Materská škola Trnové
PLÁN ROZVOJA GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ
V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
TRIEDA:LIENKY
Šk.rok.2012/2013
Obsahový štandard
Operacionalizované cieľové požiadavky
SEPTEMBER
1. Modelovanie
/SEO – Ja som, Kultúra/
Skúmať hmatom vlastnosti vlhkého
piesku, navlhčenými
rukami uhládzať spoje a povrch
modelu, rozvíjať jedinečnosť detí /1.úroveň/
2. Základné lokomočné
pohyby
/PMO – Ja som/
3. Hrubá motorika
/PMO – Ja som/
4. Kreslenie
/SEO – Kultúra/
5. Vizuomotorika
/PMO – Ja som/
Uplatňovať správny náprah a švih
pažami, horným
oblúkom pri hádzaní; precvičiť prácu
ramenného kĺbu /2. úroveň/
Posilňovať medzilopatkové svalstvo,
krúživé pohyby
pravou a ľavou rukou spredu dozadu
a späť /2. úroveň /
Rozvíjať jemné prstové svalstvo,
spoznávať vlastnosti
materiálu – múka, krupica, šošovica –
kreslením, presypávaním; vyvolať radosť
z hry /3. úroveň/
Nacvičiť úchop ceruzky správnym
postavením prstov
ruky/zbieraním rozsypaných predmetov
pomocou fazuľky do širšej nádoby //3. úroveň /
Obsahový štandard
Operacionalizované cieľové požiadavky
OKTÓBER
1. Modelovanie
/SEO – Kultúra/
2. Vizuomotorika
/PMO – Ja som/
3. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
4. Jemná motorika
/PMO – Ja som
Spracovať väčší kus modelovacej hmoty
stláčaním,
miesením, váľaním medzi dlaňami a
medzi dlaňou a podložkou; pracovať
tvorivo, použiť rôzny materiál /4. úroveň/
Využívať koordináciu zraku a ruky,
správne postavenie
prstov a priestorovú orientáciu/zbierať
predmety zo stola a vhadzovať ich do
fľaše pomocou fazuľky / fazuľku držíme
dvomi prstami pritlačenými k dlani
a tromi zbierame predmety/a vkladať
predmety do otvorov, ktoré sú s nimi
tvarovo zhodné – /Montessoriová/
4.úroveň
Uplatňovať primeraný tlak na podložku
pri použití
grafického materiálu – krieda namočená
v mlieku, hrudka, uhoľ/ - pripravenosť
vykonať určitú činnosť – 2. úroveň /
Rozvíjať jemnú motoriku a sústredenosť /
Zapínať ,rozopínať.
Obsahový štandard
Operacionalizované cieľové požiadavky
NOVEMBER
1. Plošné a priestorové
vytváranie
/SEO – Kultúra/
2. Modelovanie
/SEO – Kultúra/
3. Jemná motorika
/PMO – Ja som/
4. Hrubá motorika
/PMO – Ja som/
Rozvíjať drobné prstové svalstvo trhaním
a šúľaním stvárňovanie
rôzneho výtvarného materiálu –
kancelársky papier,
krepový papier atď./, činnosť vykonávať
zručne – 4.úroveň
Spoznávať vlastnosti modelovacej hmoty
; šúľaním
vytvoriť produkt – stočený had, mištička ;
vyvolať radosť z aktivity – 5. úroveň /
Rozvíjať jemnú motoriku a sústredenosť /
navliekanie
koráliek / - 5. úroveň
Zvládnuť hádzanie lopty o zem
s chytaním; rozvíjať
hrubú a jemnú motoriku – 4. úroveň
Obsahový štandard
Operacionalizované cieľové požiadavky
DECEMBER
1. Modelovanie
/SEO – Kultúra/
2. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
/SEO – Kultúra/
3. Jemná motorika
/PMO – Ja som/
Zo sploštenej gule vytvoriť placku,
správne ohýbať a
vyťahovať, uhládzať a zdobiť ;
uplatňovať tvorivosť, rozvíjať estetický
vkus – koláčik, tanierik /7. úroveň/102 103
Znázorniť graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
z ramenného kĺbu – kývanie ; uvoľňovať
ruku v rytme
riekanky na veľký formát papiera –
4. úroveň
Rozvíjať jemnú motoriku, sústredenosť a
správny postup
pri viazaní mašličiek – 4. úroveň
Obsahový štandard
Operacionalizované cieľové požiadavky
JANUÁR
1. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
/SEO – Kultúra/
2. Modelovanie
/SEO – Kultúra/
3. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
/SEO – Kultúra/
4. Jemná motorika
/PMO – Ja som/
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
z ramenného kĺbu – mletie ; uvoľňovať
ruku v rytme
riekanky na veľký formát papiera – 4.
úroveň
Vyťahovať drobné detaily z jedného kusa
modelovacej
hmoty, priliepať a dotvárať drobnými
časťami 3. úroveň /
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
z ramenného kĺbu – hojdanie ; uvoľňovať
ruku v rytme
riekanky na veľký formát papiera –
2. úroveň
Precvičiť správny úchop kontaktného
pera, rozvíjať
sústredenosť a jemnú motoriku
v edukačných programoch
- 4. úroveň
Obsahový štandard
Operacionalizované cieľové požiadavky
FEBRUÁR
1. Grafomotorika
/PMO – Ja som
/SEO – Kultúra/
2. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
3. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
4. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
z ramenného kĺbu – navíjanie ; pracovať
celým predlaktím
v rytme riekanky na veľký formát papiera
– 5. úroveň
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
zo zápästia – bodová kresba ; používať
mäkký materiál, ľahký úchop – 5. úroveň
Precvičiť si metodický postup pri nácviku
zvislej čiary
spájaním dvoch bodov – kriedou na
chodník alebo na
veľký formát papiera – 4. úroveň
Precvičiť si metodický postup pri nácviku
čiary
obťahovaním základnej rovnej zvislej
čiary – kriedou
na chodník alebo na veľký formát papiera
– 3. úroveň
Obsahový štandard
Operacionalizované cieľové požiadavky
MAREC
1. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
2. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
3. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
4. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
5. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
Vyznačiť dva základné body čiary –
začiatočný a
a koncový bod a vyznačiť čiaru – 3. úroveň
Spájať dva body čiarou, spájať viac bodov
čiarami –
diamant – 4. úroveň
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
zo zápästia – malé kruhy ; používať
mäkký materiál,
ľahko držať ceruzku – 4. úroveň
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
zo zápästia – vertikálne línie ; používať
mäkký materiál, ľahko držať ceruzku –
4. úroveň
104 105
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
zo zápästia – vertikálne a horizontálne
línie ; sedieť správne, dodržiavať sklon
papiera – 4. úroveň
Obsahový štandard
Operacionalizované cieľové požiadavky
APRÍL
1. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
2. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
3. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
4. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
zo zápästia – šikmé čiary ; sedieť
správne, dodržiavať
sklon papiera – 5. úroveň
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
zo zápästia – krivky ; kresliť uvoľnenou
rukou, plynulo
a smelo – labyrinty – 6. úroveň
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
zo zápästia – ovál ; využívať primeranú
intenzitu tlaku na podložku – 5. úroveň
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
zo zápästia – slučky ; sedieť správne,
správne uchopiť materiál – 5. úroveň
Obsahový štandard
Operacionalizované cieľové požiadavky
MÁJ
1. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
2.Grafomotorika
/PMO – Ja som/
3. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
4. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
z pohybu dlane a prstov – oblúčiky
obrátené hore, na motiváciu využiť
riekanku – 5. úroveň
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
z pohybu dlane a prstov – oblúčiky
obrátené dolu, na motiváciu využiť
riekanku – 5. úroveň
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
z pohybu dlane a prstov – lomená línia,
na motiváciu využiť riekanku – 5. úroveň
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
z pohybu dlane a prstov – vlnovka, na
motiváciu využiť riekanku – 5. úroveň
Obsahový štandard
Operacionalizované cieľové požiadavky
JÚN
1. Grafomotorika
/PMO – Ja som/
2. Grafomotorika
/ PMO – Ja som /
3. Grafomotorika
/ PMO – Ja som /
4. Grafomotorika
/ PMO – Ja som /
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
z pohybu dlane a prstov – ležatá osmička;
správne držať materiál, rozvíjať
precíznosť a sústredenosť / 5. úroveň
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
z pohybu dlane a prstov – fiktívne písmo;
motivácia ; správne držať materiál,
rozvíjať vytrvalosť a smelosť /7. úroveň
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
z pohybu dlane a prstov – fiktívne písmo
v riadku – ,, list “; kresliť uvoľnene,
plynulo a smelo – / 7. úroveň
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci
z pohybu zápästia, dlane a prstov
kombinované tvary ;
rozvíjať trpezlivosť a sústredenosť7 úroveň
ZDROJ: Vedecko- odborná konferencia v Prešove 2010
Zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou:
Mária Podhájecká
Monika Miňová
PERCEPTUÁLNO –MOTORICKÉ UĆENIE SA v PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII V KONTEXTE
SÚČASNEJ KURIKULÁRNEJ REFORMY
Príspevok: VIERA MARKOVÁ str.98
Download

Obsahový štandard Operacionalizované cieľové požiadavky