Káder: Predprípravka
Ročník: 2004/2005
Priezvisko
1. Batková
2. Bobotová
3. Caletková
4. Danihelová
5. Fabiánová
6. Geržová
7. Kalamenová
8. Krupčíková
9. Kubíková
10. Mikušová
11. Mikušová
12. Poláková
13. Prelecová
14. Rehúřková
15. Štermenská
16. Vašíčková
Meno
Emília
Klaudia
Radka
Ester
Eliška
Alex
Dominika
Katarína
Radka
Monika
Saška
Eliška
Gabika
Natália
Ema
Partícia
Tréner: Mgr. Miroslava Kubíková
Ročník: 2005/2006
Priezvisko
1. Batková
2. Bekicová
3. Danihelová
4. Dinková
5. Gajdová
6. Herceghová
7. Janovičová
8. Kusá
9. Malkovičová
10. Matulová
11. Matulová
12. Nemcová
13. Obratlová
14. Ondrášová
15. Skačanová
16. Slobodová
17. Szantaiová
18. Šedivá
Meno
Júlia
Kristína
Ema
Júlia
Michaela
Kristína
Sofia
Kristýna
Becky
Natália
Veronika
Nicol
Claudia
Eliška
Anna Cristína
Anna
Tereza
Karolína
Tréner: Mgr. Jana Zavadilová
Volejbal pre najmenších
Aj deti v predškolskom veku môžu hravou formou športovať a postupne sa zdokonaľovať,
pripravovať sa na ďalšiu športovú aktivitu. Cieľom telesnej výchovy v predškolskom období je
pripraviť zdravé telesne zdatné a pohybovo schopné, odolné a otužilé dieťa, ktoré má všetky
predpoklady na úspešný nástup do základnej školy a na ďalší rozvoj všetkých kvalít budúceho
človeka. Ako športový club sa orientujeme hlavne na mimoškolskú činnosť športového charakteru
a to na volejbal dievčat. Cieľavedome vytvárame podmienky pre športové vyžitie hlavne dievčat
a snažíme sa zainteresovať k spolupráci nielen rodičov, ale aj ostatné zložky ako sú materské
škôlky, školy atď. Cieľom našej práce je nie len vyplnenie voľného času detí, ale :
• cieľavedomé a systematické rozvíjanie vzťahu k sebe, iným ľuďom k svetu atď.,
• rozvíjanie pohybových schopností už od najútlejšieho veku,
• rozvíjanie schopnosti prevziať zodpovednosť vieru vo vlastné sily a schopnosti.
Pretože sa naša činnosť zameriava na volejbal snažíme sa o to, aby už deti v škôlkach vedeli čo je
volejbal, postupne sa oboznamovali s hrou a keďže je to tímová hra aj so spoluprácou na ihrisku.
Tréning je vedený tak, aby sa na ňom deti zabavili, cítili sa príjemne, ale zároveň sa aj niečo nové
naučili, zdokonalili si svoju obratnosť, vytrvalosť a zlepšili si koordináciu pohybov. Na tréningu sa
oboznamujú s tréningovým procesom, učia sa sebadisciplíne, zvykajú si na pokyny, ktoré udáva
tréner, zoznamujú sa s ďalšími deťmi. Našou hlavnou prioritou je dať deťom všeobecný pohybový
základ tak, aby deti po dovŕšení určitého veku boli schopné sa uplatniť v športoch, pre nás hlavne
vo volejbale. Na tréningu sa deti učia jednoduché hry na zlepšenie reakčnej schopnosti, cibria si
koordináciu, obratnosť. Hrajú rôzne súťažné hry a precvičujú si ich veku primerané cviky na
držanie postoja, hádzanie a chytanie lopty, ......
Hlavné úlohy:
• zabezpečovať pravidelnú a príležitostnú činnosť,
• zodpovedne a na patričnej úrovni pripravovať a organizovať súťaže medzi škôlkami,
• učiť správnemu náprahu a švihu pažami horným oblúkom,
• učiť správnemu postaveniu nôh a koordinovaniu pohybov,
• učiť prstové držanie lopty a cvičiť reakciu na pohybujúcu sa loptu.
Konkrétne cvičenia s loptou 5-6 ročné deti:
• správne a rýchlo kotúlať loptu daným smerom,
• vedieť kotúlať hlavou i nohou,
• vyhadzovať loptu do výšky, pravou, ľavou aj oboma rukami,
• hádzať loptu na cieľ, ľavou aj pravou rukou
• do diaľky horným oblúkom,
• hádzať cez sieť ľavou, pravou a oboma rukami,
• hádzať menšou, väčšou, ľahšou, ťažšou loptou,
• hádzanie lopty o zem s chytaním,
• chytať loptu odrazenú od zeme,
• chytiť loptu gúľajúcu po šikmej ploche,
• chytať vysoko nadhodenú loptu,
• učiť hádzať a chytať vo dvojici.
Pri každom cvičení je potrebné upozorniť na použitie sily.
Behanie
• rýchly beh a pohotový štart na zvukové a znakové signály,
• sťažované behanie nesením lopty, obiehanie prekážok, štart zo sedu, ľahu, na povel urobiť
to čo povie tréner,
• podliezanie, preliezanie prekážok ,
• súťaže detí v družstvách, radšej menšie skupiny aby sa deti striedali.
Akrobatické cvičenia
Podľa veku sa uvádza, že náročnejšie cvičenia sú :
• válanie sudov v pripažení
• kolíska
• stoj zo sedu skrčmo
• kotúľ vpred na žinenke aj dozadu
• kozáčik atď
Hádzanie
• správny náprah hodu horným oblúkom na energický švih,
• správne postavenie nôh,
• prstové držanie lopty
• vyberanie nízkej lopty obojruč – bager.
Postupne zaraďujeme i nácvik chytania lopty, odrazenej od zeme. Tento nácvik zo začiatku
uskutočňujeme v sede roznožmo – dieťa si loptu hádže na zem a pokúša sa ju po odraze chytiť
prstami oboch rúk TZV. do košíka, môže sa to robiť aj roznožmo v sede na lavičke.
• Kotúlanie lopty robíme v sede i v ľahu na bruchu,
• Driblovanie s tým, že deti v páre si loptu postupne pomocou rozličných pohybov berú
a z dvojíc potom víťazi driblujú spolu a nakoniec jeden vyhráva.
Relaxačné cvičenia a plávanie
Aby to nebolo len cvičenie, organizujeme pre deti škôlkarské súťaže, kde deti môžu ukázať to čo
sa počas tréningov naučili. Ďalej sa organizuje v lete aj pre takéto malé deti tzv. sústredenie, kde si
tiež rozvíjajú svoje pohybové zručnosti a samozrejme si užívajú veľa zábavy a upevňujú si medzi
sebou kamarátske vzťahy.
Download

Káder: Predprípravka Ročník: 2004/2005 Ročník