štatútu.
2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, spoluorganizátora a partnera, ako aj osoby týmto
osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa
preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a
zostáva v dispozícii organizátora súťaže.
3. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. Organizátor spracúva
osobné údaje súťažiacich v rozsahu (i) fotografia súťažiaceho a nicku (prezývky) zverejnených na sociálnej
sieti Facebook alebo Twitter (ii) verejného profilu súťažiaceho na sociálnej sieti Facebook alebo Twitter,
(iii) zoznamu priateľov (friend list) na sociálnej sieti Facebook alebo Twitter, (iv) e-mailovej adresy, a to na
účel účasti v súťaži, s čím súťažiaci súhlasí akceptáciou tohto štatútu. Ak sa súťažiaci stane výhercom,
udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho nicku (prezývky) na sociálnej sieti Facebook alebo
Twitter, a to na stránke www.dajkoment.sk a v živom vysielaní televízneho kanálu DigiSport 3.
4. Z účasti na súťaži sú vylúčené aj všetky osoby, voči ktorým organizátor eviduje neuhradenú splatnú
pohľadávku (vrátane pohľadávky na zaplatenie zábezpeky na cenu za poskytnuté alebo požadované
služby alebo tovary alebo inej finančnej zábezpeky) alebo ktorým organizátor v súlade s ustanoveniami
Sídlo
IČO/IČ DPH
Obchodný register
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
35 763 469/SK 2020273893
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
2
zákona o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov zastavil alebo prerušil poskytovanie
elektronických komunikačných služieb z dôvodu zneužívania služby.
5. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:
a) vyhlasuje, že:
i.
je občanom SR;
i.
udeľuje organizátorovi a spoluorganizátorovi časovo a teritoriálne neobmedzený súhlas
na bezodplatné zverejnenie ním vytvorených príspevkov a berie na vedomie a súhlasí
s tým, že mu v súvislosti so zverejnením ním vytvorených príspevkov nevznikne žiadny
nárok na odmenu;
ii.
súhlasí s opakovaným zverejnením svojho užívateľského mena (nicku) a profilovej fotky
zo sociálnej siete Facebook alebo Twitter a ním pridaného komentára na stránke
www.dajkoment.sk a v rámci živého vysielania večerného štúdia týkajúceho sa
súťažného zápasu na televíznom kanáli DigiSport 3.
iii.
súhlasí s archivovaním svojho príspevku v archíve streamov príspevkov na stránke
www.dajkoment.sk po dobu 12 mesiacov;
iv.
vyhlasuje, že ním vytvorený príspevok neoprávnene nezasahuje do osobnostných práv
inej fyzickej osoby;
v.
je plnoletý alebo
vi.
nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a
spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca;
b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a
pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé,
zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a
skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.
III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže
1. Súťaž sa uskutoční v troch samostatných súťažných kolách, vzťahujúcich sa na tri súťažné zápasy, ktoré sú
vysielané na televíznom kanáli DigiSport 3 v deň konania jednotlivých kôl súťaže (ďalej len „kolo súťaže“).
2. Prvé kolo súťaže sa uskutoční 05.11. 2014.
Druhé kolo súťaže sa uskutoční 25.11. 2014.
Tretie kolo súťaž esa uskutoční 09.12.2014.
3. Každé kolo súťaže začína o 15:00 dňa konania súťažného zápasu a bude ukončené 5 minút po skončení
súťažného zápasu (ďalej len „čas trvania súťaže“).
4. Jednou z podmienok účasti na príslušnom kole súťaže a úlohou súťažiaceho je:
a) prihlásiť sa na stránke www.dajkoment.sk prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti
Facebook alebo Twitter, a
Sídlo
IČO/IČ DPH
Obchodný register
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
35 763 469/SK 2020273893
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
3
b) napísať na stránke www.dajkoment.sk aspoň jeden komentár, vzťahujúci sa k príslušnému
súťažnému zápasu
5. Súťažiaci berie na vedomie, že na stránke www.dajkoment.sk je zakázané umiestňovať príspevky, ktoré:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
nebudú súvisieť s príslušným zápasom, alebo predmetom súťaže a športovou tematikou;
budú duplicitné alebo budú mať charakter spamu;
nebudú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
budú vulgárne, sexuálne zamerané, propagujúce násilie, ponižovanie, šikanu, diskrimináciu, rasizmus,
fašizmus, vandalizmus, útočné vojny, agresivitu, politickú, občiansku, národnostnú, náboženskú a inú
neznášanlivosť alebo inak nevhodné pre mladistvých užívateľov internetu;
budú obsahovať osobné údaje;
budú v rozpore so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov;
nebudú autorsky vysporiadané v súlade s ustanoveniami zákona o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov;
budú neoprávnene zasahovať do osobnostných práv inej fyzickej osoby;
budú propagovať produkty okrem produktov organizátora a spoluorganizátora;
budú propagovať konkurenčné tovary, služby alebo značky organizátora alebo partnera, resp. ktoré
budú iným spôsobom ohrozovať alebo poškodzovať práva a právom chránené záujmy organizátora
alebo partnera.
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o publikovaní príspevkov na stránke www.dajkoment.sk
a v prípade, ak príspevky súťažiaceho nespĺňajú vyššie uvedené kritériá, takéto príspevky nezverejniť.
Zároveň v prípade, ak príspevok nespĺňa vyššie uvedené kritéria, pričom bol publikovaný, môže
organizátor takéto príspevky odstrániť a súťažiaceho, ktorý takýto príspevok vytvoril, zo súťaže vylúčiť.
6. Opakovanie rovnakých príspevkov alebo spammovanie je zakázané a môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho
zo súťaže.
7. Používanie viacerých facebookovských alebo twitterovských identít jedným súťažiacim je zakázané.
Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže.
8. V každom jednotlivom kole súťaže sa zo všetkých súťažiacich, ktorých príspevok týkajúci sa súťažného
zápasu bol v čase trvania súťaže na stránke www.dajkoment.sk publikovaný a zároveň nedošlo k jeho
odstráneniu v zmysle bodu 4 tohto článku vytvorí databáza súťažiacich, platná pre iba pre toto konkrétne
kolo súťaže (ďalej len „databáza súťažiacich“). Z tejto databázy súťažiacich bude vyžrebovaný jeden
súťažiaci, ktorý získa výhru podľa čl. IV tohto štatútu (ďalej len „výherca“).
9. Tá istá osoba sa môže zúčastniť aj viacerých jednotlivých kôl súťaže. Databázy súťažiacich sa pre
jednotlivé kolá súťaže nezlučujú. Pre účasť v každom kole súťaže musí súťažiaci splniť všetky podmienky
podľa tohto štatútu jednotlivo.
IV. Výhry
Výherca získa v príslušnom kole súťaže nasledovnú výhru:
1. Prvé kolo súťaže – Zájazd na zápas Chelsea – Sporting Lisabon v hodnote 600 € s DPH, ktorý
obsahuje:
a. 2x lístok na zápas Chelsea Londýn – Sporting Lisabon, štadión Stamford Bridge
b. 2x spiatočná letenka Bratislava – Londýn
c. 1x ubytovanie pre dve osoby v Londýne
Sídlo
IČO/IČ DPH
Obchodný register
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
35 763 469/SK 2020273893
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
4
Súťažiaci berie na vedomie, že pre prípad výhry bude musieť s Poskytovateľom výhry uzavrieť
zmluvu o zájazde, prípadne inú zmluvnú dokumentáciu, vzťahujúcu sa na zájazd v zmysle
platných právnych predpisov.
Druhé kolo súťaže: smartfón HTC One M8 v hodnote 609 Eur s DPH
Tretie kolo súťaže: smartfón HTC One M8 v hodnote 609 Eur s DPH
2. Výhry v súťaži podliehajú dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry
odovzdané výhercom predstavujú výhry pred zdanením a organizátor súťaže nenesie žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.
V. Odovzdávanie výhier
1. Za účelom odovzdania a realizácie výhry je výherca príslušného kola súťaže povinný poskytnúť
organizátorovi súčinnosť. Súčinnosť poskytne výherca organizátorovi tým spôsobom, že ho formou
súkromnej správy zaslanej na www.facebook.com/telekom.sk alebo https://twitter.com/TelekomSK,
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia jeho nicku (prezývky) podľa čl. II ods. 3 tohto štatútu,
kontaktuje a potvrdí svoj záujem o výhru. Zároveň výherca poskytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno,
priezvisko, e-mail adresa, telefónne číslo a adresa bydliska, a udelí organizátorovi súhlas na ich
spracúvanie. Poskytnutie a udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich
nepotvrdenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, nevyhnutnej na realizáciu výhry,
s čím je spojený zánik práva na výhru.
2. Následne organizátor telefonicky alebo e-mailom spätne kontaktuje výhercu príslušného kola a vyzve ho
na potvrdenie svojich osobných údajov a záujmu o výhru. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že
telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť partnerom
súťaže nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov.
Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení.
3. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom príslušného kola súťaže a výherca príslušného kola súťaže sa
neozve organizátorovi do 10 pracovných dní od termínu, kedy bol jeho nick (prezývka) na sociálnej sieti
Facebook alebo Twitter zverejnený na stránke www.dajkoment.sk, spôsobuje mu to zánik práva na výhru
a výhru získava vyžrebovaný náhradník.
4. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne
úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej
zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.
VI. Práva dotknutej osoby
1. Dotknutá osoba má právo (najmä na základe ustanovení Zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov) na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa najmä na:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
Sídlo
IČO/IČ DPH
Obchodný register
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
35 763 469/SK 2020273893
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
5
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona 122/2013
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5
je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje
na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,
ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely
priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v
poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
VII. Záverečné ustanovenia
1. Ceny v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Ceny nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.
Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade
akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor.
2. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na www.dajkoment.sk.
Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek
zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na www.dajkoment.sk.
3. Organizátor nezodpovedá za obsah súťažných príspevkov na stránke www.dajkoment.sk. V prípade, ak
chce súťažiaci alebo tretia osoba nahlásiť príspevok, ktorý porušuje jej práva alebo pravidlá tohto štatútu,
je potrebné aby zaslal e-mail na adresu [email protected], v ktorom čo najpresnejšie identifikuje
predmetný príspevok (napr. zaslaním linku na predmetný príspevok).
V Bratislave, 5.11. 2014
Slovak Telekom, a.s.
Sídlo
IČO/IČ DPH
Obchodný register
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
35 763 469/SK 2020273893
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
Download

Podmienky používania