Otázky ku príprave birmovancov na pohovory
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Ako znejú základné modlitby: Otče náš, Zdravas´, Verím v Boha, Sláva Otcu, Anjel Pána?
Vymenuj 6 hlavných právd
Vymenuj 5 cirkevných prikázaní
Vymenuj aspoň 2 prikázané sviatky
Povedz a vysvetli aspoň 3 falošné predstavy o Bohu
Kto je Boh? Odkiaľ sa o ňom dozvedáme?
Prečo považujeme Abraháma za praotca viery?
Ktoré osoby tvoria Svätú Trojicu a aký je medzi nimi vzťah?
Bol (je) Ježiš Kristus Bohom?
Bol (je) Ježiš Kristus človekom?
Vymenuj 10 božích prikázaní a stručne vysvetli, čo v sebe zahŕňajú
Čo je to hriech?
Aké typy hriechov poznáme a aký je medzi nimi rozdiel?
Je pokušenie hriechom?
Urobil niekedy Ježiš nejaký hriech?
Čo je svätá spoveď?
Ako prebieha svätá spoveď?
Ktoré podmienky musia byť splnené, aby bola sv. spoveď platná?
Čo by malo byť zmyslom života každého kresťana?
Je možné Boha poznávať? Ak áno, ako? Ak nie, prečo?
Aký je rozdiel medzi spoločenstvom a partiou?
Vymenuj niektoré hodnoty dobrej partie
Existujú nejaké hranice našej slobody? Ak áno, kde?
Aký je rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou slobodou?
Predstavuje anarchia slobodu?
Akú rolu zohráva pri slobode zodpovednosť?
Prečo cirkev neodporúča žiť sexuálne pred alebo mimo manželstva?
Aký je rozdiel medzi smilstvom a cudzoložstvom?
Je masturbácia hriechom? Ak áno, prečo?
Čo je cieľom lásky?
Kto sú dobrí a zlí anjeli?
Je možné sa chrániť pred útokmi diabla? Ak áno, ako?
Čo je to okultizmus a v čom spočíva jeho nebezpečenstvo?
Vymenuj aspoň 6 ďalších praktík, ktoré sú proti 1. Božiemu prikázaniu
Čo je exorcizmus a kto ho vykonáva?
Čo je peklo? Ak je Boh láska, môže vôbec existovať?
Načo nám dal Boh prikázania?
Obmedzujú moju slobodu?
Je láska viac ako prikázanie?
Môžeme povedať: účel svätí prostriedky?
Ktoré je najväčšie prikázanie?
Čo znamená milovať svojho blížneho? Kto je môj blížny?
Čo je to biblia?
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
Ako správne čítať bibliu?
Kto napísal bibliu? Z akých kníh sa skladá?
Čo je to evanjelium?
Dá sa biblii veriť i keď nie všetko, čo sa v nej píše je naoko správne (napr. vek Abraháma,
stvorenie sveta za 6 dní, ...)
Kto to bol prorok a čo bolo jeho úlohou?
Vymenuj aspoň 2 veľkých a 2 malých prorokov.
Kde sa narodil Ježiš? Ktoré božie prisľúbenie vyplnil svojím narodením?
Aký je zmysel utrpenia?
Prečo je jedným zo symbolov kresťanov kríž, vražedný a mučiaci nástroj?
Prečo za nás Ježišzomrel?
Čo je to zástupné utrpenie?
Aká je podstata Veľkého Piatku?
Ktorý sviatok je pre cirkev najpodstatnejší a prečo?
Čo sú to blahoslavenstvá? Vymenuj aspoň 3.
Čo Ježiš myslel slovami, kt. povedal bohatému mladíkovi: „...Choď a rozdaj všetko čo máš ...“ ?
V čom spočíva nebezpečenstvo konzumizmu?
Ako často sa má kresťan zúčastňovať sv. omše?
Môže sa cirkev mýliť v otázkach viery?
Existuje rozpor medzi vierou a prírodnými vedami? Ak áno, aký? Ak nie, prečo?
Môže Boh všetko?
Ak Boh všetko vie a všetko môže, prečo nezabráni zlu vo svete?
Kto každý môže krstiť?
Čo je potrebné pre krst?
Aké sú účinky krstu?
Čo sú krst túžby a krvi?
Viažu sa ku krstu nejaké záväzky?
Je niečo zlé na používaní antikoncepcie či prezervatívu?
Ako vidí Boh homosexuálov? Môže prísť homosexuál do neba?
Kto bola Panna Mária?
Môžeme sa klaňať Panne Márii?
Čo znamená byť stvorený na obraz boží?
Môže kresťan veriť v reinkarnáciu?
Čo je to cirkev?
Čo sa s nami stane, keď zomrieme?
Ktorá je najdôležitejšia/najvyššia modlitba cirkvi?
Na čo nám slúžia sviatosti?
Prečo máme chodiť do kostola v nedele, a nie napr. v stredy či soboty?
Je správne krstiť už malé deti bez ich vedomia?
Je manželstvo rozlučiteľné?
Čo je pokánie?
Koľko krát máme odpustiť?
Čo je to pôst?
Kedy a ako sa máme postiť?
Čo je sviatosť oltárna?
Čo je transubstanciácia?
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
89. Môže prijať sviatosť oltárnu (premenenú hostiu) každý?
90. Vysvetli sviatosti kňazstva a manželstva.
91. Kedy bola ustanovená sviatosť kňazstva?
92. Ktoré to sú iniciačné sviatosti a prečo ich voláme iniciačné?
93. Vymenuj dary Ducha Svätého
94. Čo je to birmovanie a kto ho udeľuje?
95. Kto je Duch Svätý?
96. Vymenuj niektoré symboly Ducha Svätého
97. Čo je to charizma?
98. Ako sa prejavuje Duch Svätý?
99. Kto tvorí hierarchiu cirkvi? Ako táto hierarchia vyzerá?
100.
Do ktorej farnosti patríš? Ako sa volá jej farár?
101.
Do ktorej diecézy patríš? Ako sa volajú jej biskupi?
102.
Je pápež neomylný?
103.
Ak verím v Boha, potrebujem cirkev?
104.
Má dospelý kresťan nejakú úlohu v cirkvi?
105.
Čo znamená vládnuť v cirkvi?
Odpovede nájdete v:
•
•
•
•
•
Youcat
Kompendium katechizmu katolíckej cirkvi
Sv. písmo
Katechizmus katolíckej cirkvi
Vo svojich poznámkach zo stretiek
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Download

Otázky ku príprave birmovancov na pohovory