P9
Práčka
3F - 311/211
3F - 111/(109)
3F - 2611
3F - 1612
3F - 2612
3F - 3612IT
3F - 2609
3F - 1614
3F - 2614X
3F - 3614(X)
Návod na použitie
ÚDRŽBA A ČISTENIE
POUŽÍVANIE PRÁČKY
A PRAKTICKÉ RADY
INŠTALÁCIA A MONTÁŽ
TECHNICKÉ ÚDAJE
DOPORUČENÍ
22
20
10
6
5
4
obsah
BEZPEČNOSŤ A RIEŠENIE PROBLÉMOV
25
práčka
UPOZORNENIA, KTORÉ SA TÝKAJÚ
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
3
práčka
doporučenia
z
z
pripojenie vody, odpadu, zapojenie do elektrickej siete a uzemnenie sú v súlade s miestnymi
predpismi a inými
aplikovateľnými nariadeniami.
bola nainštalovaná v súlade
s návodom na inštaláciu,
„ Pračku nezapínajte, kým sa
nepresvedčíte že:
„ Dodržiavajte doporučenia výrobcov
odevov pre pranie materiálov, ktoré
chcete prať.
„ Práčku užívajte iba na účely, pre
ktoré je určená.
„ Pre zníženie nebezpečenstva
požiaru a elektrického výboja
NEPOUŽÍVJATE pre zapojenie práčky
do elektrickej siete predlžovaciu šnúru
ani adaptér.
„ Nesadajte si na práčku, ani sa
neopierajte o otvorené dvierka práčky.
Aby ste pri používaní práčky predišli nebezpečenstvu požiaru, elektrického
výboja, poraneniu osôb alebo iným škodám, dodržiavajte nasledujúce:
„ Práčka je dodávaná s návodom na
použitie, v ktorom sú inštrukcie o prevádzke, údržbe a inštalácii práčky.
Pred použitím práčky si prečítajte
všetky inštrukcie.
„ Neperte predmety, ktoré pred tým
boli čistené, prané, alebo namočené
v benzíne, rozpúšťadle pre suché čistenie, inej horľavej alebo výbušnej
látke, pretože tvoria výpary, ktoré
môžu vzplanúť alebo explodovať.
„ Nepridávajte benzín, rozpúšťadlá ani
iné horľavé alebo výbušné látky do
vody na pranie, pretože tvoria výpary,
ktoré môžu vzplanúť alebo explodovať.
„ Neopravujte ani nevymieňajte
žiadnu súčiastku práčky, ani sa
nepokúšajte robiť žiadny druh servisných prác okrem tých, ktoré sú
doporučené v inštrukciách pre údržbu
v tomto návode.
4
práčka
Kryt
Odtoková
hadica
Dvierka
Nastaviteľné
nožičky
5
technické údaje
Sieťový
prívodný
kábel
Ovládací panel
Zásobník
prostriedku na
pranie
Bubon z
nehrdzavejúcej
oceli
Dostupný filter
(za podstavcom)
Podstavec
Príslušenstvo
Hadica pre prívod vody
VYBALENIE
A ODBLOKOVANIE
PRÁČKY
ROZBALENIE
Odstráňte horný obal, bočné
výstuhy a podložku.
ODBLOKOVANIE
Uvoľnite skrutky, ktoré pridržujú
3 umelohmotné kryty na zadnej
strane práčky.
Uvoľnite 3 fixačné skrutky pod
krytmi a odstráňte ich.
Otvory zakryte umelohmotnými
krytmi, ktoré ste pred tým odložili.
Fixačné skrutky uchovajte pre
prípad premiestňovania práčky
v budúcnosti.
inštalácia a montáž
6
7
PRIPOJENIE NA PRÍVOD VODY
A NA KANALIZÁCIU
PRIPOJENIE NA
PRÍVOD VODY
Doporučujeme, aby odvod
odpadovej vody bol stabilný vo
vzdialenosti 50 až 70 cm od podlahy. Odvod odpadovej vody by
nemal mať ohyby a nemal by byť
ničím utiahnutý.
PRIPOJENIE NA
KANALIZÁCIU
Je dôležité aby bol prívod a
odvod vody dobre pripojený na
potrubie, aby sa neuvoľnil
a nespôsobil vytopenie.
Ak vaša práčka umožňuje odber
teplej vody, pripojte hadicu červenej farby na prívod teplej
vody a na vyústenie pre vodu
označené červenou značkou.
Pre pripojenie práčky na prívod
vody používajte nové hadice,
ktoré sú dodávané spolu
s práčkou. Už použité hadice
nepoužívajte.
Pre správnu funkciu práčky
musí byť tlak vody medzi 0,05
až 0,1 MPa (0,5 až 10 kg / cm2).
Druhý koniec hadice pripojte na
prívod vody. Po tejto operácii dobre
dotiahnite spojovaciu maticu.
Ohnutý koniec hadice pripojte na
vyústenie pre vodu na zadnej strane
práčky.
Vo vnútri bubna nájdete prívodnú
hadicu na vodu:
Dôležité
práčka
Dôležité
inštalácia a montáž
8
Pri vypojení z elektrickej siete
neťahajte za kábel, ale uchopte
zástrčku a vytiahnite ju. Keď je
sieťový prívodný kábel poškodený,
musí byť nahradený špeciálnym
káblom, ktorý dodá výrobca alebo
jeho servis.
U práčky, ktorá je vstavaná do
kuchynskej linky, musí byť zástrčka
po inštalácii prístupná.
VYROVNANIE (NIVELÁCIA) PRÁČKY A
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE inštalácia a montáž
VYROVNANIE
(NIVELÁCIA)
Práčku vyrovnávajte pomocou
nastaviteľných nožičiek tak, aby
na podlahe stála rovno, tým
znížite hluk a zabránite pohybu
počas prania.
Nožičky príliš nevyťahujte, tak
dosiahnete lepšiu stabilitu.
U modelov, ktoré sú vybavené
maticou, musíte maticu utiahnuť
pomocou kľúča.
ZAPOJENIE DO
ELEKTRICKEJ SIETE
Práčku musíte zapojiť do siete
s uzemnením podľa predpisov.
Elektrická inštalácia, zástrčka,
zásuvka, poistky alebo automatický
prerušovač a merač musia byť
dimenzované na maximálny príkon,
ktorý je uvedený na štítku s údajmi.
Zástrčku sieťového prívodu práčky
nezapojujte do siete mokrými alebo
vlhkými rukami.
Pred zapojením práčky do elektrickej
siete si skontrolujte údaje na typovom
štítku pod dvierkami práčky. Presvedčite
sa, či napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na štítku
práčky. Štítok neodstraňujte, údaje,
ktoré sú na ňom uvedené, sú dôležité.
Dôležité
Dôležité
INŠTALÁCIA PRÁČKY DO KUCHYNSKEJ LINKY
A ČISTENIE PRÁČKY PRED PRVÝM POUŽITÍM
INŠTALÁCIA
DO KUCHYNSKEJ LINKY
Práčku môžete umiestniť do
kuchynskej linky.
Keď potrebujete pri vstavaní práčky do
linky odobrať horný kryt práčky, musíte
z bezpečnostných dôvodov na práčku
namontovať ochranný kryt, ktorý
obdržíte v autorizovanom servise.
Ochranný kryt namontujte nasledujúco:
Odmontujte vrchný kryt práčky tým,
že uvoľníte bočné skrutky a mierne
zatlačíte kryt dozadu, aby ste ho
mohli vybrať.
Odstráňte 4 podpierky krytu tým, že
uvoľníte skrutky.
Položte ochranný kryt na práčku a
priskrutkujte ho, aby ste mohli umiestniť práčku na miesto v
kuchynskej linke podľa vášho
výberu; predtým okolo celého obvodu krytu umiestnite penovú vrstvu,
aby práčka nebola hlučná.
ČISTENIE PRÁČKY PRED
PRVÝM POUŽITÍM
Teraz, po úspešnej inštalácii práčky,
vám ju doporučujeme pred prvým
použitím vyčistiť.
Skontrolujte inštaláciu. pripojenie
vody, pripojenie odpadovej vody a tiež
vyčistite vnútrajšok práčky pred jej
prvým použitím s niektorým z programov prania
(viď tabuľka na nasledujúcich stranách).
Stlačte tlačidlo ON/OFF (zap. / vyp.)
Zvoľte program pri 60°C.
Stlačte tlačidlo prevádzka / stop.
9
predpranie
pranie
studená
pranie
Pred praním sa
presvedèite èi je
mo né vaše
vlnené výrobky
pra v práèke.
Dôle ité
používanie práčky a praktické rady
PRÍPRAVA BIELIZNE
PRED PRVÝM PRANÍM
PRÍPRAVA
Pred vložením bielizne do bubna
práčky sa presvedčite, či sú
všetky vrecká prázdne.
Malé predmety by mohli upchať
odtok vody a čerpadlo.
ROZTRIEDENIE BIELIZNE
Bielizeň roztrieďte podľa druhu
látky alebo spôsobu spracovania.
Pre jemnú bielizeň doporučujeme
použiť programy pre jemné pranie.
Vlnené výrobky môžete prať
špeciálnym programom pre vlnu.
Bielizeň roztrieďte podľa stupňa
znečistenia.
• Slabo znečistenú bielizeň perte
krátkym programom.
• Normálne znečistenú bielizeň
perte programom bez predprania.
• Silno znečistenú bielizeň perte
dlhým programom s predpraním.
Bielizeň roztrieďte podľa farby.
Perte oddelene bielu a farebnú
bielizeň.
Doporučujeme naplniť práčku na
maximálnu kapacitu. Tým ušetríte
vodu a elektrickú energiu. Vždy keď
je to možné, doporučujeme prať
jedným programom bielizeň rôznej
veľkosti, tým sa zvýši účinnosť prania. Okrem toho je to tiež vhodné
pre rozmiestnenie bielizne vo vnútri
bubna pri odstreďovaní, tým dosiahnete, že práčka bude odstreďovať tichšie.
Bielizeň malých rozmerov je vhodné prať vo vrecúšku na pranie.
10
11
pranie
aviváž
Okrem toho, že predstavuje
väčšie finančné náklady, má
tiež negatívny vplyv na životné prostredie.
Preto vám doporučujeme,
aby ste dodržiavali inštrukcie
výrobcu prostriedku na
pranie.
predpranie
POUŽÍVANIE PROSTRIEDKOV NA PRANIE A PRÍSAD
používanie práčky a praktické rady
PRACIE PROSTRIEDKY
A PRÍSADY
Zásobník prostriedku na pranie má
tri oddelenia.
Pred zapnutím programu prania,
dajte do zásobníka prací
prostriedok a prísady.
V tejto práčke môžete tiež použiť
tekuté prostriedky na pranie s
použitím doplnkového zásobníka,
ktorý obdržíte v autorizovanom
servise.
Doplnkový zásobník umiestnite do
zásobníka pracieho prostriedku.
Výška hladiny tekutého
prostriedku na pranie nikdy
nesmie presiahnuť značku MAX,
ktorá je vyznačená na stene
zásobníka.
Poznámka, ktorá sa týka životného
prostredia
Nezabudnite, že existujú koncentrované prostriedky na pranie, ktoré
sú šetrnejšie k prírode a k životnému
prostrediu.
Použitie väčšieho množstva
prostriedku na pranie než je potrebné
nezlepší výsledok prania.
Keď vo vašej oblasti je voda
veľmi tvrdá, doporučujeme vám,
aby ste používali prostriedok na
odstránenie vodného kameňa.
Nezabudnite, že množstvo prostriedku na
pranie vždy závisí na:
„ Množstve bielizne, ktorú budete prať.
„ Znečistení bielizne
„ Tvrdosti vody (informácie o stupni tvrdosti vody môžete získať u príslušnej
vodárenskej organizácie).
Dôležité
Dôležité
práčka
Dôležité
Dôležité
Tlačidlo
doplnkových
funkcií
používanie práčky a praktické rady
displej
displej
Tlaèidlo
Ovládač Tlačidlo
Tlačidlo
odstreïovanie
+ Tlaèidlo
volič prevádzka plávanie (proti oneskorenia
ON/OFF
/ stop
(zap./vyp.) funkcií
pokrèeniu)
VOĽBA PROGRAMU PRANIA
Zásobník prostriedku
na pranie
Pri voľbe programu prania
postupujte nasledovne:
Zapnite práčku tlačidlom ON / OFF
(Zap. / Vyp.).
Zatlačte volič programov smerom
von (závisí od modelu).
Zvoľte program prania tým, že
otočíte voličom programov (viď
tabuľka s programami).
12
Po zvolení programu sa na displeji
zobrazia nasledujúce informácie:
1 Fáze programu prania
Predpranie
Pranie
Plákanie
Odstreďovanie
2 Počet otáčok
3 Č. programu (niekoľko
sekúnd) a následne sa
zobrazí trvanie programu.
4 Doplnkové funkcie
Ľahšie žehlenie
Extra plákanie
Intenzívne pranie
K dispozícii máte štyri druhy programov:
Normálny program
Jemný program
Program pre vlnu
Pomocné programy
Poznámka, ktorá sa týka životného prostredia
Doporučujeme, aby ste volili vhodný program prania a ak to nie je
nevyhnutné nepoužívali predpranie. Tým si ušetríte peniaze
a prispejete k ochrane životného
prostredia.
používanie práčky a praktické rady
Pomocné
Jemné
Vlna
Normální programy
8 Jemný za studena 12 Vlna za studena 14 Máchání
9 Jemný 30 °C
13 Vlna 35 °C 15 Odstøeïování
10 Jemný 40 °C
16 Vyprazdòování/
11 Jemný 60 °C
Konec
PROGRAMY
1 Normální za studena
2 Rychlý 30 °C
3 Normální 30 °C
4 Normální 40 °C
5 Normální 60 °C
6 Normální 90 °C
7 Pøedpraní 60 °C
13
14
práčka
15
používanie práčky a praktické rady
NASTAVENIE ODSTREĎOVANIA
práčka
ODSTREĎOVANIE
Doplnkové funkcie je možné vždy
až po voľbe programu prania.
Tlačidlo voľby odstreďovania
a programu proti pokrčeniu (plávanie). Ku každému zvolenému
programu je priradený počet
otáčok pri odstreďovaní, ktorý sa
zobrazí na displeji.
Tento môžete zmeniť stlačením
tlačidla odstreďovania a počet
otáčok bude klesať od 1400 do
400 ( podľa modelu).
0
Vypnutie odstreďovania
Opätovným stlačením tlačidla
odstreďovania sa vypne odstreďovanie. Program bez záverečného
odstreďovania sa používa, aby sa
zabránilo pokrčeniu špecifických
tkanín.
8
Nastavenie
plávania / proti pokrčeniu
Práčka sa zastaví po poslednom
plákaní, bielizeň zostane plávať vo
vode.
Keď sa funkcia zruší, pokračuje
práčka v programu vypúšťanie
vody a odstreďovanie.
Používa sa napr. vtedy, keď ste
mimo domov a želáte si odsunúť
odstreďovanie až na dobu vášho
príchodu, tým zabránite pokrčeniu
bielizne v bubne po odstreďovaní.
16
NASTAVENIE ONESKORENIA
A DOPLNKOVÉ FUNKCIE
ONESKORENIE
Tlačidlo s voľbou oneskorenia
Voľbou môžete oneskoriť štart až o 24
hodín. Oneskorenie môžete zvoliť až
po voľbe programu.
Oneskorenie zvolíte stlačením tlačidla
hodín. Pri každom stlačení oneskoríte
zapnutie o 1 hodinu.
Zrušenie oneskorenia
K zrušeniu oneskorenia musíte stláčať
tlačidlo hodín. Oneskorenie sa zruší,
keď sa dosiahne 24 hodín a ešte raz
stlačíte . Keď zmeníte program, zruší
sa aj oneskorenie.
DOPLNKOVÉ FUNKCIE
Tlačidlo s voľbou doplnkových
funkcií podľa programov.
Máte 3 možnosti: ľahšie žehlenie,
extra plákanie a intenzívne pranie.
Stlačte tlačidlo select / voľba
a zobrazí sa požadovaná funkcia.
Keď opäť stlačíte tlačidlo, môžete
zvoliť ku zvolenému programu
kombináciu jednej, dvoch alebo až
troch doplnkových funkcií.
Tlačidlo: Ľahšie žehlenie
Touto voľbou sa zabráni pokrčeniu
bielizne.
Programom so špeciálnymi otáčkami, pri ktorom sa po odstredení
bielizeň nadľahčuje, sa uľahčí jej
žehlenie.
Tlačidlo: extra plákanie
Intenzívnejšie záverečné plákanie.
Program je vhodný pre veľkú náplň a
pre bielizeň, ktorá patrí osobám s
citlivou pokožkou.
Zvýši sa spotreba vody!
Tlačidlo: Intenzívne pranie
Túto voľbu doporučujeme najmä pre
pranie veľmi znečistenej bielizne, aby
sa dosiahlo lepšieho výsledku
predĺžením normálneho cyklu prania.
17
Dôležité
použitie
Ak pri voľbe doplnkových funkcií
zmeníte program, alebo stlačíte
tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP),
zrušia sa všetky funkcie, ktoré
ste do tej doby nastavili.
PREVÁDZKA A NASTAVENIE
ZABLOKOVANIA
PREVÁDZKA
Tlačidlo prevádzka / stop
Zapnite práčku stlačení tlačidla
prevádzka / stop.
Na displeji sa zobrazia minúty,
ktoré ostávajú do ukončenia
prania.
ZABLOKOVANIE
Nastavenie zablokovania
Zablokovaním sa zabezpečí, že manipulácia s tlačidlami neovplyvní program
a voľbu prania. Používa sa, aby deti
nemohli manipulovať s práčkou.
Blokovanie môžete aktivovať až po
zvolení programu a všetkých
doplnkových funkcií.
Aktivovanie zablokovania
Blokovanie sa aktivuje stlačením
a podržaním tlačidla prevádzka /
stop po dobu najmenej 3 sekúnd.
Na displeji sa objaví, že funkcia je
aktivovaná.
Vypnutie blokovania
Blokovanie sa vypne po ukončení
programu prania.
Keď si želáte blokovanie zrušiť
pred ukončením programu prania,
musíte opäť stlačiť a pridržať
tlačidlo prevádzka / stop po dobu
najmenej 3 sekúnd. Po uplynutí
3 sekúnd sa prestane na displeji
blokovanie signalizovať, práčka
ostane v polohe stop.
Tlačidlo ON / OFF (zap. / vyp.)
blokovanie neruší.
18
použitie
použitie
Keď v priebehu prania zmeníte
program prania, zostane práčka
v polohe STOP a program sa
zruší.
Keď chcete do práčky pridať
bielizeň, alebo z práčky bielizeň
odobrať, stlačte tlačidlo prevádzka / stop a presvedčite sa, či voda
nepresahuje výšku dvierok,
pretože pri ich otvorení by voda
vytiekla. Tiež skontrolujte či
teplota vo vnútri práčky nie je
zvýšená. Opätovným stlačením
tlačidla prevádzka / stop pokračuje program v cykle prania od fáze,
v ktorej bol zastavený.
PROGRAM PRANIA A PRERUŠENIE
DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE
PROGRAM
PRANIA
Počas prania si môžete na displeji kontrolovať, v ktorej fáze cyklu prania sa program nachádza, ako aj čas, ktorý zostáva
do ukončenia prania.
Fáze cyklu prania sa postupne zobrazujú
v hornej časti displeja tak, ako program
postupuje. Čas ktorý zostáva do konca
programu sa zobrazuje na displeji.
Aktualizuje sa v periodických intervaloch,
nie však po minútach.
Stlačením tlačidla môžete vždy zvoliť
novú doplnkovú funkciu do tej doby, kým
ešte neprebehla fáza programu, na ktorú
by to malo vplyv a keď program takú
voľbu umožňuje.
Keď počas prania stlačíte tlačidlo
"oneskorenie", nemá to žiadny vplyv.
Stlačenie tlačidla prevádzka / stop počas
prania uvedie práčku do polohy PAUZA.
PRERUŠENIE DODÁVKY
ELEKTRICKEJ ENERGIE
Pri prerušeniu dodávky elektrickej
energie a po jej obnovení pokračuje práčka v normálnom chode od fáze, v ktorej
sa zastavila (má pamäť na niekoľko
hodín). To isté nastane v prípade stlačenia tlačidla ON / OFF (Zap. / Vyp.).
doporučenia
Pre zníženie hluku pri odstreďovaní"
Vyrovnajte práčku pomocou nastaviteľných nožičiek.
Snažte sa v jednom pracom programe prať bielizeň rôznych
rozmerov, bielizeň sa pri odstreďovaní v bubne lepšie rozmiestni.
19
Všetky modely sú vybavené pri odstreďovaní bezpečnostným systémom, ktorý
zabráni vzniku nadmerných vibrácií v prípade, že bielizeň je v bubne uložená
príliš koncentrovane.
Keď zistíte, že bielizeň nebola dostatočne vyžmýkaná, uložte bielizeň v
bubne rovnomernejšie a odstreďovanie
zopakujte.
Dôležité
údržba a čistenie
práčka
21
údržba a čistenie
Keď na práčke ostane
prostriedok na pranie alebo
prísady, odstráňte ich čo
najskôr, spôsobujú koróziu.
ČISTENIE DOSTUPNÉHO FILTRA
A ČISTENIE VONKAJŠÍCH ČASTÍ PRÁČKY
ČISTENIE FILTRA
Dostupný filter vyčistite pravidelne
a tiež vtedy, keď sa čerpadlo na
vypúšťanie vody zablokovalo cudzími predmetmi.
Jemným ťahom zo strany a súčasným pootočením smerom dole
uvoľnite sokel, aby ste potom mohli
uvoľniť filter.
Ak nemáte zo strany prístup,
zasuňte malý skrutkovač do troch
drážok, ktoré sa nachádzajú
v hornej časti sokla, aby ste s ním
mohli uvoľniť háčky.
Na zachytenie vody, ktorá vytečie
pri uvoľnení filtra, dajte pod filter
tanier alebo inú nádobu.
Filtrom otočte o štvrť alebo pol
kruhu doľava. Voda začne vytekať.
Keď z práčky všetka voda vytečie,
otočte niekoľko raz filtrom, až ho
bude možné celkom vytiahnuť.
Odstráňte predmety alebo nite,
ktoré sa zachytili vo filtri alebo
v čerpadle.
Filter a sokel umiestnite späť na
miesto.
Aby ste zabránili popáleniu,
nevykonávajte túto operáciu do
vtedy, kým teplota vody neklesne
pod 30 °C.
ČISTENIE VONKAJŠÍCH ČASTÍ
Vonkajšie časti práčky čistite teplou
vodou so saponátom, alebo iným čistiacim prostriedkom, nie však abrazívnymi /
brusnými prostriedkami ani rozpúšťadlami.
Potom povrch práčky vysušte jemnou
handričkou.
Dôležité
ÚDRŽBA
Po každom praní nechajte dvierka po
určitú dobu otvorené, aby vo vnútri
práčky mohol vzduch voľne prúdiť.
Doporučujeme, z času na čas, v závislosti na tvrdosti vody, nechať prebehnúť
jeden kompletný cyklus prania s
prostriedkom na odstraňovanie vodného
kameňa. Tým predĺžite životnosť
práčky.
Pred akoukoľvek operáciou čistenia alebo údržby doporučujeme
odpojiť práčku od elektrickej
siete.
ČISTENIE ZÁSOBNÍKA PROSTRIEDKU NA PRANIE
Zásobník vyčistite vždy, keď v ňom sú
zvyšky prostriedku na pranie.
Zásobník prostriedku na pranie
celkom vyberte silným ťahom
smerom von.
Vyčistite priehradky zásobníka
teplou vodou a kefkou.
Tiež vyčistite priehradky na
prísady.
Vytiahnite ich, vyčistite a
umiestnite späť na miesto,
presvedčite sa, či sú správne
vložené. Zásobník zasuňte
späť na miesto.
Nesprávne vložená alebo
znečistená priehradka na
prísady neumožňuje dávkovanie
prísad a po skončení prania
ostane v priehradke voda.
20
Dôležité
Dôležité
Dôležité
22
Problém
Voda sa nenapúš a
Voda sa nevypúš a, práèka neodstreïuje
Práèka neodstreïuje
Práèka sa nezapla
Oznámte to autorizovanému servisu.
Práčka nie je dostatočne vyrovnaná, alebo
nestojí správne na podlahe.
Ste neodstránili fixačné skrutky pre transport.
Môže to byť preto, že:
Keď nie sú správne uzatvorené dvierka, objaví
sa na displeji informácia FO4.
Presvedčite sa, či sú dvierka správne
zatvorené.
Nestlačili ste tlačidlo Prevádzka / Stop.
Práčka nie je zapojená do elektrickej site,
alebo nie je v zásuvke napätie.
Môže to byť preto, že:
Ukazovateľ
bezpečnosť a riešenie problémov
práčka
Keď pri používaní práčky
zistíte problém, je možné, že
ho dokážete vyriešiť podľa
našich nasledujúcich pokynov.
Keď problém neodstránite,
odpojte práčku od elektrickej
siete a kontaktujte najbližší
autorizovaný servis.
V žiadnom prípade
pračku nerozoberajte.
Vo vnútri nie je žiadna
poistka, ani žiadna iná
súčiastka, ktorú by
mohol vymeniť
spotrebiteľ.
PROBLÉMY
Prečo práčka vibruje,
alebo vydáva nadmerný
hluk?
Prečo sa práčka nezapla?
Dôležité
Práčka je vybavená systémom, ktorý je schopný
sa adaptovať na náplň bielizne a druh tkanín
a prispôsobiť používané množstvo vody a
energie, s cieľom chrániť životné prostredie.
Preto aj keď sa vám zdá množstvo vody, ktoré
vidíte cez okienko dvierok nedostačujúce, neobávajte sa, stupeň účinnosti prania a plákania bude
optimálny.
„ Keď práčka neodstreďuje, zobrazí sa na displeji
informácia FO3.
„ Môže to byť spôsobené tým, že bielizeň nie je
v bubne správne rozložená a to môže spôsobovať nadmerné vibrácie.
„ Postup: rozložte prádlo ručne a zvoľte jeden
z programov odstreďovania.
„ Keď sa na displeji zobrazí informácia FO2.
„ Dôvodom pre zobrazenie informácie FO2 môže
byť: upchaté čerpadlo pre vypúšťanie vody z
práčky, upchatý odtok / kanalizácia v budove,
alebo skrat elektrického spojenia čerpadla.
„ Postup: keď je dôvodom upchaté čerpadlo,
vyčistite ho podľa ods. 2, "Údržba a čistenie
práčky".
„ Keď sa nenapúšťa voda, zobrazí sa na displeji
informácia FO1.
„ Informácia FO1 "nenapúšťa sa voda" môže byť
spôsobená prerušením dodávky vody, môže
byť zatvorený kohútik pre napúšťanie vody
alebo upchatý filter prívodu vody do práčky.
„ Postupujte nasledovne: počkajte kým sa obnoví
dodávka vody, otvorte kohútik pre napúšťanie
vody a uvoľnite hadicu pre prívod vody a vyčistite filter prívodu vody.
bezpečnosť a riešenie problémov
Prečo sa do práčky
nenapúšťa voda?
Prečo sa z práčky
nevypúšťa voda
a práčka neodstreďuje?
Prečo práčka neodstreďuje?
Prečo počas pranie nie je
vidieť v bubne práčky
voda?
23
bezpečnosť a riešenie problémov
Prečo ostáva voda
v zásobníku?
Prečo nie je možné otvoriť
dvierka bezprostredne po
ukončení prania?
Moderné práčky sú vybavené systémami pre
bezpečnosť spotrebiteľa. Jedným je to, že
nemôžete otvoriť dvierka práčky, kým nie je
bubon celkom v kľude. Dvierka sa preto nedajú
otvoriť skôr, ako približne 2 minúty po skončení
programu.
„ Pravdepodobne je potrebné vyčistiť zásobník.
Táto jednoduchá operácia je opísaná
v odd. "Údržba a čistenie práčky".
1 - Vyčistite zásobník prostriedku na pranie.
Iné problémy
„ Práčka má možnosť zobraziť aj iné problémy.
Keď to nastane, zobrazia sa na displeji rôzne
informácie FO5, FO6, ....., F10.
„ Tieto informácie môžu byť spôsobené rôznymi
príčinami.
„ Zistite, či sa problém opakuje a keď áno,
obráťte sa na AUTORIZOVANÝ SERVIS.
24
práčka
upozornenia,
ktoré sa týkajú životného prostredia
elektrozariadenia v zbernom mieste
prispievate k opätovnému materiálovému
zhodnoteniu surovín a zabránite možným
negatívnym vplyvom na životne
prostredie a na zdravie ľudí.
poznámka, ktorá sa tyká životného prostredia
INFORMÁCIE, KTORÉ SA TYKAJÚ SPRÁVNEJ LIKVIDÁCIE ELEKTRICKÝCH
A ELEKTRONICKÝCH SPOTREBIČOV
Ak Váš spotrebič nebudete už ďalej
používať a chcete sa ho zbaviť, bezplatne ho odovzdajte v špecializovanom
zbernom mieste pre zber elektroodpadu.
Informácie o najbližšom zbernom mieste
Vám poskytne Váš predávajúci alebo
miestna samospráva. Ďalšie informácie
môžete tiež získať na www.fagor.sk .
Značka "prečiarknutá popolnica"
znamená, že vyradený spotrebič nepatrí
do netriedeného komunálneho odpadu.
Odovzdaním nepotrebného
25
ENERGETICKÝ OPIS
Obchodná značka
Model
FAGOR
FAGOR
3F- 311 / 211 3F-2611
3F-111 /(109)
Trieda energ. hospodárnosti [1]
Spotreba el. energie [2]
kWh/cyklus
Trieda účinnosti prania [1]
Trieda účinnosti odstreďovania [1], [3]
Voda pri odstreďovaní [4]
Max. rýchlosť rotácie
FAGOR
3F-1612
3F-2612
FAGOR
3F-3612IT
FAGOR
3F-2609
FAGOR FAGOR
3F-1614 3F-3614(X)
3F-2614X
A
A
A
A
A
A
A
0,85
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
A
A
A
A
A
A
A
C (D)
C
B
B
D
B
B
%
62 (68)%
62%
53%
53%
68%
53%
53%
ot./min.
1 100 (900)
1 100
1 200
1 200
900
1 400
1 400
Výkon práčky pre štandardný cyklus kg
5
6
6
6
6
6
6
Spotreba vody na cyklus
46
49
49
49
49
49
49
l
26
Časový program pre štand. cyklus min.
Odhadovaná roèná spotreba energie [5]
Odhadovaná roèná spotreba vody [5]
130/140
130
130
110
130
140
110
kWh
170
204
204
204
204
204
204
l
9 200
9 800
9 800
9 800
9 800
9 800
9 800
Hluk pri praní [6]
dB(A)
63
63
63
63
63
63
63
Hluk pri odstreďovaní [6]
dB(A)
78 (76)
78
78
78
76
78
78
Poznámky:
[1] na stupnici od A (vyššia) po G (nižšia).
[2] Skutočná spotreba práčky bude závisieť od toho, ako sa bude práčka používať.
[3] Ak si vyberiete práčku s triedou účinnosti A namiesto triedy účinnosti G, vaše náklady na sušenie
sa zredukujú na polovicu. Bubnové sušenie bielizne spotrebúva viac energie, ako pranie.
[4] Voda, ktorá zostane pri odstreďovaní v % (ako podiel hmotnosti suchej bielizne).
[5] Odhad pre 200 štandardných praní bavlny pri teplote 60 °C pre štvorčlennú domácnosť.
[6] Deklarovaná hodnota emisie hluku predstavuje hladinu A akustického výkonu,
vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
INFORMAČNÍ LIST
AUTOMATICKÁ PRAČKA
Model
27
Třída energetické účinnosti (*)
Spotřeba elektrické energie (*) kWh/cyklus
Třída účinnosti praní (*)
Třída účinnosti odstřeďování (*)
Zbytek vody po odstřeďování
%
(zbytková vlhkost prádla)
Maximální otáčky při odstřeďováníot./min.
při normalizovaném cyklu
Náplò praèky pøi normalizovaném cyklu
kg
Spotøeba vody pøi normalizovaném cyklu
l
Doba programu pøi normalizovaném cyklu min.
Odhadovaná roèní spotøeba energie
kWh
Odhadovaná roční spotřeba vody
l
Hluk při praní
dB(A) 1 re pW
Hluk při odstřeďování dB(A) 1 re pW
3F- 311 / 211
3F-111 /(109)
A
0,85
A
C (D)
62 (68)%
3F-2611
3F-3612IT
3F-2609
A
1,02
A
C
62%
3F-1612
3F-2612
A
1,02
A
B
53%
3F-1614 3F-3614(X)
3F-2614X
A
A
1,02
1,02
A
A
B
B
53%
53%
A
1,02
A
B
53%
A
1,02
A
D
68%
1100 (900)
1100
1200
1200
900
1400
1 400
5
46
130/140
170
9 200
63
78 (76)
6
49
130
204
9 800
63
78
6
49
130
204
9 800
63
78
6
49
110
204
9 800
63
78
6
49
130
204
9 800
63
76
6
49
140
204
9 800
63
78
6
49
110
204
9 800
63
78
UPOZORNĚNÍ:
(*) Poznámka: Třída účinnosti označována na stupnici písmeny A - G ( A - nejlepší, G - nejhorší )
Spotřeba elektrické energie na cyklus je založena na výsledcích normalizované zkoušky při cyklu 60 °C.
Skutečná spotřeba závisí na způsobu používání pračky.
Pokud používáte k sušení bubnovou sušičku a zvolíte pračku a s účinností odstřeďování G, sníží se Vaše náklady
na polovinu.
Při sušení textilií v bubnové sušičce se zpravidla spotřebuje více energie než při praní.
Uvedené údaje vycházejí z testů provedených podle evropské směrnice 92/75/EU.
CERTIFIKÁT KVALITY
ISO 9001
KVALITA VÝROBY TOHOTO ZARIADENIA
SPLŇUJE POŽIADAVKY
MEDZINÁRODNEJ NORMY ISO 9001
• Certifikácia ISO 9001 garantuje, že výrobný
postup tohoto zariadenia vyhovuje
medzinárodnému systému kontroly kvality ISO.
• Je pre Vás tiež zárukou mimoriadnej
spoľahlivosti a bezpečnosti.
• Pokiaľ ste dali prednosť tomuto zariadeniu,
zvolili ste skutočne to najlepšie.
VYBRALI STE SI KVALITU
PODLOŽENÚ CERTIFIKÁTOM,
KTORÝ JE DÔKAZOM
ŽE STE NEMOHLI KÚPIŤ LEPŠIE.
Download

práčka - Fagor