REYDEL PRE NITRU
Nitrianska komunitná nadácia
pri príležitosti 10. výročia firmy Reydel Automotive Slovakia s.r.o.
vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant
v rámci grantového programu Reydel pre Nitru 2015
CIEĽ PROGRAMU
Firma Reydel Automotive Slovakia s.r.o. chce pri príležitosti svojho 10. výročia podporiť 10
zmysluplných projektov v okrese Nitra a posilniť zdravý životný štýl. Cieľom grantového
programu je podnietiť a podporovať rôznorodé verejnoprospešné aktivity a kreatívne nápady,
ktoré prispejú ku skvalitneniu života v komunite1, vychádzajú z potrieb a záujmov jej obyvateľov
a prinášajú im úžitok. Program aktivizuje ľudí, aby sami identifikovali, čo im v ich okolí chýba, čo
by chceli zlepšiť, vytvoriť v miestnej komunite. Pridaná hodnota predkladaných projektov
spočíva v tom, že žiadatelia na nich aj aktívne participujú na dobrovoľníckej báze, bez nároku na
odmenu, využívajúc svoje vedomosti a skúsenosti.
OBLASTI PODPORY
Podporované budú projekty týkajúce sa rozvoja a zlepšenia kvality života v nasledujúcich
oblastiach:

ochrana a podpora duševného zdravia prostredníctvom aktívnej kultúry a zachovanie
kultúrnych hodnôt (napr. výstavy, workshopy, prehliadka záujmovej činnosti, pouličné predstavenia,
podujatia ...)
 ochrana a podpora fyzického zdravia (napr. prevádzkovanie terapie pre zdravotne postihnutých,
zakúpenie potrebných zdravotníckych pomôcok, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu pre
širšiu komunitu zdravotne postihnutých ...)
 ochrana a podpora zdravia spoločnosti prostredníctvom aktívnej tvorby životného
prostredia (napr. vytvorenie oddychových zón, revitalizácia verejných priestranstiev, detské ihriská ...)
GEOGRAFICKÝ ZÁBER: okres Nitra
TERMÍN UZÁVIERKY: 27. 03. 2015
MAXIMÁLNA VÝŠKA PODPORY NA JEDEN PROJEKT: 1 370 €
HLAVNÝ PARTNER PROGRAMU: Reydel Automotive Slovakia s.r.o.
CELKOVÁ VÝŠKA PODPORY V GRANTOVOM KOLE: 13 770 €
1
Komunita = geograficky vymedzené prostredie, alebo skupina ľudí, ktorí sú bez ohľadu na rozdielnosti schopní
účinne komunikovať a spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov.
1
ZÁKLADNÉ PODMIENKY PROGRAMU A ZÍSKANIA GRANTU
Kto môže požiadať o grant:
 Organizácie s právnou subjektivitou – so sídlom a/alebo preukázateľným pôsobením
v meste Nitra alebo v okrese Nitra, na realizáciu verejno-prospešného projektu
realizovaného na území mesta Nitra alebo v okrese Nitry.
Organizácie môžu mať nasledovnú právnu formu: nadácie, občianske združenia, neinvestičné
fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, iné verejno-prospešné organizácie
nezriadené za účelom podnikania (hlavne rozpočtové a príspevkové organizácie štátu a samosprávy),
účelové zariadenia cirkví, štátne, verejné alebo súkromné vysoké školy, zriaďovatelia materských
a základných škôl, v prípade, že tieto nemajú právnu subjektivitu.
 Neformálne skupiny občanov (min. 3 osoby v jednej skupine, min. 1 osoba staršia ako
18 rokov) na realizáciu verejno-prospešného projektu v meste Nitra alebo v okrese Nitra
 Projekt má byť neziskový, s aktívnym zapojením dobrovoľníkov.
 Projekt má slúžiť širšej komunite1 ľudí a mať dlhodobejší prínos pre cieľovú skupinu.
 Grant nezíska projekt zameraný na jednotlivca, podporu politických strán, aktivity
spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity alebo podnikateľské
aktivity.
POZOR ZMENA!
 Žiadateľ si pri registrácií v on-line systéme vyberie grantový program Reydel pre Nitru.
 Žiadateľ musí k termínu uzávierky odoslať kompletne vyplnený on-line formulár
žiadosti o grant s naskenovaným podpisom a povinnými prílohami iba
v elektronickom systéme do 27. 03. 2015 do 24:00 hod.
 Projekty môžu byť realizované od 20. apríla do 30. septembra 2015.
 O grant je možné žiadať do maximálnej výšky 1 370 € na jeden projekt.
 Predkladaný projekt musí mať spolufinancovanie 10% nákladov z celkového rozpočtu
projektu z iných zdrojov. Forma spoluúčasti môže byť finančná alebo nefinančná
(dobrovoľnícka práca, darovaný materiál alebo služba, využívanie zapožičaného technického zariadenia).
 Žiadateľ, ktorý čerpá v roku 2015 už schválený grant z predchádzajúceho
grantového programu sa nemôže uchádzať o grant v tomto kole.
 V prípade investičných projektov musí mať žiadateľ povolenie, resp. súhlas
kompetentných orgánov s realizáciou projektu.
Grant môže žiadateľ použiť na:
 materiálne a organizačné náklady a špecializované pomôcky priamo súvisiace s realizáciou
projektu, vrátane nákladov na dodanie (poštovné, balné, kuriér...) a priamo súvisia s oblasťou
podpory,
 príspevok na ubytovanie, stravu a občerstvenie (max. do výšky 350 €) v prípade, ak to má
priamu súvislosť s aktivitami predkladaného projektu a k podporovaným oblastiam (napr.
kultúrne projekty, projekty realizované pre znevýhodnených,... ...),
 vecné odmeny, ktoré priamo súvisia s podporovanými oblasťami (max. do výšky 200 €),
 cestovné (vrátane nákupu pohonných hmôt, max. do výšky 200 €), ak to má priamy súvis
s realizovanými aktivitami projektu a podporovanými oblasťami,
2


nevyhnutné honoráre expertov, odborníkov, ktorí priamo a odôvodnene participujú na
projekte (treba priložiť životopis),
špecializovaný softvér s konkrétnym odôvodnením v súvislosti s oblasťami podpory.
Z grantu nie je možné hradiť:
 náklady na aktivity vykonané pred podpisom zmluvy,
 materiálne a organizačné náklady nesúvisiace s realizáciou projektu,
 mzdy pracovníkov,
 ostatné režijné náklady organizácie (komunikačné náklady, nájom kancelárie, ...),
 náklady, ktoré nesúvisia priamo s realizáciou projektu,
 leasing, iný dlhodobý prenájom,
 investície do nákupu a rekonštrukcie budov, nákupu pozemkov,
 finančné odmeny v rámci súťaží,
 bankové poplatky.
KONZULTÁCIE
V grantovom programe Reydel pre Nitru musí byť každý projekt vyplnený v on-line formulári
žiadosti o grant konzultovaný.
Konzultovaný bude konkrétny, vyplnený a ULOŽENÝ (NIE ODOSLANÝ) on-line formulár
žiadosti o grant.
E-mailom môžete požiadať o konzultáciu do 25. marca 2015 do 12:00 (dva dni pred uzávierkou)
s programovou manažérkou Andreou Hugáňovou ([email protected]).
V prípade osobnej konzultácie si musia predkladatelia dohodnúť termín vopred! Osobná
konzultácia je možná iba po dohode vo štvrtky/piatky.
Bližšie informácie a termíny konzultácie si môžete dohodnúť s Andreou Hugáňovou na
[email protected]
Nekonzultované projekty budú vyradené z hodnotiaceho procesu!
UZÁVIERKA
Projekt musí žiadateľ predložiť k termínu uzávierky 27. 03. 2015 do 24:00 hod.
 odoslaním kompletne vyplneného on-line formuláru žiadosti o grant s naskenovaným
podpisom a požadovanými prílohami iba v elektronickom systéme. (Nie je potrebné zasielať
žiadosť a prílohy do nadácie.)
ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU
Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 27. 03. 2015 do 24:00 hod.
Zverejnenie výsledkov: 15. 04. 2015 (na www.nkn.sk)
Realizácia projektov: 20. 04. - 30. 09. 2015
Vyúčtovanie projektov: do 30. 09. 2015
KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTOV
Projekty budú posudzované a vyberané podľa nasledovných kritérií:
3







prospešnosť pre komunitu (popísaný konkrétny výsledok /dopad aktivít projektu na cieľovú skupinu,
potreba riešenia problému v komunite)
dlhodobý prínos projektu (dlhodobý pozitívny dopad realizácie projektu na komunitu, napr. o každý
vysadený stromček sa bude starať jedno dieťa s rodičom)
nápaditosť, originalita projektu z hľadiska vybranej témy a riešeného problému (žiadateľ sa
snaží nájsť netradičné / alternatívne riešenia problému, ktoré zabezpečia dlhotrvajúce pozitívne výsledky)
jasne a reálne určené ciele, aktivity a časový plán a rozpočet (projekt jasne opisuje, čo chce žiadateľ
dosiahnuť a akou formou, akými aktivitami sa chce k výsledku dopracovať)
zapojenie dobrovoľníkov do realizácie projektu (vítané sú projekty so zapojením väčšieho počtu
dobrovoľníkov, členov komunity, ktorých sa projekt priamo alebo nepriamo týka)
podiel iných zdrojov (schopnosť získať finančné a nefinančné miestne zdroje na projekt, dlhodobá
finančná udržateľnosť projektu)
jasne a reálne stanovený rozpočet (finančne efektívny rozpočet má priamu súvislosť s aktivitami
a s témou projektu, hospodárnosť)
O pridelení grantov rozhoduje, na základe odporučenia zástupcov firmy Reydel Automotive
Slovakia s.r.o., Správna rada Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorá je zložená z expertov
z rôznych oblastí spoločenského života. Žiadateľovi môže byť pridelený aj nižší grant, ako bol
požadovaný v žiadosti. O pridelení grantov bude každý žiadateľ informovaný prostredníctvom emailu.
POVINNÉ PRÍLOHY
1) Potvrdenie o bankovom účte žiadateľa, resp. výpis z účtu žiadateľa (nie staršie ako 3 mesiace), na
ktorom je jasne viditeľný majiteľ účtu (v prípade neformálnej skupiny: kontaktná osoba poskytuje
výpis zo svojho osobného účtu).
2) Stanovy/Štatút alebo iné doklady potvrdzujúce existenciu a registráciu organizácie
3) Doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO)
4) Zápisnica zo zasadnutia k voľbe štatutárneho zástupcu organizácie vrátane prezenčnej listiny k nej
alebo aktuálny menovací dekrét štatutárneho zástupcu organizácie.
5) Fotografie aktuálneho stavu (ak chcete projektom riešiť úpravu plochy, verejného priestranstva,
drobné rekonštrukcie a pod.)
6) Vyjadrenie MsÚ a iných kompetentných orgánov (v prípade drobných investícií a stavieb, zásahu do
životného prostredia a pod.)
Prílohy nemusia byť notársky overené, musia byť naskenované do elektronického formuláru
v sekcii prílohy spolu s naskenovaným záverečným súhlasom (čestné prehlásenie a súhlas so
spracovaním osobných údajov).
4
Download

Výzva - Nitrianska komunitná nadácia