Program konferencji
Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
oraz Bezpieczeństwo publiczne
Программа Конференции
Управление предприятием будущего
и Публичная безопасность
Program of Conference on
Managing Enterprise of the Future
jointly with Public Safety
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Познаньский политехнический институт, Отдел Управления Инженерное дела
Poznan University of Technology, Facultyof Engineering Management
Polska Akadenmia Nauk, Oddział w Poznaniu, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania
Польская Акадэмя Наук, Отделение в Познани, Комиссия Наук Организации и Управления
Polish Academy of Sciences, Division in Poznan, The Committee on Organizational and Management Sciences
Poznań 2013
Monday, 17th June, 2013
08:00 - 09:00
09:10 - 09:30
09:30 - 10:15
10:15 - 11:00
11:00 - 11:20
Registration
Conference opening, Room 122
Plenary session 1: 45th anniversary of prof. Leszek Pacholski's professional activities
Chair: Prof. Edward Cyrson; Room L122
1 Prof. Stefan Trzcieliński
Quo Vadis - Czyli dokąd zmierza ergonomia / Quo Vadis - That is where ergonomics is headed
Addresses and congratulations
Keynote speaker
2 Prof. Jussi Kantola
Designing services for the future / Projektowanie usług dla przedsiębiorstw przyszłości
Coffee break
Room L122
11:20 - 13:00
Session 1: Entrepreneurship and innovation
Chair: Prof. Krzysztof Santarek
1 Prof. Augustyn Bańka
O formowaniu się przedsiębiorczości nowego typu
About forming a new type of entrepreneurship
2 Prof. Joanicjusz Nazarko
Foresight innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw
Foresight ofinnovativeness of Mazovia enterprises
3 Vesa K. Salminen
Synergy management in sustainable business transition by hybrid
innovation
Synergiczne zarządzanie zrównoważonymi zmianami biznesu
poprzez hybrydowe innowacje
4 Jakub Pawlak, Jerzy Przybysz
Technologie ICT w kreowaniu innowacyjności MSP
ICT in creating SMEs innovativeness
5 Andrzej Borucki
Zagadnienia adaptacji w zarządzaniu innowacyjnymi projektami
informatycznymi
Issues on adaptation in management of innovative telecomputing
projects
Room L125
11:20 - 13:00
Room L123
Session 2: Forming the agility of enterprise -1
Chair: Prof. Teresa Łuczka
1 Maja Sajdak
An agile, lean or flexible enterprises - are they synonymous or
different notions?
Zwinne, szczupłe lub elastyczne przedsiębiorstwo - czy są to
synonymy czy różne terminy?
2 Jowita Trzcielińska
Metody analizy strategicznej jako narzędzie identyfikacji okazji
The methods of strategic analysis as a tool to identify the
opportunities
3 Joanna Jakuszewicz, Katarzyna Wardzińska
Efektywny planowanie produkcji w systemach PLM
Effective production planning in PLM systems
4 Krystian Pawłowski
Kastomizacja produktu głównym kryterium sytuacyjnego doboru
współczesnych metod zarządzania
Product customization as a main criteria of situational selection of
contemprorary methods of management
5 Zbigniew Włodarczyk, Stefan Trzcieliński
Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do
ekstrakcji okazji z długiego ogona
The use of multidimensional comparative analysis to extract of
opportunities from long tail
Room L128
Session 3: Public Safety - 1
Chair: Prof. Tadeusz Zaborowski
1 Maciej Dzikuć
Przepisy unijne w kwestii bezpieczeństwa energetycznego
Session 4: Public Safety - 2
Chair: Prof. Арефьев И.
1 Dr inż. KURYLO Piotr, prof. SIERIEBRIAKOW Władimir
Dokładność kształtowo-wymiarowa otworów wykonanych w procesie
rozwiercania wykańczającego
2 Dr Czerniejewski Przemysław, prof. Wawrzyniak Wawrzyniec
2 Prof. MYSŁOWSKI Janusz
Dolny bieg rzeki Odry w świetle badań środowiskowych i rybackich
Czołg jako element bezpieczeństwa kraju
3 Prof. Ivan MAŠEK, dr Dušan VIČAR, dr Jan STROHMANDL, doc. 3 Prof. SIERGIEJCZYK Mirosław, dr ROSIŃSKI Adam
Zdeněk ŠAFAŘÍK , dr Ján KÁČER
Угроза ненадлежащего применения опасных химических
Integracja elektronicznych systemów bezpieczeństwa w
веществ против населения
warszawskim węźle kolejowym
13:00 - 14:00
4 Doc. Zdeněk ŠAFAŘÍK, dr Dušan VIČAR, prof. Ivan MAŠEK, dr
Jan STROHMANDL, dr Ján KÁČER
Риски для здаровья населения и профилактика
4 Dr inż. SYMONOWICZ Cezary
5 Dr inż. Maciej Dzikuć, mgr inż. Maria Dzikuć
Kompetencje władz RP w sferze zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego
5 Mgr Kamila ZAPAŁOWICZ
Wkład chronopsychologii i chronobiologii w wiedzę o zdrowiu
Lunch
Bezpieczeństwo geotechniczne
Monday, 17th June, 2013
14:00 - 14:40
14:50 - 16:30
Plenary session 2
Chair: Prof. Janusz Teczke; Room L122
1 Prof. Alexander Kozlov
Cross-cultural management: the gap between teaching and enterprises’ needs; Zarządzanie międzykulturowe: luka pomiędzy systemem
Room L122
Session 5: Operations management
Chair: Prof. Joanicjusz Nazarko
1 Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik
Room L123
Session 6: Forming the agility of enterprise - 2
Chair: Prof. Joanna Ejdys
1 Joanna Kałkowska, Ochowiak J., Hanna Włodarkiewicz-Klimek
Selected aspects of the transformation of production planning system
Wybrane aspekty dostosowania gospodarstwa rolnego do wymagań
– between lean and TOC approaches
gospodarki opartej na wiedzy
Wybrane aspekty transformacji systemu planowania produkcji –
Chosen aspects of adjusting the farm to the requirements of
pomiędzy koncepcjami Lean a TOC
knowledge based economy
2 Łukasz Hadaś, Karaśkiewicz F., Jakubik B
2 Edmund Pawłowski, Wiśniewski M.J.
Implementation of continuous flow - stimulation by bottleneck aspect
Crowdsourcing. Koncepcja i kierunki zastosowań
Wdrożenie ciągłego przepływu – stymulacja procesu w aspekcie
“wąskiego gardła”
3 Michał Musielak
Logistic process audit at automotive industry production plants
Audyt procesu logistycznego w zakładzie przemysłu
motoryzacyjnego
4 Maciej Siemieniak
Metodyka badania strat czasu pracy
The research method of work time loses
5 Bogusław Węgrzyn
Aspekty integracyjne technologicznych procesów wytwarzania i
eksploatacji urządzeń
Integration aspects of technological manufacturing processes and
devices exploitation
14:50 - 16:30
Room L125
Session 7: Forming the processes of an enterprise
Chair: Prof. PiotrBanaszyk
1 Aleksander Jurga, Sławińska Małgorzata
Krytyczne punkty w monitorowaniu luki informacyjnej
Critical points in monitoring the information gap
2 Paweł Królas
Process management as the element of the business model of the
enterprise
Zarządzanie procesowe jako element modelu biznesowego
przedsiębiorstwa
3 Marek Adamczyk, Stefan Trzcieliński, Posadzy M.
Przedsięwzięcie wdrożenia systemu klasy Workflow w świetle
usprawnienia procesów przedsiębiorstwa - studium przypadku
The project of implementation of the Workflow system in the light of
improvement of the enterprise’s processes - the case study
4 Nowak K., Mirosława Przybylska
Analiza bezpieczeństwa robót w wyróżniających się
przedsiębiorstwach budowlanych w Polsce
Safety analysis of works in the distinctive building enterprises in
Poland
5 Krajewska A., Mirosława Przybylska
Zagospodarowanie placu budowy w aspekcie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy realizacji przedsięwzięcia budowlanego
Construction site development in the context of health and safety
during construction project implementation
19:30
Banquet
Crowdsourcing. The concept and the directions of implementation
3 Sylwia Piersiala-Polarek, Stefan Trzcieliński
Necessary, sufficient and specific conditions for continuous
improvement implementation - the research results
Konieczne, wystarczające i specyficzne warunki wdrożenia ciągłego
doskonalenia - wyniki badań
4 Daria Nadolna
Business process outsourcing we współczesnej organizacji
Business process outsourcing in contemporary organization
5 Daria Motała, Katarzyna Ragin-Skorecka, Zbigniew Włodarczak
Skuteczność rynkowa organizacji - tożsamość, wizerunek, systemy
informatyczne
Room L128
Session 8: Public Safety - 3
Chair: Prof. Janusz Mysłowski
1 Dr inż. Maciej Dzikuć
Znaczenie bezpieczeństwa energetycznego dla współczesnej
gospodarki
2 dr Dušan VIČAR, prof. Ivan MAŠEK, dr Jan STROHMANDL, doc.
Zdeněk ŠAFAŘÍK, dr Ján KÁČER, dr Danuše ULČÍKOVÁ
Высшее образование для защиты населения в чешской
республикe
3 Mgr inż. Maria Dzikuć
Rola rolnictwa ekologicznego w zapewnieniu bezpieczeństwa
żywnościowego Polski
4 Prof. Wawrzyniec Wawrzyniak, prof. Gorzysław Poleszczuk, dr
Anna Bucior, mgr Tymoteusz Miller, mgr Małgorzata Tokarz,
mgr Adrian Leszczyński, dr Juliusz Pierwieniecki, student
Łukasz Tymanowski, studentka Agnieszka Jarzębska, studentka
Julia Rutkowska
Jakość wód cieku Stary Zdrój na wyspie Wolin (otulina Wolińskiego
Parku Narodowego) w okresach wiosennych w latach 2011 i 2012 –
wyniki wstępnych badań
5 Mgr Rybczyk Agnieszka, dr Czerniejewski Przemysław, prof.
Wawrzyniak Wawrzyniec
Eksploatacja rybacka wybranych jezior wyspy Wolin na przełomie XX
i XXI wieku
Monday, 17th June, 2013
14:00 - 14:40
14:50 - 16:30
Plenary session 2
Chair: Prof. Janusz Teczke; Room L122
1 Prof. Alexander Kozlov
Cross-cultural management: the gap between teaching and enterprises’ needs; Zarządzanie międzykulturowe: luka pomiędzy systemem
Room L127
Session 9: Customer satisfaction orientation - 1
Chair: Prof. Jussi Kantola
1 Nishimura H., Takao K., Kawabata S., Teramura S., Kitamura T.,
Takai Y., Goto A., Kuwahara N., Ota T.
Highly cultural cram school business by providing comfortable
environments
Wpływ przyjazności otoczenia na warunki nauki uczniów
2 Hara Y., Tabuchi S., Wang Z., Liao M., Endo A., Kuwahara N.,
Ota T.
Highly cultural therapeutic business achieving customers’ satisfactory
improvement by brain-wave measurement and motion analysis
Wysoce komfortowy biznes terapeutyczny – osiąganie poprawy
satysfakcji klientów poprzez pomiar fal mózgowych i analizę ruchu
3 Isobe S., Wang Z., Liao M., Endo A., Kuwahara N., Ota T.
Evaluation of satisfaction of customers in nail business
Ocena satysfakcji klienta na przykładzie usług pielęgnacji paznokcia
4 Yamamoto R., Kuwahara N., Hamada H., Ota T.
Customer satisfaction per 1 yen - No.1 Hotel chain in Japan
Satysfakcja klienta za 1 yen – Sieć hoteli numer 1 w Japoni
5 Ito M., Ito K., Kawabata S., Endo A., Kuwahara N., Ota T.
Increasing satisfaction measurement of nursing staff in the nursing
home
Pomiar satysfakcji pracy pielęgniarek w domu opieki
6 Ota T., Wang Z., Endo A., Kuwahara N.
Application of Japanese “Omotenashi” mind to business world and its
benefits
Wpływ japońskiego podejścia “Omotenashi” na świat biznesu i jego
zalety
19:30
Banquet
Tuesday, 18th June, 2013
09:00 - 09:45
Plenary session 3
Chair: Prof. Edward Cyrson; Room L122
1 Prof. Janusz Teczke
W kierunku ekonomii obywatelskiej
In the Direction of Civic Economics
09:45 - 10:00
Coffee break
Room L122
10:00 - 12:00
Session10: Strategic problems of enterprise
Chair: Prof. Stefan Trzcieliński
1 Prof. Piotr Banaszyk
Zmiana kluczowych problemów strategicznych w zarządzaniu
współczesnymi przedsiębiorstwami
The change of the key strategic problems in the modern
enterprisesmanagement
2 Prof. Edward F. Cyrson
Strategy formation in analog and digital economy
Room L123
1
2
Kształtowanie strategii w ekonomii analogowej i cyfrowej
3 Małgorzata Rembiasz
Rola strategii w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami
3
The role of strategy in managing SMEs
4 Prof. Joanna Ejdys
4
Improving strategic management by using the concept of foresight
studies
Doskonalenie zarządzania strategicznego poprzez wykorzystanie
badań foresightowych
5 Prof. Małgorzata Hybka
5
Corporate group taxation in Poland - Is there a need for reform based
on German model?
Opodatkowanie korporacji w Polsce - Czy jest potrzeba reform
bazujących na modelu Niemieckim?
6 Prof. Magdalena Wyrwicka
6
Modele zintegrowanego zarządzania
Models of integrated management
Room L125
Session 12: Customer satisfaction orientation - 2
Chair: Dr. Edmund Pawłowski; Dr. Hanna Włodarkiewicz-Klimek
10:00 - 12:00
1 Małgorzata Wiśniewska
B2B relationship marketing co-operation
Współpraca przedsiębiorstw w marketing relacyjnym
2 Milleniusz Nowak
Towards integrated concept of CRM dimensions
3
4
5
6
Koncepcja integracji wymiarów CRM
Krzysztof Hankiewicz K.
Analiza zmian uczelnianych serwisów www zaprojektowanych dla
studentów zagranicznych
Analysis of university websites changes designed for foreign
students
Prof. Józef Gruszka
Business process model in quality management on the example of
global enterprise
Model procesu w zarządzaniu jakością na przykładzie
przedsiębiorstwa globalnego
Prof. Алибекова Б.А.
Совершенствование контроля качества аудиторских услуг в
республике Казахстан
Doskonalenie kontroli jakości usług audytorskich w Republice
Kazachstan
Prof. Сураганова C.
Государственное регулирование туристского
предпринимательства в республике Казахстан
Krajowe standardy dla turystyki w Republice Kazachstan
12:10 - 12:30
Closing session, Room L122
12:30
Lunch
Session 11: Team management
Chair: Prof. Magdalena Wyrwicka
Prof. Olgierd Lissowski
Strategic modernization of public services and models of public
management
Strategiczna modernizacja usług publicznych oraz modele
zarządzania publicznego
Paulina Kubera
Modernisation of public services delivery in European integration
project
Modernizacja dostaw usług publicznych w projekcie integracji
europejskiej
Prof. Teresa Łuczka, Paweł Przepióra
Makro, mezo i mikroekonomiczne ujęcie kapitału ludzkiego –
wybrane aspekty
Macro, mezzo and microeconomics approach of human capital –
selected aspects
Arkadiusz Borowiec
Rola kierownika jako lidera w procesie zarządzania komórką
zamówień publicznych w przedsiębiorstwie
Manager as a leader in a process management of a competitive
tendering
Prof. Marek Szczepański
Zakładowe systemy emerytalne jako instrument zarządzania
zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie przyszłości
Enterprises’ pension systems as an instrument of human resource
management in the enterprise of the future
Room L128
Session 13: Public Safety - 4
Chair: Prof. Арефьев И.
1 Mgr Kamila ZAPAŁOWICZ
Psychologiczne czynniki w zaburzeniach somatycznych - rola stresu i
temperamentu
2 Prof. Jaroslav Padrnos
Legal basis for education in protection of PERSONS IN emergencies
3 Prof. Арефьев И.
Транспортная безопасность как элемент геополитической
составляющей положения России
4 Проф. Шварцбург Леонид
Энергоэффективность и энергоемкость машиностроительных
технологических процессов
5
6
Tuesday, 18th June, 2013
09:00 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 12:00
Plenary session 3
Chair: Prof. Edward Cyrson; Room L122
1 Prof. Janusz Teczke
W kierunku ekonomii obywatelskiej
In the Direction of Civic Economics
Coffee break
Room L127
Session 14: Public Safety - 5
Prof. Tadeusz Zaborowski
1 Prof. Zaborowski Tadeusz, Alicja Stefańczyk
Niematerialne motywowanie personelu a bezpieczeństwo organizacji
2 Dr inż. Małgorzata Węgrzyńska
Audyt a bezpieczeństwo ekonomiczne jednostki gospodarczej
3 Prof. ОСЕЕВ Александр
Предупреждение и разрешение социальных конфликтов:
социологическое обеспечение диагностики причин конфликтов в
производственной организации
4 Mgr ZALESIŃSKI Zbigniew
Model systemowej pomocy osobom niepełnosprawnym i zagrożonym
wykluczeniem społecznym i zawodowym wdrażany w gminie Rydzyna
przez Stowarzyszenie „PRO-ACTIV”
5 Prof. Zaborowski Tadeusz
Bezpieczeństwo organizacji a jej kapitał intelektualny
12:10 - 12:30
12:30
Closing session, Room L122
Lunch
Download

1 Anna Iwańczuk-Kaliska* 1.Wstęp Funkcje banków jako