European
Mountain Bike
Cross-Country
Championships
4-7 August 2011, Dohňany, SLOVAKIA
European Mountain Bike Cross-Country Championships
4.-7. august 2011 Dohňany, Slovakia
Oficiálny program | Official Program
Wednesday
3 August
09.00 – 18.00 Accreditation center open
10.00 – 18.00 Track open for training
Thursday
09.00 – 13.00
10.00
10.00 – 13.00
14.00
17.00
19.00
4 August
Accreditation center open
Team managers meeting
Track open for official training (only for participants with race numbers)
Team Relay race | Award ceremony
Team managers meeting
Opening ceremony
Friday
10.00 – 12.00
10.00 – 13.00
14.00
17.00
19.30
5 August
Accreditation center open
Track open for official training (only for participants with race numbers)
Junior Women race | Award ceremony
Junior Men race | Award ceremony
Team managers meeting
Saturday
10.00 – 12.00
10.00 – 13.00
14.00
17.0
19.30
Welcome!
6 August
Accreditation center open
Track open for official training (only for participants with race numbers)
U23 Women race | Award ceremony
U23 Men race | Award ceremony
Team managers meeting
Sunday
08.00 – 10.00
08.00 – 10.00
11.00
14.00
17.00
7 August
Accreditation center open
Track open for official training (only for participants with race numbers)
Women Elite race | Award ceremony
Men Elite race | Award ceremony
Closing ceremony | Afterparty | Live open air concert | Fireworks
European Mountain Bike Cross-Country Championships
4.-7. august 2011 Dohňany, Slovakia
Wojciech Walkiewicz
Prezident Európskej cyklistickej únie
President of the European Cycling Union
Milí športoví priatelia,
je mojím potešením privítať vás v mene Európskej
cyklistickej únie, momentálne združujúcej štyridsaťosem
krajín, na Majstrovstvách Európy v horskej cyklistike.
Podujatie sa koná v Dohňanoch od 4. do 7. augusta
2011. Akcia vyvrcholí odovzdaním siedmych ocenení
Európsky šampión v kategóriach Junior, U23 a Elite.
Som presvedčený, že organizátor podujatia
CK Epic Dohňany vytvoril ideálne podmienky pre
pretekárov aj pre divákov. Účastníkom i organizátorom
akcie chcem touto cestou popriať veľa úspechov
a pekných chvíľ.
Dear sport friends,
on behalf of the European Cycling Union, which currently
unites forty-eight countries, it is my pleasure to welcome
you at the European Mountain Bike Cross-Country
Championships. This event is taking place in the
village of Dohňany between 4 and 7 August 2011. It will
cummulate in awarding seven European Champion titles
in the following categories: Junior, U23 and Elite.
I am convinced that the organizing club Epic
Dohnany has created ideal conditions for both the
competitors and the spectators. I would like to wish a
lot of success and unforgettable moments to both the
participants and the organizers of this event.
manažér Majstrovstiev Európy 2011 v horskej cyklistike
Ing. Ján Miškovský generálny
General Manager of the 2011 European Mountain Biking Championship
Priatelia, cyklisti a organizátori veľkých projektov,
som nesmierne rád, že sa nám spoločnými silami splnili ciele, ktoré sme si pred časom stanovili,
a stali sme sa organizátormi Majstrovstiev Európy
2011 v horskej cyklistike v olympijskom cross-country. Cyklistický klub Epic Dohňany je organizátorom
športovej udalosti, ktorá si drží prestížne postavenie
v európskom športe. Efektívna komunikácia, naša
diplomacia a dlhodobé organizovanie pretekov
v kategóriach UCI E1 a UCI E2 nám priniesli dôveru
Európskej cyklistickej únie. Únia nám schválila organizovanie Majstrovstiev Európy v horskej cyklistike. Ide o obrovské ocenenie všetkých zainteresovaných a zanietených ľudí, ktorí venovali čas, energiu
a lojalitu CK Epic Dohňany. Vďaka nim sa klub zapíše do histórie organizátorov pretekov európskej
cyklistiky v olympijskom cross-country. Príprava
majstrovstiev Európy, vrátane infraštruktúry, logistiky a marketingu, je pre nás veľký záväzkom voči
Európskej cyklistickej únii, sponzorom, pretekárom,
divákom a médiám. Preto sme sa snažili, spolu
s obcou Dohňany, pripraviť šampionát spĺňajúci vysoké štandardy Únie. Verím, že všetci zúčastnení si
z podujatia odnesú tie najkrajšie spomienky.
Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave majstrovstiev. Ďakujeme vám, organizátori, Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky, obec Dohňany a Trenčiansky samosprávny kraj. Ďakujeme
vám, partneri, firmy Tipos, Oracle, Alpine Pro, SAP,
Sevitech, DWC Slovakia a Corinex Group. Ďakujeme vám, zástupcovia Európskej cyklistickej únie.
Všetci ste prejavili dôveru malému klubu v malej
obci, v malej krajine. Verím, že vás nesklameme
a v budúcnosti sa ešte stretneme pri podobnom
projekte.
Dear friends, cyclists and organizers of big events,
I am delighted that we have achieved our goal and
become organizers of the 2011 European Mountain Bike Cross-Country Championships. The
Cycling Club Epic Dohňany is organizing a sport
event which holds a prestigious place on a European scale. Effective communication, diplomacy,
and a long tradition of organizing races in categories such as UCI E1 and UCI E2 have gained us
trust of the European Cycling Union. As a result,
we are privileged now to hold the 2011 European
Mountain Bike Cross-Country Championships.
This event is a great appraisement for the enthusiastic people who devoted their time, energy and
loyalty to the Cycling Club Epic in Dohňany. Thanks
to them the club will enter the history of the European championship organizers. The preparation
for the championship, including building its infrastructure, logistics and marketing, is a great commitment to the European Cycling Union, sponsors,
riders, spectators and the media. In cooperation
with the municipality of Dohňany, we have tried to
prepare an event which would meet the Union´s
high standards. I believe that all expecations will
be met and that the participants will leave the
championship with the best of memories.
Finally, we want to thank to everyone who
participated in preparing the great event. A major
thank you goes to the organizers, the Ministry of
Education, the municipality of Dohňany and region
of Trenčín. I would like to thank also to our partners, namely Tipos, Oracle, Alpine Pro, SAP, Sevitech, DWC Slovakia and Corinex Group. A final
thank you goes to the representatives of the European Cycling Union. You have all showed confidence in our small club in our small village in our
small country. I believe that we will not disappoint
you and that we will meet in the future at yet another similar project.
European Mountain Bike Cross-Country Championships
4.-7. august 2011 Dohňany, Slovakia
obce Dohňany
Ing. Milan Panáček starosta
Mayor of Dohňany
Vážení športoví priatelia,
veľmi ma teší, že vás môžem privítať na pôde
našej malebnej obce, ktorá sa rozprestiera
v údolí medzi pohoriami Biele Karpaty
a Javorníky. Dohňany vznikli ešte v stredoveku.
Prvá písomná zmienka o obci sa viaže k roku
1471, takže tento rok oslávime 540. výročie.
Športové zápolenia patrili v Dohňanoch vždy
medzi obľúbené aktivity. Menovite cyklistika
prežíva v posledných rokoch neuveriteľný
rozmach. Obec už bola dejiskom významných
pretekov v horskej i cestnej cyklistike,
s domácou i s medzinárodnou účasťou.
Majstrovstvá Európy v horskej cyklistike sú
vyvrcholením snahy a odmenou za obetavú
prácu občanov a členov cyklistického klubu
Epic Dohňany. Verím, že sa u nás súťažiaci
i diváci budú cítiť príjemne a domov si
odnesú veľa pekných spomienok. Dovoľte
mi pretekárom popriať veľa úspechov,
fanúšikom mnoho nezabudnuteľných zážitkov
a organizátorom hladký priebeh podujatia.
Trenčianskeho samosprávneho
MUDr. Pavol Sedláček predseda
Chairman of Trenčín region
Dear sport friends,
I am delighted to welcome you in our
picturesque village which lies in a valley
between Biele Karpaty and Javorníky
mountains. Our municipality has a long history
going back to the Middle Ages. The first written
account dates back to 1471, thus Dohňany
will celebrate its 540th anniversary this year.
Sport have always been a popular passing
time in Dohňany. Cycling especially gained an
enormous popularity, involvement and support
in the past couple of years. As a result, our
village hosted a number of important races in
mountain and road cycling, on national and
international platform. This year´s European
Mountain Bike Cross-Country Championships
is a culmination of our efforts and a reward for
all the dedicated work of many of Dohňany´s
citizens and members of the Cycling Club
Epic. I hope that both the competitors and the
viewers will have a great time in Dohňany and
will leave the village with wonderful memories.
Let me wish the competitors a great success,
the fans unforgettable experiances and the
organizers a smooth running of events.
Vážení priaznivci horskej cyklistiky!
Región Trenčianskeho samosprávneho kraja je vďaka
svojej geografickej a strategickej polohe, vyhľadávaný
podnikateľmi a turistami z rôznych krajín. Bohatú
tradíciu a priaznivé zázemie tu však majú aj športové
zápolenia v rôznych disciplínach.
Do športovej činnosti v kraji je zapojených viac
ako šesťsto telovýchovných jednôt a športových klubov.
Každoročne organizujeme množstvo podujatí. Som rád,
že v tomto roku sa v kalendári významných súťaží
objavili aj Majstrovstvá Európy v horskej cyklistike v
Dohňanoch. Cením si snahu miestnych nadšencov z
cyklistického klubu Epic Dohňany urobiť z obce jedno
z najvýznamnejších centier cyklistiky na Považí.
S radosťou vítam v našom kraji horských
cyklistov z celej Európy. Verím, že organizátori v príprave
nezabudli na nijaký detail, že preteky po všetkých
stránkach dôkladne pripravili. Súťažiacim želám,
aby čo najlepšie zužitkovali hodiny tréningov, a aby
naplno zúročili športové majstrovstvo práve na tomto
európskom šampionáte. Divákom prajem, aby mohli
sledovať čo najviac dramatických súbojov o víťazstvo.
Zároveň pripomínam, že v športe nejde len
o miesta na stupňoch víťazov. Šport je najzdravšou
formou relaxu pre verejnosť a príťažlivým využívaním
voľného času pre mladú generáciu. Šport spája ľudí
bez ohľadu na ich politickú príslušnosť, náboženstvo a
rasu. Šport podporuje nové priateľstvá. Šport ľudí vedie
k hodnotám slušnosti a fair play. Verím, že Majstrovstvá
Európy v horskej cyklistike v Dohňanoch obohatia
návštevníkov o tieto pozitívne rozmery.
Zahraničným účastníkom želám, aby si našli čas
aj na prehliadku aspoň niektorých turistických atrakcií
v našom kraji, a aby sa hocikedy v budúcnosti s radosťou
vrátili do tejto krásnej časti Slovenska.
Dear fans of mountain biking!
Thanks to its geographical and strategic position,
the region of Trenčín is an area sought after by both
businessmen and tourists. It is also popular among the
fans of sport since the county is renowned for a number
of competitions in various disciplines.
More than six hundred PE units and clubs are
involved in sports activities in the Trenčín area. Every
year our county organizes several local and international
sports events. I am glad that in 2011, Dohňany´s
European Mountain Bike Cross-Country Championships
was added to our agenda. I appreciate the efforts of all
local enthusiasts from the Cycling Club Epic to turn their
village into one of the most important cycling centers in
the Považie region.
We are delighted to welcome mountain cyclists
from all across Europe in our county. I believe that the
organizers did not overlook the smallest detail during the
preparation of the championship. I wish the competitors
to fully harness the long hours of training and to make
the best use of their talent. To the viewers I wish to see
the most dramatic battles for victory.
I would also like to point out that sporting
activities are not only about who stands on the podium.
Sport is the healthiest form of relaxation for the
public and an attractive leisure option for the younger
generation. Sport unites people regardless of their
political, religious and racial background. Furhtermore
sport creates new friendships. It also teaches us
decency and fair play. I believe that the European
Championship in Dohňany will equip its participants
with these positive attributes. I wish that the foreign
sportsmen will also find time to visit some of the tourist
attractions in this beautiful part of Slovakia and will
happily return to Trenčín county in the future.
European Mountain Bike Cross-Country Championships
4.-7. august 2011 Dohňany, Slovakia
Horská cyklistika | Mountain Biking
Horská cyklistika vznikla v sedemdesiatych rokoch
v americkom štáte Kalifornia. S jej zrodom je najčastejšie
spíjaná hora Tam v Zlatom štáte.
Všetko sa začalo úpravou štandardných bicyklov
na pevnejšie stroje, schopné zvládnuť všetky druhy ciest
a náročnejšie terény. Netrvalo dlho a horská cyklistika
zaznamenala obrovskú popularitu. Čoskoro sa z nej stal
doslova medzinárodný fenomén! Dôkazom priznania prestížneho statusu tejto mladej športovej disciplíne bolo
zaradenie horskej cyklistiky do programu Letných olympijských hier v Atlante v roku 1996.
S postupným vývojom bicyklov a štýlov jazdenia vznikali aj nové disciplíny. Dnes môžeme horskú cyklistiku
rozdeliť do piatich základných skupín: cross-country, maratón, zjazd, four cross a cyklotrial. Ako už samotný názov
napovedá, olympijské cross-country je zatiaľ jedinou kategóriou „legitimizovanou“ ako olympijská disciplína.
Popri pretekoch na letných olympijských hrách si v horskej cyklistike v cross-country môžete zasúťažiť aj na
majstrovstvách sveta a majstrovstvách kontinentov. Týchto podujatí sa však môžu zúčastniť len pretekári reprezentujúci národné tímy.
Najvyššou súťažou v horskej cyklistike v cross-country je Svetový pohár, ktorý tento rok tvorí sedem pretekov
na troch kontinentoch. Súťažiaci tu hája farby profesionálnych tímov, cyklistických klubov i národných družstiev.
Na hlavných podujatiach aj na menších pretekoch zaradených do medzinárodného kalendára si pretekári „vysúťažievajú“ body určujúce ich miesto v rebríčku Medzinárodnej cyklistickej federácie. Tento ranking tvorí základ
olympijskej kvalifikácie a taktiež určuje poradie pretekárov na štartovacích čiarach svetových a kontinentálnych majstrovstiev.
Mountain biking dates back to the 1970s when it was popularized in California, USA. The Golden State´s Mount Tam
is widely considered as the origin of mountain biking.
It all started with customizing standard bicycles into more
durable machines, capable of functioning in harsher conditions. Since the birth of the sport, mountain biking has
grown into an international phenomenon. Its popularity
was firmly validated in 1996 in Atlanta when the crosscountry mountain biking discipline was for the first time
included in the Summer Olympics.
With the arrival of new equipment, gear and riding
styles, various disciplines of mountain biking has come to existence. We can now divide mountain biking into five official disciplines: cross-country, marathon, downhill, four cross and trials. As its name foretells, Olympic cross-country
is the only mountain biking discipline approved as an Olympics category.
Apart from Olympic Games, there are World and Continental Championships held in mountain biking in crosscountry every year. However, these major events are only opened to national teams.
Major mountain biking cross-country race series is called Mountain Biking World Cup. This year it consists of
seven races held on three continents. Riders can represent their professional squad, cycling club or national team.
The major events together with smaller races count towards rankings issued by the International Cycling
Union. The rankings make the base for Olympic qualification system and determine the racers´ starting lines in world
and continental championships.
European Mountain Bike Cross-Country Championships
4.-7. august 2011 Dohňany, Slovakia
Cyklistický klub v Dohňanoch | Dohňany Mountain Biking Club
Pretekári CK EPIC Dohňany | Racers from CC EPIC Dohňany
Janka Števková
(Women Elite)
účastníčka olympíjskych hier v Aténach 2004
(DNF) a Pekingu 2008 (24. miesto),viacnásobná
Majsterka SR v horskej a cestnej cyklistike, najlepšie
umiestnenia na ME v mtb xc: 13. miesto Cappadocia
(TUR) 2007, 13. miesto Haifa (ISR) 2010
Cyklistický klub v Dohňanoch vznikol neoficiálne v roku
1996. Prví nadšenci horskej cyklistiky vo voľnom čase
podnikali túry do blízkeho okolia aj do vzdialenejších
kútov Slovenska. V roku 1997 členovia klubu usporiadali
prvý amatérsky pretek v jazde na horských bicykloch.
Nasledovne založili oficiálny Cykloklub MTB Dohňany
plne akceptovaný národnými štruktúrami. Z klubu sa
najskôr stal organizátor pretekov Slovenského pohára.
V roku 2004 pribudla príprava Majstrovstiev Slovenskej
republiky v horských bicykloch. V roku 2006 nasledovalo
zorganizovanie pretekov Grand Prix Dohňany zapísaných
v kalendári Medzinárodnej cyklistickej federácie
v kategórií E2. Podujatie klub úspešne zopakoval i v roku
2007. Počas ďalších troch rokoch dohňanskí cyklisti
pripravili súťaže v kategórii E1.
Dlhoročné úsilie a skvelá reputácia napokon
katapultovali CK Epic medzi organizátorov prestížnych
majstrovstiev Európy v horskej cyklistike v roku 2011.
Unikátnym počinom členovia klubu opäť posilnia pozíciu
Dohnian na mape slovenského i medzinárodného športu.
Dohňany´s cycling club was unofficially established in
1996 when the first biking enthusiasts started to take
tours to both near sites and far places in Slovakia.
The first amateurish mountain biking competition was
organized in July 1997. Soon afterwards, Dohňany
Mountain Biking Club was founded and accepted
in national structures. The club started to organize
annual Slovak Cup races. In 2004, bikers from Dohňany
prepared Slovak Mountain Biking Championship in
Olympic Cross-Country. In 2006 and 2007, they organized
Grand Prix Dohňany, an E2 category competition
acknowledged by the International Cycling Federation.
In the next three years, Dohňany´s cycling club prepared
races also in the E1 category.
The years of hard work and the great reputation
of the club catapulted Epic Dohňany among the
organizers of the prestigious European Mountain Bike
Cross-Country Championships. Their unique 2011
achievement once again reinforces the position of
Dohňany on the map of Slovak and international sport.
Multiple Mountain Bike and Road Bike Champion,
2004 Summer Olympics (DNF), 2008 Summer
Olympics (24), 2007 European Mountain Biking
Championship in Cross-Country (13), 2010 European
Mountain Biking Championship in Cross-Country (13)
Monika Kadlecová
(Women U23)
Majsterka Slovenska MTB XCO 2010 ženy U23,
strieborná medailistka z Majstrovstiev Slovenska
v cestnej cyklistike 2011 ženy Elite
2010 Slovak Mountain Bike Championship in Olympic
Cross-Country in U23 (1), 2011 Slovak Cycling Bike
Championship in Women Elite (2)
Tomáš Višňovský
(Junior)
mladý pretekár, ktorý sa bude snažiť využiť domáce
prostredie a trať k dosiahnutiu čo najlepšieho
výsledku.
A young competitor who will try to get the best results
in home environment.
European Mountain Bike Cross-Country Championships
4.-7. august 2011 Dohňany, Slovakia
Bodovanie | UCI points
UCI points Continental Championships MTB XCO
Category Men and Women
Rang/Place
Elite
U23
Junior
1
200
60
30
2
150
40
20
3
120
30
15
4
100
25
12
5
95
20
10
6
90
18
8
7
85
16
6
8
80
14
4
9
75
12
2
10
70
10
1
11
65
8
12
60
6
13
55
4
14
50
2
15
45
1
16
40
17
38
18
36
19
34
20
32
21
30
22
28
23
26
24
24
25
22
26
20
27
18
28
16
29
14
30
13
31
12
32
11
33
10
34
9
35
8
36
7
37
6
38
5
39
4
40
3
Aké sú pravidlá
pretekov štafiet?
Profil trate | Elevation profile of laps
S pretekmi štafiet sa stretávame len zriedka, no sú pevnou
súčasťou programu Majstrovstiev Európy aj Majstrovstiev
Sveta. Štafety ponúkajú napínavé preteky, ktorých výsledky
sú otvorené až do poslednej chvíle. Tím tvoria traja muži (Elite, U23, Junior) a jedna žena. Každý absolvuje jeden okruh.
Poradie pretekárov v štafete si určí každý tím samostatne.
Vzrušujúce preteky štafiet sú v Dohňanoch na programe už
vo štvrtok o 14.00 h.
Čo znamená pravidlo 80 %
Pre zabezpečenie voľnej trate, regulárnosti a prehľadnosti na
kratších okruhoch s väčším počtom štartujúcich sú najpomalší súťažiaci postupne sťahovaní z pretekov. K sťahovaniu
dochádza na vopred určenom mieste pri strate 80% z času
vedúceho pretekára na kolo. Títo pretekári sú riadne klasifikovaní vo výsledkoch a v poradí, no pri ich časovej strate sa
objaví mínus počet kôl, kedy boli z trate stiahnutí.
What are the relay race rules?
Although it is hard to encounter with Team Relay races on
regular basis, they are an integral part of European and World
Championships. Relays offer a thrilling race, the results of
which are open until the very last minute. The team is made
of three men (Elite, U23, Junior) and one woman. Each squad
completes one round. It is up to the team to decide the order
of its racers. Watch out for the exciting Team Relay race in
Dohňany on Thursday at 2pm.
What is the 80 % rule
To ensure free tracks, regularity and transparency of short
circuits with lots of racers, the slowest contestants have to be
gradually withdrawn from the race. The removing of competitors occurs at a predetermined location once their time loss
reaches 80% of the time of the leading biker. The withdrawn
cyclists are properly classified, but their results show the minus of rounds when they were taken from the track.
1 kolo = 5 000 metrov | 1 round = 5 000 m
Mapa trate
Racing track map
Z) )
(C
N (CZ
Í
ZL NO
BR
European
Mountain Bike
Cross-Country
Championships
OV
Teams technical area
Spectators area
Feed and Technical zone
Parkovisko
Parking area
CH
PÚ1
D
S
R
TO
A
T G
EC IN
SP RK
PA KM
1
EPIC CLUB
Akreditácia
Accreditation
Antidopingová kontrola
Doping control
Organizačný výbor
Committee of organizers
Bufet pre návštevníkov
Spectators Buffet
Občerstvenie
Refreshments
Technická zóna
Technical area
Národné tímy
National Tems
Tunel
Tunnel
Tlačové centrum
Press center
Prvá pomoc
First aid
WiFi pripojenie
WiFi zone
WC
Toilets
Parkovisko
Parking
Čistenie bicyklov
Bike cleaning service
Sprcha
Shower
Most
Bridge
Stanovisko rozhodcov
Judges´standpoint
Železničná trať
Railway
Zóna štart – cieľ
Start – Finish zone
European Mountain Bike Cross-Country Championships
4.-7. august 2011 Dohňany, Slovakia
Julien
ABSALON
Men Elite
Gold medal
Silver medal
Bronze medal
Julien Absalon (France)
Jean Christophe Péraud (France)
Nino Schurter (Switzerland)
Sabine
SPITZ
2008 Beijing Summer Olympics Medal Holders
Women Elite
Gold medal
Silver medal
Bronze medal
Sabine Spitz (Germany)
Maja Wloszczowska (Poland)
Irina Kalentieva (Russia)
Top favoriti | Top Favorites
Maja
WLOSZCZOWSKA
José Antonio
HERMIDA
2010 Mount Saint Anne World Championship Medal Holders
Men Elite
Gold medal
Silver medal
Bronze medal
Women Elite
Gold medal
Silver medal
Bronze medal
José Antonio Hermida (Spain)
Jaroslav Kulhavý (Czech Republic)
Burry Stander (South Africa)
Jaroslav Kulhavý (Czech Republic)
Julien Absalon (France)
José Antonio Hermida (Spain)
Sabine Spitz (Germany)
Katrin Leumann (Switzerland)
Maja Wloszczowska (Poland)
Maja Wloszczowska (Poland)
Irina Kalentieva (Russia)
Willow Koerber (USA)
Jaroslav
KULHAVÝ
Men Elite
Gold medal
Silver medal
Bronze medal
Jaroslav Kulhavý (Czech Republic)
Lukas Flückiger (Switzerland)
Marco Aurelio Fontana (Italy)
Katrin
LEUMANN
2010 Haifa European Championship Medal Holders
Women Elite
Gold medal
Silver medal
Bronze medal
Katrin Leumann (Switzerland)
Maja Wloszczowska (Poland)
Eva Lechner (Italy)
Team Relay
Gold medal
Silver medal
Bronze medal
Switzerland
Italy
Czech republic
European Mountain Bike Cross-Country Championships
4.-7. august 2011 Dohňany, Slovakia
Committee of the European Cycling Union (UEC)
Organizačná štruktúra | Event Organisers
Management Committee of the European Cycling Union
General Manager
Vladimir Holeček (CZE)
Wojciech Walkiewicz (POL)
Daniel Baal (FRA)
Madis Lepajoe (EST)
Thanasis Tzimas (GRE)
Roland Hofer (SUI)
Miceal Concannon (IRL)
Alexander Muraviev (BLR)
Carmen Ramos Fernandez (ESP)
Kasia Dziadowiech (POL)
Ján Miškovský
Čestný prezident | Honorary President
Prezident | President
Prvý viceprezident | First Vice-President/Treasurer
Viceprezident | Vice-President
Viceprezident | Vice-President
Generálny sekretár | General Secretary
Tomáš Legnavský • Phone: +421 902 628484 • E-mail: [email protected]
Logistics, Team Village and Expo Manager
Juraj Čvirík • E-mail: [email protected]
Marketing and Media coverage
MTB Commission UEC
Thierry Maréchal (BEL)
Leboucher Laurence (FRA)
Ingo Rees (GER)
Race Director
Daniel Pastorek • E-mail: [email protected]
Prezident | President
Operations Manager/VIP and Award Ceremonies
Katarína Miškovská
Technical delegate
Press Accreditation and Coordinator
Thierry Maréchal (BEL)
Mário Porubec • Phone: +421 907 713217 • E-mail: [email protected]
Commissaires panel
Heikki Dahle (NOR)
Veronica Krejcova (CZE)
Ingo Rees (GER)
Lovro Ziberna (SLO)
Prezident | President
Race Office and Accreditation
Eva Zigová • Phone: +421 911 291827 • E-mail: [email protected]
Race Course Coordinator
Ivan Kováčik
| Race Officials appointed by UCI
CK EPIC Dohňany
President of the Commissaires Panel
Heikki Dahle (NOR)
Doping Control Officer
Lovro Ziberna (SLO)
020 51 Dohňany 68
Phone: +421 911 291 827
+421 918 586 706
E-mail: [email protected]
www.ckdohnany.sk
Mapa Dohňan
Map of Dohnany
RACE COURSE
START – FINISH
Z) )
(C
N (CZ
Í
ZL NO
BR
2
R
ARTNE PY
P
Y
N
RÓ
RÁL
GENE OVSTIEV EU E
TR
LISTIK
K
MAJS
Y
C
SKEJ
V HOR
RTNER
A
P
G
IN
ERTIS
V
D
A
L
N BIKE HIPS
A
I
R
A
T
E
N
N
S
GE
N MOU CHAMPION
A
E
P
O
RY
EUR
OUNT
C
S
S
CRO
OUTLOOK
TOWER
3
1
4
3
2
5
OV
1
2
3
4
5
CH
PÚ
D1
Informačné centrum
Information center
Múzeum
Museum
Pohostinstvo
Pub
Predajňa potravín
Grocery shop
Pošta
Post office
SPECTATORS
PARKING
European Mountain Bike Cross-Country Championships
4.-7. august 2011 Dohňany, Slovakia
Turistické ciele v obci Dohňany | Tourist Attractions in the Municipality of Dohňany
Náučný chodník Tri skaly
Pozývame vás na turistickú prechádzku po náučnom chodníku Tri skaly v oblasti pohoria Biele Karpaty. Chodník vedie
po spevnených cestách k drevenej rozhľadni na kopci Tlstá
hora (651 m n.m.) a k trom skalným útvarom – Lazovskej
skale, Čertovej skale a skale Vieska. Jeho celková dĺžka je
13 km.
Návštevníkom sú k dispozícií štyri drevené zastrešené posedy, na ktorých je možné oddýchnuť si a občerstviť
sa. Na chodníku sú tiež inštalované informačné tabule. Návštevníkov oboznámia s historickými a prírodnými zaujímavosťami spätými s lokalitou.
Three Rocks Trail
We invite you to take a stroll on the tourist trail Three Rocks in the Biele Karpaty mountains. The trail leads to a wooden
Prospect Tower on a top of a Thick Mountain (651m asl) and then on to the three rock formations called Lazovská skala,
Čertova skala and skala Vieska. The route is about 13km long.
On their way, visitors might use four wooden shelters. Under their roofs, they can take a break, relax and snack.
The trail is also marked with boards which inform visitors about the historical and natural attractions in the area.
Rozhľadňa Púchovskej doliny
Na jej postavenie bolo spotrebovaných viac ako šesťdesiat metrov kubických dreva a 35 metrov kubických betónu. Hlavné piliere sú vytvorené z guľatiny smrekovca
opadavého. Základy veže sú ukotvené v hĺbke tri metre.
Rozhľadňa je členená na šesť poschodí. Z posledného
možno za pekného počasia vidieť Kysucké vrchy, Vrátnu
dolinu, Martinské hole, Malú Fatru, Kľak, Strážovské vrchy
a Javorníky.
Prospect Tower
More than sixty cubic meters of timber and thirty-five cubic
meters of concrete were used for the tower´s construction.
The main pillars are made of larch wood logs. Its foundation
is anchored in a depth of three meters. The tower is divided
into six floors. When the weather allows, one can see Kysucké vrchy, Vrátna dolina, Martinské hole, Malá Fatra, Kľak,
Strážovské vrchy and Javorníky mountains from the tower´s
top floor.
Dujkov mlyn
Milovníkov tradičných remesiel pozývame do zrekonštruovaného Dujkovho mlyna. Postavený bol v roku 1936 na
elektrický pohon, pričom elektrickú energiu vyrábali Francisciho turbíny. Zreštaurovaný mlyn návštevníkov oboznamuje s mlynárstvom, ktoré bolo neodmysliteľnou súčasťou
života v tejto krajine. V remeselnom dvore v blízkosti mlyna
sa môžete zúčastniť podujatí na podporu tradičných remesiel.
Čertová
skala
Lazovská skala
Dohňany
Lazovská
skala
Rozkľadna
Dujka Mill
Skala
Vieska
Čertová skala
Skala Vieska
Lovers of traditional crafts are invited to visit the newly
renovated Dujka Mill. It was built in 1936 and used electricity produced by Francisci turbines. The reconstructed
site educates about the workings of mills which had been
an important part of life in this country. One can also attend
traditional crafts events in the neighbouring Courtyard of
Crafts.
European Mountain Bike Cross-Country Championships
4.-7. august 2011 Dohňany, Slovakia
Turistické ciele v obci Dohňany
Dom kultúrnych tradícií
Návštevníci Domu kultúrnych tradícií majú k dispozícií výstavnú sálu s expozíciami ľudovej kultúry z Púchovskej doliny a z Hornolidečskej oblasti zo susednej Českej republiky.
Pozrieť si tu môžu kroje, pracovné nástroje späté s tradičnými remeslami, historické fotografie a dokumenty. Súčasťou budovy je aj divadelná sála. Využívaná býva najmä počas
folklórnych festivalov, divadelných predstavení a obecných osláv.
Center of Cultural Traditions
Visitors of the Center are welcome to see two expositions in the building´s Exhibition hall.
These display artefacts typical for the folklore of Puchov valley and Hornolidečo region in
the neighbouring Czech Republic. There are traditional costumes, working tools, historical
photographs and documents on showcase. Another hall is equipped with a theater stage
and an auditorium. It is most frequently used for folklore festivals, drama performances
and celebrations organized by the municipality.
Informačné centrum a Pamätná izba
Nachádzajú sa v zrekonštruovanej budove starej školy. Malé informačné centrum poskytuje návštevníkom informácie o turistických, kultúrnych a športových zaujímavostiach
v obci a okolí. Pamätná izba ponúka pohľad do dejín Dohňan. Vystavené tu nájdete nielen
úradné doklady, ale aj pracovné nástroje a odevy späté s históriou obce.
Information Center and Memorial Room
They are both located in the renovated old school building. The small information center
provides visitors with information about tourist, cultural and sport attractions in the municipality and its surrounding area. The Memorial Room offers a glimpse into the history
of Dohňany. The showcased collection includes official documents, working tools and
clothes linked with Dohňany and its past.
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Rímskokatolícky kostol je zasvätený apoštolom Cyrilovi a Metodovi. Bratia zo Solúna priniesli v roku 863 na naše územie prvé písmo a vytvorili tak fundamenty slovanskej literatúry. Základný kameň svätostánku Dohňanci vysvätili 12. októbra 1862. Stavbu dokončili
v roku 1865.
Church of Saint Cyril and Methodius
Roman Catholic Church is dedicated to the apostles Cyril and Methodius. In 863 AD, the
two brothers from Thessalonica brought the first alphabet and laid foundations of Slavic
literature in our territory. The foundation stone of the church was consecrated on 12 October 1862. The construction was completed in 1865.
DOH
1
1
0
ŇANY 2

GENERÁLNY PARTNER | GENERAL ADVERTISING PARTNER
HLAVN´Ý REKLAMNÝ PARTNER | MAIN ADVERTISING PARTNER
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
REKLAMNÝ PARTNER | ADVERTISING PARTNER
PARTNER | PARTNER
www.europemtb2011.com
Download

61382944-Bulletin-Dohnany-2011-Web