TLAČOVÁ SPRÁVA
KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Projekt DUNCAN (Rozvoj v rámci nových sietí kultúrnych hodnôt)
Program INTERREG IVC
Priorita 1 – Inovácie a znalostná ekonomika
Jedenásť európskych regiónov chce spojiť svoje sily
a podporiť zamestnanosť prostredníctvom
kultúry a kreatívnej ekonomiky
Kreatívna ekonomika je jednou z hybných síl budúceho rozvoja v oblasti služieb
a zamestnanosti. Jej motorom je kreatívny priemysel – napríklad výtvarné, divadelné, hudobné
umenie, kultúrne dedičstvo, televízne a rozhlasové vysielanie, kinematografia, audiovízia,
počítačové a konzolové hry, knižné vydavateľstvo vrátane reklamy, dizajnu a architektúry s
prepojením na pridružené oblasti, ako napr. výroba hardvéru, mobilných telefónov, MP3
prehrávačov a podobne. Je to teda odvetvie založené na využívaní kreativity a talentu ľudí pre
realizáciu jedinečných nápadov. Buď ide o tvorbu nových alebo o vylepšenie existujúcich
produktov a služieb.
Kreatívny priemysel v krajinách Európskej únie resp. OECD sa považuje za najdynamickejšie
rastúci hospodársky segment, pričom v uplynulých rokoch rástol rýchlejšie ako segment
informačno-komunikačných technológií. Podporuje tvorbu príjmov miest, vznik nových
pracovných príležitostí a rast exportnej výkonnosti, zároveň podporuje kvalitu života a rast
hospodárstva. Širšie využitie kreatívnej tvorby v praxi, môže byť významným potenciálom
pre zvýšenie atraktivity regiónu. Keď región ponúka inovatívne, kreatívne služby a produkty, zvýši
to jeho konkurencieschopnosť, rozvoj obchodu a mobilitu služieb a produktov aj za hranice štátu.
Na základe toho, v mnohých európskych regiónoch sa už nastavujú a realizujú účinné politiky,
ktorých cieľom je posunúť miestnu ekonomiku smerom k znalostiam a tvorivosti.
Dôležitosť a potenciál kreatívnej ekonomiky si uvedomuje aj Košický samosprávny kraj, preto
svojimi aktivitami chce čo najviac prispieť k rozvoju tohto odvetvia. Svedčí tomu aj to, ž e dňa
18. apríla 2011 Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo Koncepciu rozvoja
kreatívnej ekonomiky a taktiež v rámci projektu EHMK 2013 budú realizované investičné
a neinvestičné aktivity podporujúce rozvoj kultúry a kreativity. Tieto aktivity podporí aj nový
projekt DUNCAN (Rozvoj v rámci nových sietí kultúrnych hodnôt), ktorý bol podaný začiatkom
apríla 2011 v rámci 4. výzvy programu INTERREG IVC. Vedúcim partnerom je š védsky región
Södra Smaland, ďalš ími partnermi sú verejné inštitúcie zo Š panielska, Lotyšska, Talianska,
Slovenska, Slovinska, Maďarska, Francúzska, Veľkej Británie a Švajčiarska. O schválení projektu
má byť rozhodnuté do konca novembra 2011. Ak projekt bude úspešne schválený, implementáciu
projektu spoločne naštartujú v januári 2012, ktorá bude trvať do konca júla 2014. Počas týchto
30 mesiacov partnerské regióny chcú intenzívne spolupracovať na identifikácii a výmene skúseností
pre podporu rozvoja zamestnanosti jednak z kvantitatívneho hľadiska – tvorby nových pracovných
miest ale aj z kvalitatívneho hľadiska – tvorby efektívnych, trvalo udržateľných pracovných miest,
prinášajúcich rozvoj a hospodársky rast.
Projekt DUNCAN umožní intenzívnu výmenu skúseností regiónov čo sa týka vplyvu kreatívnych
odvetví na vytváranie pracovných miest. Partneri budú môcť sa učiť z nových prístupov,
porovnávať a prispôsobovať riešenia, nástroje a mechanizmy na ich vlastné podmienky a následne
zavádzať ich do praxe. Účasť jednej univerzity (IULM Milano – univerzita je centrom excelentnosti
v oblastiach cudzích jazykov, komunikácie, cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva), prinesie
okrem iného nové teórie a ďalšie praktické príklady z Európy i zo sveta. Budú preskúmané nové,
inovatívne možnosti vytvárania pracovných miest s prepojením kreatívneho sektora a zdravotníctva.
Transfer najlepších skúseností bude doplnené š tyrmi pilotnými aktivitami. Napríklad budú
testované inovatívne nástroje virtuálneho inkubátora, predovšetkým internetový obchod venovaný
kultúrnemu a kreatívnemu sektoru. Cieľom projektu je aj zlepšenie účinnosti regionálnych politík
šírením dobrých skúseností a znalostí, poskytovaním metodík a nástrojov priamo pre tvorcov
politík. Partneri projektu vzájomne vyhodnotia dopady a výsledky existujúcich politík v oblasti
podpory kreatívnej ekonomiky a poskytnú medziregionálny pohľad o týchto procesoch, ako aj
identifikujú možné problémy, na ktoré je možné naraziť pri implementácii v ich vlastnom prostredí.
Partnerstvo projektu zabezpečí š írenie výsledkov na európskej, ako aj na národnej úrovni a bude
informovať o nedostatkoch v daných politikách. Výstupy budú zverejnené napríklad v Príručke
zamestnanosti pre tvorcov politík, v Katalógu najlepších skúseností a budú prezentované na
medzinárodných a regionálnych seminároch. V októbri 2013 organizátorom medzinárodného
seminára bude Košický samosprávny kraj.
Toto spojenie medzinárodných odborníkov a vzájomná výmena informácií a skúseností
prispeje k stabilizácii pracovných miest a k zastaveniu odlivu talentovaných a kreatívnych
mladých ľudí z regiónu.
Spracovala:
Ing. Melinda Sasáková, ORRPaIP
Download

Jedenásť európskych regiónov chce spojiť svoje sily a