Základná škola , Slnečná 168/28, Námestovo
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch
a podmienkach školy za školský rok 2013/2014
Štruktúra správy je v súlade s platnou vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z.z. zo 16.
decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým
usmernením MŠ SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Obsah:
1. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy
a) Základné identifikačné údaje školy
b) Štatistické údaje o škole
c) Zápis žiakov do 1. ročníka školského roku 2014/2015
d) Prijatie žiakov na štúdium v stredných školách
e) Hodnotenie a klasifikácia žiakov v školskom roku 2013/2014
f) Varianty učebných plánov školy
g) Odbornosť pedagogických zamestnancov
h) Činnosť výchovného poradcu
i) Činnosť koordinátora drogových závislostí
j) Vzdelávacie aktivity pedagogických zamestnancov
k) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
l) Projektová úspešnosť
m) Materiálno - technické podmienky školy
n) Finančné a hmotné zabezpečenie školy
o) Plnenie koncepčných zámerov školy
p) Analýza výchovno - vzdelávacej oblastí
r) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou po roku 2000
2. Ďalšie informácie
a) Činnosť ŠKD
b) Voľnočasové aktivity školy
c) Spolupráca školy s rodičmi
d) Spolupráca s inými inštitúciami vo výchovno-vzdelávacom procese
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
1. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy
1. a) Základné identifikačné údaje školy
Názov školy
Adresa školy
Telefónne čísla školy
Faxové číslo školy
Internetová stránka školy
E-mailová adresa školy
Súčasti školy
Zriaďovateľ
Základná škola Námestovo
Slnečná 168/28, 029 01 Námestovo
043/5581241
043/5524763
0918573116
043/5524762
www.zsbrehyno.edu.sk
[email protected]
ŠKD
ŠJ /t.č.043/5581376
Mesto Námestovo
Ulica Cyrila a Metoda 329/6
029 01 Námestovo
Organizácia školy
Riaditeľ školy
Zástupca riaditeľa školy
Výchovný poradca
Kontaktná osoba primárnej prevencie
Vedúca školskej jedálne
Mgr. Renáta Fidríková
Mgr. Daniela Tarčáková
Mgr. Mária Lazovská
Mgr. Magdaléna Bútorová
p. Martina Budzeľová
Počet učiteľov 1.- 4. roč: 9
Počet učiteľov 5.- 9. roč: 16
Počet vychovávateľov : 3
Počet prevádzkových pracovníkov : 14
Poradné orgány školy
Rada školy
Predseda
Členovia
Výbor ZRPŠ :
Predseda
Podpredseda
Pokladník
PaedDr. Tomáš Kucharík
Mgr. Magdaléna Bútorová, Mgr. Jana
Gogoláková, Iveta Fehérová, Mgr. Nikoleta
Ferleťjáková, Bc. Lucia Jašurová, Mgr. Anna
Melišíková, Petre Pavlák, Bc. Anna Cipovová,
RNDr. Marián Melišík, Ing. Milan Rentka
Peter Pavlák
Mgr. Lucia Odrobiňáková
Eva Benková
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
1. b) Štatistické údaje o škole
Údaje o počte žiakov v triedach vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Trieda
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.
Spolu 1.-4.
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
Spolu 5.-9.
Spolu 1.-9.
k 15.9.2013
Počet
žiakov
18
18
21
22
17
16
22
134
23
18
19
14
20
19
23
21
26
26
209
343
chlapci
dievčatá
10
9
9
13
8
8
14
71
11
5
15
7
12
10
10
12
18
19
122
190
8
9
12
9
9
8
8
63
12
13
4
7
8
9
13
9
8
7
90
153
Počet žiakov
so ŠVVP
2
1
1
4
2
1
1
1
5
9
k 31.8.2014
Trieda
Počet
žiakov
1.A
17
1.B
18
2.A
21
2.B
22
3.A
17
3.B
15
4.
22
Spolu 1.-4.
132
5.A
22
5.B
18
6.A
19
6.B
14
7.A
21
7.B
19
8.A
24
8.B
21
9.A
26
9.B
26
Spolu 5.-9.
210
Spolu 1.-9.
342
Údaje o počte žiakov v ŠKD
ŠKD
Oddelenie
I.
II.
Spolu
k 15.9.2013
Počet
žiakov
23
24
47
chlap.
9
16
25
diev.
14
8
22
k 31.8.2014
Počet
žiakov
chlap.
20
8
20
14
40
22
diev.
12
6
18
1. c) Zápis žiakov do 1. ročníka - školský rok 2014/2015
počet
zapísaných žiakov
Spolu
37
chlapcov
16
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
dievčat
20
odklad
PŠD
1
chlapci
dievčatá
9
9
9
13
9
8
14
71
11
5
15
7
13
11
11
12
18
19
122
193
8
9
12
9
8
7
8
61
11
13
4
7
8
8
13
9
8
7
88
149
Počet žiakov
so ŠVVP
2
1
1
1
5
1
1
1
1
4
9
1. d) Prijatie žiakov na štúdium v stredných školách
Gymnázium
Bilingválne
gymnázium
Stredné školy
4- ročné
Stredné školy
3- ročné
Stredné školy
2- ročné
SPOLU
16
2
27
9
1
55
9
2
4
2
0
17
Počet prijatých
žiakov
z toho
dievčatá
Do osemročného gymnázia boli prijatí 4 žiaci z piateho ročníka.
1. e) Hodnotenie a klasifikácia žiakov v školskom roku 2013/2014 k 31.08.2014
Priemerný prospech
Trieda
Počet
žiakov
Sj
M
Aj
Nj
Rj
P
Iv
V
If
B
D
G
F
Ch
1.A
17
1,00
1,00
1,00
1.B
18
1,00
1,00
1,00
2. A
21
1,10
1,00
1,05
1,00
1,00
1,00
2.B
22
1,59
1,36
1,36
1,00
1,00
1,00
3.A
17
1,53
1,53
1,41
1,06
1,00
1,35
3.B
15
1,80
1,80
1,53
1,53
1,00
1,47
4.
22
1,73
1,82
1,59
1,27
1,00
1,1
5.A
22
2,09
2,05
1,95
1,00
1,50
1,59
1,50
5.B
18
2,24
2,18
2,12
1,00
1,59
1,41
1,76
6.A
19
2,37
1,89
2,47
1,20
1,78
1,11
1,68
2,00
1,42
2,05
6.B
14
1,93
2,14
1,86
1,33
1,20
1,00
1,43
1,86
1,71
2,07
7.A
21
2,60
2,10
2,15
2,22
2,27
1,00
1,50
2,30
1,55
2,25
2,30
7.B
19
2,44
2,22
2,06
2,36
1,86
1,17
2,06
2,06
1,89
2,44
2,28
8.A
24
2,64
2,27
2,00
2,11
2,15
1,00
1,86
1,82
1,50
2,27
2,18
8.B
21
3,00
2,90
2,62
2,80
2,00
1,05
2,19
2,10
2,14
2,86
2,86
9.A
26
2,65
2,38
2,12
2,23
1,85
1,00
1,62
2,00
1,04
2,08
2,00
9.B
26
2,96
3,04
2,38
2,75
2,30
1,00
1,85
2,50
2,00
2,54
2,31
Spolu
342
2,04
1,92
1,91
2,13
1,93
1,03
1,73
1,96
1,65
2,32
2,32
1,12
1,00
Sj – slovenský jazyk a literatúra
Aj – anglický jazyk
Rj - ruský jazyk
Iv – informatická výchova
If – informatika
D – dejepis
F – fyzika
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
1,25
M - matematika
Nj – nemecký jazyk
P – prírodoveda
V – vlastiveda
B – biológia
G – geografia
Ch – chémia
Trieda
Ev
1.A
1,00
2.A
1,00
2.B
1,00
Prospeli
Neprospeli
1,00
17
0
1,00
18
0
1,00
21
0
1,00
22
0
1,00
1,00
16
1
1,00
1,00
14
1
1,00
1,00
22
0
Hv
1.B
3.A
3.B
1,00
4.
Nv
On
Sp
Tsv
Tch
Vu
Vv
5.A
2,00
1,09
1,00
1,50
a
a
1,00
21
1
5.B
1,00
1,00
1,13
1,47
a
a
1,00
17
1
6.A
1,00
1,00
1,00
1,26
a
a
1,00
19
0
6.B
1,00
1,00
1,08
1,21
a
a
1,00
14
0
7.A
1,00
1,00
1,00
1,40
a
a
1,00
21
0
7.B
1,00
1,00
1,06
1,89
a
a
1,00
18
1
8.A
1,00
1,00
1,45
a
1,00
24
0
8.B
1,00
1,00
1,48
a
1,00
21
0
1,00
1,42
1,00
26
0
1,00
1,50
1,00
26
0
1,02
1,46
337
5
9.A
9.B
Spolu
1,08
1,01
a
Ev – etická výchova
Nv - náboženská výchova
Sp – svet práce
Tch – technika
Vv – výtvarná výchova
Celonárodné
testovanie
žiakov 9. roč.
2014
a
a
1,00
1,00
Hv – hudobná výchova
On – občianska náuka
Tsv – telesná a športová výchova
Vu – výchova umením
a - absolvoval, neklasifikovaný predmet
Priemer
celoslovenský
Priemer
školy
Rozdiel
SJL
15,50
62,00%
15,50
62,00%
0,00
0,00%
MAT
10,90
54,67%
11,73
58,65%
0,83
3,98 %
Dochádzka žiakov
Vymeškané vyučovacie
hodiny
ospravedlnené
priemer
neospravedlnené
priemer
1.-4. ročník
6 222
47,13
0
0,00
5.-9. ročník
17 763
84,59
366
1,74
Spolu
23 985
70,13
366
1,07
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
1. f) Učebný plán školy
Škola sa riadi zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
1. – 4. ročník – ISCED 1
5. – 9. ročník – ISCED 2
1. g) Odbornosť pedagogických zamestnancov
Ukazovateľ
Ženy
Muži
Vek : do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
do 70 rokov
dôchodcovia
SPOLU :
kvalifikovaní
23
5
5
10
10
1
2
28
Údaje o nepedagogických zamestnancoch
Ukazovateľ
Muži
Ženy
Vek : do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
do 70 rokov
SPOLU :
nekvalifikovaní
dopĺňajú kvalifikáciu
Počet
2
12
2
6
5
1
14
Odbornosť vyučovania
1. - 4. ročníky
100% odbornosť vyučovania s výnimkou Iv
0% odbornosť vyučovania v predmete Iv
5. - 9. ročníky 100% odbornosť vyučovania v predmetoch
(Aj, Rj, M, B, D, G, F, Ch, Hv, Vv, Tsv, Nv, Ev)
81 % odbornosť vyučovania Sj
6 % odbornosť vyučovania If
neodborné vyučovanie v predmetoch :
On, Nj, Th, Sp
1. h) Činnosť výchovného poradcu
Vo výchovnom poradenstve sa postupovalo podľa plánu práce výchovného poradcu
a informácií z CPPPaP v Námestove, ŠVS v Liptovskom Mikuláši. Boli vypracované zoznamy
žiakov končiacich 9. rok školskej dochádzky, žiakov so zmyslovými poruchami, telesnými,
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
s poruchami správania a delikvencie. Činnosť výchovného poradcu je spracovaná v bode 1. b), 1.
d), 2. c), 2.d).
1. i) Činnosť kontaktnej osoby primárnej prevencie drogovej závislosti
V školskom roku 2013/2014 bola činnosť koordinátora zameraná na aktivity predovšetkým
preventívneho a poradenského charakteru:
- v priestoroch školy na nástenke boli celoročne uverejnené detské práva a povinnosti,
- pre triednych učiteľov bol pripravený k dispozícii metodický materiál s protidrogovou
tematikou,
- nácvik asertívneho správania : „ako odmietnuť drogu, alkohol, cigaretu“ vo vybraných
skupinách detí,
- aktivity zamerané na prevenciu v rámci triednických hodín,
- využitie sociometrických techník zameraných na zistenie šikanovania v triednych
kolektívoch,
- účasť na príprave a organizovaní voľnočasových aktivít (vianočná besiedka, Sing
and Song, ochrana a poznávanie prírody, športové podujatia, ....),
- premietanie videokaziet s tematikou konzumácie alkoholu u mladistvých,
- preventívne skupinové aktivity na využitie relaxačných techník,
-
-
účasť na besedách s pozvanými príslušníkmi policajného zboru,
výchovný koncert s príslušníkmi policajného zboru zameraný na dopravnú výchovu a informovanie
žiakov o trestných činoch výtržníctva.
Žiaci školy sa zúčastňovali podujatí a aktivít organizovaných školou v čase vyučovania i mimo
vyučovania, hier na ochranu človeka a prírody, či školských výletov ako dôležitých prostriedkoch
protidrogovej prevencie.
1. j) Činnosť koordinátorov environmentálnej výchovy
Environmentálnymi aktivitami plnenými žiakmi 1. a 2. stupňa, sme chceli prispieť k utváraniu
zdravej školy. Naším cieľom bolo formovať osobnosť každého žiaka. Viesť ich k ochrane svojho
prostredia a našej zeme. K naplneniu vytýčených cieľov prispeli tieto naše aktivity:
- zhotovenie centrálnej EnV nástenky a tvorba plagátov na témy: Ochrana životného prostredia,
Separujeme odpad, Zber elektroodpadu a batérii, Naša Zem, Ochrana ozónovej vrstvy, Svetový
deň vody, Stromy a my, Deň Zeme, Deň vtákov, Svetový deň životného prostredia, Separovanie
skla, Ochrana lesa, Svetový deň ochrany zvierat sme plnili celoročne prikrmovaním vtákov najmä
počas zimnej sezóny, zbieraním odpadu vo svojom okolí, Voda ako základ,, Naučme sa ju šetriť“
tvorba plagátov upozorňovanie na šetrenie vodou, Šetríme energiou -zapoj sa aj ty do šetrenia .V
rámci šetrenia energie sme hľadali ďalšie možnosti šetrenia na škole, vytvorili sme plagáty,
v triedach sme kontrolovali svietenie a upozorňovali spolužiakov na šetrenie energie,
- v rámci zdravia - zhotovenie násteniek s témou zdravá strava, zdravý spôsob života, mliekoodkiaľ k nám prišlo- plagáty,
– učebný materiál s názvom Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje, Význam vody, Ekológia a jej
úlohy- zapojili sme sa do zberu akumulátorov a nebezpečného odpadu so spoločnosťou ASECOL,
- žiaci našej školy sa zapojili do zberu smetí, úpravy okolia školy,
- v rámci VyV sme využili odpadový materiál na vyuč. hodinách, zameriavali sa na ochranu
životného prostredia, šetrenie zdrojov a starostlivosť o čistotu svojho okolia,
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
- v spolupráci s rodičmi sme sa zapojili do zberu akumulátorov a elektrického odpadu,
- v spolupráci s ochranármi sme zrealizovali besedu v 3.- 9.ročníku na tému Ochrana životného
prostredia, Les a jeho život, Ochrana lesa , návšteva v Zubrohlave – projektu Zelená škola,
- zorganizovali sme diskusie na tému ,,Pomôž zachrániť Zem,,- Deň Zeme 22.04. aktivity
venované pre našu Zem - plagáty,
-zapojili sme sa do projektov recyklovanie batérii a elektrospotrebičov, Recyklohry – Lidl zber
plastových fliaš 1070 kusov, Recyklovanie nie je hlúposť- zber textilu, zber pier Tornádo,
- viedli sme k separovaniu odpadu, separovanie papiera v triedach,
- zorganizovali sme besedy na tému boj proti drogám- s policajtmi- ochrana zdravia
- besedy na tému civilizačných chorôb - dni bez fajčenia, zdravá strava, návrh optimálneho
životného prostredia,
- zapájali sme sa do výtvarných súťaží venovaných prírode, vesmíru, našej zemi, ochrane prírody
-viedli sme krúžky na rozvoj environmentálnej výchovy v praxi - Životné prostredie okolo nás, naša
budúcnosť. Na krúžkoch mladý ochranca prírody, chovateľský, geografický , sa žiaci aktívne
zúčastňovali na poznávaní a ochrane životného prostredia,
- organizovali sme vychádzky, výlety, exkurzie, vyučovanie v prírode (Arborétum v Mlyňanoch,
letisko Sliač, Topoľčianky- zubry, zámok, Slanický ostrov umenia, skanzen v Zuberci, Oravská
Lesná - železnička, zážitkové učenie - turistika vo Vysokých Tatrách).
Všetkými zrealizovanými environmentálnymi aktivitami sme plnili zadané úlohy a tým sme chceli
prispieť k utváraniu zdravej školy. Naším cieľom je systematickým prístupom formovať osobnosť
každého žiaka. Viesť ich k ochrane svojho životného prostredia a ochrane našej Zeme.
1. j) Vzdelávacie aktivity pedagogických zamestnancov
Semináre a pracovné stretnutia výchovných poradcov – Mgr. Mária Lazovská
Vzdelávanie organizované CPPPaP v Námestove – Mgr. Magdaléna Bútorová, Mgr. Mária
Lazovská, Mgr. Matúš Gogolák
Podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - IMA – Mgr. Zdenka
Veljačiková
Kontinuálne vzdelávanie
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu - Mgr. Etela Juriňáková
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - Mgr. Daniela Tarčáková
Interaktívna tabuľa vo vyučovacom procese - Mgr. Božena Borovková, Mgr. Matúš Gogolák, Mgr.
Jana Gogoláková, Mgr. Martin Hrkeľ, Ing. Daniela Jagnešáková, Mgr. Etela Juriňáková, Mgr.
Renáta Kubašková, Mgr. Ľubica Mináriková, Mgr. Ján Ország, Mgr. Zuzana Trabalíková
Podpora kritického myslenia - Mgr. Etela Juriňáková
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ
– Mgr. Tatiana Vorčáková
Používanie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese - Mgr. Božena Borovková, Mgr.
Matúš Gogolák, Mgr. Jana Gogoláková, Mgr. Martin Hrkeľ, Ing. Daniela Jagnešáková, Mgr. Etela
Juriňáková, Mgr. Renáta Kollárová, Mgr. Renáta Kubašková, Mgr. Zuzana Trabalíková
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách - Mgr. Daniela Tarčáková
Vzdelávacie programy, odborné semináre realizované počas metodických stretnutí vo všetkých
vyučovacích predmetoch.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
1. k) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Prezentácia školy prebiehala v oblastiach :
kultúrnej, spoločenskej, vedomostnej, športovej formou reprezentovania školy žiakmi v súťažiach,
zapájaním sa do spoločenského života v meste, prezentáciou školy na verejnosti organizovaním
koncertov, výstav, športových podujatí, medzinárodnou spoluprácou s inými školami, spoluprácou
s inými inštitúciami mesta, zviditeľňovaním sa na verejnosti prostredníctvom médií. Škola sa
zapojila do Detského činu roka v oblasti Dobrý nápad, kde získala 1. miesto. Každoročne
spolupracujeme pri organizovaní Gorazdovho výtvarného Námestova.
Vyhodnotenie vedomostných a športových súťaží
Okresné kolá :
Dejepisná olympiáda
1. miesto
- Viktória Bernátová
Fyzikálna Olympiáda
4. miesto
- Filip Šuška
Geografická olympiáda
2. miesto
2. miesto
- Filip Šuška kategória E
- Matej Poleta katagória I
Hviezdoslavov Kubín
cena poroty
– Silvia Matušáková
Matematická olympiáda
2. miesto
- Filip Šuška
Olympiáda Aj
2. miesto
– Patrik Florek
Pytagoriáda
1. miesto
2. miesto
– Marek Krupa
- Tomáš Tohol
Slávik Slovenska
cena poroty
– Samuel Košút III. kategória
Malý futbal
1. miesto
3. miesto
- družstvo ml. žiakov
. družstvo st. žiakov
Stolný tenis
1. miesto
- družstvo žiakov
Volejbal
2. miesto
1. miesto
– družstvo žiakov
- družstvo žiačok
Vybíjaná
1. miesto
- družstvo žiačok
Krajské kolá :
Fyzikálna Olympiáda
Geografická olympiáda
Matematická olympiáda
Vybíjaná
Volejbal
Stolný tenis
6. Miesto
2. miesto
2. miesto
4. miesto
4. miesto
3. miesto
- Filip Šuška
- Filip Šuška
- Filip Šuška
- družstvo dievčat
- družstvo dievčat
- družstvo žiakov
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Medzinárodná súťaž
LEONARDO – združenie obcí Biela Orava (Slovensko – Poľsko) sme mali zastúpenie druhýkrát aj
my – reprezentoval nás žiak 9. B triedy Filip Šuška a získal 3.miesto.
Ďalšie aktivity a prezentácia školy
- „ 72 hodín bez kompromisu“- Zber šrotu – zber starého železa a charitatívny deň pre telesne
postihnutého žiaka našej školy Tomáša Martvoňa. Výťažok zo zberu bol slávnostne odovzdaný a použije
sa na rehabilitačný pobyt v kúpeľoch Piešťany,
- Imatrikulácia prvákov - slávnostne sme privítali našich prvákov. Pani učiteľky pripravili pre nich
darčeky a tričká s logom našej školy.
- výstava žiackych výtvarných prác,
- účasť na Gorazdovom výtvarnom Námestove,
- tematické aukcie,
- prezentácia školy v médiách,
- beseda o trestnej zodpovednosti pre žiakov 8.- 9. ročníka (spolupráca s políciou),
- realizácia kurzov pre žiakov 9. ročníka v CVČ Maják Námestovo (tanečný, počítačový, výroba
novín, kondičnej prípravy ....),
- návšteva divadelných predstavení a výchovných koncertov,
- absolvovanie exkurzií a výletov podľa plánu práce,
- karneval pre žiakov školy a deti z MŠ, Veterná, Námestovo,
- 1.- 4. ročník - čitateľský maratón,
- tvorba časopisu Brehárik,
- multimediálne prezentácie ( www.zsbrehyno.edu.sk ),
- účasť na vedomostných, športových a tvorivých súťažiach počas celého školského roka,
- propagácia mlieka, Školské ovocie – rozhlasová relácia,
- burza práce,
- environmentálne výchovné programy.
1. l) Projektová úspešnosť
Projekt „Medzinárodné výmenné pobyty“
Aj v tomto školskom roku sme pokračovali v realizácii projektu Medzinárodné výmenné pobyty.
Naši žiaci navštevujú svojich priateľov v Holandsku. Počas pobytu v Holandsku sú ubytovaní
v rodinách holandských kamarátov. A naopak holandskí priatelia chodievajú do slovenských rodín
našich žiakov. Tento rok sa výmenný pobyt uskutočnil na Slovensku. Nosným aspektom projektu je
zvyšovať úroveň anglického jazyka a jeho komunikatívnu funkciu, spoznávať život, kultúru krajiny.
Projekt „ Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“
Zapojením do projektu škola získala možnosť podieľať sa na tvorbe digitálnym testov a materiálov
pre vyučovanie predmetov. Nadobudli sme vybavenie do učebne 1.-4. ročníka vo forme modernej
interaktívnej učebne.
Projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“
Do projektu sa zapojili štyria pedagógovia spolu so žiakmi. Splnením požiadaviek škola bola
vybratá z pomedzi všetkých uchádzačov. Do školy, tak pribudla ďalšia interaktívna učebňa
vybavená nielen interaktívnou tabuľou a notebookom, ale aj wifi routerom a 20 tabletmi.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
1. m) Materiálno-technické podmienky školy
Naša škola je plnoorganizovaná. Máme špeciálne učebne – biológie, fyziky a chémie,
anglického jazyka, počítačové učebne, audiovizuálna učebňa, dielne, cvičný byt, ktoré sú
vybavené aj príslušným zariadením a doplnené vhodnými učebnými pomôckami. A ďalšie
poloodborné učebne - anglický jazyk, výtvarná výchova, geografia, slovenský jazyk, matematika,
hudobná výchova, nemecký jazyk, vybavené počítačmi s pripojením na internet, interaktívnymi
tabuľami, resp. projektormi, v ktorých sa žiaci vyučujú podľa stanoveného rozvrhu. V škole je
možnosť stravovania v školskej jedálni. Vo vstupnej časti školy je vrátnica, ktorej zamestnankyňa
zodpovedá za vstup cudzích osôb do budovy školy. Telocvičňa slúži nielen žiakom počas
vyučovania, ale aj v poobedňajších hodinách rôznym inštitúciám mesta a telovýchovným klubom.
K priestorom školy patria aj ihriská (basketbalové, volejbalové, futbalové, tenisové, multifunkčné),
ktoré tiež využíva aj verejnosť.
1. n) Finančné a hmotné zabezpečenie školy
Správa o finančnom a hmotnom zabezpečení školy je priložená ako samostatná príloha Správy
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za rok 2013.
1. o) Plnenie koncepčných zámerov školy
V školskom roku 2013/2014 sme pokračovali v realizácii stanovených cieľov a vízií školy. Darí
sa nám v oblasti slobodného prejavu detí, v príprave na vzdelanie, v tvorivosti, v rozvíjaní talentu,
v prijímaní žiakov na stredné školy. Menej úspešní sme vo výchove žiakov k tolerancii,
zodpovednosti za svoje konanie, dodržiavaní školských noriem a noriem spoločnosti. Neodkloníme
sa od budovania výchovy k právnemu vedomiu, demokracii a k mravným hodnotám. Aj v tomto
školskom roku sme sa riadili ročným plánom úloh na školský rok 2013/2014 a plnili sme ciele
a úlohy v riadiacej oblasti, v pedagogickej oblasti, v oblasti spolupráce školy s rodinou a inými
organizáciami, v oblasti zapojenia do projektov, v protidrogovej činnosti, environmentálnej činnosti,
v oblasti integrácie. Zdokonaľovali sme informačný systém školy a realizovali sme ďalšie
vzdelávanie učiteľov. Vynovili sme web stránku školy prepojením zo starej je možnosť dostať na
novú - www.zsslnecnano.edupage.org.
V tomto školskom roku sme zmenili ďalšie dve učebne na moderné digitálne interaktívne
učebne financované z projektov. Vymenili sme lavice v štyroch triedach prvého stupňa z vlastných
zdrojov. Doplnili sa nové tituly kníh do školskej knižnice s využitím 2% daní cez Rodičovské
združenie.
Vedenie školy naďalej bude podporovať kreatívnu prácu na projektoch a dbať na kvalitu vo
výchovno-vzdelávacom procese a na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho systému.
Všetky stanovené konkrétne ciele sme splnili, cítime rezervy v zlepšení spolupráce školy
s rodičmi.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
1. p) Analýza výchovno-vzdelávacej oblasti
Silné stránky školy :
Slabé stránky školy :
- riadenie školy
- možnosti odb. rastu pedag. zboru – podpora
vzdelávania pedag. zamestnancov
- odbornosť pedag. zboru
- ochota pedag. zboru prijímať nové myšlienky
- mimovyučovacie aktivity žiakov, učiteľov
- spokojnosť žiakov v kolektívoch tried
- úspešné umiestnenie žiakov na stredné školy
a osemročné gymnáziá
- možnosť žiakov športového vyžitia
- možnosť práce s PC a internetom
- vybavenosť kabinetov a učební modernými vyuč.
pomôckami
- používanie moderných vyučovacích metód
- informačný systém školy
- sme sídlisková škola
- slabá komunikácia s CPPPaP, ÚPSVaR
- nedostatok aktívneho učenia sa žiaka
- úroveň vzťahov učiteľ – žiak, učiteľ - rodič
- - nedostatočná komunikácia zo strany rodičov
problémových žiakov
Príležitosti :
Riziká :
- vekové zloženie pedag. zboru (vyvážené)
- ochota pracovať a osobne rásť
- vzdelávanie vedenia a pedag. zboru
- spolupráca s inými inštitúciami a školami
- zapájanie sa do projektov
- spolupráca a zapájanie rodičov do života školy
- prezentácia školy na verejnosti
- nedostatočné finančné a spoločenské hodnotenie
učiteľa – demotivácia
- urýchlené legislatívne zmeny a rozhodnutia
neoverené praxou
- nepriaznivý populačný vývoj
1. r) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou po roku 2000.
V dňoch od 18.05. – 21. 05. 2010 bola vykonaná tematická inšpekcia zameraná na zistenie stavu
a úrovne vyučovania a učenia sa v predmetoch :
1. stupeň – SJL, MAT, PDA, HUV,
2. stupeň – SJL, ANJ, MAT, BIO, PRI, CHE, DEJ, FYZ
Testovou formou bola zisťovaná úroveň vedomostí v predmetoch :
1. stupeň – PDA 4. ročník
2. stupeň – PRI, FYZ 9. ročník
Dňa 07.05. 2010 bola realizovaná inšpekčná kontrola z Diecézneho úradu Spišskej Kapituly na
predmet Náboženská výchova vo 8. ročníku.
2. Ďalšie informácie
2. a) Činnosť ŠKD
V oddeleniach ŠKD boli žiaci 1.- 4. ročníka, ktorí pracovali podľa tematických plánov
výchovno-vzdelávacej činnosti. Cieľom výchovnej činnosti bol harmonický rozvoj osobnosti.
Organizovali sme rôzne športové a kultúrne podujatia a tiež výlety do prírody. Na prvé miesto do
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
režimu dňa v ŠKD bola zaradená rekreačná činnosť, ktorá poskytovala žiakom odreagovanie sa od
školských povinnosti a únavy z vyučovania.
Žiaci si prehlbovali vedomosti a zručnosti, ktoré získali a osvojili si na školskom vyučovaní.
Okrem písomnej prípravy sme precvičovali učivo formou didaktických hier. K slabším žiakom sme
pristupovali individuálne.
Zapojili sme sa tiež do súťaže školských klubov organizovanej CVČ Maják v Námestove.
1. b) Voľnočasové aktivity školy
Anglický jazyk (IMA)
Brehárik – novinársky
Fyzikálny
Geografický krúžok
Hravá slovenčina
Hudobný krúžok
Imáčik (IMA)
Krúžok Rj (IMA)
Matematika a internet
Matematický
Mladý ochranca prírody
Nemecký jazyk (IMA)
Ovečky - biblický krúžok
Počítačový krúžok pre 1. stupeň
Prírodovedný
Rybársky krúžok
Strelecký krúžok
Šikovné ruky (IMA)
Turisticko-športový
Tvorivé dielne
Volejbal chlapci
Volejbal, vybíjaná dievčatá
Vyšívame, štrikujeme (IMA)
Zdravotnícky pre 1.stupeň
Mgr. Zdenka Veljačiková
Mgr. Jana Gogoláková
Mgr. Martin Hrkeľ
Mgr. Renáta Kubašková
Mgr. Magdaléna Bútorová
Mgr. Matúš Gogolák
Mgr. Alena Vicenová
Mgr. Eva Čierniková
Ing. Daniela Jagnešáková
Mgr. Etela Juriňáková
Mgr. Renáta Kollárová
Mgr. Zuzana Paleniková
Mgr. Marek Vojtašák
Mgr. Alena Nováková
Mgr. Mária Lazovská
Mgr. Ján Ország
Mgr. Ján Ország
Mgr. Eva Čierniková
Mgr. Tatiana Vorčáková
Mgr. Ľubica Mináriková
PaedDr. Tomáš Kucharík
Mgr. Ján Ország
Mgr. Anna Ilievová
Mgr. Božena Borovková
2. c) Spolupráca školy s rodičmi
Žiakom a rodičom bolo poskytnuté poradenstvo pri profesionálnom rozhodovaní sa :
- návštevy na Dňoch otvorených dverí
- účasť na prezentácii sa SOŠ z regiónu Orava v Námestove
- individuálne a skupinové pohovory so žiakmi, rodičmi
- nerozhodní žiaci absolvovali psychologické testy na profesionálnu orientáciu v CPPPaP
Námestovo
Škola spolupracovala s rodičmi pri riešení rôznych výchovno-vzdelávacích problémoch
individuálne aj formou triedneho RZ. Rodičia spolupracovali so školou pri organizovaní aukcií,
realizácii projektov, exkurziách a výletoch.
2.d) Spolupráca s inými inštitúciami vo výchovno-vzdelávacom procese
Žiaci boli oboznámení aj s problematikou zdravotne oslabených spolužiakov a občanov. Pre
dobrý vzťah aj do budúcnosti sme poskytli našim žiakom :
- žiaci 1.- 4. ročníka navštívili žiakov ŠZŠI v Námestove,
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
- žiakom 5.- 9. ročníka bola poskytnutá prednáška s následnou besedou vo všetkých ročníkoch,
ktorú si zorganizovali triedni učitelia s triedou individuálne,
- v 5.-9. ročníku prebehli prednášky spojené s besedou pre boj s kriminalitou a šikanovaním
s príslušníkmi PZ,
- spolupráca s novootvoreným Centrom sociálnych služieb Námestovo
- celoročná spolupráca s CPPPaP Námestovo, CŠPPP Námestovo, CVČ Maják, MsÚ Námestovo,
políciou a okolitými školami.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2013/2014 bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 02.09.2014.
V Námestove 02.09.2014
Mgr. Renáta Fidríková
riaditeľka školy
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2013/2014 bola prerokovaná na v Rade školy dňa 30.08.2014.
V Námestove 02.09.2014
PaedDr. Tomáš Kucharík
predseda Rady školy
So správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2013/2014 súhlasí zriaďovateľ.
V Námestove .....................
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Ing. Ján Kadera
primátor mesta
Príloha
PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013
Dátum založenia:
01.04.2002 – právny subjekt
IČO: 37810286
Hlavná činnosť účtovnej jednotky: výchovno-vzdelávacia činnosť
Štatutárny zástupca: Mgr. Renáta Fidríková, riaditeľka školy
Počet zamestnancov k 31.12.2013: 45
28 pedagogických zamestnancov
8 nepedagogických zamestnancov
6 zariadenie školského stravovania
3 školský klub detí
Počet žiakov k 31.12.2013: 341
1. Rozpočet organizácie z prostriedkov MŠ SR
Základná škola
Normatívne finančné prostriedky:
515.532 € (tabuľka č. 1)
(v tom prenos z roku 2012 - 956€)
Vlastné príjmy: z nájmu
grant Školské ov
grant Konto Orange
z vkladov
z dobropisov
Spolu:
36,00 €
1 187,28 €
1.000,00 €
11,90 €
3.712,98 €
5.948,16 €
Z rozpočtu zriaďovateľa: plavecký výcvik
údržba ihriska
333,00 €
1.900,00 €
Vlastné príjmy a príjmy z rozpočtu zriaďovateľa
položka/účet
633011
633009
636001
635006
632001
názov položky/účtu
Školské ovocie – šťavy, ovocie
Konto Orange - učebné pomôcky
Zaplatenie autobusu –plavecký výcvik
Údržba ihriska
Teplo (z nájmu, vkladov, dobropisov)
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Suma v €
1 187,28
1 000
333
1900
3760,88
Tabuľka č.1 Normatívne finančné prostriedky
položka/účet názov položky/účtu
610
Mzdy, platy, príplatky a odmeny
620
Odvody do poisťovní
630
Tovary a služby
631
632
633
635
637
642
Cestovné výdavky
631001 cestovné náhrady- tuzemské
Energie, voda a komunikácia
632001 elektrická energia
632001 teplo
632003 poštovné a telekomunikačné služby
632002 vodné stočné
632004 komunikačná infraštruktúra
Materiál
633001 interiérové vybavenie
633002 výpočtová technika
633003 telekom. technika
633004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia
633006 materiál, kancelárske potreby
633009 knihy, časopisy, noviny, zbierky
633015 palivá
633018 licencie
Rutinná a štandardná údržba
635002 výpočtovej techniky
635004 prevádzkových strojov a zariadení
635006 údržba školy, zariadení
635009 aplikácie softvér
Služby
636002 uzam. prieč., prevádz. stroje
637001 školenia, kurzy, ubytovanie a strava
673003 propagácia, reklama
637004 všeobecné služby- odb. prehliadky služby PO a BOZP,
637005 služby
637006 preventívne prehliadky
637012 poplatky banke za vedenie účtov
637014 stravovanie 55%
637015 poistné
637016 sociálny fond povinný prídel
637027 dohody
637031 penále
637035 daň
Bežné transfery
642013 odchodné
642014 ZTP strava
642015 náhrada dočasnej PN
SPOLU: ZŠ
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Suma v €
341 051
119 259
55 222
215
215
34187
640
32224
805
150
316
4830
812
97
31
205
1837
1627
5
216
2188
471
1668
2
47
13438
245
602
150
1359
160
176
572
4323
398
3058
2272
120
3
416
2
292
122
515532
Nenormatívne finančné prostriedky:
21.106,88 €
Vzdelávacie poukazy (tabuľka č.2)
Dopravné pre žiakov
Učebné pomôcky
Sociálne znevýhodnené prostredie
Asistent učiteľa
5% zvýšenie
8.799,00 €
341,88 €
498,00 €
1 100,00 €
7.200,00 €
3 168,00 €
Tieto prostriedky boli celkom vyčerpané a použili sa na úhradu mzdových nákladov, odvodov,
prevádzkových nákladov, týkajúcich sa najmä úhrad nákupu
drobného kancelárskeho
a čistiaceho materiálu, odbornej tlače , počítačovej techniky, všeobecných služieb a údržby,
vyplatenie dopravného pre žiakov dochádzajúcich z obce Vavrečka, zakúpenie učebných pomôcok.
Tabuľka č. 2 Vzdelávacie poukazy
položka/účet
600
620
621
625
632
633
637
názov položky/účtu
Bežné výdavky
614 odmeny
Poistné a príspevok do poisťovní
zdravotné poisťovne
sociálne poistenie
energia
materiál, výpočtová technika, učebné pomôcky
školenie, kurzy
Spolu
637014
dopravné žiaci
642026
učebné pomôcky
633002, 633006 sociálne znevýh. prostredie
Asistent učiteľa
611
Tarifný plat
620
Zdravotné a sociálne poistenie
Spolu
5% zvýšenie
611
Tarifný plat
620
Zdravotné a sociálne poistenie
Spolu
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Suma v €
3 691
3 691
1 552
435
1 117
1 031
2 452
73
8799
342
498
1 100
5 106
2 094
7 200
1 980
1 188
3 168
2. Rozpočet organizácie z prostriedkov zriaďovateľa
Z prostriedkov zriaďovateľa sú financované:
- školský klub detí
- zariadenie školského stravovania
Školský klub detí
rozpočet (41)
príspevky od rodičov (72)
Spolu:
položka/účet
610
620
630
637
642
15.390,00 €
4.290,00 €
19.680,00 €
názov položky/účtu
Bežné výdavky
41 mzdy, odmeny
72 mzdy, odmeny
Poistné a príspevok do poisťovní
41 621,622 zdravotné poistenie
41 625001-007 sociálne poistenie
Tovary a služby
41 632001 teplo
72 632001 teplo
41 633009 učebné pomôcky
41 633 014 stravovanie
41 637016 povinný prídel SF
41 642015 náhrada dočasnej PN
SPOLU:
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Suma v €
10723
7773
2950
5513
2937
2576
3327
837
1340
514
474
162
117
19680
Školská jedáleň
Rozpočet
Vlastné príjmy z réžie
Odpad
Spolu:
položka/účet
610
620
631,632
633,635
637,642
55.765,00 €
7.731,90 €
120,00 €
63.616,90 €
názov položky/účtu
41 mzdy, platy, príplatky a odmeny
72
41 Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne
Tovary a služby
41
632001 teplo
41
632002 vodné, stočné
72
632001 teplo
72
632002
41
632003-4 telefón, internet
Materiál, údržba
41
633004 zariadenia
41
633006 materiál, kanc. potreby, čistiace prostriedky
41
635004 údržba
Služby, náhrady
41 633004 odvoz smení
41 637012 poplatky banke
41 637014 stravovanie
41 637016 povinný prídel do sociálneho fondu
41 642015 náhrada dočasnej PN
41 637006 preventívne prehliadky
SPOLU:
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Suma v €
29 729
1 217
10416
19579
10528
1666
4826
1689
63
1 089
220
254
615
2681
598
185
1 211
287
68
45
63 617
Download

Záverečná správa - ZŠ Slnečná 168/28 Námestovo