www.hnonline.sk
IT technológie v podnikaní
komerčná príloha hn
hospodárske noviny
Povedali o nás:
„S&T Slovakia veľmi dobre
pozná naše prostredie,
spolupracujeme už
od roku 1995. V oblasti
finančného riadenia
a jeho súčastí,
aj manažérskej nadstavby
v oblasti riešení Business
Intelligence, sa spoliehame
na kompetentnosť
a znalosti odborníkov
S&T Slovakia.“
Vladimír Valach,
riaditeľ divízie Financie
spoločnosti Stredoslovenská
energetika
„Naša oceliareň má dnes
k dispozícii informačný
systém, ktorý poskytuje
manažérom detailný
prehľad o dianí v oceliarni,
ako aj informácie potrebné
pre rozhodovanie
a riadenie podniku
– všetko v reálnom čase.“
Alexander Urban,
generálny riaditeľ
spoločnosti Slovakia
Steel Mills
„Užívateľské prostredie
SAP Business Intelligence
je veľmi jednoduché
a príjemné, a nástroj
zvláda aj bežný
užívateľ bez znalosti
programovania.“
Tibor Hubík,
riaditeľ pre ekonomiku
a riadenie ľudských zdrojov
spoločnosti Grafobal Skalica
„Takmer každý štvrtý
podnik sa opiera
o Business Intelligence
dáta a systémy. Podniky,
ktoré dosahujú lepšie
výsledky napríklad
v prieskume uviedli,
že sa 4,75-krát viac
spoliehajú na BI dáta
a systémy.“
Marián Cápay,
riaditeľ pre obchod
a poradenstvo spoločnosti
Ernst & Young
„Outsourcingový model
fungovania je pre nás
prínosom, nakoľko
nemáme vlastné
oddelenie IT. Starostlivosť
o náš ERP systém sme
plne zverili do rúk S&T
Slovakia.“
Vierka Palanová,
finančná riaditeľka
spoločnosti TuCon
MOBILITA
OUTSOURCING
Správa mobilných zariadení
Prenájom SAP riešení.
Outsourcingové centrum
a outtasking
26
Vydáva Ecopress
BUSINESS
INTELLIGENCE
Prezentácia
a vizualizácia dát
27
28
utorok 4. decembra 2012
Partnerstvo nás zaväzuje pokračovať
v inováciách
Spoločnosť S&T Slovakia získala status SAP GOLD PARTNER ako prvá lokálna firma na území Slovenska. Dlhoročná
spolupráca so spoločnosťou SAP vyústila do získania najvyššej úrovne partnerstva. O takmer 20-ročnej spolupráci,
technológiách, aj o spôsobe, ako sa mení rozhodovanie vo veľkých podnikoch, sme sa porozprávali s Petrom
Dovhunom, ktorý je Country Manager S&T Slovakia.
Čo pre vás znamená štatút Gold
partnera spoločnosti SAP?
Veľmi nás teší, že sme prvou slovenskou spoločnosťou, ktorá získala
štatút zlatého partnera spoločnosti
SAP. Vnímame to ako potvrdenie
správneho strategického rozhodnutia zamerať sa len na vybrané oblasti a v nich sa snažiť o dokonalosť
v poskytovaní služieb. Rovnako, ako
počas posledných 20 rokov, tak aj dnes
si uvedomujeme záväzok pokračovať v nastúpenej ceste a neúnavne
zavádzať inovácie v prospech našich
zákazníkov. Sme presvedčení o tom,
že získanie štatútu reflektuje zvolenú
stratégiu, nielen čiastkové úspechy,
ktoré sme za roky spolupráce dosiahli. Ak by som to mal prirovnať,
tak štatút zlatého partnerstva je
ako titul vo futbale. Získať ho prvýkrát je skvelá vec, no jeho každoročné obhájenie je výzvou pre celý
tím. Berieme to ako veľký záväzok
do budúcnosti.
Ako sa odlišuje S&T Slovakia ako
partner SAP od konkurencie, čo je
vaša pridaná hodnota v oblasti SAP?
Aj reakcie našich zákazníkov potvrdzujú naše presvedčenie, že je to
práve naša špecializácia na vybrané
oblasti. Dlhoročné skúsenosti našich
konzultantov a detailné vedomosti
o biznise našich zákazníkov umožňujú prinášať na mieru šité riešenia.
Technologický základ tvoria vysoko
účinné a efektívne nástroje SAP,
ktoré naši konzultanti nastavia tak,
jedného informačného systému, nič
nemôže meniť, všetko je už dopredu
štandardizované. Opak je však
pravdou, čoho dôkazom je aj množstvo našich zákazníkov, ktorí využívajú SAP upravený presne tak, ako
im to vyhovuje. Finančné inštitúcie
využívajú systém, ktorý spĺňa ich
špecifické požiadavky. Výrobné
podniky požadujú podporu ich výrobných procesov, logistiky, či prepojenie na iné špecializované
softvéry. Naši zákazníci z oblasti
sieťových odvetví zase očakávajú
od systému okrem iného aj rýchle
a prehľadné spracovanie miliónov
údajov.
Spoluprácu oboch firiem sprevádzalo množstvo spoločných projektov. Viete spomenúť aj nejaké
konkrétne, na ktoré ste v S&T
Slovakia obzvlášť hrdí? Ktoré oblasti sú vašou doménou?
Je veľmi ťažké vybrať len dva
alebo tri projekty, či zákazníkov,
keďže si ceníme dôveru naozaj každého z nich. Teší nás, že máme
najväčší počet zákazníkov na Slovensku so systémom SAP – viac ako
70 – a že naši špecialisti a konzultanti tento systém naďalej zveľaPeter Dovhun
ďujú a prinášajú špecifické riešeCountry Manager S&T Slovakia
nia šité na mieru zákazníkom.
Snímka: HN/Peter Mayer
Môžem ale pomenovať oblasti,
na ktoré sa zameriavame, a kde vieme
aby čo najlepšie zodpovedali potre- donedávna napríklad panovalo pre- byť našim zákazníkom partnerom
bám našich zákazníkov. Tým sa nám svedčenie, že ak si firma implementuje vďaka vedomostiam a poznaniu ich
súčasne darí búrať predsudky. Ešte SAP, tak je „zaviazaná do košieľky“ biznisu. Máme bohaté skúsenosti
v oblasti výrobných spoločností, sieťových odvetví, finančného sektoru aj
vzdelávania. Vďaka dôvere našich
zákazníkov sme sa mali možnosť podieľať na skvalitnení a zefektívnení
logistiky pre nadnárodnú distribučnú
spoločnosť, alebo riadení výrobných
procesov v automobilke Volkswagen.
Realizovali sme aj riešenie finančných procesov a logistiky v telekomunikačnej spoločnosti Orange a čo do
rozsahu a dosahu asi najväčším
projektom je nasadenie SAP-u ako
informačného systému na slovenských univerzitách v rámci projektu
SOFIA.
Ako sa mení prístup zákazníkov
k SAP? Čo je pre nich dnes najdôležitejšie?
V 90. rokoch väčšina stredne
veľkých a veľkých spoločností
hľadala riešenie na to, ako zvládať a riadiť svoj rast. Firmy menili
svoje podnikové informačné systémy
do štandardu, ktorý umožní nielen
riadiť, ale súčasne aj zefektívňovať
procesy. SAP bol a stále je svetovým
štandardom práve v tejto oblasti.
Preto dnes takmer 60 % spoločností
na Slovensku vo vyššom a strednom
segmente používa práve SAP ako
informačný systém. Pokiaľ sme sa
v minulosti zameriavali primárne
na zavádzanie SAPu, v posledných
rokoch prevažuje dopyt po vysoko
sofistikovaných riešeniach riadenia
podporných procesov.
Pokračovanie na strane 26
Efektívne riešenia pre business
Manažovanie toku podnikových
informácií a schopnosť ich efektívneho využitia patria medzi najdôležitejšie podnikateľské zručnosti.
Rýchly, presný a spoľahlivý prísun
informácií je dôležitý nielen v oblasti
hlavných podnikových činností, ale aj
v oblasti podporných procesov.
Podnikové informačné systémy SAP
boli vyvinuté tak, aby podnikateľom
podstatne zjednodušili ich prácu.
A ak dnes hovoríme o komplexných
systémoch, tak systémy SAP rozhodne patria k tým najkomplexnejším.
Od úplných samozrejmostí spojených
s financiami a účtovníctvom, cez kontroling a zložité výrobné procesy,
až po HR a špeciálne odvetvové riešenia, vie SAP pokryť celú bussiness
problematiku. Podnikatelia sa tak
môžu sústrediť na kľúčové oblasti
svojho podnikania.
Spoločnosť S&T Slovakia patrí
medzi najvýznamnejších partnerov
spoločnosti SAP na slovenskom trhu.
Bola prvou spoločnosťou, ktorá realizovala SAP riešenia u zákazníkov
na Slovensku. Jej portfólio v oblasti
SAP podnikových riešení a aplikácií
a služieb zahŕňa celú škálu od strategického poradenstva, cez implemen-
táciu ERP systémov a aplikačných
nástrojov pre podporu základných
podnikových procesov až po vývoj
individuálnych zákazníckych riešení
a následnú systémovú údržbu.
V priebehu takmer 20-ročnej spolupráce S&T Slovakia uskutočnila
viac ako 200 komplexných SAP projektov v rôznych odvetviach trhu.
Pokrývajú oblasti výroby, logistiky,
financií, aj ľudských zdrojov. S&T
Slovakia súčasne prevádzkuje centrum systémovej podpory a outsourcingové centrum pre SAP riešenia
pre približne pre 3 500 užívateľov.
Vždy zložité a komplexné výrobné
procesy
V oblasti výrobnej a materiálovej
logistiky má S&T Slovakia na konte
viac ako 50 realizovaných projektov
na Slovensku, a to v oboch typoch
výroby – v procesnej aj diskrétnej
výrobe – napríklad pre spoločnosti
Elster, Embraco, Grafobal, Heineken,
Chirana Injecta, Leoni, Metsä Tissue,
Nexis, Slovalco a mnohé iné. Ďalšie
projekty boli realizované pre zákazníkov najmä v Českej republike, ale aj
Poľsku a ďalších krajinách. Medzi
najväčšie projekty v sektore výrobných spoločností, ktoré S&T Slovakia
realizovala v poslednom období,
rozhodne patrí aj projekt v novej
oceliarni vo východoslovenskej obci
Strážske. Minioceliareň Slovakia
Steel Mills (SSM) vznikla „na zelenej lúke“. Cieľom bolo vybudovať
moderný, plne automatizovaný
Jadrom výrobných procesov
Slovakia Steel Mills
je integrovaný systém SAP
podnik na produkciu ocele, ktorý je
v prevádzke nepretržite 24 hodín,
sedem dní v týždni. „Víziou našej
oceliarne je byť úspešným, konkurencieschopným európskym výrobcom stavebnej ocele a tyčových
ocelí s vyššou pridanou hodnotou,
ktoré pripravujeme do nového výrobného programu. Špičkový informačný systém nám pomáha napĺňať túto
víziu,“ vyjadril sa Alexander Urban,
generálny riaditeľ spoločnosti Slovakia Steel Mills.
Pokračovanie na strane 26
26
it technológie v podnikaní
Ako si poradiť v podniku so správou
mobilných zariadení?
Nové výzvy pre firmy
Význam jeho slov potvrdzuje
hneď niekoľko štatistických faktov.
Podľa štúdie IDC bude v roku
2013 používať mobilné technológie
1,19 miliardy ľudí, čo tvorí takmer
35 percent celosvetovej pracovne
aktívnej populácie. Už dnes platí,
že polovica používateľov mobilných
zariadení ich nemá zabezpečených
heslom. Deväť z desiatich smartfónov a tabletov je súkromných,
no čoraz častejšie sa využívajú aj
na pracovné účely. Trend „bring your own device” (BYOD), teda prines
si do zamestnania svoj vlastný mobil
či tablet, totiž uplatňuje čoraz viac
firiem. Už len z týchto údajov vyplývajú pre organizácie viaceré výzvy.
Tou prvou je podpora rôznych
druhov a platforiem zariadení. Samozrejme manažment môže rozhodnúť o tom, že všetci budú povinne
používať jeden konkrétny model,
narazí však nielen na jeho veľmi
Čo bude vo veľmi blízkej budúcnosti typickým znakom
vašich zamestnancov? Každý z nich bude vlastníkom
smarfónu aj tabletu. A čo tento fakt znamená
pre manažérov firiem? Že požiadavky na správu
mobilných zariadení budú ešte vyššie ako je tomu dnes.
A nielen kvôli rastúcemu množstvu hardvéru,
ale aj z dôvodu stúpajúcich nárokov na ich manažment,
tlaku na redukciu nákladov či bezpečnostným hrozbám.
Riešením je dostatočne robustná a sofistikovaná
platforma pre správu mobilných zariadení a aplikácií.
„Moderné organizácie dnes využívajú mobilné technológie v čoraz širšom okruhu svojich činností. Cieľom
je zlepšiť efektivitu biznis procesov
a maximalizovať produktivitu práce
súčasne s dosiahnutím vysokej
miery bezpečnosti a s garanciou
nízkych nákladov. Ako na to? Kľúčovým krokom je implementácia platformy potrebnej na riadenie a správu mobilných zariadení a aplikácií,“
tvrdí Peter Vaníček, senior konzultant pre mobilné aplikácie v SAP
Slovensko.
rýchle morálne zastarávanie, ale aj
na odpor až sabotovanie zo strany
mnohých pracovníkov, ktorí sú zvyknutí na úplne iné zariadenie. Ďalšou výzvou je vzdialená kontrola
a konfigurácia smarfónov a tabletov, ochrana dát pri útokoch hackerov či pri úplne prozaickej strate
zariadenia. Správca musí mať samozrejme k dispozícii všetky informácie o využívaných operačných
systémoch. Následne musí distribuovať jednotlivým používateľom
kompatibilné aplikácie, ktoré budú
zodpovedať ich pracovnému zaradeniu a používateľským oprávneniam.
„Samostanou kapitolou sú náklady.
A to nielen priame na obstaranie
zariadení a telekomunikačné služby,
ale aj nepriame spojené s nákupom,
prispôsobením, či dokonca samostatným vývojom a správou potrebných aplikácií,“ upozorňuje Peter
Vaníček.
Riešenie sa volá SAP Afaria
Platforma SAP Afaria podporuje celý životný cyklus mobilného zariadenia,
teda od jeho nasadenia, cez samotnú prevádzku na firemné účely
až po vyradenie. Poskytuje tri okruhy funkcií:
•správa mobilných zariadení: jednotná správa fyzických zariadení
na rôznych hardvérových a softvérových platformách, ich vzdialená
inštalácia a konfigurácia podľa skupín a rolí používateľa, logovanie
prístupov a monitorovanie prevádzky, helpdesk
•správa aplikácií: distribučné miesto pre mobilné aplikácie, vzdialená
inštalácia a výmaz aplikácií, konfigurácia aplikačných nastavení,
napr. politiky pre heslá
•správa bezpečnosti: vzdialená inštalácia
bezpečnostných balíkov, diaľkové zablokovanie a výmaz zariadení, autentifikácia
a autorizácia používateľov, šifrovanie dát
SAP Afaria je teda komplexným nástrojom,
ktorý umožňuje efektívne riadenie všetkých
aspektov, ktoré organizáciám prináša čoraz
intenzívnejšie využívanie mobility v biznise.
Efektívne riešenia pre business
Dokončenie zo strany 25
Jadrom všetkých výrobných procesov SSM sa stal integrovaný informačný systém SAP, ktorý manažmentu oceliarne poskytuje detailný pohľad na továreň v reálnom
čase, vďaka čomu môže prijímať
rozhodnutia na efektívne riadenie
nákladov a kvality výroby. Realizácia tohto náročného projektu zahŕňala postupnú implementáciu systému SAP, upraveného podľa potrieb oceliarne; vývoj a nasadenie
špecifických výrobných prevádzkových systémov; vybudovanie centrálneho dispečingu s množstvom
integrovaných subsystémov (napríklad bezpečnostný, kamerový i dochádzkový systém, hlasový komunikačný systém, monitoring spotrieb
energií) vrátane správy dokumentov a vybudovanie vysoko dostupného dátového centra s využitím
virtualizačných technológií. Súčasťou partnerskej spolupráce SSM
s S&T Slovakia je outsourcing služieb v trvaní 36 mesiacov, počas
ktorého S&T Slovakia nesie zodpovednosť za prevádzku všetkých IT
systémov v SSM. Z pohľadu náročnosti a rozsahu bol projekt v SSM
najrozsiahlejším projektom systémovej integrácie v sektore priemyselnej výroby na Slovensku v posledných 5 rokoch. „Naša oceliareň
má dnes k dispozícii informačný
systém, ktorý poskytuje manažérom
detailný prehľad o dianí v oceliarni,
ako aj informácie potrebné pre rozhodovanie a riadenie podniku – všetko
v reálnom čase. Súčasne je nástrojom na kontrolu nákladov, automaticky vyhodnocuje výrobu a riadi jej
kvalitu,“ dodáva Alexander Urban.
Riešenia pre efektívne riadenie
ľudských zdrojov
Aj v oblasti riadenia ľudských zdrojov
má S&T Slovakia mnoho skúseností.
Okrem štandardných oblastí spraco-
vania mzdovej a personálnej agendy
napríklad v tomto roku realizovala
projekt nasadenia nástrojov Employee
Self Service (ESS) a Manager`s Self
Service (MSS) pre verejné vysoké
školy.
Nástroje umožňujú zamestnancom priamo v systéme SAP zobraziť
osobné údaje, dokonca je možné
povoliť aj úpravu ich vlastných kmeňových dát. Prostredníctvom nástroja
ESS je tiež možné zobrazovať výplatnú pásku za ľubovoľné obdobie
alebo zadávať žiadosti o pracovné cesty.
Vlastné riešenia
Spoločnosť S&T Slovakia je skúsený a dôveryhodný partner. Dlhoročné skúsenosti v jednotlivých
odvetviach, a stabilný tím konzultantov, sú garanciou optimálneho
riešenia. Nadobudnuté know-how
umožňuje S&T Slovakia prinášať aj
vlastné nadstavbové riešenia, ktoré
reagujú na potreby a zvyklosti zákazníkov, rozširujú využitie SAP ERP
systému o ďalšie možnosti a prinášajú zákazníkom novú konkurenčnú výhodu. S&T Slovakia vyvinula
celú radu takýchto rýchlo aplikovateľných, a najmä prínosných riešení,
medzi ktoré patria napríklad riešenia
v oblasti sledovania a identifikácie
materiálových tokov, riešenie pre evidenciu hmotného investičného majetku alebo nástroje pre správu
podnikových dokumentov.
Logistika pod drobnohľadom
Papierové inventarizačné karty
materiálu a fyzické kartotéky sú vo väčšine podnikov už minulosťou. Predovšetkým výrobné podniky čoraz
viac využívajú elektronickú inventarizáciu. Pohyb materiálu a tovarov
je však možné posunúť ešte ďalej.
Na základe skúseností získaných
pri realizácii jednotlivých projektov
a podľa požiadaviek svojich zá-
Výrobu fólií v Tericheme
podporuje systém SAP ERP
kazníkov vyvinula spoločnosť S&T
Slovakia riešenie identifikácie
materiálových tokov IMF (Identification of Material Flow), ktoré je založené na evidencii pomocou čiarových kódov. Už len samotná identifikácia čiarovými kódmi výrazne
zjednoduší celý proces sledovania
materiálu. Sprehľadňuje informácie
o zásobách a najmä minimalizuje
chybovosť. Avšak až možnosť prepojenia inventarizačných údajov
s informačným systémom SAP ERP
umožňuje riadenie podnikových procesov na základe aktuálneho a presného stavu vo výrobe. V každom
okamihu je možné získať kompletný
prehľad o stave zásob a skrátiť manipulačné časy. Presná evidencia
umožňuje optimalizovať stav jednotlivých druhov materiálu a na základe toho znižovať alebo zvyšovať
stav zásob. Významnou výhodou
riešenia IMF je centrálne spracová-
utorok 4. decembra 2012
Partnerstvo nás zaväzuje
pokračovať v inováciách
Dokončenie zo strany 25
Súčasne sa aj v rámci SAP
kladie stále väčší dôraz na najnovšie technologické novinky.
Trendom je čo najjednoduchšie,
najprístupnejšie a najrýchlejšie
spracovanie dát. Presne tieto tri
oblasti sú dnes našimi prioritami
rozvoja riešení a do nich dnes
investujeme.
Keď spomínate individuálne
nároky zákazníkov, je rozdiel
medzi požiadavkami lokálnych
podnikov a medzi požiadavkami
pobočiek nadnárodných spoločností?
SAP je relevantný partner pre firmu každej veľkosti, bez ohľadu
na to, či sú pobočkami nadnárodných spoločností, alebo sú to
lokálne firmy. Vždy ide ale hlavne
o to, ako dokážete systém SAP
„ušiť na mieru“ konkrétneho zákazníka. Ak sa vám to dlhodobo
darí, tak ste flexibilní a rozdiely
v náročnosti požiadaviek zákazníkov zvládnete jednoduchšie. Čo
sa týka nadnárodných firiem,
máme bohaté skúsenosti so zavádzaním systému SAP na pobočkách nadnárodných spoločností, aj s poskytovaním lokálnej
podpory. Veľká časť našich nadnárodných zákazníkov pôsobí
najmä v oblasti výroby. Medzi
našich zákazníkov patrí napríklad aj spoločnosť HEINEKEN
Slovensko Distribúcia, kde sme
riešili špecifické požiadavky klienta v oblasti logistiky, ktoré vychádzali z jeho lokálneho postavenia
na trhu, rozsahu produktového
portfólia a veľkosti distribučného
reťazca. Rovnako však vieme ponúknuť riešenia takému zákazníkovi, ktorý stavia svoju firmu takpovediac z bodu nula – priamo
na zelenej lúke. To bol prípad
oceliarne Slovakia Steel Mills,
kde máme v súčasnosti, po spustení výroby, zodpovednosť za prevádzku nami navrhnutých a vybudovaných systémov.
ERP s externými systémami zberu
dát. Systém dovoľuje inventúrnemu
zamestnancovi pracovať priamo na
prenosnom
zariadení,
čo zvyšuje presnosť činnosti. Pracovník má navyše možnosť porovnať
aktuálny stav majetku so stavom
majetku v informačnom systéme.
Všetky zmeny, ktoré vykoná inventúrny
pracovník, sú automaticky uložené
do lokálnej databázy prenosného
zariadenia. Po načítaní relevantných údajov je táto lokálna databáza prenesená do podnikového systému SAP ERP. Tento postup urýchľuje
celý proces inventúry a významne
redukuje výskyt chýb, ktoré by vznikli
pri ručných záznamoch. V závislosti
od typu zvoleného zariadenia je dokonca možné priamo na mieste
pristúpiť k novej evidencii majetku
a tlači identifikačnej etikety s čiarovým kódom, prípadne priradeniu
rádiofrekvenčného čipu. Keďže
pracovníci dokážu na základe
tejto technológie získavania dát
zaznamenať väčšie množstvo údajov,
sú aj omnoho produktívnejší. V konečnom dôsledku to umožňuje ušetriť
na administratívnych nákladoch.
vanie dát. Všetky údaje sú uchovávané len v systéme SAP ERP, vďaka
čomu je jeho správa veľmi jednoduchá. Výsledkom je okrem už spomínaných prínosov aj zvýšenie kvality
dát v prostredí SAP a zjednodušePrínosy a úspešnosť riešenia
nie reportingu.
podporujú doteraz realizované projekty v 15 spoločnostiach súkromRiešenie pre identifikáciu materiá- ného sektora a ďalšie dve realizácie
lových tokov už úspešne zefektívnilo v prostredí verejného sektora. FAM
výrobné procesy napríklad v spoloč- riešenie využívajú napríklad aj sponostiach Avex Electronics, Panasonic ločnosti Orange Slovensko, GGP
Electronic Devices Slovakia, Grafobal Slovakia, Slovakia Steel Mills,
Skalica alebo českej spoločnosti Rozhlas a televízia Slovenska,
Pramet Tools. Aktuálne je v realizá- Volksbank Slovensko alebo 18
cií riešenie aj pre výrobcu svietidiel slovenských verejných škôl a ďalšie.
v spoločnosti OMS v Dojči.
Poriadok v dokumentoch
Inventúra majetku online
Každá spoločnosť potrebuje systePodniky, ktoré uskutočňujú inventú- maticky ukladať, a v prípade potreru hmotného investičného majetku, by veľmi rýchlo vyhľadať a použiť,
môžu zjednodušiť celý proces vyu- veľké množstvo podnikových dokužitím riešenia FAM (Fixed Assets mentov. Nástroje SAP DMS (Document
Management). Ten integruje SAP Management System) a SAP Easy
Trh IT sa v poslednom období
mení, obrazne povedané, každým
štvrťrokom. Aké trendy ovplyvnili
riešenia SAP v poslednom období?
Nároky našich zákazníkov
rastú spolu s tým, ako sa mení
tempo práce. Všetci hľadajú odpovede na otázky ako prevádzkovať systém efektívnejšie, a ako
mať systém natoľko spoľahlivý,
aby sa podnik mohol sústrediť
na svoj „core business“. Je výhodnejšie interné IT oddelenie, alebo
sa podnik rozhodne presunúť
celú zodpovednosť za túto oblasť na externých odborníkov?
Ponúka sa hneď niekoľko možností outsourcingu – od občasnej
starostlivosti o systém formou
vzdialeného prístupu až po stav,
kedy je informačný systém v dátovom centre pod odborným
technickým dohľadom expertov
S&T Slovakia, pričom zákazník
má prístup ku všetkým dátam a nemusí sa technicky o nič starať.
Samostatnou kapitolou je rýchlosť spracovania dát a ich dostupnosť. Zákazníci chcú mať
riešenie, ktoré je jednoducho
ovládateľné, ľahko dostupné a ktoré im pomôže pri nových požiadavkách. V posledných mesiacoch
rezonuje v IT svete fenomén menom SAP HANA – najnovšia technológia, ktorá umožňuje pracovať s dátami niekoľkonásobne
rýchlejšie ako doteraz. Nuž a čerešničkou na torte sú možnosti
prezentácie výstupov. Presné výsledky doručené v rekordnom
čase a zobrazené v presne takom formáte, ako je manažér
zvyknutý. Môže to byť flashová
animácia, ľubovoľný graf, vývojový diagram alebo tabuľka. Všetko
je dostupné aj v bežných kancelárskych formátoch. Sme veľmi
radi, že SAP ako náš strategický
technologický partner, citlivo vníma
všetky tieto požiadavky zákazníkov
a je spoločnosťou, ktorá nielen
do inovácií investuje a načúva
trendom, ale ich aj sama vyvíja.
DMS prinášajú efektívne riešenia
práve v tejto oblasti. Umožňujú jednoduchú a prehľadnú správu dokumentov, ich kategorizáciu, umiestnenie
do zabezpečeného úložiska a v neposlednom rade okamžitý prístup
k dokumentom. Samozrejme, všetko
sa deje na základe autorizácií.
Systém obsahuje interný prehliadač
pre dokumenty v bežných kancelárskych formátoch Microsoft Office
a formáte CAD a na základe autorizácie je možné dokumenty odosielať
pomocou internej pošty.
Aplikácia SAP Easy DMS, ktorá
pracuje pod MS Windows ako súčasť
Windows Explorer, posúva možnosti
skladovania dokumentov ešte ďalej.
V prostredí známom absolútnej
väčšine užívateľov umožňuje nielen
kontrolovať, ale aj ukladať dokumenty priamo v aplikáciách Microsoft
Office (Word, Excel atď.), premiestňovať ich pomocou „Drag & Drop“
v rámci Easy DMS, pridávať dokumenty pomocou „Copy/Paste“,
či dokumenty vyhľadávať.
Napríklad spoločnosť Terichem
sa rozhodla pre využitie riešenia
SAP ERP DMS na základe potreby
evidencie elektronických dokumentov. Ďalšou z požiadaviek pracovníkov Terichemu bolo zjednodušiť prácu pre potreby širšieho využitia nástroja aj pre ostatné súčasti
podniku. Pre tieto účely sa rozhodli
využiť nadstavbové riešenie SAP
EasyDMS.
„Riešenie DMS nám výrazne
zjednodušilo a sprehľadnilo prácu
s podnikovými dokumentmi. Oceňujeme možnosť okamžitého prístupu a rýchlosť vyhľadania potrebných dokumentov a v neposlednej
rade aj úroveň ich zabezpečenia,“
konštatuje Ing. Ladislav Dulovič,
finančný riaditeľ spoločnosti Terichem.
utorok 4. decembra 2012
it technológie v podnikaní
27
Zabudnime na e-mail, budúcnosť patrí
iným nástrojom komunikácie
Rozhovor
s Romanom Knapom,
generálnym riaditeľom
SAP Slovensko
Platí to isté aj pre cloud computing?
Pokiaľ sa bavíme o trende, ktorým
sa uberá oblasť podnikových IT,
tak určite. Dôkazom je aj rast predaja
cloudových riešení SAP v treťom
štvrťroku 2012 – predaj nového
a rozšíreného predplatného
vzrástol za 12 mesiacov štrnásťnásobne. Rozširujeme neustále naše
portfólio, uviedli sme SAP HANA
Cloud, jednu z prvých in-memory
platforiem na báze cloudu. Pre firmy je to veľmi výhodné, pretože sa
zbavia mnohých činností, ktoré
nesúvia priamo s ich biznisom
a môžu sa tak venovať kľúčovým
povinnostiam.
Čo znamená Gold partnerstvo so spoločnosťou SAP? Čo predchádzalo
tomu, aby sa spoločnosť S&T stala
Gold partnerom spoločnosti SAP
na Slovensku?
Udelenie statusu SAP Gold Partner
predstavuje najvyššiu úroveň,
akú môže partner v rámci nášho
programu dosiahnuť. Z toho logicky
vyplýva, že jeho držiteľ musel opakovane potvrdzovať svoju kvalitu
a zároveň rast v oblasti predaja
licencií SAP.
Prečo sa spoločnosť SAP rozhodla
posilňovať spoluprácu s lokálnymi
poskytovateľmi IT služieb formou
partnerstiev? Aké sú výhody takejto spolupráce pre SAP a pre partnerov?
Nevnímal by som to v prvom rade
cez hľadisko výhod pre SAP či jeho
partnerov. Z môjho pohľadu je partnerský program SAP orientovaný
predovšetkým na poskytovanie vysokej pridanej hodnoty zákazníkom. To je aj hlavná motivácia,
prečo SAP nielen na Slovensku
spolupracuje s partnermi. Ide nám
o čo najlepší servis a o čo najužší
kontakt s používateľmi našich riešení. Samozrejme to sa následne
vracia nám a aj partnerom v podobe rozširovania, rozvíjania obchodných príležitostí, lepšieho
poznania trhu a tým aj získavania kľúčových vstupov pre inovácie a zlepšovanie či už existujúcich, alebo pre vývoj úplne nových
produktov.
Roman Knap
generálny riaditeľ SAP Slovensko
Inovácie sú v dnešnom svete IT
veľmi rýchly proces. Dá sa vôbec
odhadnúť, aké trendy budú v budúcnosti a kam sa vývoj podnikových informačných systémov
uberá?
Veľmi zjednodušene by sa to dalo
zhrnúť do niekoľkých oblastí – sú
to hlavne in-memory computing
a s tým spojené výkonné databázové riešenia, cloud, mobilita či čoraz
silnejšie nástroje na nielen tímovú
spoluprácu, ale na prepájania všetkých aspektov biznisu. Všetky tieto
oblasti súvisia s obrovským nárastom
objemov dát, ktorému dnes čelia
firmy. Kto je schopný kvalitne
a rýchlo analyzovať ich dôležitý obsah a prijať na základe toho správne manažérske rozhodnutie, ten
získava veľkú konkurenčnú výhodu. A to je úloha SAP – dať mu do
ruky nástroje, ktoré mu to všetko
umožnia.
Spomenuli ste mobilitu. Čo to
znamená z pohľadu podnikových
aplikácií a možností, ktoré z toho
plynú pre biznis?
Pre SAP predstavuje mobilita
veľmi dôležitý fenomén. Je totiž
nevyhnutné, aby nielen manažment
podnikov, ale aj radoví zamestnanci mali prístup k informáciam bez ohľadu na miesto a čas
a mohli s nimi na diaľku aktívne
pracovať. To všetko je už dnes
možné a úspešne využívané.
Opäť to súvisí s potrebou okamžite prijímať tie správne rozhodnutia a SAP poskytuje na splnenie
tejto potreby všetky nevyhnutné
softvérové predpoklady. Spomeniem napríklad mobilnú business intelligence (BI) aplikáciu
SAP BusinessObjects Mobile BI,
mobilné CRM – SAP CRM Sales
či SAP HR Approvals.
Na čom sú založené?
Princípom SAP Jam ako silného
kolaboratívneho nástroja je vytvorenie jednotného prostredia. V ňom
sa používatelia môžu ľahko spojiť
s kolegami a spolupracovať pri využívaní dát a procesov tam, kde práve pracujú, a tak efektívnejšie riešiť
problémy, rozhodovať sa a podporovať obchodné výsledky. Riešenie
SAP Social OnDemand transformuje konverzácie prostredníctvom
sociálnych médií na užitočné obchodné informácie. Marketingovým
organizáciám a podnikom zameraným na služby zákazníkom pomáha
lepšie zapojiť zákazníkov a zvýšiť
vernosť značke, riadiť riziká poškodenia dobrej povesti a zarábať
Veľmi zaujímavým fenoménom na príležitostiach.
je prenikanie sociálnych sietí
do podnikania. Ako a s pomocou To všetko sú globálne trendy. Ako
ktorých aplikácií ich môžu firmy do toho ale zapadá Slovensko?
využiť vo svoj prospech?
Nevidím z pohľadu možností
Sociálne siete ukázali svoj potenci- a uplatnenia spomínaných trendov
ál nielen na bežné „chatovanie“ žiadny rozdiel medzi Slovenskom
medzi ľuďmi, ale aj na podporu ich a zahraničím. Sme predsa súčasbiznisu. To však nestačí. Dôležité je ťou globalizovaného sveta a tak sa
využívať kolaboratívny nástroj, ktorý nás týkajú rovnaké potreby,
spojí rôzne komunikačné kanály. ako firmy napríklad v Západnej EuTeda aby používatelia boli schopní rópe. Je samozrejme rozdiel v kapidostať a zdieľať dôležité informácie tálovej sile medzi hoc aj strednou
nielen v rámci tímov, ale aj so svo- spoločnosťou u nás a v Nemecku,
jimi obchodnými partnermi, zákaz- ale v prípade podnikového softvéru
níkmi. Princípom je vytvorenie jed- sa bavíme o investíciach s rýchlou
notného prostredia, v ktorom by sa návratnosťou, a to si už uvedomujú
spájali nielen používatelia, ale na- aj slovenské firmy. Koniec koncov
príklad aj CRM a HR aplikácie atď. efektivita vynaložených prostriedPretože klasický e-mail je, dovolím kov je jedným z kľúčových faktosi povedať, dnes už prekonaný rov, ktoré zaujímajú spoločnosti
nástroj. SAP aj preto vyvinul a kon- pri akejkoľvek investícii, a ja som
com októbra uviedol na trh dva rád, že v prípade SAP im dokážeme
nové produkty, ktoré prinášajú v tomto smere ponúkať silné
revolúciu do sociálneho softvéru argumenty, prečo sa im vyspelý
pre podniky – SAP Jam a SAP a robustný podnikový softvér
Social OnDemand.
určite oplatí.
Prenájom SAP riešení
Mnoho organizácií dnes
využíva informačné
technológie ako službu.
potreby alebo spúšťanie nových modulov. Zákazník tak nemusí vytvárať
technické ani ľudské zdroje, ktoré by
v budúcom období nedokázal využiť.
Dosiahnutie tejto úrovne umožnil
pokrok v rozvoji komunikačnej infraštruktúry, ktorá dokáže zabezpečiť
prenos veľkého množstva dát nielen
medzi mestami, ale aj okrajovými
lokalitami, ktoré sú často sídlom
priemyselných podnikov. „Zjednodušene povedané, ak má organizácia pracovné stanice a pripojenie
do niektorej komunikačnej siete,
môže plnohodnotne využívať informačné technológie vzdialene, a to aj
v prípade takých komplexných informačných systémov ako je SAP,“
hovorí Milan Janoušek, manažér
pre outsourcing SAP v spoločnosti
S&T Slovakia.
Outsourcingové centrum
V roku 2000 zriadila spoločnosť
S&T Slovakia v Žiline outsourcingové
centrum, ktoré v súčasnosti využíva
až 800 SAP užívateľov. Kapacita
centra je škálovateľná, takže sa
dá rozšíriť prakticky okamžite.
S&T Slovakia má s implementáciou
podnikových systémov SAP už takmer
20-ročné skúsenosti. V oblasti
outsourcingu pôsobí viac než desať
rokov. Poskytuje úplný outsourcing
SAP, ktorý pokrýva celý proces
od zabezpečenia hardvéru pre infraštruktúru SAP, správu operačného
systému, databáz a samotného SAP,
až po údržbu jeho jednotlivých modulov,
ako aj úpravy, aktualizácie a vývoj
špeciálnych nástrojov pre prostredie
SAP. A samozrejme pozorne sleduje
najnovšie trendy, ktoré obratom
využíva v projektoch pre svojich
zákazníkov.
Outtasking
V poslednom čase rastie u slovenských firiem dopyt po tzv. outtaskingu,
respektíve selektívnom outsourcingu.
Podstatou tejto formy je poskytovanie
služieb na diaľku. Okrem iného tento
spôsob poskytovania služieb umožňuje
firmám vyžiadať si dodatočné zdroje
pre kritické časové obdobia, ako sú
uzávierky, zvýšené prevádzkové
Špeciálnou službou centra je outsourcing historických systémov SAP,
teda tých systémov, ktoré podniky
potrebujú určitú dobu zachovať
v pôvodnej podobe, hoci ich ku svojej
hlavnej činnosti nevyužívajú. Prevádzkovanie týchto systémov priamo
v podniku je totiž často veľmi neefektívne. Historické systémy sa využívajú len občas, najmä pri auditoch
alebo daňových kontrolách. Podnikom vznikajú aj problémy so zabezpečením prevádzky a podporou
pre hardvér, ktorý sa už nevyrába,
alebo naň výrobca poskytuje servis
za veľmi vysoké ceny. Dôvodom na
outsourcing historických systémov
SAP býva aj prevzatie podniku nadnárodnou spoločnosťou, ktorá takýto systém prevádzkuje centrálne,
alebo zmena účtovného systému
spôsobená napríklad konvergenciou
meny. Spoločnosť S&T Slovakia
umožňuje previesť historický systém
SAP z aktuálnej hardvérovej infraštruktúry (Unix, Linux, Windows)
na virtuálnu platformu, a to v podobe
heterogénnej kópie celého systému.
Firmy môžu potom tento systém
využívať formou outsourcingu len
za zlomok nákladov, ktoré by inak
museli vynaložiť na prevádzku takéhoto systému vlastnými silami.
Pri projektoch outsourcingu je pre
zákazníka dôležitý aj čas prenosu
systému z pôvodného miesta do outsourcing centra. Pre českú spoločnosť CEMEX Czech Republic bolo
v rámci projektu časové hľadisko
prvoradé. Všetky fázy testovania
prenosu systému aj produktívny
prenos systému, vrátane zmeny
technologickej platformy, zrealizovala
spoločnosť S&T Slovakia za menej
ako 6 týždňov.
V oblasti outsourcingu historických
systémov SAP patrí k najväčším
zákazníkom spoločnosť Holcim.
S&T Slovakia v súčasnosti outsourcuje štyri historické SAP systémy pre Holcim Česko a Holcim
Slovensko.
Vŕtanie tunela Snekkestad Fegstad v Nórsku
Stavebná spoločnosť TuCon prenechala starostlivosť o ERP systém v rukách S&T Slovakia
SAP je oravská výrobná spoločnosť
AVEX Electronics. „Pre outsourcing
nášho SAP systému sme sa rozhodli
z dvoch dôvodov. Prvým bola aktuálna
potreba obnovy hardvérovej infraštruktúry nášho dátového centra
a s tým súvisiacimi investíciami.
Súčasne sme si zadefinovali, že nie
je našou ambíciou budovať silný interný
IT tím. Preto sme hľadali a zvažovali
aj ďalšie formy, ako čo najefektívPraktické skúsenosti
nejšou cestou zabezpečiť služby,
Jedným zo zákazníkov S&T Slovakia ktoré z pohľadu IT potrebujeme
v oblasti outsourcingu systémov pre bezproblémové fungovanie nášho
biznisu. Využitie služieb SAP outsourcingového centra v Žiline bolo
pre nás ideálnym a aj logickým riešením, nakoľko so spoločnosťou S&T
Slovakia spolupracujeme už dlhodobo a jej špecialisti veľmi dobre
poznajú prostredie nášho SAP systému,“ hovorí Ján Oršuliak, generálny
riaditeľ AVEX Electronics.
Služby outsourcingového centra
v Žiline už niekoľko rokov využíva aj
stavebná spoločnosť TuCon, ktorá
sa špecializuje na práce podzem-
ného a inžinierskeho staviteľstva.
Spoločnosť využíva systém SAP
v oblastiach finančných a logistických modulov formou outsourcingu
správy celého systému v S&T outsourcingovom centre. Ing. Vierka
Palanová, finančná riaditeľka TuCon,
konštatuje: „Outsourcingový model
fungovania je pre nás prínosom,
nakoľko nemáme vlastné oddelenie
IT. Plne sme zverili starostlivosť o náš
ERP systém do rúk S&T Slovakia.
Môžeme sa tak sústrediť len na náš
hlavný predmet podnikania.“
Najväčším outtaskingovým zákazníkom žilinského outsourcingového centra je Ministerstvo
školstva SR, ktoré pred siedmimi
rokmi začalo budovať spoločný
finančný informačný systém na
báze SAP pre slovenské verejné
vysoké školy. Jeho prevádzka je
zabezpečovaná centrálne zo Žiliny,
pričom školy k nemu pristupujú
cez akademickú sieť Sanet II.
Systém momentálne využíva 2 000
používateľov.
Je celkom prirodzené, že S&T
Slovakia zabezpečuje prevádzku
SAP systému aj pre všetky spoločnosti interne v rámci skupiny S&T.
„Po viac ako 10-tich rokoch skúseností v tejto oblasti vieme zodpovedne
potvrdiť, že outsourcing nie je liek
na všetky IT bolesti, ale rozhodne
patrí medzi hlavné spôsoby dodávky
služby. Dnes je už v zásade pravidlom,
že pri každom ďalšom projekte diskutujeme so zákazníkom aj alternatívnu formu outsourcingu,“ na záver
konštatuje Milan Janoušek.
it technológie v podnikaní
28
utorok 4. decembra 2012
Potrebujeme partnerov, ktorí s nami dokážu držať krok
nám stačili výstupy zo SAP, ktoré
boli následne spracované do reportov a grafov oddelením kontrolingu.
Dnes chceme mať tieto reporty ako
priamy výstup zo SAPu v tabuľkovej
a grafickej podobe. Presne tak, ako sa
to hodí pre manažérske rozhodovanie.
Aktuálne a presné informácie doručené
v reálnom čase. Aj preto rozmýšľame
o implementácii SAP Business
Warehouse a Business Intelligence.
Rozhovor s Alenou
Mazanikovou, členkou
predstavenstva a finančnou
riaditeľkou HEINEKEN
Slovensko
HEINEKEN patrí medzi prvé spoločnosti na Slovensku, ktoré pre
podporu svojich základných procesov začali využívať informačný
systém SAP. Nasadenie systému
v pivovare Zlatý Bažant v Hurbanove
sa datuje ešte do roku 1995.
Ako by ste zhodnotili doterajšiu
spoluprácu s S&T Slovakia?
So spoločnosťou S&T Slovakia
spolupracujeme kontinuálne od roku
1995 až dodnes. Myslím, že je to ten
najlepší dôkaz, že naša spolupráca je
na veľmi dobrej úrovni. Dôležitým
faktom je aj to, že konzultanti spoločnosti S&T Slovakia poznajú detailne
náš biznis. Sú schopní okamžite
pochopiť, čo potrebujeme a navrhnúť
riešenie, ktoré zodpovedá našim
špecifikám. To je pri implementácii
IT systému vždy pridaná hodnota.
Alena Mazaniková
finančná riaditeľka HEINEKEN Slovensko
materiálovom hospodárstve, predaji,
financiách alebo kontrolingu. Napríklad, pohyb materiálu môžeme sledovať od objednania, vstupu do výroby,
cez premenu na finálny produkt, cesČo pre vás ako finančnú riaditeľku tu k zákazníkovi, až po jeho zaplatepredstavuje nástroj SAP? Kde vidíte nie. Všetko v reálnom čase. To úplne
jeho hlavný prínos pre vašu prácu? zmenilo pohľad na finančné riadenie.
SAP umožňuje integráciu všetkých
procesov a ich premietnutie do čísiel Hovoríte o zmene. Ako sa zmenila
v rámci jedného integrovaného systému. počas posledných rokov úloha
Poskytuje prehľad o výrobe, nákupe, finančného riaditeľa?
Úloha finančného riaditeľa sa mení
a vyvíja neustále. V minulosti sa týkala najmä reportingu a kontrolingu,
dnes je finančný riaditeľ viac business partnerom a konzultantom pre
všetky ostatné funkcie v spoločnosti.
Reporty sú však naďalej hlavným
nástrojom rôznych analýz, ale požiadavky na dostupnosť zdrojov, časové
hľadisko, štruktúru a formy výstupu
informácií sú dnes oveľa náročnejšie.
Malý príklad. Ešte v nedávnej minulosti
pre predaj a distribúciu piva a ostatného doplnkového portfólia. Ako kriticky dôležitý bod sme identifikovali
prenos dát. V spolupráci so S&T
Slovakia sme však všetko zvládli
výborne. V roku 2011 sme sa rozhodli pre implementáciu systému
SAP aj do našej predajnej a distribučnej spoločnosti, čo je v porovnaní s fungovaním pivovaru odlišné,
nakoľko sa jedna o tzv. veľkoskladnícke riešenie. Opäť sme to zvládli spoSpomenuli ste nové požiadavky ločne s S&T Slovakia, s tým, že tento
na finančný manažment, ale vaša systém funguje od 1. 1. 2012.
spoločnosť rástla a prechádzala
rôznymi organizačnými zmenami. HEINEKEN má aktívnu marketingoAj tie sa určite odrazili na vašom vú komunikáciu, prináša množstvo
informačnom systéme. Ktoré z nich inovácií a nových produktov. Aké sú
boli tie najdôležitejšie a ako sa
vám s nimi podarilo „vysporiadať“?
Náš biznis sa vyvíja skutočne
rýchlo a preto potrebujeme partnerov,
ktorí s nami dokážu držať krok. Veľmi
dôležitou organizačnou zmenou bol
prechod na špeciálne riešenie
v odvetví "Beverages," tzv. CO-PA,
ktoré bolo povinné v rámci systému
"Heicore" pre všetky spoločnosti
skupiny HEINEKEN. Toto riešenie si
následne vyžiadalo organizačné
zmeny v spoločnosti. Ďalšími dôležitými zmenami bolo zlúčenie právnych
subjektov viacerých pivovarov do jednej právnej spoločnosti HEINEKEN
Slovensko a založenie spoločnosti
HEINEKEN Slovensko Distribúcia
ďalšie ambície spoločnosti do blízkej
budúcnosti? Ako tieto plány podporujú existujúce IT nástroje?
Ak mám hovoriť o ambíciách spoločnosti a ich podpore IT nástrojmi,
rada by som predovšetkým spomenula rýchlu dostupnosť správnych informácií pre každého člena spoločnosti.
Práve preto v poslednom čase aktívne uvažujeme o implementácii SAP
Business Warehouse a Business
Intelligence. K rýchlej dostupnosti by
mali prispieť aj tzv. mobilné riešenia,
ktoré by zlepšili prístup k informáciám
pre našich pracovníkov v teréne. Vždy
sa totiž snažíme identifikovať možnosti zlepšenia a využívať IT ako podporu pre náš ďalší rast.
Informácie v správnom čase
na správnom mieste
Aktuálne a presné informácie
pre rozhodovanie sú nevyhnutným
predpokladom úspešného podnikania.
Získať a spracovať ich je však čoraz
zložitejšie.
Či už ide o financie, logistiku, personalistiku alebo výrobný proces,
vždy platí úmera – čím väčší podnik,
tým väčšie množstvo dát je potrebné
spracovať. Na zvládnutie väčšieho
množstva detailných podnikových
údajov je ideálne riešenie SAP
Business Intelligence (BI). Jedná sa
o moderný nástroj, ktorý môže významne
prispieť k flexibilite a správnosti
rozhodovania v rámci jednotlivých
oblastí v spoločnosti. Zvyšuje konkurencieschopnosť a šetrí náklady.
Riešenie umožňuje automaticky
vytvárať komplexné grafy, tabuľky
so súhrnnými údajmi, či podklady
pre predikcie vývoja trhu.
a systémy. Podniky, ktoré dosahujú
lepšie výsledky v porovnaní s tými,
čo ich majú horšie, v prieskume
(Globálny prieskum zákazníckych
služieb Ernst & Young, 2011) uviedli,
že sa 4,75-krát viac spoliehajú na BI
dáta a systémy,“ vysvetľuje Marián
Cápay, riaditeľ pre obchod a poradenstvo v spoločnosti Ernst & Young.
Individualizácia požiadaviek
Spoločnosť S&T Slovakia je skúsený
partner v oblasti SAP Business
Intelligence. Patrí medzi prvé spoločnosti s realizáciou SAP Business
Intelligence riešení u svojich zákazníkov na Slovensku. Vďaka dlhoročnej skúsenosti S&T Slovakia s jednotlivými funkcionalitami SAP ERP
získava zákazník optimálne riešenie
a návrh architektúry riešenia v oblasti
Business Intelligence, presne šité
na jeho potreby.
„Podniky si dnes uvedomujú,
že dobré BI dáta a systémy môžu
byť nástrojom pre získanie zákazníka
a lepšie výsledky spoločností. Ako
vidieť z prieskumu, druhou najdôležitejšou taktikou ako vyhodnotiť
obchodné príležitosti je práve podZákladom SAP Business Intelligence
nikové BI riešenie. Takmer každý je využitie dátového skladu (SAP
štvrtý podnik sa opiera o BI dáta Business Warehouse) s funkciou
zhromažďovania a spracovania
informácií na jednom mieste a ich
príprava na použitie v prezentačných
nástrojoch. Najčastejším scenárom
je použitie nástroja SAP Business
Warehouse spolu s prezentačným
nástrojom SAP Business Objects
Business Intelligence (SAP BO BI),
ktorý dáta prehľadne a rýchlo spracúva, a najmä ponúka rozsiahle
možnosti individualizácie pri prezentácií dát. Na obrazovke manažéra
sa tak dáta môžu prezentovať nielen
ako dynamické tabuľky a grafy, ale aj
ako vizuálne scenáre možného
vývoja (What-If analýzy), prognostické
modely, kalkulátory návratnosti
investície alebo finančné modely.
Všetky aktuálne informácie sa samozrejme dajú doručiť kedykoľvek
a kdekoľvek. Pracovnú plochu riešenia Business Intelligence je možné
nainštalovať na všetky mobilné zariadenia. Možnosti sú neobmedzené
a o forme výstupu rozhoduje zákazník.
Business Intelligence vo výrobnom
podniku
Riešenia Business Intelligence
sa napríklad úspešne využívajú
u zákazníka v spoločnosti Grafobal
Skalica, ktorá je popredným výrobcom
obalov z hladkej a vlnitej lepenky
v strednej a východnej Európe.
Riešenie SAP Business Intelligence
umožnilo nielen konsolidovať,
Ktoré z uvedených taktík pri analyzovaní ochodných príležitostí
pre vaše produkty a služby sú najdôležitejšie pre vašu organizáciu?
38
Priama spätná väzba od zákazníkov a pou ívate ov
28
Vyu itie trhov ch a "Business Intelligence" dát
a systémov
8
24
30
Poznatky a informácie od obchodníkov a/alebo
z predajného kanálu
23
Anal za segmentácie zákazníkov
22
Komplexn proces plánovania
21
Systematick prieskum trhu
19
Technologick rozvoj, v skum a v voj
15
3
5
23
30
30
16
8
Podniky s lep ími v sledkami (dlhodobá ziskovos )
Podniky s hor ími v sledkami (dlhodobá ziskovos )
Celá vzorka
Zdroj: Glogálny prieskum Ernst & Young, september 2011
Business Intelligence riešenia pomáhajú účinne vyhodnotiť obchodné príležitosti
35
32
23
27
15
31
31
22
Pozorovania a informácie od na ích zamestnancov
Ad hoc testy akceptácie na ích produktov
a služieb na trhu
38
4,75-násobn rozdiel
39
ale aj zrýchliť a sprehľadniť prístup
k dôležitým informáciám o stave
spoločnosti. V tomto projekte sa
kládol dôraz na spracovanie konsolidovaných dát a na vizualizáciu
prezentovaných dát. Presné a aktuálne podnikové informácie v rámci
celej skupiny Grafobal, sú k dispozícii
pre manažment vo forme, akú si
určil na začiatku projektu. Skupinu
Grafobal tvorí celkovo 29 spoločností, pričom niektoré využívajú
SAP ERP a iné používajú rôzne
účtovné systémy. „Užívateľské prostredie je veľmi jednoduché a príjemné, nástroj zvláda aj bežný užívateľ bez znalosti programovania,“
vyjadril sa o SAP Business Intelligence
riešení od S&T Slovakia Tibor Hubík,
riaditeľ pre ekonomiku a riadenie
ľudských zdrojov v spoločnosti
Grafobal Skalica.
Integrované plánovanie s využitím
Business Intelligence
Distribútor elektrickej energie,
spoločnosť Stredoslovenská energetika (SSE), realizovala spolu
s S&T Slovakia postupne niekoľko
rôznych projektov v oblasti Business
Intelligence. Pri nasadzovaní a rozvoji
nástroja SAP Business Warehouse
a jeho komplexnej integrácie so zdrojovými SAP transakčnými systémami,
bolo vytvorených niekoľko prehľadových a komplexných reportov.
Reporty pokrývajú oblasti efektívnosti podnikových procesov SSE,
konsolidácie dát jednotlivých dcérskych spoločností skupiny SSE.
V rámci projektu bolo definované
periodické zasielanie manažérskych
prehľadov všetkým riadiacim pracovníkom skupiny SSE s aktuálnym
stavom oproti predpokladom.
„Potrebovali sme vyriešiť oblasť
plánovacích procesov, prípravy forecastov a ročných plánov jednotlivých
spoločností skupiny SSE s ohľadom
na vzájomné transakcie a kontrolné
podklady, ktoré pravidelne reportujeme do materskej spoločnosti EdF
vo Francúzsku. Museli sme vytvoriť
približne 25 prehľadových a kontrolných reportov,“ hovorí Vladimír
Valach, riaditeľ divízie Financie
v spoločnosti Stredoslovenská energetika, „S&T Slovakia veľmi dobre
pozná naše prostredie, spolupracujeme už od roku 1995. V oblasti finančného riadenia a jeho súčastí,
aj manažérskej nadstavby v oblasti
riešení Business Intelligence, sa spo- problémov s kvalitou vo výrobe
liehame na kompetentnosť a znalosti alebo predikcie cash flow pre opeodborníkov S&T Slovakia.“
ratívne riadenie rizík – možností
využitia je skutočne veľa. SAP HANA
Aktuálne SSE spolupracuje s S&T sa už po pár mesiacoch stal jedným
Slovakia aj na analýze a realizácii z najúspešnejších v histórií SAP
komplexného reportingu z oblasti produktov.
špeciálneho odvetvového riešenia
pre sieťové odvetvia (SAP IS-Utility/
V súčasnosti je S&T Slovakia
CRM).
partnerom spoločnosti SAP aj v ďalších oblastiach nových produktov
Nové smery a trendy pre Business Intelligence prostredie
ako sú napríklad mobilné riešenia,
v oblasti SAP riešení rodina Enterprise Performance Management riešení (napr. Profitability
SAP HANA a Visual Intelligence
and Cost Management), ale aj nové
S&T Slovakia neustále inovuje verzie produktov z portfólia SAP
svoje portfólio riešení a služieb, Business Objects pre reporting,
a preto sleduje aj najnovšie trendy plánovanie a konsolidáciu dát.
v oblasti Business Intelligence.
Aktuálne sa venuje využitiu technolóDo popredia sa v oblasti SAP
gie in memory computingu v oblasti riešení dostáva aj vizuálna stránka
Business Intelligence s produktom prezentovaných dát a možnosti jej
SAP HANA v rôznych oblastiach individualizácie. Nová verzia SAP
a scenároch využitia. SAP HANA Business Objects 4.0 ponúka
predstavuje pokročilú technológiu, v nástroji Visual Intelligence pokrokoktorá umožňuje v reálnom čase vé možnosti vizualizácie s moderným
analytické spracovanie veľkého štýlom a vzhľadom. Tvorba reportov
množstva dát v pamäti servera. je oveľa jednoduchšia, pribudli aj
Vďaka tomu poskytuje okamžité pokročilé nástroje pre mobilné
výsledky nezávisle na dátových riešenia. Grafy, tabuľky, predikcie
zdrojoch. Podstatná je tu rýchlosť. a diagramy je možné vytvoriť presne
V závislosti od druhu spracovávaných podľa požiadaviek zákazníka. Nástroj
údajov sa zrýchlenie oproti konvenč- SAP Visual Intelligence je možné
ným technológiám počíta v desiat- využiť nielen v scenári so SAP HANA,
kach, stovkách, ba až tisíckach ale aj ako self service reportingový
násobku rýchlosti. SAP HANA tak nástroj nad lokálnymi dátami užívav reálnom čase poskytne údaje aj teľa. Tento nástroj umožňuje užívatezo skutočne veľkých databáz údajov. ľovi tvorbu vlastných pohľadov na dáta
Prognózy predaja, jednoduchší so silnými grafickými možnosťami
monitoring odchýlok a prípadných pre zobrazenie informácií.
Download

Partnerstvo nás zaväzuje pokračovať v inováciách