Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
Podklady k zahájení řízení pro jmenování profesorem
v oboru zoologie
Doc. RNDr. Marián Janiga, CSc.
Olomouc
2013
1
Obsah
1. Životopis................................................................................................. 3
1.1.Osobné údaje.......................................................................... 3
1.2.Vzdelanie a prax..................................................................... 3
2. Pedagogická činnosť............................................................................... 5
2.1.Garant...................................................................................... 5
2.2.Výučba.................................................................................... 5
2.3. Vedenie študentov..................................................................7
2.4.Učebné texty........................................................................... 9
3. Vedecko-výskumná činnosť....................................................................11
3.1.Vedecké monografie a kapitoly vo vedec. monografiách...... 11
3.2.Ostatné knižné publikácie....................................................... 11
3.3.Publikácie v impaktových periodikách.................................. 11
3.4.Publikácie v recenzovaných periodikách a zborníkoch......... 13
3.5.Odborné publikácie ................................................................ 16
3.6.Konferencie............................................................................ 18
3.7.Vedecké a odborné spoločnosti............................................. 21
3.8.Pracovné pobyty v zahraničí.................................................. 22
4. Citačný ohlas.......................................................................................... 23
5. Granty a projekty.................................................................................... 45
6. Organizačná činnosť............................................................................... 49
6.1.Vedenie výskumného kolektívu............................................. 49
6.2.Organizácia pedagogického procesu...................................... 49
6.3.Oponentské a recenzné posudky............................................ 50
6.4.Organizácia odborných podujatí............................................ 51
7. Popularizácia vedy.................................................................................. 52
8. Zhrnutie vedecko – pedagogickej činnosti............................................. 56
9. Prílohy
2
1.
Životopis
1.1.
Osobné údaje
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Národnosť:
Súčasný zamestnávateľ:
Kontaktná adresa:
Telefón do zamestnania:
e‐mail:
www:
Marián Janiga
21.8.1958, Ružomberok, Slovenská republika
Slovenská
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, 059
56 Tatranská Javorina 7
00421 52 44 99 108
[email protected]
http://www.vuvb.uniza.sk/#/ihmb/institute/staff/janiga_eng
1.2.Vzdelanie a prax
Vzdelanie
1977 – 1982
MSc. – promovaný biológ,
RNDr. – doktor prírodovedy
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Diplomová práca: Niektoré aspekty ekológie mestskej populácie holuba
(Columba livia f. domestica) v Bratislave. Diplomová práca. Bratislava:
Prírodovedecká fakulta Komenského univerzity, 1982. 237 s.
Podľa Zákona39/1980 Zb. – priznaný titul RNDr. Za vynikajúce výsledky
na VŠ s cenou rektora
1983 – 1988
Vedecká ašpirantúra
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
CSc.
Dizertačná práca: Prognózovanie a ontogenetická alometria v ekológii
mestského holuba (Columba livia Gm. 1789) s ohľadom na jeho
hospodársky a epidemiologický význam. Kandidátska dizertačná práca.
Bratislava: Prírodovedecká fakulta Komenského univerzity, 1987. 128 s.
2003
Habilitačné konanie
Prírodovedecká fakulta Karlovej univerzity, Praha
Doc.
Habilitačná práca: Environmentálne aspekty fenotypickej plasticity v raste
a vývine semi-altriciálnych a altriciálnych druhov vtákov. Habilitačná
práca. Praha: Přírodovedecká fakulta Univerzity Karlovy.
3
Prax
2001 – doteraz
Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Žilinskej univerzity v Žiline,
Tatranská Javorina 7
Docent, riaditeľ
2000- 2001
Pedagogická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Žilinská 1, 034 01
Ružomberok
Vysokoškolský pedagód, prodekan pre výskum
1990 – 1999
Výskumná stanica TANAPu, 059 80 Tatranská Lomnica
Výskumný pracovník
1982 – 1990
Zoologický ústav Univerzity Komenského, Mlynská dolina B2, 842 15
Bratislava
asistent
4
2. Pedagogická činnosť
2.1. Garant
1997 – 2001 Zakladateľ a organizátor Katedry biológie Pedagogickej fakulty Žilinskej univerzity
v Ružomberku, autor akreditovaného spisu Biológia v odbore Učiteľstvo všeobecne v zdelávacích
predmetov na I. a II. stupni
2004 – autor Štúdijného programu Sráž prírody v Štúdijnom odbore 4.3.1. Ochrana a využívanie krajiny.
2006 – súčasnosť – garant uvedeného Bc.štúdijného programu , doteraz graduovaných 118 študentov
2006 – súčasnosť – garant predmetov Zoológia – deuterostomia a nového predmetu Biológia vysokých
pohorí
2012 – autor MSc. Programu Stráž prírody, International University of Kyrgyzstan, Bishkek, akademický
rok 2013/2014 začatie výučby
2012 – súčasnosť – garant prípravy „joint“ štúdijného programu Alpine Ecology v obore Všeobecná
ekológia, Telemark University Bo, Norway – Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Žilinská
univerzita
2.2. Výučba
Prednášky
1995/1996 - Biológia prírodného prostredia, Pedagogický inštitút Trnavskej Univ., Ružomberok 1/1 LS
1997/1998 - Didaktika prírodovedy, Katecheticko-pedagogická fakulta ŽU, Ružomberok
1/2 LS
1998/1999 - Didaktika prírodovedy, Katecheticko-pedagogická fakulta ŽU, Ružomberok
1/2 LS
1999/2000 - Didaktika prírodovedy, Katecheticko-pedagogická fakulta ŽU, Ružomberok
1/2 LS
2000/2001 - Didaktika prírodovedy, Katolícka univerzita, Ružomberok
1/2 LS
1998/1999 -Ekológia životného prostredia a environmentálna výchova, KPF Ružomberok
1/1 LS
1999/2000 -Ekológia životného prostredia a environmentálna výchova, KPF Ružomberok
1/1 LS
2000/2001 - Ekológia životného prostredia a environmentálna výchova, Kat.U. Ružomberok 1/1 LS
1999/2000 - Digitálna mikroskopia, KPF Ružomberok
1/1 ZS
1999/2000 –Všeobecná zoológia, KPF Ružomberok
2/2 ZS
1999/2000 – Špeciálna zoológia – bezstavovce
2/2 LS
2000/2001 - Digitálna mikroskopia, Katolícka Univerzita Ružomberok
1/1 ZS
2000/2001 - Špeciálna zoológia, Katolícka Univerzita Ružomberok
2/1 ZS,LS
2000/2001 –Alometria, Katolícka univerzita Ružomberok
1/1 LS
2000/2001 – Morfológia, histológia a organológia živočíchov, Katolícka univerzita Ružomberok 2/2 ZS
2000/2001 - Digitálna mikroskopia, Katolícka Univerzita Ružomberok
1/1 ZS
2001/2002 - Digitálna mikroskopia, Katolícka Univerzita Ružomberok
1/1 ZS
2001/2002 - Ekológia životného prostredia a environmentálna výchova, Kat.U. Ružomberok 1/1 ZS
2001/2002 –Morfológia, histológia a organológia živočíchov, Katolícka univerzita Ružomberok 2/2 ZS
2001/2002 Fylogenéza a taxonómia živočíchov, Katolícka univerzita Ružomberok
1/2 ZS,LS
2001/2002 –Všeobecná ekológia, Katolícka univerzita Ružomberok
2/0 LS
2001/2002 – Ekotoxikológia, Katolícka univerzita Ružomberok
2/0 LS
2001/2002 - Ekológia životného prostredia a environmentálna výchova, Kat.U. Ružomberok 1/1 LS
2001/2002 - Didaktika prírodovedy, Katolícka univerzita, Ružomberok
1/2 LS
2001/2002 –Alometria, Katolícka univerzita Ružomberok
1/1 LS
2001/2002 –Ekológia živočíchov, Katolícka univerzita Ružomberok
2/0 LS
2002/2003 –Environmentálna výchova, Katolícka univerzita Ružomberok
1/1 LS
2003/2004 –Environmentálna výchova, Katolícka univerzita Ružomberok
1/1 LS
5
2004/2005 –Environmentálna výchova, Katolícka univerzita Ružomberok
2006/2007 –Všeobecná ekológia, Žilinská univerzita
2007/2008 – Zoológia deuterostómií, Žilinská univerzita
2007/2008 – Biológia vysokých pohorí, Žilinská univerzita
2007/2008 –Všeobecná ekológia, Žilinská univerzita
2008/2009 – Zoológia deuterostómií, Žilinská univerzita
2008/2009 –Biológia vysokých pohorí, Žilinská univerzita
2008/2009 –Všeobecná ekológia, Žilinská univerzita
2009/2010 – Zoológia deuterostómií, Žilinská univerzita
2009/2010 –Biológia vysokých pohorí, Žilinská univerzita
2009/2010 –Všeobecná a ekosystémová ekológia, Žilinská univerzita
2010/2011 –Prírodné zdroje – fauna, Žilinska univerzita
2010/2011 -Biológia vysokých pohorí, Žilinská univerzita
2010/ 2011-Všeobecná a ekosystémová ekológia, Žilinská univerzita
2011/2012 –Prírodné zdroje – fauna, Žilinska univerzita
2011/2012- Biológia vysokých pohorí, Žilinská univerzita
2011/2012 -Všeobecná a ekosystémová ekológia, Žilinská univerzita
2012/2013 -Prírodné zdroje – fauna, Žilinska univerzita
2012/2013 -Biológia vysokých pohorí, Žilinská univerzita
2012/2013 -Všeobecná a ekosystémová ekológia, Žilinská univerzita
1/0
2/0
2/3
2/0
2/0
2/3
2/0
2/0
2/3
2/0
3/1
4/4
2/0
3/1
4/4
2/0
3/1
4/4
2/0
3/1
LS
LS
ZS
ZS
LS
ZS
ZS
LS
ZS
ZS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
Cvičenia a terénne cvičenia
1983/1984 - Učiteľské štúdium, II. ročník – biológia, zoológia - časť, Prír.F.-UK Bratislava
3/3 ZS
1983/1984 -Učiteľské štúdium, II.ročník – biológia, zoológia - časť, Prír.F.- UK Bratislava
2/2 LS
1985/1986 - Neučiteľské štúdium, II. ročník - všeobecná biológia, terénne práce, Prír.F.-UK,
1týždeň
1995/1996 - Biológia prírodného prostredia, Pedagogický inštitút Trnavskej Univ., Ružomberok1/1 LS
1996/1997 - Výchova k ochrane životného prostredia.Pedag. inštitút Trnavskej univ.,Ružomberok0/1 LS
1997/1998 - Didaktika prírodovedy, Katecheticko-pedagogická fakulta ŽU, Ružomberok
1/2 LS
1997/1998 -Letný výcvikový kurz z prírodovedy - učiteľstvo I. stupeň, KPF Ružomberok,
5 dní
1998/1999 - Didaktika prírodovedy, Katecheticko-pedagogická fakulta ŽU, Ružomberok
1/2 LS
1998/1999 -Letný výcvikový kurz z prírodovedy - učiteľstvo I. stupeň, KPF Ružomberok,
5 dní
1999/2000 - Didaktika prírodovedy, Katecheticko-pedagogická fakulta ŽU, Ružomberok
1/2 LS
1999/2000 -Letný výcvikový kurz z prírodovedy - učiteľstvo I. stupeň, KPF Ružomberok,
5 dní
1999/2000 –Terénne cvičenia zo zoológie – KPF Ružomberok
5 dní
1998/1999 - Ekológia životného prostredia a environmentálna výchova, KPF Ružomberok 1/1 LS
2000/2001 –Terénne cvičenia zo zoológie – Katolícka univerzita Ružomberok
5 dní
2000/2001 -Letný výcvikový kurz z prírodovedy - učiteľstvo I. stupeň, Kat.U. Ružomberok5 dní
1999/2000 - Ekológia životného prostredia a environmentálna výchova, KPF Ružomberok 1/1 LS
2000/2001 - Ekológia životného prostredia a environmentálna výchova, Kat.Univ. Ružomberok 1/1 LS
2001/2002 - Ekológia životného prostredia a environmentálna výchova, Kat.U. Ružomberok 1/1 LS
1999/2000 - Digitálna mikroskopia, KPF Ružomberok
1/1 ZS
2000/2001 - Digitálna mikroskopia, Katolícka Univerzita Ružomberok
1/1 ZS
2000/2001 - Špeciálna zoológia, Katolícka Univerzita Ružomberok
2/1 ZS
2000/2001 - Teréne cvičenia zo zoológie - Vertebrata - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov,
špecializácia biológia
5 dní
2000/2001 - Digitálna mikroskopia, Katolícka Univerzita Ružomberok
1/1 ZS
2001/2002 - Digitálna mikroskopia, Katolícka Univerzita Ružomberok
1/1 ZS
2001/2002 - Terénne cvičenia zo zoológie - Vertebrata - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov,
špecializácia biológia
5 dní
6
2001/2002 –Fylogenéza a taxonómia živočíchov, Katolícka univerzita Ružomberok
1/2 ZS
2001/2002 - Letný výcvikový kurz z prírodovedy - učiteľstvo I. stupeň, Kat.U. Ružomberok,
5 dní
2007/2008 – Zoológia deuterostómií, Žilinská univerzita, cvičenia
2/3 ZS
2007/2008 – Terénne cvičenia zo zoológie, Žilinská univerzita, š.o Ochrana a využívanie kr.
5 dníZS
2008/2009 – Zoológia deuterostómií, Žilinská univerzita, cvičenia
2/3 ZS
2008/2009 – Terénne cvičenia zo zoológie, Žilinská univerzita, š.o Ochrana a využívanie kr.
5 dníZS
2009/2010 – Zoológia deuterostómií, Žilinská univerzita, cvičenia
2/3 ZS
2009/2010 – Terénne cvičenia zo zoológie, Žilinská univerzita, š.o Ochrana a využívanie kr.
5 dníZS
2009/2010 – Všeobecná a ekosystémová ekológia, Žilinská univerzita
3/1 LS
2010
- Alpine Ecology, summer schol – ŽU a Telemark University, Bo, Nórsko
2 týždne
2010/2011 – Prírodné zdroje – fauna, Žilinska univerzita
4/4 LS
2010/2011 - Terénne cvičenia zo zoológie, Žilinská univerzita
4 dni
2010/2011 – Záverečná práca, Zilinská univerzita
0/6
2010/ 2011 – Všeobecná a ekosystémová ekológia, Žilinská univerzita
3/1 LS
2011/2012 – Prírodné zdroje – fauna, Žilinska univerzita
4/4 LS
2011/2012 - Terénne cvičenia zo zoológie, Žilinská univerzita
4 dni
2011/2012 – Záverečná práca, Žilinská univerzita
0/6
2011/2012 – Všeobecná a ekosystémová ekológia, Žilinská univerzita
3/1 LS
2012/2013 – Prírodné zdroje – fauna, Žilinska univerzita
4/4 LS
2012/2013 - Terénne cvičenia zo zoológie, Žilinská univerzita
4 dni
2012/2013 – Záverečná práca, Žilinská univerzita
0/6
2012/2013 – Všeobecná a ekosystémová ekológia, Žilinská univerzita
3/1
Semináre
1998/1999 - Seminár k diplomovej práci, Katedra zoológie, št.5. ročníka Bi-Ge, UKF Nitra
0/2 ZS
1998/1999 - Seminár k diplomovej práci, št. 4. ročníka, špec.biológia, UPJŠ Košice
0/2 LS
1999/2000 - Seminár k diplomovej práci, št. 5. ročníka, špec.biológia, UPJŠ Košice
0/2 ZS, LS
Prednášky postgraduálneho –dištančného štúdia
2001 Žilinská univerzita – Environmentálna kontaminácia a toxikológia
2012 Žilinská univerzita - Biológia vysokých pohorí
2012 Žilinská univerzita – Ochrana prírody v SR a vo svete
2.3. Vedenie študentov
Vedecká výchova (PhD)
Mgr. Eva Rašková, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, externá, rok zahájenia 2000 – predčasne ukončená
MVDr. Gabriela Hrkľová, Universita veterinárního lékařství, Brno, rok zahájenia, 2002 – neukončené
Mgr. Martina Haas, Universita veterinárního lékařství, Brno, 2003 – 2011
Krvné parazity vtákov v predhniezdnom období a výskyt hemosporídií vtákov u rodu Prunella
Ing. Erik Baláž , Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 2008 – predčasne ukončené
Mgr. Slavomíra Droběňová, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 2008 – 2013
Zmeny v lesných biotopoch a ich vplyv na tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus)
RNDr. Ján Graban, Prírodovedecká fakulta UKF, Nitra 2011 - doteraz
Diplomové práce (MSc.)
1985/1987 - Prír.F. - spoluvedenie diplomovej práce (Paliesková) s Dr. Kocianom, Kat. zool. PF-UK, BA
7
1987/1989 - Spoluvedenie diplomovej práce (N. Drgoňová) s Prof. Šomšákom Katedra botaniky a
pedológie, Prír.F. – UK, Bratislava
1991/1994 - Vedenie diplomovej práce (E. Romanová), Katedra živočíšnej fyziológie a etológie Prír. F.UK, Bratislava
1994/1996 - Spoluvedenie diplomovej práce (A.Martinková) s Prof. Rajtovou, Katedra antropológie a
zoológie, Prír. F. - UPJŠ , Košice
1997/1999 - Vedenie diplomovej práce (L. Kubašková), Katedra zoológie Univ. Konšt. Filoz. Nitra
1998/2000 - Vedenie diplomovej práce (Z. Višňovská), Katedra zoológie a ekológie, UPJŠ Košice
1998/2000 - Vedenie diplomovej práce (V. Kinasová). Ústav ekológie Prír. F. UK Bratislava
2002/2004 – Vedenie diplomovej práce (A. Mičková), Katedra biológie Ped. F. KU Ružomberok
2002/2004 – Vedenie diplomovej práce (A. Sedlárová), Katedra biológie Ped. F. KU Ružomberok
2002/2004 – Vedenie diplomovej práce (K. Homolová), Katedra biológie Ped. F. KU Ružomberok
2002/2004 – Vedenie diplomovej práce (M. Novotná), Katedra biológie Ped. F. KU Ružomberok
2002/2004 – Vedenie diplomovej práce (K. Mlichová), Katedra biológie Ped. F. KU Ružomberok
2011/2012 – Vedenie diplomovej práce (S. Popelářová) Fakulta environmentalistity, TU Zvolen
Bakalárske práce – vedenie prác (Bc)
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
- Mahút Ondrej – VÚVB ŽU
- Pogányová Petra - VÚVB ŽU
- Krišovský Peter – VÚVB ŽU
- Karkoszková Veronika – VÚVB ŽU
- Mitrengová Sandra – VÚVB ŽU
- Bátora Viktor – VÚVB ŽU
- Švecová Tereza Mgr. – VÚVB ŽU
-Adamová Mária – VÚVB ŽU
- Gašperanová Jana – VÚVB ŽU
-Štefancová Dominika – VÚVB ŽU
-Haviarová Paula – VÚVB ŽU
-Paučin Anton – VÚVB ŽU
-Valášková Miroslava – VÚVB ŽU
Študentské vedecké práce (vedenie)
1986 Vedenie práce ŠVOČ (Paliesková), Katedra syst. a ekol. zoológie Prír. . UK, celoštátne kolo, 3.
miesto ČSSR
1987/1988 - Prír.F. - Sekcia aplikovaná biológia, vedenie ŠVOČ (Bobaľová, Ďurčová), prvé miesto
fakultné kolo, tretie miesto celoštátne kolo - ČSSR
1987/1988 - Vedenie SOČ - biológia (R. Chrást) , 1. miesto obvodné kolo, Bratislava
1989/1990: - Vedenie SOČ - biológia (I. Dubíková), obvodné kolo, gymnázium Vazovova, Bratislava
(Cykly hniezdenia a teritorialita v kolóniách mestských holubov v Bratislave).
Potvrdenie rektorky Žilinskej univerzity o pedagogickej činnosti
Potvrdzujem správnosť uvedených údajov súvisiacich s pôsobením na Žilinskej univerzite v Žiline
30.9.2013
Dr.h.c. Prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Rektorka ŽU v Žiline
8
Výučba na iných VŠ SR a v zahraničí (okrem ŽU, detaily výučby viď vyššie)
Prírodovedecká Fakulta UK Bratislava
Trnavská univerzita
Prírodovedecká fakulta UKF Nitra
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
Technická univerzita Zvolen
1983-1988, 1991-1994,1998-2000
1995-1997
1997-1999 + súčasnosť vedecká výchova PhD
1994-1996, 1998-2000
2011-2012
University of Kansas, Lawrence
International University of Kyrgyzstan
Zhetysu State University, Kazakhstan
1996 – Vybrané prednáśky z allometrie vertebrát
2012 – High mountain ecology
2013 – High mountain ecology
2.4 Učebné texty
Anna Jusková, Katarína Gaalová, Dan Hartňanský, Marián Janiga, Paula Vojtíčková, Erik Baláž, Juraj
Švajda, Milan Ballo, Karol Pepich, Peter Turis 2008: Nature guard/Stráž prírody. Ústav vysokohorskej
biológie Žilinskej univerzity, ISBN: 9788088923107
Janiga, M., Janigová, Z., Kýška, P. (eds.): Environmentálna výchova vo výučbe predmetov na základných
školách - praktikum. Katecheticko-pedagogická fakulta Žilinskej univerzity, Ružomberok, 53 pp., 1999.
Janiga, M., Martinková, A.:Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov špecializácia:Biológia. Pp. 9598. In: Informačný balík ECTS Katecheticko-pedagogickej fakulty sv. Ondreja v Ružomberku. Žilinská
univerzita v Žiline, Socrates Erasmus, projekt č. 47579-IC-2-97-1-SK-EPS1.
Editor: séria učebníc pre štúdijný program Ochrana a využívanie krajiny
- Ema Gojdičová, Pavol Mártonfi, Lenka Mártonfiová 2008: Botany - Vascular Plants/Botanika
Cievnaté rastliny,Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, ISBN: 9788088923121
- Jana Júdová, Danka Šalgovičová, Daniela Pavlovičová 2008: Environmental
monitoring/Environmentálny monitoring. Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, ISBN:
9788088923176
- Jana Kisková, Martina Jurčovičová 2008: Molecular ecology/Molekulová ekológia. Ústav
vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity , ISBN: 9788088923084
- Martin Lukáň 2008: Zoology - protostomia/Zoológia – prvoústovce. Ústav vysokohorskej biológie
Žilinskej univerzity, ISBN: 9788088923183
- Tomáš Javorský, Miroslav Živčák, Tibor Papšo, Martina Jurčovičová 2008: Cavalry/Jazdectvo.
Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, ISBN: 9788088923114
Milan Novotný 2008: Basics of climbing/Základy horolezectva. Ústav vysokohorskej biológie
Žilinskej univerzity, ISBN: 9788088923206
- Martina Haas, Eva Ondrová, Juraj Švajda 2008: Environmentálna výchova/Environmental
education, Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, ISBN: 9788088923091
- Anna Jusková, Katarína Gaalová, Dan Hartňanský, Marián Janiga, Paula Vojtíčková, Erik Baláž,
Juraj Švajda, Milan Ballo, Karol Pepich, Peter Turis 2008: Nature guard/Stráž prírody. Ústav
vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, ISBN: 9788088923107
- Hana Zámečníková 2008: Pastoralism/Pastierstvo. Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej
univerzity, ISBN: 9788088923169
9
- Martin Lukáň 2008: Ski training - ski touring/Lyžiarsky výcvik – skialpinizmus. Ústav
vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, ISBN: 9788088923152
- František Hindák, Rudolf Šoltés, Ján Páper, Svetlana Gáperová, Zuzana Kyselová, Alica
Hindáková 2010: Botany – Lower Plants/Botanika – Nižšie rastliny. Ústav vysokohorskej biologie
Žilinskej univerzity, ISBN: 978-80-88923-21-3
Využitie výsledkov vo výučbe iných pracovísk
1996-1997 Katedra vnútorných chorôb, jednokopytníkov, malých zvierat, vtákov Univerzity
veterinárneho lekárstva Košice (Doc. Šály) – využitie monografie Feral Pigeons na výučbu farmakológie
1996-1997 Katedra vnútorných chorôb, jednokopytníkov, malých zvierat, vtákov Univerzity
veterinárneho lekárstva Košice (Doc. Kušev) – využitie monografie Feral Pigeons na predštátnicovú
prípravu zo zoohygieny
2005: Morriconi E. Costi e benefici delle strategie di contenimento delle popolazioni urbane di colombi.
Medico Veterinario Presidente AVDA Ass. Veterinari per i Diritti Animali, prednášky podľa publikácie
Feral Pigeons
2006 – zakladateľ a koordinátor výmenného programu ERASMUS s Telemark University Nórsko, pre
študentov a učiteľov Stráže prírody ŽU
2008 – Manual IPM for pigeons in Schools, by W. Quarles, Bio-Integral Resource centre, Government,
California, prednáśkový manuál s využitím publikácie feral Pigeons
2011 - Lauren Powers, DVM, MS, DABVP (Avian) Carolina Veterinary Specialists
Huntersville, NC, USA, prednášky o holuboch podľa publikácie Feral Pigeons
2011: http://lisajacquin.e-monsite.com/medias/files/manuscript-10.pdf, feral pigeons
2011 – Prednášky pre Feare CJ Conservation implications of avian influenza. RSPB Research Report No
14. WildWings Bird Managemen (Feral Pigeons)
1996 – doteraz – využitie prác v prednáśkach Prof. Clayton (University Utah), Prof, Haag (University
basel) a inde.
A Roulin, AL Ducrest - Seminars in cell & developmental biology, 2013 – Elsevier
M Abrams – 2013: Populations, pigeons and pomp: Prosaic Pluralism about Evolutionary Causes.
University Alabama at Birmingham.
10
3. Vedecko-výskumná činnosť
3.1. Vedecké monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách
Johnston, R.F., Janiga, M.: Feral Pigeons. New York, Oxford, Oxford University Press, 320 pp., 1995 (23
Chapters, M. Janiga – author of 13 Chapters ).
Janiga, M., Poxton, I.R.: Turdus torquatus., p. 543. In: Hagemeijer, E.J.M., Blair, M.J. (eds.): The EBCC
Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance, London, T & A D Poyser, 1997.
Dyrcz, A., Janiga, M.: Prunella collaris., p. 510. In: Hagemeijer, E.J.M., Blair, M.J. (eds.): The EBCC
Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance, London, T & A D Poyser, 1997.
Janiga, M.: The lead cycle in the Alpine environment of the Tatra mountains: vertebrates as bioindicators.
In Price, M. Global change in the mountains. New York, London: The Parthenon Publishing Group, 1999,
s. 97 – 99
Janiga, M.: Birds as Bio-Indicators of Long-Transported Lead in the Alpine Environment. In Visconti,
G., Beniston, M., Iannorelli, E.D. and Barba, D. (eds): Global change and protected areas. Dordrecht,
Boston, London: Kluwer Academic Publishers, 2001, p.253-259.
Janiga M.: Potential effects of global warming on atmospheric lead contamination
in the mountains: Global warming and lead contamination. P. 231 – 247. In The Socio–Economic Causes
and Consequences of Desertification in Central Asia. (Ed. Behnke, R.) Springer Verlag, 252 pp.,2008.
3.2. Ostatné knižné publikácie
Janiga, M.: Stavovce - Vtáky, p. 179 - 190. In: Vološčuk, I. a kol. - Tatranský národný park. Biosférická
rezervácia. Tatranská Lomnica, TANAP, Gradus, 1994.
Janiga, M.: Príroda - Vývoj fauny a flóry v slovenskej podtatranskej oblasti, p. 103-105. In: Skupien, W.
(ed.) - Tatry a podtatranská oblasť. Doplňujúce texty pre školy. Poprad, Zakopane, Phare CREDO EU,
Vivit, 2000.
Janiga, M. Zámečníková, H. : Zoologická charakterisrika historických údajov o kamzíkoch (Rupicapra
rupicapra tatrica Blahout, 1971) v Tatrách ako podklad pre vyhodnotenie ich súčasnej početnosti, p: 99182, In: Janiga, M. Švajda, J. (eds) - Chamois protection. TANAP-Tatranská Štrba, NAPANT-B.
Bystrica, Výskumný ústav vysokohorskej biologie Žilinskej univerzity, Tatranská Javorina, 2002.
3.3. Publikácie v impaktových periodikách
Janiga, M., Kocian, Ľ.: Some aspects of the nidobiology of the pigeon (Columba livia f. domestica) in
Bratislava. Folia Zool. Brno, 34, 1985, p. 133 – 147
Janiga, M.: Sturnus roseus (Linnaeus, 1758). Biológia (Bratislava), 40, 1985, p.637.
Janiga, M., Kocian, Ľ.: The knowledge of postnatal development of the feral pigeon (Columba livia f.
domestica) in Bratislava. Biológia (Bratislava), 40, 1985, p. 189 - 197.
11
Janiga, M.: The connections between the climatic factors and the natality of feral pigeon (Columba livia f.
domestica) in Bratislava, Biológia (Bratislava)40, 1985, p. 583 - 590.
Vizyová, A., Janiga, M.: Notes on the ecology of Common Swift (Apus apus L., 1758) in Bratislava.
Biológia (Bratislava), 41, 1986, p. 151 - 161.
Janiga, M.: Analysis of some of the conditions of growth of young Columba livia f. domestica in an
urban agglomeration. Folia zool. Brno, 35, 1986, p. 257 - 268.
Janiga, M.: The feather growth of young Columba livia. f. domestica as an ecological indicator. Biológia
(Bratislava), 41, 1986, p. 1031 - 1038.
Vizyová, A., Janiga, M.: The postnatal development of Common Swift (Apus apus L. 1758) in Bratislava.
Biológia (Bratislava), 42, 1987, p. 175 – 183
Drgoňová, N., Janiga, M.: Nest structure of Alpine Accentors (Prunella collaris(Scop., 1769)) in the Low
Tatras. Biológia (Bratislava), 44, 1989, p. 983 - 993.
Janiga, M., Maňkovská, B., Bobaľová, M., Ďurčová, G.: Significance of concentrations of lead, cadmium,
and iron in the plumage of the feral pigeon. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 19, 1990, p. 892 - 897 .
Janiga, M.: Nutrition, intensity of feeding and food preferences in young of feral pigeon, Columba livia
Gm. 1789. Biológia (Bratislava), 46, 1991, p. 567 - 576.
Janiga, M.: Interclutch interval and territoriality in the feral pigeon, Columba livia Gm. 1789. Biológia
(Bratislava), 46, 1991, p. 961 - 966.
Janiga, M.: Allometry of nestling growth in the Feral Pigeon Columba livia. Ornis Fennica, 69, 1992a, p.
141 - 148.
Janiga, M.: Intraspecific ontogenic allometry and growth responses of the feral pigeon, Columba livia
(Gm.). Ekologia Polska, 40, 1992b, p. 577 - 587.
Klembara, J., Janiga, M.: Variation in Discosauriscus austriacus (Makowsky, 1786) from the Lower
Permian of the Boskovice Furrow (Czech Republic). Zoological Journal of the Linnean Society, 108,
1993, p. 247 - 270.
Janiga, M., Chrást, R., Cordero, P.J.: A comparative multivariate study of the tree sprarrow (Passer
montanus) and barn swallow (Hirundo rustica) development. Historia Animalium, Spain, 2, 1993, p. 101
- 115.
Janiga, M.: Variation in size and shape of eggs of the feral pigeon (Columba livia). Folia Zool. Brno, 45,
1996, p. 301-310.
Janiga, M.: Effects of geographic variation and hatching asynchrony on size and shape of eggs of the rock
dove (Columba livia). Folia Zool. Brno, 46, 1997, p. 23 - 32..
12
Janiga, M., Žemberyová, M.: Lead concentration in the bones o the feral pigeons (Columba livia):
Sources o variation relating to body condition and death. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 35, 1998, 7074.
Janiga M. & Novotná M. 2006 : Feeding preferences and foraging behaviour in the Alpine Accentor
Prunella collaris. Ornis Fennica 83(4):170–180. 2006
Janiga, M., Sedlárová, A., Rigg R., Novotná, M.: Patterns of prevalence among bacterial communities of
alpine accentors (Prunella collaris) in the Tatra Mountains. Journal of Ornithology, Springer, 148(2):
135-143. 2007.
Novotný, M., Fečková, M., Janiga M.., Lukáň M., Novotná M. a Kovalčíková Z.: High incidence of
Yersinia enterocolitica (Enterobacteriaceae) in Alpine Accentors Prunella collaris of the Tatra mountains
(Carpathians, central Europe). Acta Ornithologica Vol. 42, No. 2, (2007).
Crestanello B., Pecchioli E., Vernesi C., Mona S., Martínková N., Janiga M., Hauffe H.C., Bertorelle G.:
The Genetic Impact of Translocations and Habitat Fragmentation in Chamois (Rupicapra) spp. Journal of
Heredity, 100(6):691-708 (2009)
Švajda, J., Solár, J., Janiga, M. and Buliak,M. :Dwarf Pine (Pinus mugo) and Selected Abiotic Habitat
Conditions in the Western Tatra Mountains, Mountain Research and Development 31(3):220-228. (2011)
Kisková J, Hrehová Z, Janiga M, Lukán M, Haas M, Jurcovicová M,: Yersinia species in the dunnock
(Prunella modularis) in sub-alpine habitats of the Western Carpathians. Pol J Microbiol. 2011;60:79-83
(2011)
Kisková, J., Hrehová, Z., Janiga, M., Lukáň, M., Haas, M. a Čuvalová, Z., 2012: Bacterial prevalence in
Dunnock (Prunella modularis) in sub-alpine habitats of the Western Carpathians, Slovak Republic. Ornis
Fennica. 89:34 (2012).
Janiga, M., Hrehová, Z. a Kostková-Zelinová, V.,: Seasonal effects of lead uptake by Snow vole
Chionomys nivalis (Martins, 1842) in West Tatra Mts: Bone metal concentrations and
hematological indices. Polish Journal of Ecology. Polish Journal of Ecology, 60:611-619 (2012)
Solár J., Janiga M.,: Long-term changes in Dwarf Pine (Pinus mugo) cover in the High Tatra Mountains,
Slovakia. Mountain Research and Development, 33: 51-62 (2013)
3.4. Publikácie v recenzovaných periodikách a zborníkoch
Periodiká
Janiga, M.: Niektoré základné poznatky o preletoch mestských populácií holubov (Columba livia f.
domestica) za potravou z Bratislavy do okolia. Sylvia, 22, 1983, p. 3-18.
Janiga, M.: The ecological results of a mechanical way of the limiting the feral pigeon (Columba livia f.
domestica) number in a town. Bulletin of Applied Ornithology, Japan, 5, 1985, p. 101 - 107.
13
Janiga, M.: Seasonal aspects of intensity and course of daily translocations of pigeons (Columba livia f.
domestica) for food from Bratislava to its surroundings. Acta F.R.N.Univ. Comen. - Zoologia, 32, 1987,
P. 47 - 59.
Paliesková, K., Janiga, M., Kocian, Ľ.: Ooological method in reproductive ecology of Collared Flycatcher
(Ficedulla albicollis Temm.). Acta F.R.N.Univ. Comen. - Zoologia, 33, 1990, p. 49 - 59 .
Janiga, M., Lisický, M.J., Lehotská, J. 1990: Potrava mestských holubov (Columba livia Gm.) v
Bratislave. Tichodroma, 3, 1990, p. 151 - 156 .
Janiga, M.: Colour polymorphism in feral pigeons (Columba livia Gm. 1789). Acta F.R.N.Univ. Comen.Zoologia, 34, 1991, P. 31 - 37.
Janiga, M.: Growth allometry in the Ring Ouzel, Turdus torquatus. Multivariate study. Oecologia
Montana, 1, 1992, p. 21 - 30.
Janiga, M., Marenčák, M., Šoltésová, A., Šoltés, R., Kyselová, Z.: A study on the preservation of the
Tatras region and the plans to hold the 2002 Winter Olympics in northern Slovakia. Oecologia Montana,
2, 1993, p. 31 - 45.
Janiga, M., Romanová, E.: The biology of the Alpine Accentor Prunella collaris. I. Behaviour: Principal
component analyses of organization of activity clusters. Oecologia Montana, 5, 1996, p. 71 - 78.
Janiga, M.: Seasonal occurrence of the Roost Mites (Dermanyssus gallinae) in the nests of feral pigeons.
Tichodroma, 10, 1997, p. 175-179.
Janiga, M., Romanová, E.: The biology of the Alpine Accentor Prunella collaris. II. Behaviour: Rhytmic
aspects of maintenance activities. Oecologia Montana, 6, 1997, p. 45-48.
Janiga, M., Martinková, A.: Quantitative comparisons of cranial shape and size in adults of Felis
silvestris, Vulpes vulpes, Mustela putorius and Mustela nivalis from the West Carpathians (Slovakia).
Oecologia Montana, 8, 1999, p. 32-37.
Janiga, M., Kubašková, Ľ.: The biology of the Alpine Accentor Prunella collaris. III. The coevolution of
Alpine Accentors and lice (Phthiraptera). Oecologia Montana, 9, 2000, p. 24-28 .
Janiga, M. 2002: Ingestion of atmospheric lead in Prunella collaris depends on seasons. Oecologia
Montana, 11: 94-95
Kopečný J., Novotný M., Kmeť V., Janiga M. 2003: Denaturing gradient gel electrophoresis analysis of
faecal bacterial communities of marmot (Marmota marmota latirostris) in High Tatras (Slovakia) and
their population fragmentation Oecologia Montana, 12: 39-40
Janiga, M., Mlichová, K. 2004: A morphometric study pf two carpathian newt populations (Triturus
montandoni): North-West and South-East Tatra mountains. Oecologia Montana, 13: 6-10
Janiga, M. Višňovská, Z. 2004: The placement and the size and shape of nests of Ring Ouzel (Turdus
torquatus) reflect the environmental conditions at different altitude. Oecologia Montana, 13: 11-16.
14
Janiga, M., Mičková, A. 2004: The biology of the Alpine Accentor Prunella collaris V. The sex ratio and
transmission of lice Philopterus emiliae. Oecologia Montana, 13: 17-22.
Janiga, M. 2005: Allometric analysis of developmental adaptation of Collared Flycatcher (Ficedula
albicollis). Oecologia Montana, 14: 15-24
Janiga, M. 2005: Environmental aspects of phenotypic plasticity in the growth and development of semialtricial and altricial birds. Oecologia Montana, 14: 37-41.
Janiga M., Fečková, M., Korňan, J.,Kalaš, M.,Labudíková, I.,Matiaško K.,Londa, P. 2006.: Preliminary
results on genetic tracking of the Brown Bear (Ursus arctos) individuals in the Malá Fatra National Park.
Oecologia Montana 15 : 24-26.
Kubišová, L., Vongrej, V., Janiga, M., Kautman J., Klembara, J., 2007: The influence of altitude on the
size and shape of two newt species Triturus cristatus (laurent, 1768) and Triturus dobrogicus (Kiritzescu,
1903) in Slovakia. Oecologia Montana, 16: 1-9.
Popelářová , S., Janiga, M., 2008: Winter Olympic Games as environmental problem. Oecologia
Montana, 17: 34-40.
Ciriaková, A., Šoltés, R., Lukáň, M., Mursaliev, N., Janiga, M. 2011: Lead concentration in soils and
plants of two altitudinal transects in the Eastern Kyrgyz Tan Shan mountains – a preliminary study.
Oecologia Montana, 20: 19-26
Maximová, N., Šoltés, R., Solár, J., Slivinský J., Janiga, M. 2011: Water retention measures must be
accompanied by active revitalization of vegetation. A case project: Slovenská ves. Oecologia Montana,
20: 36-43.
Zborníky
Janiga, M.: The study of plumage polymorphism and ornithosis in feral pigeons (Columba livia). In:
Pinowski, J., Kavanagh, B.P., Górski, W. (eds.) "Nestling mortality of granivorous birds due to
microorganisms and toxic substances, Polish Scientific Publishers, Warszawa 1991, p. 33 - 44.
Janiga, M.: Effects of winter harvest on feral pigeons, Columba livia. In: Boháč, J. (ed.): Proc. VIth Int.
Conf. "Bioindicatores deteriorisationis regionis". Inst. of Landscape Ecology, Č. Budějovice, 1992, p. 228
- 234.
Janiga, M., Chovancová, B., Žemberyová, M., Farkašovská, I.: Bone lead concentrations in chamois
Rupicapra rupicapra tatrica and sources of variation. Proc. 2nd World Conf. Mt. Ungulates (1998): 145150.
Randi, E., Mucci, N., Janiga, M.: Mitocondrial DNA analyses on Tatra chomois. p: 31-34, In: Janiga, M.
Švajda, J. (eds) - Chamois protection. TANAP-Tatranská Štrba, NAPANT-B. Bystrica, Výskumný ústav
vysokohorskej biologie Žilinskej univerzity, Tatranská Javorina, 2002
Kmeť, V., Pristaš, P., Janošková, M., Janiga, M.: Comparison of nucleotide sequences of gene for
cytochrom b in chamois. p: 35-39, In: Janiga, M. Švajda, J. (eds) - Chamois protection. TANAP-
15
Tatranská Štrba, NAPANT-B. Bystrica, Výskumný ústav vysokohorskej biologie Žilinskej univerzity,
Tatranská Javorina, 2002.
Janiga, M., Hrkľová, G.: Chamois (R. rupicapra) in the diet of wolves (C. lupus) in the Tatra Mountains
and the Low Tatra Mountains, p: 51-55, In: Janiga, M. Švajda, J. (eds) - Chamois protection. TANAPTatranská Štrba, NAPANT-B. Bystrica, Výskumný ústav vysokohorskej biologie Žilinskej univerzity,
Tatranská Javorina, 2002.
Janiga, M.: Poznámky k dennej aktivite kamzíkov, p: 251-255. In: Janiga, M. Švajda, J. (eds) - Chamois
protection. TANAP-Tatranská Štrba, NAPANT-B. Bystrica, Výskumný ústav vysokohorskej biologie
Žilinskej univerzity, Tatranská Javorina, 2002
3.5. Odborné publikácie
Janiga, M.: Feralizácia ? Správy Slov. zool. spol. SAV, 10, 1984, p. 46 - 52.
Janiga, M.: Prelety mestských populácií holubov (Columba livia f. domestica) za potravou z Bratislavy do
okolia. Správy Slov. zool. spol. SAV, 11, 1985, 132 - 136.
Janiga, M., Vizyová, A.: Niektoré poznatky z hniezdnej biológie dážďovníka obyčajného európskeho
(Apus apus apus L.) v Bratislave. Správy Slov. zool. SAV, 11, 1985, p. 137 - 143. (50 %).
Janiga, M.: Ontogenetická allometria vtákov ako ekologická metóda. Tichodroma, 2, 1989, p. 73 - 84.
Laštinec, J., Janiga, M.: Program Biodiverzity TANAPu. Softwareový balík, 1994, TANAP, T. Lomnica.
Janiga, M., Kendera, R.: Problémy súčasného alpínskeho ekologického výskumu u nás. Forum scientiae
et sapientiae, 4 (1-3), 1997, p. 20 - 22.
Janiga, M., Zámečníková, H.: Prečo vo svete prosperuje a na Slovensku zaniká výskum vysokých pohorí?
Životné prostredie, 32 (1), 1998, p. 43-45.
Janiga, M.: Inštitucionálne zabezpečenie vysokohorského ekologického výskumu v štátoch Európskej
únie i mimo nej. SEKOS Bulletin, 6(2), 1998, p. 26-29.
Vedecké informácie
Janiga, M.: V. medzinárodný ekologický kongres - Yokohama. Biológia (Bratislava), 47, 1992, p. 526 527.
Janiga, M.: Current techniques in the alpine ecological research. Oecologia Montana, 3, 1994, p. 46.
Janiga, M.: Current techniques in the alpine ecological research II. Oecologia Montana, 4, 1995, p. 39 40.
Janiga, M., Kyselová, Z.: VI International Congress of Ecology. Ecology (Bratislava), 14, 1995, p. 224 225.
Janiga, M.: Uznesenie Valného zhromaždenia Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV konaného dňa
15.2.1995. Ecology (Bratislava), 14, 1995, p. 337.
16
Janiga, M.: Current techniques in the alpine ecological research III. Oecologia Montana, 5, 1996, p. 108 109.
Janiga, M.: Súčasné techniky v alpínskom ekologickom výskume. Ecology (Bratislava), 16, 1997, p. 116.
Janiga, M. : II. svetový kongres o horských prežúvavcoch, Aosta, Taliansko, 3. - 10. 5. 1997. Tatry, 36(5),
1997, p. 14.
Cit.:Luczy, G. Tatry, 49(3), p. 4-5, 2000.
Janiga, M. : II. svetová konferencia o horských prežúvavcoch. SEKOS Bulletin, 5 (1), 1997, p. 26 - 27.
Eliáš, P., Janiga, M.: INTECOL - VII. Medzinárodný ekologický kongres, SEKOS Bulletin, 5(1), 1997, p.
31 - 32.
Janiga, M., Hoholíková, T.: Úspech tatranského vedeckého časopisu Oecologia Montana. Tatry, 37 (1),
1998, p. 5.
Janiga, M.: Sekcia ekológie vysokých pohorí. SEKOS Bulletin, 5(2),1997 :5.
Janiga, M.: Environmentálne a spoločenské zmeny v horských regiónoch. SEKOS Bulletin, 6(1),1998:
21-22.
Janiga, M.: Konferencia Postavenie slovenského ekologického výskumu vysokých pohorí v Európe a vo
svete. SEKOS Bulletin, 6(1): 25 a 6(2),1998: 11-12.
Eliáš, P., Janiga, M.: INTECOL - VII. Medzinárodný ekologický kongres. SEKOS Bulletin, 6 (1): 28 .
Janiga, M.: Sympózium "Synantropia vertebrát - ekológia a evolúcia", VII. Medzinárodný Kongres
Ekológie, Florencia 19-25 júl 1998. SEKOS Bulletin, 6(2), 1998: 34-37.
Janiga, M.: Second West Carpathian High Altitude Biology Forum. SEKOS Bulletin, 7(2), 1999: 30-31.
Janiga,M.: Second West Carpathian High Altitude Biology Forum. SEKOS Bulletin , 8(1),2000: 25.
Janiga, M., Švajda, J. : Zborník z konferencie „Ochrana kamzíka“. Tatranský dvojtýždenník, č.5, 2003,
p.7.
Janiga M: Výskumný ústav vysokohorskej biológie ŽU v Žiline, Tatranská Javorina. Spravodajca
Žilinskej univerzity v Žiline 24(3):1,3 (2006).
Cit.: TASR 2006: Príjmy a mzdy č 18/2006.
Personálie
Janiga, M., Okáli, I.: Doc. Dr. Ján Gulička, CSc. jubiluje. SEKOS Bulletin, 8(1), 2000: 13-14.
Cit.:Eliáš, P.: SEKOS Bulletin 2003, Vol.- 11, n.-1, p.7-11.
Janiga, M., Okáli, I. In memoriam to Associate Professor Ján Gulička. Oecologia Montana, 2010, 19:50.
17
3.6. Konferencie
Pozvané referáty
Janiga, M.: Topické podmienky rastu mláďat Columba livia f. domestica a z nich vyplývajúci návrh
opatrení proti holubom v Bratislave. Správy Slov. zool. spol., 13, 1987, p. 16 - 21.
Janiga, M.: Use of intraspecific growth allometry in ecology of birds with altricial mode of development.
In: V International Congress of Ecology, Yokohama, l990, p. 161.
Janiga, M.: The lead cycle in the Alpine environment of the Tatra mountains: vertebrates as
bioindicators., p. 97-99. In: Price, M. (ed.): Global change in the mountains. New York, London, The
Parthenon Publishing Group, 1999 (European Conference on Environmental and Societal Change in
Mountain Regions, 18 - 20 December 1997, University of Oxford, UK, abstrakt - p. 71.)
Janiga, M.: Ecology of street pigeons in Bratislava. VII International Congress of Ecology, Symposia
Ecology and evolution of vertebrate synanthropy I. and II. Proceedings of the VII Congress of Ecology 19
- 25 July 1998, Firenze, Italy, p. 205.
Janiga, M.: Diet: The reason of the first steps of synanthropy in high altitude birds. VII International
Congress of Ecology, Symposia Ecology and evolution of vertebrate synanthropy I. and II. Proceedings of
the VII Congress of Ecology 19 - 25 July 1998, Firenze, Italy, p. 206.
Janiga, M.: Synanthropy in feral pigeons (Columba livia). VII International Congress of Ecology,
Symposia Ecology and evolution of vertebrate synanthropy I. and II. Proceedings of the VII Congress of
Ecology 19 - 25 July 1998, Firenze, Italy, p. 206.
Janiga, M.: Birds as bio-indicators of long-transported lead in the alpine environment. Abstracts of the
International symposium "Global change and protected areas", L'Aquila (Italy), September 8-13, 1999, p.
11.
6.Advanced research workshop on the socioeconomic causes and consequences of desertification in
Central Asia, May 30 – June 1, 2006, Bishkek, Kyrgyzstan (M. Janiga – pozvaná prednáška)
7.Alibekov, L.A., Alibekova, S.L. and Janiga, M., 2007: The role of the environment in the development
of towns of arid zones (An example – Samarkand). The proceedings from the International Symposium
„The role of Samarkand in the History of World Cultural Development, 24-26 May 2007, Tashken,
Samarkand Uzbekistan.
8.Janiga M. 2008: Potential effects of global warming on atmospheric lead contamination in the
mountains. In. COST Strategic Workshop: Global Change and sustainable development in mountain
regions, 7-9 April 2008, Innsbruck, p. 23.
Príspevky na konferenciách
Kocianová, E., Řeháček, J., Janiga, M., Lisák, V.: Premorenie mestskej populácie holubov (Columba
livia f. domestica) s Coxiella burnetii a Chlamydia psittaci v Bratislave. In: Zborník referátov z
18
konferencie "Zoocenózy urbánnych a suburbánnych celkov so zvláštnym akcentom na podmienky
Bratislavy". Slov. zool. spol. SAV, Bratislava, 1985, p. 190 – 193.
Janiga, M.: Prognoses of oscillations in the natality of feral pigeons. In: III. Konferencia mladých
vedeckých pracovníkov Univerzity Komenského a Medzinárodné sympózium biotechnológie a ochrany a
tvorby životného prostredia. Prír. F. - UK, Bratislava, 1988, p. 35 -36
Janiga, M., Chovancová, B.: Zoologický výskum vo vysokých pohoriach v súčasnosti a ciele smerovanie
výskumu živočíchov na Výskumnej stanici TANAPu. In: "Teória a prax ochrany prírody Tatranského
národného parku", Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 45.
výročia uzákonenia TANAPu, Stará Lesná, 1994, p. 89 - 103 (50%).
Janiga,M: Konferencia „Postavenie slovenského ekologického výskumu vysokých pohorí v Európe i vo
svete“ – 14.-16. apríl 1998, Stará Lesná Oecologia Montana, 11: 1-2.
Janiga M. 2007: Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žiline, Tatranská
Javorina. In: „Veda a výskum pre potreby ochrany prírody v Tatranskom národnom parku“, Zborník
referátov z mrdzinárodnej konferencie, ŠOP SR, SEKOS, T.Lomnica, p.61-62.
Janiga, M.: Growth strategies of the Ring Ouzel Turdus torquatus. A multivariate study. In: 6th European
Ecological Congress, Marseille, Mesogee 52, 1992, p. 68.
Janiga, M., Kyselová, Z., Šoltésová, A., Šoltés, R.: Biodiversity at the territory of the planned Olympic
games, 2002 AD, in the Tatras. In: VI International Congress of Ecology, Manchester, 1994, p. 133 .
Janiga, M., Chovancová, B.: Bone lead concentrations in the Tatranian chamois Rupicapra rupicapra
tatrica. In: 2nd World Conference on Mountain Ungulates, 1997, p. 87.
Žemberyová, M., Janiga, M., Závadská, M., Rejman, M.: Determination of lead in bones by
electrothermal atomic absorption spectrometry. In: 3rd European Furnace Symposium - Book of
Abstracts, Prague, June 1998, p. P/II 15.
Crestanello B., Pecchioli E., Bertorelle G., Davoli F.,Vernesi C., Caramelli D., Janiga M., Hauffe H.C.
Mitochondrial DNA variation and divergence in Italian and Slovakian chamois populations. In [Macholan
M., Bryja J. & Zima J. (eds.): European Mammalogy 2003. 4th European Congress of Mammalogy. Brno,
Czech Republic, July 27 – August 1, 2003
Janiga, M. Potential effects of global warming on atmospheric lead contamination in the mountains.
COST Strategic Workshop: Global Change and susteinable development in mountain regions, 7-9 April,
2008, Innsbruck, p. 23.
Účasť na konferenciách (nepublikované príspevky)
Vedecká konferencia k 30. výročiu vzniku Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV v Brně, prednáškový
cyklus Ornitologickej sekcie Čs. Společnosti zoologické při ČSAV, 29.11.-1.12.1984: Prednáška
"Niekoľko poznámok k podmienkam rastu juvenilov Columba livia f. domestica v mestskej aglomerácii ".
Ornitologická konferencia" K rozvoju ornitológie na strednom Slovensku", 11.2.1988, CBEV SAV
Zvolen: "Zimná turistika a jej vplyv na správanie Prunella collaris".
19
Vedecká konferencia "Stav a rozvoj ekológie na Slovensku", 19.-20. október 1993, SEKOS Bratislava :
"Výskumná stanica TANAPu a rozvoj ekológie na Slovensku".
International workshop: "Sustainability of Ecosystems: Ecological and Economic Factors", Smolenice, 27
- 29 March 1995.
Seminar : "Slovak Republic Biodiversity Protection Project", Stupava, 10 - 14 February 1997, GEF MŹP Bratislava: "Analysing bioindicator species".
Seminar : "Slovak Republic Biodiversity Protection Project", Stupava, 10 - 14 February 1997, GEF MŹP Bratislava: " Telemetric monitoring of selected species of the TANAP fauna".
10. ornitologická konferencia" Aplikovaná ornitológia", 14. - 15. 2.1997, Ústav ekológie lesa SAV,
Zvolen: "Zdroje variability hladín olova v kostiach vtákov v Biosférickej rezervácii Vysoké Tatry".
1.Ekologické dni. SEKOS, Nitra, 10 - 11. november 1997.
Second West Carpathian High Altitude Biology Forum, Slovakia, 22-25 August 2000, Ružomberok
„Current knowledge on lead accumulation in vertebrates of the alpine areas of the High Tatras“.
Second West Carpathian High Altitude Biology Forum, Slovakia, 22-25 August 2000, Ružomberok
„Notes on history and the end of the TANAP Research Centre in the Tatra Mountains“.
Janiga, M., Kýška, P., Hrkľová, G., Rašková, E., Šlávková, E., Macko, J. História a status Katedry
biológie na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Medzinárodná konferencia, Badín, 2001, poster.
The Third West Carpathian High Altitude Biology Forum, Slovakia, 24-28 October 2001, Tatranská Štrba
„ Historické údaje o kamzíkoch ako zrkadlo existencie človeka v Tatrách alebo „Kto komu pomáhal“
The Third West Carpathian High Altitude Biology Forum, Slovakia, 24-28 October 2001, Tatranská Štrba
„ Mikro- a makroskopická determinácia chlpov v truse vlkov žijúcich na území Tatier a Nízkych Tatier“
LARGE HERBIVORE INITIATIVE Meeting, Slovenský Raj, 14.-15.4.2003, Chamois ecology, history
and protection in the Tatra Mountains.
DGGE fekální mikroflóry sviště horského (Marmota marmota). Kopečný Jan , Novotný Milan, Kmet
Vladimír, Janiga Marián .Prednáška na Veterinárnich dňoch v Košiciach , september 2004.
Seminár Genetika poľovnej zveri a voľne žijúcich živočíchov 3. marec 2005 Zvolen.
Crestanello B., Pecchioli E., Bertorelle G., Davoli F.,Vernesi C., Caramelli D., Janiga M., Hauffe H.C.
Mitochondrial DNA variation and divergence in Italian and Slovakian chamois populations.
Veda a výskum pre potreby ochrany prírody v Tatranskom národnom parku, 24.11.2006,
Tatranská Štrba (M. Janiga – prednáśka Aktivity Výskumného ústavu vysokohorskej biológie
Žilinskej univerzity, Tatranská Javorina v prospech prírody Tatier)
Manažment a ochrana populácie medveďa hnedého EÚ Spoločenstva Interreg III A SR-CR
Projekt, videokonferencia 21.12.2006, FRI Žilina M. Janiga - Molekulárna identifikácia
malofatranských medveďov z pobytových znakov (trus, chlpy).
20
Seminár Veľké šelmy – navrhované usmernenie EK, aktuálne otázky v ćeskej republike a na
Slovensku, 11.2.2008, Bratislava. Poster: Preliminary study on molecular biotracking of bears in
Low Fatra Mountain NP (autori Janiga, M., Fečková, M., Korňan, M. et al.).
XVI Conference o the European Continental Section of the ICBP, európska sekcia, 13.-18.5. 1987,
Visegrád, Maďarsko: "Winter tourism and behaviour of Prunella collaris".
International Symposium "Wildlife Conservation", 21. - 25. August 1990, ISWC, Tsukuba and
Yokohama, Japan.
Seminár - Spoločný hodnotiaci seminár Svetovej Banky GEF projektov v Českej republike, Slovensku,
Ukrajine a v Bielorusku. 29.9.1997 - 2.10.1997, Mikulov, MŽP SR.
"Využívanie telemetrickej techniky pri výskume a starostlivosti o kriticky ohrozené druhy".
Seminár - Spoločný hodnotiaci seminár Svetovej Banky GEF projektov v Českej republike, Slovensku,
Ukrajine a v Bielorusku. 29.9.1997 - 2.10.1997, Mikulov, MŽP SR. "Využitie bioindikátorov pri riadení
chránených území".
Second International Conference on Marmots, 3-5 October 1995, AUSSOIS, France
Launch conference for the European Union´s Fifth Framework Programme for Research, EU, Essen, 2526 February 1999
Bioindication in the atmospheric metal deposition in the Tian-Shan Mts.using bryophytes. (Šoltés, R.,
Janiga M., Gregušková E., Hrehová Z., Maximová N., Pajonková M., Solár J., Stoklasa J. 2012.
Conference – Mountains and climate Bishkek, December 10-11
Chemism in the TjanShan waters and bioindication .. (Janiga M., Gregušková E., Hrehová Z., Maximová
N., Pajonková M., Solár J., Stoklasa J. , Šoltés R.2013. Workshop – International University of
Kyrgyzstan, Bishkek, 2013.
19.12.2012 – Hriňová, Príprava regionálneho plánu TUR a OP, BR Poľana
25.-26.03.2013 – Workshop ku príprave MSc. Štúdia Ranger Bishkek, Kyrgyzstan
14.05. - 15.05.2013 – Stakčín – Workshop, príprava regionálneho plánu TUR a OP NP Poloniny
3.7. Vedecké a odborné spoločnosti
- Membership of New York Academy of Sciences, New York, USA, 1997.
- Člen Royal Geographical Society, Mountain Research Group, Oxford, od 1999.
- Zakladajúci člen Hlavného výboru Slovenskej ekologickej spoločnosti od jej založenia v roku 1992
doteraz. Zakladateľ Sekcie vysokohorskej ekológie v rámci SEKOS.
- Člen Slovenskej ornitologickej spoločnosti SZOPK od jej založenia.
- Člen Slovenskej zoologickej spoločnosti SAV.
- Člen SOVS – Spoločnosť na ochranu vtáctva na Slovensku, člen skupiny ICBP Cambridge
21
- Vedený v zozname MŽP SR odborne spôsobilých osob na posudzovanie vplyvov činnosti na životné
prostredie podľa Zákona NR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v odbore
biológia a oblasti "Výstavba objektov na rekreáciu a cestovný ruch".
- Člen ústrednej rady MŽP SR pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie, od 24.2.1999.
- Člen gestorskej skupiny pre výskum a ochranu svišťa vrchovského MŽP SR, 2001
- Člen konzultačného zboru Správy TANAPu – 2006
-Člen Komisie MŽP SR pre zonáciu Tatranského národného parku – 2011 - 2012
Redakčné rady
Editor Správ Slovenskej zoologickej spoločnosti 1983 - 1989.
Zakladateľ a šéfredaktor medzinárodného vedeckého periodika Oecologia Montana, 1992 doposiaľ.
Člen redakčnej rady Bulletin SEKOS,
Ocenenia
1. Prvé miesto vo fakultnom kole (Prír. F. -UK Bratislava) a druhé miesto v celoštátnom kole ŠVOČ
(ČSSR - Praha) v Sekcii Aplikovaná biológia – 1981
2. Druhé miesto vo fakultnom kole (Prír. F. - UK Bratislava) a prvé miesto v celoštátnom kole ŠVOČ
(ČSSR - Bratislava) v Sekcii Špeciálna biológia – 1982
3. Cena rektora Univerzity Komenského za vynikajúce výsledky v štúdiu 1982
4. 2013 – Pamätná medaila za zásluhy o rozvoj Slovenskej Ekologickej Spoločnosti pri SAV.
5. 2013 – Pamätná medaila za zásluhy o rozvoj Žilinskej univerzity v Žiline
3.8. Pracovné pobyty v zahraničí
Krátkodobé pobyty
2000 – Výskumný komplex behavioural ecology, Tsukuba University, Japan
2001 - Istituto Di Ecologia Alpina Trento – dva dni
2007 – State University of Samarkand, Uzbekistan, library
2010 - ˇUstav zoológie Bulharskej akadémie vied Sofia
2013 – Telemark University, Bo, príprava MSc. Štúdia
Vedecké stáže
1996 – University of Kansas, Lawrence Kansas, USA a terénny univerzitný kampus v Crested Butte,
Rocky Mountains,
1998– Institut fur Zoologie der Leopold-Franzens Universität, Innsbruck
2003– April, Národný Park Gran Paradiso, terénna manimulácia s narkotizovanými kopytníkmi,
22
Terénne výskumy, zber dát, štúdium v knižniciach
2007 – Pamir – Uzbekistan – týždeň
2008 – Ťan-šan –Kyrgyzstan – jeden mesiac
2010 - Rila v spolupráci so Zoologickým ústavom Bulharskej akadémie vied
2010 – Výskumná stanica Finse a letná škola Alpine Ecology,
2012 -2013 – Ťan Šan – Kyrgyzstan, v celkovej dĺžke štyri mesiace
4. Citačný ohlas (ohlasy v kurzíve za citovanou prácou)
1. Johnston, R.F., Janiga, M.: Feral Pigeons. New York, Oxford, Oxford
University Press, 320 pp., 1995 (23 Chapters, M. Janiga – author of 13
Chapters ).
- Cooper Ornithological Sciety: Honorary Membership Awarded. The Condor, 97:1094-1095(SCI)
- Carlier, P., Lefebvre, L.: Behaviour, 133: 1197 - 1207, 1996 (SCI).
- Haag, D.: Zur Biologie der Srassentaube. Verlag Medizinische Biologie, Universität Basel, Basel, pp.
181, 1993. Mon.
- Haag-Wackernagel, D.: Die Taube. Schwabe & Co. AG, Verlag, Basel, pp. 243, 1998. Mon.
- Haag-Wackernagel, D.:INTECOL, VII. International Congress of Ecology Florence,19. - 25.July 1998,
Proceeding, Farina, A., Kennedy, J., Bossú, V. (eds.)
- Haag-Wackernagel, D.: Die Strassentaube – aus Sicht des Tierschutzes. Schweizer Tierschutz, Sept.
1998:1-3
- Sol, D., Santos, D.M., Garcia, J., Cuadrado, M.: Condor, 100: 298-304, 1998 (SCI).
- Heintzelman, D.S.: Wildlife Activist, December 1995, No. 25, p. 10. recenzia
- Quammen, D.: Superdove on 46th Street. Avifauna for a postmodern world. Outside, March 1996, p. 3338. recenzia
- Clayton, D.: Ibis, 139 (1), 1997. recenzia
- Clayton, D.H., Lee, P.L.M.,Tompkins,D.M., Brodie, E.D.:Reciprocal natural selection on host-parasite
phenotypes. Amer. Naturalist, 154(3):261-270,1999 (SCI)
- Leiss, A., HaagWackernagel, D.H.:Journal fur Ornithologie, 140(3):341-353, 1999 (SCI)
- Leiss, A., Haag Wackernagel, D.H.: Okol.Vogel (Ecol. Birds), 21:331-361, 1999
- Pimentel, D., Lach, L., Zuniga, R., Morrison, D., 1999.Environmental and economic costs associated
with introduced non-native species in the United States. Manuscript, 1–28
- Pimentel, D., Lach,L., Zuniga,R., Morrison, D.: Bioscience, 50(1): 53-66,2000 (SCI)
- Ayoub, N.C.: Chronicle of Higher Education, 41(46): A14-A17, 1995. Recenzia.
- Sol. D., Jovani, R. and Torres, J.: Ecography, 2000, vol. 23, no. 3, p. 307-314. (SCI)
- Abelmoschi, M.L., Ianni, C., Bottino, S., Borgo, E. and Spano, S.: Annali di Chimica, 2000, vol. 90, no.
7-8, p. 509-512 (SCI)
- Baldaccini, N.E., Giunchi, D., Mongini, E., Ragionieri, L.: Ital. J. Zool., 2000, vol. 67, no. 4, p. 371-377
(SCI)
- Romero, L.M., Wingfield, J.C.: Journal of Comparative Physiology B – Biochemical systematic and
environmental physiology, 171(3): 231-235, 2001 (SCI)
- KimI, Soo J. 2001. Heavy metal contamination of feral pigeons Columba livia by habitat in Seoul.
Korean J. of Ecology, 24(5):3003-307
23
- Haag-Wackernagel, D. Ecology of Feral Pigeons in Basel, Switzerland. Proccedings of the VII
International Congress of Ecology, Florence, 1998, eds. Farina, A., Kennedy, J., Bossú, V.
- Morabito, S.,Dellomo, G., Agrimi, U., Schmidt, H., Karch, H., Cheasty, T., Caprioli, A.: Veterinary
Microbiology, 82 (3): 275-283, 2001(SCI)
- Seferta, A., Guay, P.J., Marzinotto, E., Lefebvre, L.: Ethology, 107 (4): 281-293, 2001 (SCI)
- Vuorisalo, T., Lahtinen, R., Laaksonen, H.: Biodiversity and Conservation, 10 (10): 1739-1756, 2001
(SCI)
- Jovani, R., Tella, J.L., Sol, D., Ventura, D.: Journal of Parasitology, 87(5): 1187-1189, 2001 (SCI)
-Vuorisalo, T., Lehikoinen, E., Lahtinen, R..: History of domestic and feral pigeons (Columba livia) in
Finland before 1900 Ornis Fennica, 78(3): 119-126, 2001 (SCI)
- Sacchi R., Gentilli A., Razzetti E., Barbieri F.2002: Effects of building features on density and flock
distribution of feral pigeons Columba livia. Var domestica in an urban environment. Canadian Journal
Zoology, 80: 48- 54 (SCI)
- Nam DH, Lee DP, Koo TH, 2002: Comparison of heavy metal concentration and reproduction of feral
pigeons (Columba livia) between urban and industrial complex areas from Korea.Korean
J.Ecol.Sci.,1(3): 159-164.(SCI)
- Hösel, G., Bilitewski,B., Schenkel,W., Schnurer, H.: Hygiene der Siedlungsabfallwirtschaft,4: 1-15,
2002.
- Kern W., Robinson MJ, Ryan M. 2002: Pigeons (Columba livia). University of Nevada Cooperative
Extension Bringing the University to you, SP-02-11,7 p.
- Danko, Š..,Darolová A., Krištín A. : Rozšírenie vtákov na Slovensku (Birds distribution in Slovakia),
VEDA, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2002.Mon.
- Price, TD. Domesticated birds as a model for the genetics of speciation by sexual selection
GENETICA 2002 116 2-3 311- 327 (SCI)
- Moyer, BR ,Gardiner, DW, Clayton, DH. Impact of feather molt on ectoparasites: looks can be
deceiving. OECOLOGIA 2002 131 2 203- 210 (SCI)
- Kerns, W., Robinson, M.L., Ryan, M. Pigeons (Columba livia). SP-02-11 University of Nevada
Extension Publications, 2002, 7 pp.
- Scott JM., Peterson CR, Karl JW, Strand E, Svancara LK, Wright NM. 2002: A gap analysis of Idaho:
Final report Idaho Cooperative Fish and Wildlife Research Unit Moscow, ID.
- Rylander K. 2002: The behavior of Texas birds: A field companion. University of Texas Press.
-Roulin, A, Ducret, B, Ravussin, PA, Altwegg, R. Female colour polymorphism covaries with
reproductive strategies in the towny owl Strix aluco JOURNAL OF AVIAN BIOLOGY 2003 34 4 393401(SCI)
-Clayton, DH, Bush, SE, Goates, BM, Johnson, KP, Host defense reinforces host-parasite
cospeciation PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED
STATES OF AMERICA 2003 100 26 15694 – 15699 (SCI)
- Bridge, ES, Effects of simulated primary moult on pigeon flight ORNIS FENNICA 2003 80 3 121 – 129
(SCI)
- Roulin, A, Dijkstra, C Genetic and environmental components of variation in eumelanin and
phaeomelanin sex-traits in the barn owl. HEREDITY 2003 90 5 359-364(SCI)
- Haag-Wackernagel, D. Die Strassentaube: Geschichte – Probleme- Losungen. Die Ornithologische
Beobachter,2003,100:39-57.
- Quarles, W. IPM for pigeons in schools.pp.343-351- In. California School IPM Model Program Guide
Book, 2nd ed.The California Department of Pesticide Regulation, DPR, California Protection Agency,
State of California, 2003.
- Thies ML 2003: Use of bat carcasses as nesting material by Rock Dove. Bull. Texas Ornithol. Soc.36(2).
- Roulin, A.: Biological Reviews, 2004, Vol. 79, n.-4, p. 815-848. (SCI)
- Swinnerton, K.J., Groombridge, J.J., Jones, C.G., et al.: Animal Conservation,2004, Vol.-7, p. 353-364,
Part 4. (SCI)
24
- Roulin, A., Műller, W., Sasvari, L., et al.: Journal of Avian Biology, 2004, Vol.- 35, n.- 6, p. 492-500.
(SCI)
- Roulin, A.: Ibis, 2004, Vol.-146, n.-3, p.509.517. (SCI)
- Roulin, A., Wink, M.: Biological Journal of the Linnean Society, 2004, Vol. - 81, n. - 4, p.565-578. (SCI)
- Allison, A.B., Mead, D.G., Gibbs, S.E.J., Hoffman, D.H., Stallknecht, D.E..: Emerging Infectious and
Diseases, 2004, Vol.- 10, n.- 12, p.2252-2255. (SCI)
- Nam, D.H., Lee, D.P., Koo, T.H.: Environmental monitoring and Assessment, 2004, Vol.-95, n.- 1-3,
p.23-35. (SCI)
- Baldaccini, N.E. Il Controllo dei Colombi urbani: Evoluzione di una problematica. GSA Il giornale dei
servizi ambientali eventi 2004, 1-17.
- Yap, C.A.M.,Sodhi, N.S. Southeast Asian invasive birds: ecology, impact and management. Ornithol.
Sci., Vol. 3.57-67 (2004) (SCI)
- Bronner SJ. 2005:Contesting Tradition: The Deep Play and Protest of Pigeon Shoots Journal of
American Folklore. Vol. 118(470) pp. 409-452
- Clayton, D.H., Hoyer, B.R., Bush, S.E., Jones, T.G., Gardiner, D.W., Rhodes, B.B., Goller, F. :Adaptive
significance of avian beak morphology for ectoparasite control. Proc.R.Soc. B. 272-276, 2005 (SCI)
-Pimentel, D., Zuniga, R., Morrison,D. Update on the environmental and economic costs associated with
alien-invasive species in the United States. Ecological Economics, 2005, 52(3): 273-288 (SCI).
- Dinetti, M., Montanari, S. Aviproblem. Ecologia Urbana, 2005, 1-40, suppl.
Nam, D.H., Lee, D.P.,.: Environmental monitoring and Assessment, 2005, Vol.-121, p.355-361. (SCI)
- Pike TW, 2005: Sex ratio manipulation in response to maternal condition in pigeons: evidence for preovulatory follicle selection. Behav. Ecol. Sociol. 58(4):407-413 (SCI)
- Sol D., Elie M., Marcoux M., Chrostovsky E, Porcher C., Lefebvre L. 2005: Ecological mechanisms of a
resource polymorphism in Zenaida doves of Barbados. Ecology 96(9): 2397-2407 (SCI)
- Swinnerton, K.J., Greenwood, A.G.,Chapman, R.E. Jones, C.G., Ibis, 2005, Vol.147,Iss.4, p.772782.(SCI)
- Ciminari, ME, del valle Moyano G., Chediack JG, Caviedes-Vidal E., 2005:Feral pigeons in urban
environments: dietary flexibility and enzymatic digestion? Revista Chilena de Historia Natural 78: 267279.
- D. Haag-Wackernagel (2005) Parasites from feral pigeons as a health hazard for humans
Annals of Applied Biology 147 (2), 203–210.(SCI)
- Mlíkovský J., 2006: Columba livia f. fera – holub věžák [Columba livia f. fera – Feral Pigeon]. – In:
Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky [Alien species of fauna
and flora of the Czech Republic]: 414-415. Praha: ČSOP.
- Haag –Wackernagel, D.H., Heeb, P., Leiss, A.: Bird Study 2006, Vol. 53, Iss.2., pp 163 – 170 (SCI)
- Bush SE., Sohn E., Clayton DH. Ecomorphology of parasite attachment: experiment with feather lice.
Journal of Parasitology 92 (1):25-31, 2006 (SCI).
-Václav R. 2006: Within-Male Melanin-Based Plumage and Bill Elaboration in Male House Sparrows.
Zoological Science 23(12):1073-1078 (SCI)
- Nam, D.H., Lee, D.P..: Environmental monitoring and Assessment, 2006, Vol.-121, n.- 1-3, p.353-359.
(SCI)
- Bush SE, Kim D., Moyer BR, Jaskson L., Clayton DH., 2006: Is melanin a defense against featherfeeding lice? The Auk, 123: 153-161. (SCI).
- Bush SE, Clayton DH 2006:The role of body size in host specifity: reciprocal transfer experiments with
feather lice. Evolution 60:2158-2167 (SCI)
- Soldatini C., Mainardi D., Baldaccini N.E., Giunchi D., 2006: A temporal analysis of the foraging
flights of feral pigeons (Columba livia f. domestica) from three Italian cities. Italian Journal of Zoology,
73: 83-92 (SCI)
25
- Baldaccini N.E., Giunchi D., 2006: Le popolazioni urbane di colombo: considerazioni sulla loro genesi
e sulle metodologie di gestione Biologia Ambientale, 20 (2): 125-141, 2006
- Rose, E., Nagel P., Haag-WackernagelD., 2006: Spatio-temporal use of the urban habitat by feral
pigeons (Columba livia). Behavioral Ecology and Sociobiology, 60:242-254 (SCI).
- Feare, CJ,2006: Conservation implications of avian influenza. RSBP Research Report 14, Ilding Bird
Mangement.28 pp.
- Quarles W. IPM for Pigeons in Schools. Environmental Agency Washington DC, p. 343-350.,2005
- Jerolmack, C. 2007: Animal archeology: Domestic pigeons and the nature – culture dialectic.
Qualitative Sociology Review, 3 (1): 74-95
- Kurhalyuk N., Tomasz Hetmański, Józef Antonowicz, Mariusz Kasprzak, Aleksandra Kaleniecka,
Halyna Tkachenko,Małgorzata Milewczyk, 2007: ANTIOXIDANT PARAMETERS ESTIMATION
IN BLOOD OF PIGEONS (COLUMBA LIVIA) FROM DIFFERENT REGIONS OF NORTHERN
POLAND. S ł u p s k i e P r a c e Bi o l o g i c z n e 4: 41-51.
- Giunchi, D., Gaggini, V. Baldaccini NE. 2007: Distance sampling as an effective method for monitoring
feral pigeon (Columba livia f. domestica) urban populations. Urban Ecosystems, 10(4):397-412 (SCI).
- Giunchi, D., Baldaccini NE, Sbragia G., Soldatini, C. 2007: On the use of pharmacological sterilisation
to control feral pigeon populations Wildlife Research, 34: 306-318 (SCI)
- Roulin A., Gasparini J., Bize P., Richard M., Richner H..2007: Melanin-based colorations signal
strategies to cope with poor and rich environments, Behav. Ecol. Sociobiol.60.(SCI)
- Roulin A., Alwegg R. 2007: Breeding rate is associated with pheomelanism in male and with
eumelanism in female barn owls. Behavioural Ecology 18:563-570.(SCI).
- Helms JA and Brugmann SA, 2007: The origins of species- specific facial morphology:the proof is in
the pigeon. Integrative and Comparative Biology, June 2007, p.1-5
- Bouchard, J., Goodyer W. and Lefebvre L. 2007:Social learning and inovation are positively correlated
in pigeons (Columba livia).Animal Cognition, 10(2): 1435-144 (SCI)..
- Pryke SR, Griffith SC. 2007: The relative role of male vs. female mate choice in maintaining assortative
pairing among discrete colour morphs. Journal of Evolutionary Biology, 20: 1512-1521 (SCI
- Lai, Y.C., Shiroishi,T.,Moriwaki, K.,Motokawa, M.,Yu, H-T.,2007: Variation of coat color in house mice
throughout Asia. Journa of Zoology, 274:270-276 (SCI)
- Hetmanski, T. 2007: Dispersion asymmetry within a Feral Pigeon Columba livia population. Acta
Ornithologica, 42:23-31 (SCI)
-Hetmanski, T., Barkowska,M.,2007:Density and age of breeding pairs influence feral pigeon, Columba
livia reproduction. Folia zoologica, 56: 71-83(SCI)
- Pimmentel, D., 2007: Environmental and economic costs of vertebrate species invasions into the US.
Managing Vertebrate Invasive Species. Proceedings of an Int. Syposium( G.H.Witmer, W.C.Pit, K.A.
Fagersome eds.) Natinal Wildlife Research Center, Fort Collins 1-8.
- HETMAŃSKI T.2007 THE TIMING OF FLEDGING ANDANNUAL POST-FLEDGING SURVIVAL OF
JUVENILE FERAL PIGEONS, COLUMBA LIVIA, Pol. J. Ecol, 2007 (SCI):
- Hetmanski, T., Barkowska,M.,2008: Breeding parameters and recruitment in feral pigeons Columba
livia f. domestica. Acta Ornithologica, 43: 159-166.(SCI)
- HETMAŃSKI T., JAROSIEWICZ A., 2008: PLUMAGE POLYMORPHISM AND BREEDING
PARAMETERS OF VARIOUS FERAL PIGEON (COLUMBA LIVIA GM.) MORPHS IN URBAN AREA
(GDAŃSK, NORTH POLAND). Pol. J. Ecol.2008:56:683-691 (SCI)
- Costantini D., Dellʼ Ariccia G., Lipp H-P. 2008:Long flights and age affect oxidative status of homing
pigeons (Columba livia). Journal of Experimental Biology, 211: 377-381 (SCI)
- Reinkhämper,G., Frahm, H.D., Cnotka, J., 2008: Mosaic evolution and adaptive brain component
alteration under domestication senn on the background of evolutionary theory. Brain Behav. Evol., 2008,
71: 115-126 (SCI)
26
-Roulin, A., Gasparini. J., Bize, P., Ritschard, M., Richner, H. 2008: Melani- based colorations signal
strategies to coop with poor and rich environment. Behavioural Ecology and Sociobiology, 62: 507-519.
(SCI)
- Sol, L.2008: Artificial selection, naturalization, and fitness: Darwin´´s pigeons revisited. Biological
Journal of the Linnean Society, 93:657-665.(SCI)
- Haag-Wackernagel, D., Geigenfeid, I. 2008: Protecting buildings against feral pigeons. European
Joural of Wildlife Research, 54: 715-721(SCI)
- Haag-Wackernagel, D. 2008: Gesundheitsgefährdungen durch die Strassentaube Columba livia:
Parasiten.Amztztierärylicher Diens und Lebensmittelkontrolle, 15,3.
-Deahay, C. 2008: Fidélité des pigeons (Columba livia) á un pigeonnier urbain, MSc. Thesis EPHE,
Paris.
- Jacquin L. 2008: Stratégies de reproduction et effets maternels en milieu urbain : le cas du pigeon biset,
Columba livia. Univ. Paris. Sud 11, MSc. Thesis, 30 pp.
- Tidermann, Ch.R., King, D.H. 2009: Practicality and humaneness of euthanasia of pest birds with
compressed carbon dioxide (CO2) and carbon moxide (CO) from petrol engine exhaust. Wildlife
Research,36: 522-527(SCI)
- Pyle RL.,Pyle P. 2009:The birds of the Hawaian Island. Occurrence, History, Distribution and Status.
B.P. Bishop Museum, Honolulu, Ver. 1.
-Mehlhorn, J., Rehkamper, G., 2009: Neurobiology of the homing pigeon – a review.
Naturwissenschaften, 96:1011-1025 (SCI)
-Baptista, LF, Martínez-Gómez,JE,Horbild, HM., 2009: Darwin´s pigeons and the evolution of the
Columbiforms: Recapitulation of ancient genes. Acta Zoologica Mexicana, 25:719-741.
- Senar, J.C., Carillo,J.,Arroyo,I.,Montalvo,T.,Peracho, V., 2009: Estima de la abundancia de palomas
(Columba livia var.) de la ciudad de Barcelona y valoración de la efectividad del control por eliminación
de individuos. Arxius de Miscelánia Zoológica, 7:62-71.
- Kurhalyuk N., Tomasz Hetmański2, Józef Antonowicz3, Halyna Tkachenko, 2009: OXIDATIVE STRESS
AND PROTEIN OXIDATION AFFECTED BY TOXIC METALS IN FERAL PIGEONS (COLUMBA
LIVIA) FROM NORTHERN POLAND. Baltic Coastal Zone, 13: 187-197.
- Clark, L. 2009: Sapro-zootonic risks posed by wild-birds in agricultural landscapes. In: The produce
contamination problems. Causes and solutions (Sapers GM et al. – eds.), Elsevier. Mon.
- Liu,WX, King,X.,Halbrook, RS, Marthineau, D.,Gou,H.,Liu,X., Zhang, G.,Tao, S.2010:Preliminary
evaluation on the use of homing pigeons as a biomonitor in urban areas. Ecotoxicology, 19:295-305.
- Haag-Wackernagel., D., Bircher, A.J.,2010: Ectoparasites from feral pigeons affecting humans.
Dermatology,220: 82-92(SCI)
-Almasi, B., Jenni L., Jenni-Eiermann S.,Roulin, A., 2010: Regulation of stress response is heritable and
functionally linked to melani-based coloration. Journal of Evolutionary Biology, 23: 987-996.(SCI)
-Dijkstra, C., Riedstra, B., Dekker, A., Goerlich, V.C., Daan, S., Groothuis, T.G.G., 2010: An adaptive
annual rhythm in the sex of first pigeon eggs. Behavioural Ecology and Sociology., in press(SCI)
- Baldaccini, E. 2010: Piano di salvauardia delle coltivazioni agricole soggette a danneggiamenti de
parte del Colombo di cittá (Columba livia f. Domestica). Servizio Forestazione e Difesa Fauna,
Provincia di Pisa.pp7.
-Costantini D. 2010: Effects of diet quality on serum oxidative status and body mass in male and female
pigeons during reproduction. Comparative Biochemistry and Physiology. A. Molecular and Integrative
Physiology, 156: 294-299.(SCI),
- Goerlich VC, Dijkstra C, Groothuis TGG. 2010. Effects of in vivo testosterone manipulation on ovarian
morphology, follicular development, and follicle yolk testosterone in the homing pigeon. J. Exp. Zool.
313A:328–338.(SCI)
27
- Dreiss A., Henry I., Ruppli Ch., Almasi B., Roulin A. 2010: Darker eumelanic barn owls better
withstand food depletion through resistance to food deprivation and lower appetite. Oecologia 164:65-71
(SCI)
-- Jacquin L., Cazellesl B. , Prévot-Julliard A-C., Leboucher G. , Gasparini J. 2010: Reproduction
management affects breeding ecology and reproduction costs in feral urban pigeons (Columba livia
Can.J.Zool. 88:781-787(SCI)
- Ferman, L. M., Peter, H.–U. & Montalti, D., 2010. A study of feral pigeon Columba livia var. in urban
and suburban areas in the city of Jena, Germany. Arxius de Miscel·lània Zoològica, vol. 8: 1–8.
- Song.H. 2010: Pigeon trouble bestiary biopolitics in a deindustrialized America. Pennsylvania
Universoty Press.
- Claerebout,L., L.A. Beernaert, A. Martel, 2010: Het oriëntatievermogen van de reisduif. Vlaams
Diergeneeskundig Tijdschrift, 2010, 79:359-365.
- Jacquin L., Lenouvel P. , Haussy C., Ducatez S. , Gasparini J. 2011: Melanin-based coloration is
related to parasite intensity and cellular immune response in an urban free living bird: the feral pigeon
Columba livia. J. Avian. Biol. 42: 1-5 (SCI)
-Sodhi, N. S., Şekercioğlu, Ç. H., Barlow, J. and Robinson, S. K. (2011) Front Matter, in Conservation of
Tropical Birds, Wiley-Blackwell, Oxford, UK.
- Hetmanski, T., Bochenski M., Tryjanowski P., Skórka P. 2011: The effect of habitat and number of
inhabitants on the population sizes of feral pigeons around towns in northern Poland. Eur J Wildl Res
(2011) 57:421–428 (SCI)
- Gasparini J., Erin N., Bertin C., Jacquin L., Vorimore F., Frantz A., Lenouvel P., Laroucau K., 2011:
Impact of urban environment and host phenotype on the epidemiology of Chlamydiaceae in feral pigeons
(Columba livia). Environmental Microbiology, 13: 3186-3193. (SCI)
- Shryock,A., Daniel Lord Smail,Timothy K. Earle, 2011: Deep History: The Architecture of Past and
Present.University of California Press., Mon.
- Belguermi A., Bovet D., Pascal A., Pre´vot-Julliard A.C.,Saint Jalme M., Rat-Fischer L., Leboucher G.,
2011: Pigeons discriminate between human feeders. Anim. Cognition
- Haag- Wackernagel D., 2011: Die Taube – eine Erfolgsgeschichte. Vom Liebling der Götter zur
Eroberung der Städte. Biologie in Unserer Zeit, 41: 44-52.
- Jacquin L. 2011: Coloration mélanique et stratégies d’histoire de vie chez le pigeon biset urbain.
DOCTEUR de l’UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, Thesis. 100 pp.
- Sidorenko, I.V.,2011: Obligatory ectoparasites of feral pigeons ( Columba livia. F. domestica), PhD
Thesis. Kiev.
- Geigenfeind, I., Vanrompay D.,Haag-Wackernagel D. 2011: Prevalence of Chlamydia psittaci in the
feral pigeon population of Basel, Switzerland . Journal of Medical Microbiology, 61: 261-265
- Récapet C. 2011: Le rôle de l’urbanisation dans le maintien de la diversité
génétique chez le pigeon biset urbain Columba Livia. Univ. Paris Sud 11, MSc. Thesis,27 pp.
- Rutz Ch. 2012: Predator fitness increaseswith selectivity of odd prey. Current Biology 22: 820-824
(SCI).
- Neo, M.L.2012: A REVIEW OF THREE ALIEN PARROTS IN SINGAPORE. NATURE IN SINGAPORE
5: 241–248
- Jacquin L. , C. Re´capet,P. Bouche, G. Leboucher and J. Gasparini, 2012: melanin based colouration
reflects alternative strategies to cope with food limitation in pigeons. Behavioural Ecology, 23:907915(SCI)
- Shane, G.T.2012: A Two-Hundred Year History of Ornithology, Avian Biology, Bird Watching, and
Birding in Kansas (1810–2010)" (2012). Zea E-Books.
- Sarioz NY, Atasoy F., 2012: Hatchability, Viability and Growth Characteristics of Tumbler Pigeons.
Lalahan Hay. Arast. Enst. Derg. 2012, 52 (1) 21-31
28
- Giunchi, D.,Albores – Bajaras, I., Baldaccini N., Vanni L., Soldatini C., 2012: Feral Pigeons:
Problems, Dynamics and Control Methods. Integrated Pest Management and Pest Control – Current and
Future Tactics, 215-240.
- Jacquin L.1, Haussy C.1, Bertin C.2, Karimi B. 1, Laroucau K.2, Gasparini J., 2012: Maternal transfer
of antibodies to the egg is linked to melanin-based coloration in the feral pigeon. Physiological and
Biochemical Zoology.(SCI)
- Jacquin L.1, Blottière L. 1, Haussy C.1, Perret S.2 & Gasparini J., 2012: Disentangling prenatal and
postnatal parental effects on offspring humoral response and growth. Functional Ecology.26:866875(SCI)
- Jacquin L. 1, Récapet C. 1, Prévot-Julliard AC2,3, Leboucher G. 4, Lenouvel P. 1, Erin N. 1,
Frantz A. 1, Corbel H. 1, Gasparini J., 2012: Maintenance of melanin-based coloration diversity in feral
pigeons along an urbanisation gradient. Oikos. (SCI).
-Frantz A., Potier M-A.,Karimi B., Corbel H., Aubry E., Haussy C., Gasparini J., Castrec- Rouelle M.,
2012: Contrasting levels of heavy metals in the feathers of urban pigeons from close habitats suggest
limited movements at a restricted scale. Environmental Pollution, 168:23-28 (SCI)
-Almasi B., Roulin A., Korner-Nievergelt, F., Jenni-Eiermann, S., Jenni, L., 2012 Coloration signals the
ability to cope with elevated stress hormones: effects of corticosterone on growth of barn owls are
associated with melanism. Journal of Evolutionary Biology, 25- 1189-1199.(SCI)
- Del Seppia C., Mencacci R., Luschi P., Varanini M., Ghione S., 2012: Differential magnetic field effects
on heart rate and nociception in anosmic pigeons. Bioelectromagnetics, 33:309-319.(SCI).
- Hena SA, Sonfada ML, Danmaigoro A., Bello A. 2012: Comparative weight assessment of some
visceral organs in adult pigeon (columbia livia) and Japanese quail (coturnix japonica). Scientific
Journal of Zoology, 1:17-22 (SCI)
- Hena SA, Sonfada ML, Danmaigoro A., Bello A., Umar A.2012: Some comparative gross
and morphometrical studies on the gastrointestinal tract in pigeon (columbia livia) and
Japanese quail (coturnix japonica). Scientific Journal of Veterinary Advances (2012) 1(2) 5764 (SCI)
- SARIÖZ NY, ATASOY, F.:2012: Hatchability, Viability and Growth Characteristics of
Tumbler Pigeons. Lalahan Hay. Arast. Enst. Derg. 2012, 52 (1) 21-31
- Knutie S.A., Waite J.L., Clayton D.H. 2013:Does avian malaria reduce fledging success:
an experimental test of the selection hypothesis. Evol. Ecol., 27:185-191(SCI)
-Jaquin, L, Hauss, C.,Bertin, C., Laroucau, K., Gasparini J. 2013: Darker female pigeons transmit more
specific antibodies to their eggs than do paler ones. Biological Journal of the Linnean Society, 108: 647657 (SCI)
- Sol,, D. O Lapiedra, C González-Lagos, 2013: Behavioural adjustments for a life in the city.
Animal Behaviour, 85: 1101-1112 (SCI)
- Mehlrhorn J., Rehkämper, G. 2013: Some Remarks on Bird's Brain and Behavior under the
Constraints of Domestication. ISRN Evolutionary biology, 2013: 11 pp.
- L Jacquin, C Récapet, AC Prévot-Julliard, G Leboucher, 2013: A potential role for parasites in
the maintenance of color polymorphism in urban birds. Oecologia, May 2013 (SCI)
- Derelle et al.:2013 Color differences among feral pigeons (Columba livia) are not attributable
to sequence variation in the coding region of the melanocortin-1 receptor gene (MC1R). BMC
Research Notes 2013 6:310.(SCI)
- Kabir, MA - 2013 :Productivity of crossed indigenous pigeon in semi intensive system.
29
- Čanády, A., Mošanský, L. 2013: Population size and plumage polymorphism of feral pigeon
(Columba livia forma urbana) from urban environment of Košice city (Slovakia). Zoology and
Ecology, 23: 104- 110
- Atasoy, F., Erdem, E., Hacan, OG., 2013: Determination of morphological characteristics of
tumbler pigeons in province of Ankara (Columba livia domestica). Ankara Üniv Vet Fak Derg,
60, 135-143.
2 .Janiga, M.: Sturnus roseus (Linnaeus, 1758). Biológia (Bratislava), 40, 1985,
p.637.
- Danko, Š..,Darolová A., Krištín A. : Rozšírenie vtákov na Slovensku (Birds distribution in Slovakia),
VEDA, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2002.Mon
3. Janiga, M., Poxton, I.R.: Turdus torquatus., p. 543. In: Hagemeijer, E.J.M.,
Blair, M.J. (eds.): The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution
and Abundance, London, T & A D Poyser, 1997.
- Matoušek, B.: Tichodroma, 1997, Vol. 10., p. 343-345 recenzia, d.p.
- Mlíkovský J., Benda P.,2005: Taxonomic and nomenclatural status of vertebrate species described by
Franz Wilibald Schmidt in 1795. Journal by the National Museum, Natural History Series Vol. 174 (1–4):
75–86,
- Sim I., Chris Rollie,David Arthur, Stuart Benn, Helen Booker, Vic Fairbrother, Mick Green, Ken
Hutchinson, Sonja Ludwig, Mike Nicoll, Graham Rebecca, Leo Smith, Andrew Stanbury and Pete Wilson,
2010: The decline of the Ring Ouzel in Britain. British Birds 103:• 229–239
-Ciach M., Mrowiec W.,2013: Habitat selection of the Ring Ouzel Turdus torquatus in the Western
Carpathians: the role of the landscape mosaic. Bird Study, 64:22-34 (SCI)
4. Dyrcz, A., Janiga, M.: Prunella collaris., p. 510. In: Hagemeijer, E.J.M., Blair,
M.J. (eds.): The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and
Abundance, London, T & A D Poyser, 1997.
- Matoušek, B.: Tichodroma, 1997, Vol. 10., p. 343-345 recenzia, d.p.
- KMEŤ V. , B. ŽATKOVIČ and P. PRISTAŠ: 2004: Preliminary report on PCR detection of faecal
microflora in Prunella collari. Oecologia Montana,13: 42-45
- Danko, Š..,Darolová A., Krištín A. : Rozšírenie vtákov na Slovensku (Birds distribution in Slovakia),
VEDA, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2002.Mon.
- Haas, M., Kisková, J., 2010: Absence of blood parasites in the Alpine accentor Prunella colaris.
Oecologia Montana, 19: 31-34
- Haas, M., Kostková – Zelinová V.,2010: Differential counts of white blood cells in the alpine Accentor
Prunella collaris. Oecologia Montana, 19: 42-46
- Haas, M., Lukáň, M., Kisková J., Hrehová Z., 2012: Occurrence of blood parasites and intensity of
infection in Prunella modularis in the montane and subalpine zone in the Slovak Carpathians. Acta
Parasitologica, 57:221-227 (SCI)
30
5. Johnston, R.F., Janiga, M. 1999: Vertebrate synanthropy: ecology and evolution
ofhuman commensals, p. 343-348. In: Farina, A. (ed.): Perspectives in Ecology.
Backhuys Publ., Leiden, NL, 1999.
-Dravecký M & Obuch J 2009: Contribution to the knowledge on the synanthropization and dietary
specialization of the Ural Owl (Strix uralensis) in urban environment of Košice city (East Slovakia).
Slovak Rapt J 3: 51–60.
6. Janiga, M.: Niektoré základné poznatky o preletoch mestských populácií
holubov (Columba livia f. domestica) za potravou z Bratislavy do okolia. Sylvia,
22, 1983, p. 3-18.
- Wiltschko, R., Wiltschko, W.,: Journal fur Ornithologie, 140: pp. 129-164, 1999 (SCI)
- Danko, Š..,Darolová A., Krištín A. : Rozšírenie vtákov na Slovensku (Birds distribution in Slovakia),
VEDA, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2002.Mon.
- Mlíkovský J., 2006: Columba livia f. fera – holub věžák [Columba livia f. fera – Feral Pigeon]. – In:
Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky [Alien species of fauna
and flora of the Czech Republic]: 414-415. Praha: ČSOP
- Rose, E., Nagel P., Haag-WackernagelD., 2006: Spatio-temporal use of the urban habitat by feral
pigeons (Columba livia). Behavioral Ecology and Sociobiology, 60:242-254 (SCI).
-Rose, E., Haag –Wackernagel, D. 2006: Practical use of GPS location of feral pigeons Columba livia in
the Urban environment. Ibis, 148:231-239 (SCI)
7. Janiga, M., Kocian, Ľ.: Some aspects of the nidobiology of the pigeon (Columba
livia f. domestica) in Bratislava. Folia Zool. Brno, 34, 1985a, p. 133 - 147 .
- Řeháček, J., Kocianová, E., Brezina, R.: Biológia (Bratislava), 39: 293 - 300, 1984 (SCI)
- Górski, W.: Factors determining growth rate of a turtle collared dove (Streptopelia decaocto)
population in Slupsk in 1973 - 1985. WSP, Slupsk, pp. 250, 1989 Mon.
- Johnston, R.F., Johnson, S.: Reproductive ecology of feral pigeons. In: "Granivorous birds in the
ecological landscape" (eds. J. Pinowski, D. Summers-Smith), p. 237 - 252. Polish Ecol. Publ., Warsaw,
1990.
- Dorzhiev, Ts.Z.: Ekologija simpatričeskich populjacij golubej. Akademija Nauk SSSR, Nauka, Moskva,
pp. 151, 1991 Mon.
- Johnston, R.F. Rock Dove. In: " The birds of North America", No. 13 (eds. A. Poole, P. Stettenheim, and
F. Gill), p. 1 - 16, The Academy of Natural Sciences, Washington, DC., 1992 Mon.
- Altmeyer, M. : Biomonitoring mit Stadttaubeneiern zur Erfassung von Chemikalien und deren
Wirkungen in Verdichtungsräumen. Universität des Saarlandes, Saarbrucken, 1993, Mon.
- Kocianová, E., Řeháček, J., Lysak, V., : European Journal of Epidem., 9, c.2, 209 - 212, 1993 (SCI)
- Hetmanski, T.: Acta Ornithologica, 2004, Vol.-39, n.-2, p.105-110. (SCI)
- Čanády, A., Mošanský, L. 2013: Population size and plumage polymorphism of feral pigeon
(Columba livia forma urbana) from urban environment of Košice city (Slovakia). Zoology and
Ecology, 23: 104- 110
31
8. Janiga, M., Kocian, Ľ.: The knowledge of postnatal development of the feral
pigeon (Columba livia f. domestica) in Bratislava. Biológia (Bratislava), 40,
1985b, p. 189 - 197.
- Livezey, B.C.: Journal of Zoology, 230: 247-292, 1993 (SCI)
9. Janiga, M.: The connections between the climatic factors and the natality of feral
pigeon (Columba livia f. domestica) in Bratislava, 40, 1985, p. 583 - 590.
- Górski, W.: Factors determining growth rate of a turtle collared dove (Streptopelia decaocto)
population in Slupsk in 1973 - 1985. WSP, Slupsk, pp. 250,1989 Mon.
- Johnston, R.F. : In: "Nestling mortality of granivorous birds due to microorganisms and toxic
substances" (eds. J. Pinowski, B.P. Kavanagh, W. Górski), p. 9 - 19. Polish Scientific Publishers,
Warszawa, 1991.
- Dorzhiev, Ts.Z.: Ekologija simpatričeskich populjacij golubej. Akademija Nauk SSSR, Nauka, Moskva,
pp. 151, 1991 Mon.
- Altmeyer, M. : Biomonitoring mit Stadttaubeneiern zur Erfassung von Chemikalien und deren
Wirkungen in Verdichtungsräumen. Universität des Saarlandes, Saarbrucken, 1993, Mon.
- Hetmanski, T.:Timing of breeding in the Feral Pigeons Columba livia f. domestica in Slupsk (NW
Poland). Acta Ornithologica, 2004, Vol.- 39, n.- 2, p. 105-110. (SCI)
10. Vizyová, A., Janiga, M.: Notes on the ecology of Common Swift (Apus apus
L., 1758) in Bratislava. Biológia (Bratislava), 41, 1986, p. 151 - 161 .
- Ševčík, J.: Acrocephalus (Ostrava), 11(12): 41 - 43, 1990, d.p.
- Plesník, J., Rorýs obecný vyhlášen ptákem roku 2004. Ochrana přírody 59(6): 176-178, 2004.
- del Hoyo, J. Eliot, A., Sargatial, J (eds.): Handbook of the birds of the world, Vol. 5, 1999 : Bari owls
to Hummingbirds. Lynx Edition, Barcelona.
- Rosell, G.G., Bayona, C.G., Vilchez HMF, 1999: La probllemática de los gatos Cimarrones. Treball
presentat a l'assignatura de Deontologia i Veterinària legal, U.A.B. 1998-1999 (profs. Jaume Balaguer i
Jordi Serratosa). 85 pp.
-Tigges, U.2000: Zur Brutphänologie der Mauersegler (Apus apus) − Das täglich letzte Einfliegen in
Beziehung zu Umwelt- und sozialen Faktoren. APUSLife, 67.
11. Janiga, M.: Analysis of some of the conditions of growth of young Columba
livia f. domestica in an urban agglomeration. Folia zool. Brno, 35, 1986a, p. 257 268.
- Altmeyer, M. : Biomonitoring mit Stadttaubeneiern zur Erfassung von Chemikalien und deren
Wirkungen in Verdichtungsräumen. Universität des Saarlandes, Saarbrucken, 1993, Mon.
12. Janiga, M.: The feather growth of young Columba livia. f. domestica as an
ecological indicator. Biológia (Bratislava), 41, 1986b, p. 1031 - 1038.
32
- Johnston, R.F., Johnson, S.: In: "Granivorous birds in the ecological landscape" (eds. J. Pinowski, D.
Summers-Smith), p. 237 - 252. Polish Ecol. Publ., Warsaw, 1990.
- Murphy, M.E., King, J.R.: Ptilochronology – a critical –evaluation of assumptions and utility. Auk,
1991, 108 (3): 695-704.(SCI)
- Nam DH., Lee DP.2006: Reproductive effects of heavy metal accumulation on breeding feral pigeons
(Columba livia). Science of the Total Environment, 366:682-687. (SCI)
13. Vizyová, A., Janiga, M.: The postnatal development of Common Swift (Apus
apus L. 1758) in Bratislava. Biológia (Bratislava), 42, 1987, p. 175 - 183 .
- Plesník, J., Rorýs obecný vyhlášen ptákem roku 2004. Ochrana přírody 59(6): 176-178, 2004.
- Tigges, V. Beobachtungen am Mauersegler (Apus apus) und Berichte uber line Spätbrut 1993. Apus list
No. 0195, Berliner Ornithologischer Bericht, 4:129-141, 1944.
14. Janiga, M.: Seasonal aspects of intensity and course of daily translocations of
pigeons (Columba livia f. domestica) for food from Bratislava to its surroundings.
Acta F.R.N.Univ. Comen. - Zoologia, 32, 1987, P. 47 - 59.
- Sol.,D., Senar, J.C.: Can. J. Zool., 73: 1154-1160, 1995 (SCI).
- Baldaccini, N.E., Giunchi, D., Mongini, E., Ragionieri, L.: Ital. J. Zool., 2000, vol. 67, no. 4, p. 371-377
(SCI)
- Danko, Š..,Darolová A., Krištín A. : Rozšírenie vtákov na Slovensku (Birds distribution in Slovakia),
VEDA, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2002.Mon.
- Mlikovsky J. & Styblo P. (eds.)2006: Nepůvodni druhy fauny a flory Česke republiky. ČSOP, Praha:
415(Mon)
- Soldatini C., Mainardi D., Baldaccini N.E., Giunchi D., 2006: A temporal analysis of the foraging
flights of feral pigeons (Columba livia f. domestica) from three Italian cities. Italian Journal of Zoology,
73: 83-92 (SCI)
- Mlíkovský J., 2006: Columba livia f. fera – holub věžák [Columba livia f. fera – Feral Pigeon]. – In:
Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky [Alien species of fauna
and flora of the Czech Republic]: 414-415. Praha: ČSOP
- Rose, E., Nagel P., Haag-WackernagelD., 2006: Spatio-temporal use of the urban habitat by feral
pigeons (Columba livia). Behavioral Ecology and Sociobiology, 60:242-254 (SCI).
-Rose, E., Haag –Wackernagel, D. 2006: Practical use of GPS location of feral pigeons Columba livia in
the Urban environment. Ibis, 148:231-239 (SCI)
- E Rose, P Nagel, D Haag-Wackernagel, 2005: - Suitability of using the global positioning system (GPS)
for studying Feral Pigeons , Bird Study.…(SCI)
- Giunchi, D., Baldaccini NE, Sbragia G., Soldatini, C. 2007: On the use of pharmacological
sterilisation to control feral pigeon populations Wildlife Research, 34: 306-318 (SCI)
- Hetmanski, T. 2007: Dispersion assymetry within a feral pigeon Columba livia population. Acta
Ornithologica, 42: 23-31.(SCI)
- Hetmanski, T., Bochenski M., Tryjanowski P., Skórka P. 2011: The effect of habitat and number of
inhabitants on the population sizes of feral pigeons around towns in northern Poland. Eur J Wildl Res
(2011) 57:421–428.(SCI)
- Carlson JC., Clark L.,Antolin MF.,Salman MD. 2011: Rock pigeon use of livestock facilities in northern
Colorado: implications for improving farm bio-security. Human–Wildlife Interacions 5:112–122,
33
- Čanády, A., Mošanský, L. 2013: Population size and plumage polymorphism of feral pigeon
(Columba livia forma urbana) from urban environment of Košice city (Slovakia). Zoology and
Ecology, 23: 104- 110
15. Drgoňová, N., Janiga, M.: Nest structure of Alpine Accentors (Prunella
collaris(Scop., 1769)) in the Low Tatras. Biológia (Bratislava), 44, 1989, p. 983 993
- Böhm, C., Landmann, A.: Journal für Ornithologie, 136: 1-16, 1995. (SCI)
- Timko,J., Kmeť, V.: Susceptibility of Enterobacteriaceae from Alpine accentor Prunella collaris. Acta
Veterinaria Brno, 2004, 72(2): 285-288. (SCI)
- Janošková, A., Kmeť, V.: Vancomycin resistance genes in Enterococcus spp. Strains isolated from
alpine accentors and chamois. Acta Veterinaria Brno, 2004, Vol.73, n.-2, p.211-214.(SCI)
- KMEŤ V. , B. ŽATKOVIČ and P. PRISTAŠ: 2004: Preliminary report on PCR detection of faecal
microflora in Prunella collari. Oecologia Montana,13: 42-45
16. Paliesková, K., Janiga, M., Kocian, Ľ.: Ooological method in reproductive
ecology of Collared Flycatcher (Ficedulla albicollis Temm.). Acta F.R.N.Univ.
Comen. - Zoologia, 33, 1990, p. 49 - 59
- Glutz v. Blotzheim, Bauer,K., (eds): Handbuch der Vogel Mitteleuropas, Aula Verl. Wiesbaden ,
13/I(1993)146 Mon
- Ševčík, J., Pavelka, J., Maceček, M.: Sylvia, 32: 29 - 39, 1996.
- Saetre, G.P., Král,M., Bureš, S.,Ims, R.A.: Journal of Zoology, 247:53-64, 1999 (SCI).
- Vastchenko, T.G. Biologiya mucholovki-belosheiki v lesostepnykh dubravakh severo-vostochchnoi
Ukrainy. Sumskoi gosudarstvennyi ped. Institut, 1999, Sumy, 47 pp. (mon.)
- Knysh, NP. 2003: Breeding ecology f the Collared flycatcher in forest-steppe deciduous forests of Sumy
region. Berkut, 12: 100-111.
-N.O.Savynska, A.B.Chaplygina, 2011: Oological parameters of the Collared Flycatcher of
natural and transformed landscapes in North-Eastern Ukraine. Бранта: Сборник научных
трудов Азово-Черноморской орнитологической станции Вып. 14. 2011. - Екологія.
-Slobodník, R., Balážová M., Jandzik D., Baláž M. 2013: Local weather differently affects
collared flycatcher reproduction at different altitudes. Central European Journal of Biology, 8:
1145-1152.
17. Janiga, M.1991: Colour polymorphism in feral pigeons (Columba livia Gm.
1789). Acta F.R.N.Univ. Comen.- Zoologia, 34: 31 - 37.
- Johnston, R.F.: The Auk, 109: 530-542, 1992 (SCI).
- Johnston, R.F.: The Auk, 111: 398-404, 1994 (SCI).
- Leiss, A., Haagwackernagel., D.H.: Journal fur Ornithologie 1999, Vol 140, Iss 3, pp 341-353 (SCI)
- Haag –Wackernagel, D.H., Heeb, P., Leiss, A.: Bird Study 2006, Vol. 53, Iss.2., pp 163 – 170 (SCI)
34
- Mlíkovský J., 2006: Columba livia f. fera – holub věžák [Columba livia f. fera – Feral Pigeon]. – In:
Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky [Alien species of fauna
and flora of the Czech Republic]: 414-415. Praha: ČSOP
-- HETMAŃSKI T., JAROSIEWICZ A., 2008: PLUMAGE POLYMORPHISM AND BREEDING
PARAMETERS OF VARIOUS FERAL PIGEON (COLUMBA LIVIA GM.) MORPHS IN URBAN AREA
(GDAŃSK, NORTH POLAND). Pol. J. Ecol.2008:56:683-691 (SCI)
- Čanády, A., Mošanský, L. 2013: Population size and plumage polymorphism of feral pigeon
(Columba livia forma urbana) from urban environment of Košice city (Slovakia). Zoology and
Ecology, 23: 104- 110
18. Janiga, M.1991: Nutrition, intensity of feeding and food preferences in young
of feral pigeon, Columba livia Gm. 1789. Biológia (Bratislava), 46, p. 567 - 576.
- del Hoyo, J., Eliot, A., Sargatial, J. (eds.): Hand book of the birds of the world.Vol.4, 1997: Sandgrouse
to Cuckoos. Lynx Edition, Barcelona.Mon.
- Mlíkovský J., 2006: Columba livia f. fera – holub věžák [Columba livia f. fera – Feral Pigeon]. – In:
Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky [Alien species of fauna
and flora of the Czech Republic]: 414-415. Praha: ČSOP
- Sarioz NY, Atasoy F., 2012: Hatchability, Viability and Growth Characteristics of Tumbler Pigeons.
Lalahan Hay. Arast. Enst. Derg. 2012, 52 (1) 21-31
19. Janiga, M.1991: Interclutch interval and territoriality in the feral pigeon,
Columba livia Gm. 1789. Biológia (Bratislava), 46,p. 961 - 966.
- Haag-Wackernagel, D.: Die Taube. Schwabe & Co. AG, Verlag, Basel, pp. 243, 1998. Mon.
- del Hoyo, J., Eliot, A., Sargatial, J. (eds.): Hand book of the birds of the world.Vol.4, 1997: Sandgrouse
to Cuckoos. Lynx Edition, Barcelona Mon..
20. Janiga, M.: Growth allometry in the Ring Ouzel, Turdus torquatus.
Multivariate study. Oecologia Montana, 1, 1992, p. 21 - 30.
- Nagarajan, R. Thiyagesan, K., Natajaran, R., et.al.: Patterns of growth in nestling Indian barn-owls.
Condor, 2002, 104: 885-890. (SCI)
- Naim M., Hafidzi Mohd Noor, Azhar Kasim and Jalila Abu 2010: GROWTH PERFORMANCE OF
NESTLING BARN OWLS, Tyto Alba javanica IN RAT BAITING AREA IN MALAYSIA. ARPN Journal of
Agricultural and Biological Science, 5: 1-13
21. Janiga, M.: Seasonal occurrence of the Roost Mites (Dermanyssus gallinae) in
the nests of feral pigeons. Tichodroma, 10, 1997, p. 175-179.
-ŠVAŇA M, FENĎA P & ORSZÁGHOVÁ Z, 2006: The mites (Acari: Mesostigmata) in the birds nests in
SW Slovakia. Folia faunistica Slovaca, 11 (7): 39-42.
22. Janiga, M., Romanová, E.: The biology of the Alpine Accentor Prunella
collaris. II. Behaviour: Rhytmic aspects of maintenance activities. Oecologia
Montana, 6, 1997, p. 45-48.
35
- Heer, L., 1998: The polygynandrous mating system of the Alpine Accentor Prunella collaris, individual
reproductive tacticts, breeding adaptations on high mountain conditions and winter ecology.
Zoologisches Institut, Universitat Bern, 152 pp. Mon.
23. Janiga, M., Kubašková, Ľ.: The biology of the Alpine Accentor Prunella
collaris. III. The coevolution of Alpine Accentors and lice (Phthiraptera).
Oecologia Montana, 9, 2000, p. 24-28.
Sychra, O. 2006: Všenky (Phthiraptera: Amblycera, Ischnocera) ptáků Kostariky. Masarykova Universita
Brno, Thesis.
Sychra O. , E. Barlev , I. Literák , M. Čapek , P. Koubek & P. Procházka, 2010: The Chewing Lice
(Phthiraptera) of Red-Billed Quelea (Quelea quelea) in Senegal, with a Description of a New Species.
African Entomology 18(1):17-22. (SCI).
24. Randi, E., Mucci, N., Janiga, M.: Mitocondrial DNA analyses on Tatra
chomois. p: 31-34, In: Janiga, M. Švajda, J. (eds) - Chamois protection. TANAPTatranská Štrba, NAPANT-B. Bystrica, Výskumný ústav vysokohorskej biologie
Žilinskej univerzity, Tatranská Javorina, 2002
-Bačkor, P., Urban,P. 2009: The Tatra chamois in the National Park Nízke Tatry Mts. Folia venatoria
38-39: 45-62
- Rigg, R., Ondruš, S. 2007: STRUCTURE AND DYNAMICS OF THE TATRA CHAMOIS (RUPICAPRA
RUPICAPRA TATRICA) POPULATION IN THE LOW TATRAS. Výskum a ochrana cicavcov na
Slovensku VIII, 2007: 141 - 158
25. Kmeť, V., Pristaš, P., Janošková, M., Janiga, M.: Comparison of nucleotide
sequences of gene for cytochrom b in chamois. p: 35-39, In: Janiga, M. Švajda, J.
(eds) - Chamois protection. TANAP-Tatranská Štrba, NAPANT-B. Bystrica,
Výskumný ústav vysokohorskej biologie Žilinskej univerzity, Tatranská Javorina,
2002.
- EU, Strasbourgh 2005: CONVENTION ON THE CONSERVATION OF EUROPEAN WILDLIFEAND
NATURAL HABITATS. Standing Committee, GENERAL REPORTS (2001-2004), 2ťth Meeting. 82 pp.
-Bačkor, P., Urban,P. 2009: The Tatra chamois in the National Park Nízke Tatry Mts. Folia venatoria
38-39: 45-62
26. Janiga, M., Hrkľová, G.: Chamois (R. rupicapra) in the diet of wolves (C.
lupus) in the Tatra Mountains and the Low Tatra Mountains, p: 51-55, In: Janiga,
M. Švajda, J. (eds) - Chamois protection. TANAP-Tatranská Štrba, NAPANT-B.
Bystrica, Výskumný ústav vysokohorskej biologie Žilinskej univerzity, Tatranská
Javorina, 2002.
36
-Rigg, R. 2004: The extent of predation on livestock by large carnivores in Slovakia and mitigating
carnivore-human conflict using livestock guarding dogs. MSc. Thesis, University of Aberdeen
- Rigg, R., Gorman, M. 2004Spring-autumn diet of wolves (Canis lupus) in Slovakia and a review of wolf
prey selection. Oecologia Montana, 13: 30-41.
-- EU, Strasbourgh 2005: CONVENTION ON THE CONSERVATION OF EUROPEAN WILDLIFEAND
NATURAL HABITATS. Standing Committee, GENERAL REPORTS (2001-2004), 2ťth Meeting. 82 pp.
-Ballo, M. 2006: Kmazík, vlk a rys. Naše poľovníctvo. 6/2006:s 8-9.
- Rigg, R., Ondruš, S. 2007: STRUCTURE AND DYNAMICS OF THE TATRA CHAMOIS (RUPICAPRA
RUPICAPRA TATRICA) POPULATION IN THE LOW TATRAS. Výskum a ochrana cicavcov na
Slovensku VIII, 2007: 141 - 158
27. Janiga M., Fečková, M., Korňan, J.,Kalaš, M.,Labudíková, I.,Matiaško
K.,Londa, P. 2006.: Preliminary results on genetic tracking of the Brown Bear
(Ursus arctos) individuals in the Malá Fatra National Park. Oecologia Montana
15 : 24-26.
-Graban,J., Kisková J., Pepich P. Rigg. R. 2013 Genetic analysis for geographic isolation comparison of
brown bears living in the periphery of the Western carpathianss Mountains with bears living in other
areas. Open Journal of Genetics, 3: 174-182.
28. Janiga, M.: The ecological results of a mechanical way of the limiting the feral
pigeon (Columba livia f. domestica) number in a town. Bulletin of Applied
Ornithology, Japan, 5, 1985, p. 101 - 107.
- Dorzhiev, Ts.Z.: Ekologija simpatričeskich populjacij golubej. Akademija Nauk SSSR, Nauka, Moskva,
pp. 151, 1991 Mon.
29. Janiga, M., Maňkovská, B., Bobaľová, M., Ďurčová, G.: Significance of
concentrations of lead, cadmium, and iron in the plumage of the feral pigeon. Arch.
Environ. Contam. Toxicol., 19, 1990, p. 892 - 897
- Janda, P., Plesník, J.: Ochrana přírody, 49: 178-180, 1994.
- Haag-Wackernagel, D., Smrekar, G., Nagel, P.: Trace elements and age in the feral pigeons Columba
livia. Fresenius Envir. Bull., 7: 376-378.,1998(SCI)
- Leiss, A., Haagwackernagel., D.H.: Plumage polymorphism of the Ferel Pigeon. Journal fur
Ornithologie 1999, Vol 140, Iss 3, pp 341-353 (SCI)
- Abelmoschi, M.L., Ianni, C., Bottino, S., Borgo, E. and Spano, S.: Domestic pigeons (Columba livia
forma urbana)as a biomonitor for the lead burden. Annali di Chimica, 2000, vol. 90, n. 7-8, p. 509512.(SCI)
-Migula, P., Augustiniak,M. Szymczyk A., Kowalczyk K. 2000: Heavy metals, nesting metabolism and
breeding parameters in two populations of Black Headed Gull Larus ridibundus from industrially
polluted area (Upper Silesia, Poland) Acta Ornithologica, 35:159-172.(SCI)
- Nam, D.H., Lee, D.P., Koo, T:H.: Monitoring for lead pollution using feathers of feral pigeons
(Columba livia) from Korea. Environmental monitoring and assessment, 2004, Vol. 95, n.1-3, p. 13-22.
(SCI)
37
- Nam, D.H., Lee, D.P., Koo, T:H.: Factors causing variations of lead and cadmium accumulation of
feral pigeons (Columba livia). Environmental monitoring and assessment, 2004, Vol. 95, n.1-3, p. 23-35.
(SCI)
- Mecheva, R., Yurukova, I. 2004: Bulgarian Antarctic Research, Life Science, BAS.
- Metcheva, R., Yurukova, L., Teodorova S., Nikolova E., 2006: The penguin feathers as bioindicator of
Antarctica environmental state. Science of the Total Environment. 362: 259-265.(SCI)
- Kim Jungsoo, K., Tae-Hoe K., 2008: Heavy metal concentrations in feathers of Korean Shorebirds.
Archives of Env. Contam. Toxicol.,.55: 122-128.(SCI)
-Frantz A., Potier M-A.,Karimi B., Corbel H., Aubry E., Haussy C., Gasparini J., Castrec- Rouelle M.,
2012: Contrasting levels of heavy metals in the feathers of urban pigeons from close habitats suggest
limited movements at a restricted scale. Environmental Pollution, 168:23-28 (SCI)
- Jacquin L. 2011: Coloration mélanique et stratégies d’histoire de vie chez le pigeon biset urbain.
DOCTEUR de l’UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, Thesis. 100 pp.
-Markowski, M., A Kaliński, J Skwarska, 2013: - Avian Feathers as Bioindicators of the
Exposure to Heavy Metal Contamination of Food. Bulletin of environmental Contamination and
Toxicology, 91: 302-30 (SCI).
30. Janiga, M.: The study of plumage polymorphism and ornithosis in feral pigeons
(Columba livia). In: Pinowski, J., Kavanagh, B.P., Górski, W. (eds.) "Nestling
mortality of granivorous birds due to microorganisms and toxic substances, Polish
Scientific Publishers, Warszawa 1991, p. 33 - 44.
- Weiner, J.:Wiadomosci Ekologiczne,1992, 38(4), p. 239-240 (recenzia)
- Klemp, S. : Okol. Vogel (Ecol. Birds), 18, 1996, p. 77-84
-- HETMAŃSKI T., JAROSIEWICZ A., 2008: PLUMAGE POLYMORPHISM AND BREEDING
PARAMETERS OF VARIOUS FERAL PIGEON (COLUMBA LIVIA GM.) MORPHS IN URBAN AREA
(GDAŃSK, NORTH POLAND). Pol. J. Ecol.2008:56:683-691 (SCI)
31. Janiga, M.: Allometry of nestling growth in the Feral Pigeon Columba livia.
Ornis Fennica, 69, 1992, p. 141 - 148.
- del Hoyo, J., Eliot, A., Sargatial, J. (eds.): Hand book of the birds of the world.Vol.4, 1997: Sandgrouse
to Cuckoos. Lynx Edition, Barcelona.Mon.
- GOVINDARAJALU, M. 2012: ECOLOGY OF THE WHITE-BREASTED KINGFISHER HALCYON
SMYRNENSIS (LINNAEUS) WITH SPECIAL REFERENCE TO ITS POPULATION, FORAGING AND
BREEDING IN AND AROUND NAGAPATTINAM, TAMILNADU, INDIA. Doctor Philoshopy thesis,
Bharathidasan University, India.
32. Janiga, M.: Intraspecific ontogenic allometry and growth responses of the feral
pigeon, Columba livia (Gm.). Ekologia Polska, 40, 1992, p. 577 - 587.
- del Hoyo, J., Eliot, A., Sargatial, J. (eds.): Hand book of the birds of the world.Vol.4, 1997: Sandgrouse
to Cuckoos. Lynx Edition, Barcelona.Mon.
- Sullivan T.M., 1998: The timing of breeding in Double-crested cormorants (Phlacrocorax auritus
albociliatus): Its preference on clutch size, nestling growth, diet and survival. MSc. Thesis, University of
British Colombia
38
33. Klembara, J., Janiga, M.: Variation in Discosauriscus austriacus (Makowsky,
1786) from the Lower Permian of the Boskovice Furrow (Czech Republic).
Zoological Journal of the Linnean Society, 108, 1993, p. 247 - 270.
- Kathe, W.: Geobios, M.S., 19, 1995.
- Laurin, M.: A reevaluation of Ariekanerpeton, a lower Permian seymouriamorph (Vertebrata,
Seymouriamorpha). Journal of Vertebrate Paleontology, 16 (4):653-665, 1996. (SCI)
- Werneburg, R. and Kiersnowski, H.: Acta Univ. Wratislaviensis 1795 (Prace Geol. Mineral. LII), 1996
- D Ďurišová, A.: Súpis paleovertebratologických zbierok v múzeách Slovenskej republiky. – Zborník
Slovenského národného múzea, Prírodné vedy, vol. XLII, pp. 55-78, 1996
- Štamberg, J.: Czech Geol. Soc. 42 (1-2), 1997
- Zajíc, J.1997: Zoopaleontology of the limnic Penno-carbiniferous of the Boskovice Furrow, present
state of the research. Geol.výzk.Mor.Slez v f.1996, Český geologický ústav, Praha.
- Boy, J. A. & Sues, H.-D.: In: Heatwole, H. & Carroll, R. L. (eds.) Amphibian Biology, Volume 4:
Palaeontology; The Evolutionary History of Amphibians. – Surrey & Sons, Chipping Norton, NWS,
Australia, pp. 1150-1197, 2000
- Laurin, M: In: Heatwole, H. & Carroll, R. L. (eds.) Amphibian Biology, Volume 4: Palaeontology; The
Evolutionary History of Amphibians. – Surrey & Sons, Chipping Norton, NWS, Australia, pp. 1064-1080,
2000
- Steyer, J.S.:Are European Paleozoic amphibians good stratigraphic markers? Bulletin de la Societe
Geologique de France, 171(1):127-135,2000 (SCI)
- Steyer J.S., 2004: Phylogenetic or stratophenetic systematics? Bulletin de la Société Géologique de
france, 175 (4):423-424.
- Bulanov, V. V.: Evolution and systematics of seymouriamorph parareptiles – Introduction.
Paleontologičeskij žurnal, supplement 1, pp. 1-105, 2003 (SCI)
- - Stayton, C.T., Ruta, M. (2006) Geometric morphometrics of the skull roof of streospondyls (Amphibia
Temnospondyli). Palaeontology 49 (2), 307–337.(SCI)
.
34.Janiga, M.: Variation in size and shape of eggs of the feral pigeon (Columba
livia). Folia Zool. Brno, 45, 1996, p. 301-310.
- Leiss, A., Haag-wackernagel., D.H.: Plumage polymorphism of the Feral Pigeon (Columba livia).
Journal fur Ornithologie 1999, Vol 140, Iss 3, pp 341-353 (SCI)
- Cordero, P.J., Griffith, S.C., Aparicio, J.M. and Parkin, D.T.:Sexual dimorphism in house sparrow eggs.
Behavioral Ecology and Sociobiology, 2000, vol. 48, no. 5., p. 353-357 (SCI).
- Cordero PJ, Vinuela J, Aparicio JM, Veiga, J.P.. : Seasonal variation in sex ratio and sexual egg
dimorphism favouring daughter in first clutches of the spotless starling. Journa lof Evolutionary Biology,
2001, vol.14, no. 5., p. 829-834 (SCI)-Alvarez, F.: Relationship between egg size and shape of an Iberian population of common cockoo
Cuculus canorus and its host. Ardea, 2003, 91 (1): 127-129 (SCI)
- Denis D., Olavarrieta, U. 2011: Existe isomorfía en los huevos de las especies de la familia Ardeidae
(Aves, Ciconiiformes)? Animal Biodiversity and Conservation, 34:35-45.
35.Janiga, M.: Effects of geographic variation and hatching asynchrony on size
and shape of eggs of the rock dove (Columba livia). Folia Zool. Brno, 46, 1997, p.
23 - 32.
39
- Alvarez F.: Relationship between egg size and shape of an Iberian population of common cuckoo
Cuculus canorus and its host.. Ardea, 2003, 91 (1): 127-129. (SCI)
- Denis, D., Ollavarieta, U., 2011: Existe isomorfía en los huevos de las especies de la familia Ardeidae
(Aves, Ciconiiformes). Animal biodiversity and conservation, 34:35-45.
36. Janiga, M., Žemberyová, M.: Lead concentration in the bones o the feral
pigeons (Columba livia): Sources o variation relating to body condition and death.
Arch. Environ. Contam. Toxicol., 35, 1998, 70-74.
- Kalas, J.A., Steinnes, E., Lierhagen, S.: Lead exposure of small herbivorous vertebrates from
atmospheric pollution. Environmental Pollution, 2000, Vol 107, Iss 1, pp 21-29 (SCI)
- Nagel, P., Smrekar, G., Haag-Wackernagel, D.:Fresenius Environmental Bulletin, 2001, Vol.10, p.1825 (SCI)
- Hui, C.A.: Lead burdens and behavioral impairments of the lined shore crab Pachygrapsus crassipes.
Ecotoxicology, 2002, 11 (6): 417-421. (SCI)
- Hui C.A.: Lead distribution throught soil, flora, and an invertebrate at a wetland skeet range. Journal
of toxicology and environmental health- Part A, 2002, 65 (15): 1093-1107(SCI)
- Nam, D.H., Lee, D.P., Koo, T.H.: Monitoring for lead pollution using feathers of feral pigeons
(Columba Livia) from Korea. Environmental monitoring and assessment, 2004, Vol. 95, n.1-3, p.13-22.
(SCI)
- Nam, D.H., Lee, D.P., Koo, T:H.: Factors causing variations of lead and cadmium accumulation of feral
pigeons (Columba Livia). Environmental monitoring and assessment, 2004, Vol. 95, n.1-3, p. 23-35.
(SCI)
- Danko, Š..,Darolová A., Krištín A. : Rozšírenie vtákov na Slovensku (Birds distribution in Slovakia),
VEDA, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2002.Mon.
- Grzegorz Orłowski, Ryszard Polechoński, Wojciech Dobicki, Zbigniew Zásada, 2005: Zawartość ołowiu
w tkankach i piórach podlotów i dorosłych śmieszek Larus ridibundus gniazdujących na Zbiorniku
Mietkowskim Notatki Ornitologiczne 46: 233–242
- Swaileh, KM., Sansur R. 2006: Monitoring urban heavy metal pollution using the House Sparrow
(Passer domesticus). Journal of Environmental Monitoring, 8:209-213.(SCI)
- Ethier,A.L.M., Braune BM.,Scheuhammer, A.M., Bond D.E.:2007: Comparison of lead residues among
avian bones. Environmental Pollution, 145: 915-919.(SCI)
- Rodríguez JJ, Oliveira PA, Fidalgo LE, Ginja MMD, Silvestre AM, Ordoňez C., Serantes AE, Gonzalo–
-Orden JM, Orden MA., 2010LEAD TOXICITY IN CAPTIVE AND WILD MALLARDS (ANAS
PLATYRHYNCHOS) IN SPAIN. Journal of Wildlife Diseases, 46:854-863. (SCI)
- Norouzi M., Mansouri B., Hamidian AH., 2012: Comparison of the Metal Concentrations in the
Feathers of Three Bird Species from Southern Iran. Bull Environ Contam Toxicol 89:1082–1086 (SCI)
- Frantz A., Potier M-A.,Karimi B., Corbel H., Aubry E., Haussy C., Gasparini J., Castrec- Rouelle M.,
2012: Contrasting levels of heavy metals in the feathers of urban pigeons from close habitats suggest
limited movements at a restricted scale. Environmental Pollution, 168:23-28 (SCI)
37. Janiga, M.: The lead cycle in the Alpine environment of the Tatra mountains:
vertebrates as bioindicators. In Price, M. Global change in the mountains. New
York, London: The Parthenon Publishing Group, 1999, s. 97 – 99
Funnell D. and Parish R. (2001) Mountain Environment and Communities, London: Rotledge.(book)
40
38. Janiga, M., Sedlárová, A., Rigg R., Novotná, M. 2007: Patterns of prevalence
among bacterial communities of alpine accentors (Prunella collaris) in the Tatra
Mountains. Journal of Ornithology, Springer, 148(2): 135-143.
-KMEŤ V. , B. ŽATKOVIČ and P. PRISTAŠ: 2004: Preliminary report on PCR detection of faecal
microflora in Prunella collari. Oecologia Montana,13: 42-45
- M. Andreína Pacheco, Miguel Lentino3, Carolina Mata4, Silvio Barreto4 and María Araque, 2008
Microflora in the crop of adult Dusky-billed Parrotlets (Forpus modestus). Journal of Ornithology, 149:
621-628 /SCI)
- Anne E. Goodenough and Bethan Stallwood, 2009:Intraspecific Variation and Interspecific Differences
in the Bacterial and Fungal Assemblages of Blue Tit (Cyanistes caeruleus) and Great Tit (Parus major)
Nests. Microbial Ecology, Microbial Ecology, 51: 221 – 232
- Poiani A. 2010: Do Cloacal Pathogenic Microbes Behave as Sexually Transmitted Parasites in
Birds? The Open Ornithology Journal, 2010, 3, 72-85
- González-Braojos S., Vela A.I., Ruiz-de-Castañeda R. ,Briones V. , Moreno C. 2012: Sources
of Variation in Enterococci and Enterobacteriaceae Loads in Nestlings of a Hole-Nesting
Passerine. Ardea 100:71-77. 2012 (SCI)
- CHAMBERLAIN D., ARLETTAZ R., CAPRIO E., MAGGINI R., PEDRINI P. , ROLANDO A.,
ZBINDEN N. 2012: The altitudinal frontier in avian climate impact research. Ibis, 154:205209.(SCI)
- González-Braojos S., Vela A.I., Ruiz-de-Castañeda R. ,Briones V. , Moreno C. 2012Agerelated changes in abundance of enterococci and Enterobacteriaceae in Pied Flycatcher (Ficedula
hypoleuca) nestlings and their association with growth. Journal of Ornithology, 153- 181-188.
(SCI)
-Goodenough A., Stallwood B., 2012 Differences in Culturable Microbial Communities in Bird
Nestboxes According to Orientation and Influences on Offspring Quality in Great Tits (Parus
major). Microbial Ecology, 63: 986-995 (SCI)
-Waite DW,
Deines P, Taylor MW (2012) Gut Microbiome of the Critically Endangered New
Zealand Parrot, the Kakapo (Strigops habroptilus). PLoS ONE 7(4): e35803.
doi:10.1371/journal.pone.0035803
-Wouter FD van Dongen1*, Joël White1,2, Hanja B Brandl1, Yoshan Moodley1, Thomas
Merkling2, Sarah Leclaire2, Pierrick Blanchard2, Étienne Danchin2, Scott A Hatch3 and
Richard H Wagner, 2013: Age-related differences in the cloacal microbiota of a wild bird
species. van Dongen et al. BMC Ecology 2013, 13:11
39.. Janiga M. & Novotná M. 2006 : Feeding preferences and foraging behaviour
in the Alpine Accentor Prunella collaris. Ornis Fennica 83(4):170–180. 2006
Beauchamp, G. 2008: A spatial model of producing and scrounging. Animal Behaviour, 76: 1935-1942
(SCI)
41
40. Janiga M. 2008 : Potential effects of global warming on atmospheric lead
contamination in the mountains: Global warming and lead contamination. P. 231 –
247. In The Socio–Economic Causes and Consequences of Desertification in
Central Asia. (Ed. Behnke, R.) Springer Verlag, 252 pp.
-Ciriaková A. 2009: Heavy metals in the vascular plants of Tatra Mountains- Oecologia Montana, 18:2326
41. Novotný, M., Fečková, M., Janiga M.., Lukáň M., Novotná M. a Kovalčíková
Z.: High incidence of Yersinia enterocolitica (Enterobacteriaceae) in Alpine
Accentors Prunella collaris of the Tatra mountains (Carpathians, central Europe).
Acta Ornithologica Vol. 42, No. 2, (2007).
González-Braojos S., Vela A.I., Ruiz-de-Castañeda R. ,Briones V. , Moreno C. 2012: Sources of
Variation in Enterococci and Enterobacteriaceae Loads in Nestlings of a Hole-Nesting
Passerine. Ardea 100:71-77. 2012 (SCI)
42. Švajda, J., Solár, J., Janiga, M. and Buliak,M. 2011 Dwarf Pine (Pinus mugo)
and Selected Abiotic Habitat Conditions in the Western Tatra Mountains,
Mountain Research and Development 31(3):220-228.
-Palombo, C., Chirici, G., Marchetti M., Tognetti R. 2013: Is land abandonment affecting forest
dynamics at high elevation in Mediterranean mountains more than climate change? Plant
Biosystematics, 147: 1-11 (SCI)
-Palombo C, Giovanna Battipaglia3, Paolo Cherubini4, Gherardo Chirici1, Vittorio Garfì1, Bruno
Lasserre1, Fabio Lombardi1, Marco Marchetti1, Roberto Tognetti, 2013 Warming-related growth
responses at the southern limit distribution of mountain pine (Pinus mugo Turra subsp. mugo).
Journal of Vegetation Science, (SCI)
- Vacek S., Hejcmanová P., Hejcman M. Vacek, Z. 2013. Growth, healthy status and seed
production of differently aged allochtonous and autochtonous Pinus mugo stands in the Giant
Mts. over 30 years. European Journal of Forest Research (SCI)
43. Crestanello B., Pecchioli E., Vernesi C., Mona S., Martínková N., Janiga M.,
Hauffe H.C., Bertorelle G. 2009: The Genetic Impact of Translocations and
Habitat Fragmentation in Chamois (Rupicapra) spp. Journal of Heredity,
100(6):691-708
42
-Rodríguez, F. Pérez T., Hammer SE, Albornoz J. and Domínguez A. 2010: Integrating phylogeographic
patterns of microsatellite and mtDNA divergence to infer the evolutionary history of chamois (genus
Rupicapra). BMC Evolutionary Biology 2010, 10:222
- Bryja J., Smith C.,Konečný A.,Reichard M., 2010Range-wide population genetic structure of the
European bitterling (Rhodeus amarus) based on microsatellite and mitochondrial DNA analysis.
Molecular Ecology, 19: 4708-4722 (SCI)
- Soglia D., Luca Rossi, Elsa Cauvin, Carlo Citterio, Ezio Ferroglio, Sandra Maione, Pier Giuseppe
Meneguz, Veronica Spalenza, Roberto Rasero, Paola Sacchi 2010: Population genetic structure of Alpine
chamois (Rupicapra r. rupicapra) in the Italian Alps. European Journal of Wildlife Research 56: 845-854.
(SCI)
-Demontis, D., Czarnomska SD., Hájková P., Zemanová, B., Bryja J., Loeschcke, V., Pertoldi, C., 2011:
Characterization of 151 SNPs for population structure analysis of the endangered Tatra chamois
(Rupicapra rupicapra tatrica) and its relative, the Alpine chamois (R. r. rupicapra). Mammalian Biology
– Zeitschrift fur Säugetierkinde. 76: 644-645. (SCI)
- MILLER JM,, POISSANT J, KIJAS JW, COLTMAN DW., 2011: A genome-wide set of SNPs detects
population substructure and long range linkage disequilibrium in wild sheep. Moelcular Ecology
Resources, 11: 314-322 (SCI).
- Corlati,L., Lorenzini R.,Lovari, S., 2011: The conservation of the chamois Rupicapra spp. Mammal
Review, 41: 163-174 (SCI)
- Pérez T., Hammer SE, Albornoz J. and Domínguez A. 2011: Y-chromosome phylogeny in the
evolutionary net of chamois (genus Rupicapra). BMC Evolutionary Biology 2011, 11:272 (SCI)
-Scandura M, L Iacolina1, A Cossu1 and M Apollonio, 2011: Effects of human perturbation on
the genetic make-up of an island population: the case of the Sardinian wild boar. Heredity 106,
1012–1020 (SCI)
-
Cavallero, S.,Ignasi Marco,Santiago Lavín, Stefano D’Amelioa, Jorge R. López-Olvera, 2012:
Polymorphisms at MHC class II DRB1 exon 2 locus in Pyrenean chamois (Rupicapra pyrenaica
pyrenaica). Infection, Genetics and Evolution, 12: 1020-1026.(SCI)
- Pérez T., S Essler, B Palacios, J Albornoz 2013: Evolution of the melanocortin-1
receptor gene (MC1R) in chamois (Rupicapra spp.) Molecular phylogenetics, 67: 621-625 (SCI)
- Buzan EV., J Bryja, B Zemanová, B Kryštufek, 2013: Population genetics of chamois in the
contact zone between the Alps and the Dinaric Mountains: uncovering the role of habitat
fragmentation and past management. Conservation Genetics, 14: 401-412: !SCI)
44. Kisková, J., Hrehová, Z., Janiga, M., Lukáň, M., Haas, M. a Čuvalová, Z.,
2012: Bacterial prevalence in Dunnock (Prunella modularis) in sub-alpine habitats
of the Western Carpathians, Slovak Republic. Ornis Fennica. 89:34.
-Moreno LY., Galvis F. 2013: Biofertilizer potential of diazotrophic bacteria isolated from
samples of rhizospheric soil. Pastos y Forrajes vol.36.
45. Janiga, M., Hrehová, Z. a Kostková-Zelinová, V., 2012: Seasonal effects of
lead uptake by Snow vole Chionomys nivalis (Martins, 1842) in West Tatra Mts:
Bone metal concentrations and hematological indices. Polish Journal of Ecology,
60:611-619
43
-Chardi-Sanchez A., Garcia-Pando, M., Lopez-Fuster MJ., 2013: Chronic exposure to
environmental stressors induces fluctuating asymmetry in shrews inhabiting protected
Mediterranean sites. Chemosphere (SCI)
46. Kocianová, E., Řeháček, J., Janiga, M., Lisák, V.: Premorenie mestskej
populácie holubov (Columba livia f. domestica) s Coxiella burnetii a Chlamydia
psittaci v Bratislave. In: Zborník referátov z konferencie "Zoocenózy urbánnych a
suburbánnych celkov so zvláštnym akcentom na podmienky Bratislavy". Slov.
zool. spol. SAV, Bratislava, 1985, p. 190 - 193.
- Janda, P., Plesník, J.: Ochrana přírody, 49: 178-180, 1994.
47. Janiga, M.: Effects of winter harvest on feral pigeons, Columba livia. In:
Boháč, J. (ed.): Proc. VIth Int. Conf. "Bioindicatores deteriorisationis regionis".
Inst. of Landscape Ecology, Č. Budějovice, 1992, p. 228 - 234.
- Danko, Š..,Darolová A., Krištín A. : Rozšírenie vtákov na Slovensku (Birds distribution in Slovakia),
VEDA, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2002.Mon.
- Mlíkovský J., 2006: Columba livia f. fera – holub věžák [Columba livia f. fera – Feral Pigeon]. – In:
Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky [Alien species of fauna
and flora of the Czech Republic]: 414-415. Praha: ČSOP
48. Janiga, M., Chovancová, B.: Zoologický výskum vo vysokých pohoriach v
súčasnosti a ciele smerovanie výskumu živočíchov na Výskumnej stanici
TANAPu. In: "Teória a prax ochrany prírody Tatranského národného parku",
Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou pri príležitosti
45. výročia uzákonenia TANAPu, Stará Lesná, 1994, p. 89 - 103.
- Vološčuk, I. (ed.): Red Data Book. Lists of threatened plants and animals of the Carpathian national
parks and reserves. Association of the Carpathian National Parks and Protected Areas, Tatranská
Lomnica, pp.86, 1996.mon., d.p.
- Vološčuk, I. (ed.): The monographical studies on National Park 3, 2003,Štátna ochrana prírody – B.
Bystrica, Správa TANAP-u - Tat. Štrba.
49. Janiga, M.: Prelety mestských populácií holubov (Columba livia f. domestica)
za potravou z Bratislavy do okolia. Správy Slov. zool. spol. SAV, 11, 1985, 132 136.
- Mlíkovský J., 2006: Columba livia f. fera – holub věžák [Columba livia f. fera – Feral Pigeon]. – In:
Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky [Alien species of fauna
and flora of the Czech Republic]: 414-415. Praha: ČSOP
44
50. Janiga, M., Marenčák, M., Šoltésová, A., Šoltés, R., Kyselová, Z.: A study on
the preservation of the Tatras region and the plans to hold the 2002 Winter
Olympics in northern Slovakia. Oecologia Montana, 2, 1993, p. 31 - 45.
-.Stewart, N., Hallingbäck, T., Hodgetts, N., Raeymaekers, G., Schumacker, R., Sérgio, C., Urmi, E.: Red
Data Book of European bryophytes. Part 1. European Committee for the Conservation of Bryophytes,
Trondheim, pp. 291, 1995 mon.
- Witkowski, Z., Dyduch-Falniowska, A., Makomaska-Juchiewicz, M., Kazmierczakowa, R., Kotulski, M.,
Perzanowska, J., Serafin, R., Skawinski, P., Zajac, K.: Oecologia Montana, 6, 35-42, 1998.
- Louis, S. Plasticite comportementale chez les marmottes alpines (Marmota marmota): Effet de la
Pression anthropique. Rapports Laborat. Socio-Ecolog. Univ. Lyon, 1994-1995, 35 pp. Mon.
- Huzu AE.,Abdelkader, A.,Patru-Stupariu E. 2011: Analysing urban dynamics using multitemporal satellite images in the case of a mountain area, Sinaia (Romania). International
Journal of Digital Earth (SCI).
51. Janiga, M. Zámečníková, H. : Zoologická charakterisrika historických údajov
o kamzíkoch (Rupicapra rupicapra tatrica Blahout, 1971) v Tatrách ako podklad
pre vyhodnotenie ich súčasnej početnosti, p: 99-182, In: Janiga, M. Švajda, J. (eds)
- Chamois protection. TANAP-Tatranská Štrba, NAPANT-B. Bystrica, Výskumný
ústav vysokohorskej biologie Žilinskej univerzity, Tatranská Javorina, 2002.
- Ballo, M.: Chránené územia Slovenska, 57: 22-24, 2003.
- Rigg, R. 2004: The extent of predation on livestock by large carnivores in Slovakia and mitigating
carnivore-human conflict using livestock guarding dogs. MSc. Thesis, University of Aberdeen
-Rigg, R., Gorman, M. 2004Spring-autumn diet of wolves (Canis lupus) in Slovakia and a review of wolf
prey selection. Oecologia Montana, 13: 30-41.
- EU, Strasbourgh 2005: CONVENTION ON THE CONSERVATION OF EUROPEAN WILDLIFEAND
NATURAL HABITATS. Standing Committee, GENERAL REPORTS (2001-2004), 2ťth Meeting. 82 pp.
- Chovancová B., Zieba F., Zwijacz Kozica T., 2006: Polskie i slowackie liczenia kozic Rupicapra
rupicapra tatrica zalozenia, metody, zródla blêdów. Tatrzañski Park Narodowy na tle innych górskich
terenów chronionych, tom III . Zakopane 2006
- Ballo P., 2006: Monitoring of the alpine marmot (Marmota marmota latirostris) colonies in the West
Tatra mountains. Oecologia Montana, 16: 15-20.
-Rigg, R., Ondruš, S. 2007: STRUCTURE AND DYNAMICS OF THE TATRA CHAMOIS (RUPICAPRA
RUPICAPRA TATRICA) POPULATION IN THE LOW TATRAS. Výskum a ochrana cicavcov na
Slovensku VIII, 2007: 141 - 158
-Bačkor, P., Velič E. 2008: Restitution Tatra chamois (Rupicapra rupicapra tatrica Blahout 1971) to the
Nízke Tatry Mts (Central Slovakia). Nature Conservation 65: 17–25,
5. Granty a projekty
VI-1-12/7 Zoocenózy karpatského systému/ Téma: Ekologické prognózovanie stavov populácie
mestských holubov v aglomerácii mesta Bratislavy s ohľadom na zdravotnícky a poľnohospodársky
význam. 1981 - 1985´, Zoologický ústav UK, Bratislava, čiastkový riešiteľ
45
VI-1-7/01 - Zákonitosti zmien zoocenóz v pôvodných a ľudskou činnosťou ovplyvnených ekosystémoch/
Štruktúra zoocenóz chránených území s ohľadom na obnovu povodných spoločenstiev a záchranu
ohrozených živočíšnych druhov/Niektoré synekologické vzťahy vybraných vtákov Nízkych Tatier, 1986 1990, Zoologický ústav Prír. F. UK, Bratislava, čiastkový riešiteľ
VI-1-7/06 - detto/ Štruktúra a dynamika zoocenóz urbánnych a suburbánnych celkov/Synantropné
živočíchy, ich význam a životné podmienky v urbánnom prostredí, 1986 - 1990, Zoologický ústav Prír. F.
- UK, Bratislava, čiastkový riešiteľ
Kol., 1991: Projekt Územný priemet ochrany prírody TANAPu, (M. Janiga: čiastkový riešiteľ, časť 16,
17, Západné Tatry) TANAP, T. Lomnica.
Kol., 1991: Program starostlivosti o TANAP, TANAP, T.Lomnica, kapitoly Čiastkový riešiteľ -Fauna: M.
Janiga
Kol., 1992: MONTAN (Čiastkový riešiteľJaniga: Podprojekt 7, Téma: Monitoring vývinovej úrovne
juvenilov Prunella collaris), TANAP, Tatranská Lomnica, Hlavný riešiteľ: Ing. Milan Koreň, Cc.
Janiga, M., 1992: GEF Biodiversity Protection Project TANAP . Hlavný riešiteľ projektu: „Analysis of
bioindicator species, World Bank, Washington, D.C.
Janiga, M., 1992: GEF Biodiversity Protection Project TANAP . Hlavný riešiteľ projektu „Telemetric
monitoring of vertebrates“. World Bank“ , Washington, D.C.
Janiga, M, 1994: Rastová allometria drozda kolohrivého, Turdus torquatus a porovnávacia mnohomerná
štúdia vývinu Passer montanus a Hirundo rustica. Projekt Správy TANAP, Záverečná správa, TANAP,
T. Lomnica, 1994, hlavný riešiteľ
VEGA grant č. 1/6064/99: Sezónne zmeny v schéme toku imisného olova v alpínskej biote Vysokých
Tatier a ich vplyv na intenzitu kumulácie olova vo vývinových štádiách modelového druhu vertebrát Prunella collaris. Vedúci projektu: M. Janiga. Spoluriešitelia: V. Bánasová, M. Žemberyová, I.
Farkašovská. 1999-2001.
JANIGA M. 2004: Projekt ŠOP SR – Správa TANAP. Analýza a porovnanie mitochondrialnej DNA u
kamzika vrchovskeho (Rupicapra rupicapra, Linne 1758) u populacii z Vysokych Tatier, Nizkych Tatier a
z Veľkej Fatry, (ms), zaverečna sprava, Vyskumny ustav vysokohorskej biologie Žilinskej university,
Tatranska Javorina, 9 pp. Spoluriešiteľ M. Janiga
-Rigg, R., Ondruš, S. 2007: STRUCTURE AND DYNAMICS OF THE TATRA CHAMOIS (RUPICAPRA
RUPICAPRA TATRICA) POPULATION IN THE LOW TATRAS. Výskum a ochrana cicavcov na
Slovensku VIII, 2007: 141 - 158
Projekt č. 82 - 070 slovensko - českej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce na roky 2000-2001:
Štúdium koevolučných vzťahov medzi parazitom a hostiteľom s využitím modelových druhov parazitov
(Collyriclum faba, Philopterus emiliae, Ricimus subpallidus) a vtákov horských a alpínskych
ekosystémov. Vedúci projektu za slovenskú stranu: M. Janiga. Spoluriešiteľ : Ľ. Kubašková. Český
partner: Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno.
Vega Grant 2/ 1003/21 2001-2003 Molekulárna diagnostika mikroflóry tráviaceho traktu živočíchov
46
Kmeť Vladimír, MVDr., DrSc., RNDr. Janiga, Marián, CSc. ,Ústav fyziológie hospodárskych zvierat
SAV, Výskumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity
Regionálny projekt EÚ: Doplnková učebnica geografie pre 5. - 9. Ročník ZŠ so zameraním na poľskoslovenský pohraničný región. Projekt koordinovaný komunálnymi zastupiteľstvami miest Zakopane a
Poprad (Spoluriešitelia M. Janiga, P. Skawinski, P. Raiva, M. Žifčák a kol.)
2000 – 2002 Projekt záchrany tatranského kamzíka Rupicapra rupicapra tatrica, MŽP SR – Analýza
mitochondriálnej DNA u Rupicapra rupicapra tatrica a komparatívna analýza mikrosatelitných lokusov
(Analysis of mitochondrial DNA of the Tatra chamois and comparative analysis of microsatelite
loci). – hlavný riešiteľ: M. Janiga
2000 – 2002 Projekt záchrany tatranského kamzíka Rupicapra rupicapra tatrica, MŽP SR –
Mikroskopická a makroskopická analýza vzoriek trusu Canis lupus so zameraním na určenie zastúpenia
Rupicapra rupicapra v potrave vlkov (Micro – and macroscopic analyses of faeces of wolf and
examination of the presence of chamois in the wolf diet) - hlavný riešiteľ: M. Janiga
2001 – 2003 VEGA 2/1003/21 Molekulárna diagnostika mikroflóry tráviaceho traktu živočíchov
(Molecular diagnostics of microflora of digestive tract of animals) - hlavný riešiteľ: V. Kmeť,
spoluriešiteľ: M. Janiga
2001 – 2005 Projekt porovnania lokálnych populácií a skupín kamzíka vrchovského tatranského na území
Nízkych, Západných, Belianskych Tatier a Veľkej Fatry (Comaprison of local chamois populations in
the Low, West, Belianske Tatra mountains and the Great Fatra mountains v rámci projektu
Záchrany kamzíka vrchovského - hlavný riešiteľ: M. Janiga
2002 – 2004 Diagnóza fragmentácie populácií u stavovcov v chránených územiach. (Diagnosis of
fragmentation of vertebrate populations in the protected areas)- APVT-20-026102. Vedúci
riešiteľského kolektívu. M. Janiga
2003 - Projekt výskumu kontaminácie prirodzenej trofickej základne kamzíka v Tatrách a výskum vplyvu
kontaminácie biotopov cudzorodými látkami na tatranského kamzíka (Contamination of natural
trophic habitats of the Tatra chamois by metal pollution) v zmysle „Programu záchrany kamzíka
vrchovského tatranského na roky 2001-2005“ na území Tatranského národného parku a národného parku
Nízke Tatry – hlavný riešiteľ : M. Janiga
2005 – 2006 Program MŠ SR - Rozvoj unikátnych pracovísk. Laboratórium molekulovej biológie na
Výskumnom ústave vysokohorskej biológie (Laboratory of the molecular biology at the Institute of
High Mountain Biology) - hlavný riešiteľ: M. Janiga
2005 – 2006 Manažment a ochrana populácie medveďa hnedého EÚ Spoločenstva 14320200004 Interreg
III A SR-CR, FRI Žilina M. Janiga - Molekulárna identifikácia malofatranských medveďov z pobytových
znakov (Molecular biotracking of the Low Fatra bears) (trus, chlpy).
2005 – 2007 Projekt AV4/0020/05, 2005 - 2007 Cyklus transhraničného olova v biote alpínskeho
vegetačného stupňa vysokých pohorí Slovenska a PCR – DNA charakteristika vybraných subpopulácií
taxónov zaťažených vyśšími hladinami olova (Cycle of transboundary lead in biota of alpine vegetation
level of high mountains of Slovakia and PCR-DNA characteristics of selected subpopulations of
animal taxa influenced by lead intoxication) (vedúci riešiteľ M. Janiga)
47
2006 – 2009 Projekt ESF - MŠ SR Pilotný študijný program „Stráž prírody“ (Pilot study programe
„Ranger“ Vedúci riešiteľ: M. Janiga
2007 – 2009 Projekt VEGA MŠ SR a SAV
Využitie hostiteľského rodu Prunella (Aves) na definovanie najvýznamnejších lokalít nákaz Yersinia
enterocolitica, Haemoproteus a Leucocytozoon, v horizontálnom a vertikálnom profile Západných
Karpát. hlavný riešiteľ: M. Janiga
2008 Projekt MVTS Kirgizsko (2008)
Vplyv globálneho otepľovania na cyklus ťažkých kovov z antropogénnej činnosti, akumulovaných v biote
vysokých pohorí Hlavný riešiteľ: M. Janiga
2008 – 2011: Projekt Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu: Výskumný
ústav vysokohorskej biológie – unikátne pracovisko v Západných Karpatoch (Research project of
Norwegian financial mechanism – Institute of High Mountain Biology – a unique research centre in
the West Carpathians) – SK 0061. Hlavný koordinátor: M. Janiga
2009 – 2010 Bilaterálny projekt SK-BG-0023-08: Zladenie metód zoomonitoringu v alpínskych
ekosystémoch Bulharska a Slovenska s použitím spoločenstiev drobných zemných cicavcov (Riešitelia: M.
Janiga, M. Lukáň – VÚVB, M. Topashka-Ancheva, K. Dimitrov, Gerasimova T. – Institute of Zoology,
Bulgar Academy of Sciences)
2009 – 2011 Projekt nórskeho finančného mechanizmu NIL-II-017-d (2009 – 2011): Letná škola
vysokohorskej biológie (Project of the Norwegian financial mechanism – Summer school of alpine
biology). Hlavný koordinátor - M. Lukáň, lecturer – alpine ecology (T. Javorina) and zoology (Bo) – M.
Janiga
2011 Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011, Revitalizácia krajiny a
integrovaného manažmentu povodia v obci Slovenská Ves.
Rudolf Šoltés, Jaroslav Solár, Ján Slivinský, Natália Maximová, Marián Janiga
2011 – 2013 Projekt Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva (2011 – 2013): Water Quality
of the Kyrgyz Mountain Environment. Hlavný riešiteľ: M.Janiga
2011 – 2015 Partnerská spolupráca so Štátnou ochranou prírody v rámci projektu švajčiarskeho
finančného mechanizmu: Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch. IHMB –
Project Partner to State Nature Protection Agency in Project : Projektový Partner: VÚVB ŽU Vedúci
riešiteľského kolektívu projektového partnera: M. Janiga
2012 - 2015 Project of Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU): Telemark
University Bø/ Institute of High Mountain Biology Žilina University - Development of Master
Programme Alpine Ecology. Vedúci koordinačenj skupiny za slovenskú stranu: M. Janiga
2012 - 2014 Projekt MŠ SR pre ŠF EÚ, OPVaV: Dobudovanie centra alpínskeho vysokohorského
výskumu v SR – Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity pre potreby synergickej
spolupráce v sieti obdobných pracovísk v Európe. Projektový manažér: Marián Janiga,
2012 - 2014 Projekt MŠ SR pre ŠF EÚ, OPVaV: Investície do prístrojovej a laboratórnej techniky pre
následný vývoj a verifikáciu štandardov biotického monitoringu vplyvov celulózového priemyslu v
48
horskej krajine, modelové územie Ružomberok. Projektový manažér: Daniel Mihálik, Spoluriešiteľ: M.
Janiga
2013 – 2017 APVV-0380-12 Vegetácia alpínskeho pásma ako indicator kontaminácie životného
prostredia. M. Janiga - hlavný riešiteľ, projektoví partneri – Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
– D. Mihálik, Fakulta prírodných vied UCM – M. Horník
2013 - 2015 Project OPV-2011/1.2/03-SORO, Spolupráca odborných pracovníkov medzinárodných
výskumných inštitúcií s vedeckými pracovníkmi Výskumného ústavu vysokohorskej biológie ŽU,
zameraná na zvýšenie úrovne vzdelávania a výskumu. ITMS kód Projektu : 26110230078 . Projektový
manažér: M. Janiga, riešiteľský kolektív: VÚVB ŽU.
6.Organizačná činnosť
6.1.Vedenie výskumného kolektívu (viď aj kapitolu 5 – Granty)
1997 – 2001 Zakladateľ a organizátor Katedry biológie Katecheticko-pedagogickej fakulty Žilinskej
univerzity v Ružomberku, vytvorenie vedecko-pedagogického kolektívu
2000 - Zakladateľ Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, vytvorenie
výskumného kolektívu
Prodekan pre vedu a zahraničné vzťahy Katecheticko-pedagogickej fakulty Žilinskej univezity 19982000
Vedúci Katedry biológie Katolíckej univerzity v Ružomberku 2000- 2001.
Riaditeľ Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity od roku 2000, v organizačnej
štruktúre 20 výskumných pracovníkov
6.2.Organizácia pedagogického procesu (viď aj kapitolu 2.1. Garant)
- Predseda Komisie pre obhajoby diplomových prác z biológie - Učiteľstvo I. Stupeň, KPF ŽU
Ružomberok, 1999/2000
- Člen Komisie pre obhajoby diplomových prác z biológie - Učiteľstvo I. Stupeň, Katolícka univerzita
Ružomberok, 2000/2001
-Člen komisie pri príjmacích skúškach – biológia – náboženská výchova, učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích predmetov, Katecheticko-pedagogická fakulta ŽU, 1998/1999
-Člen komisie pri príjmacích skúškach – biológia – náboženská výchova, učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích predmetov, Katecheticko-pedagogická fakulta ŽU, 1999/2000
- Člen komisie pri príjmacích skúškach – biológia – matematika, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov, Katolícka univerzita Ružomberok, 2000/2001
-Predseda komisie pri príjmacích skúškach – biológia – náboženská výchova, učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích predmetov, Katolícka univerzita Ružomberok, 2000/2001
-Člen vedeckej rady Katecheticko-pedagogickej fakulty Žilinskej univerzity 1999 – 2000
-Člen vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 2000 – 2002
-Člen vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2000 – 2001
49
-Člen Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 2001-2003
-Školiteľ doktorandského štúdia pre štúdijný odbor: 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny, Fakulta
prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre od 2008.
-Člen Vedeckej rady Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity 2012 – doteraz
-Člen komisie pre príjímacie skúšky a člen komisie pre štátne záverečné skúšky pre vedný odbor Ochrana
a využívanie krajiny – Žilinska univerzita

6.3.Oponentské a recenzné posudky
Janiga, M.: Functional Ecology, Blackwell Scientific Publications, Oxford, United Kingdom. Správy
Slov. zool. spol., 14, 1988, p. 99 - 101. Review.
Janiga, M.: Biological diversity (by M.A. Huston). Oecologia Montana, 5, 1996, p. 58 - 59. Review.
Janiga, M.: Oecologia Montana. SEKOS Bulletin, 5, 1997, p. 47. Review.
1991: Novák: Vodné a pri vode žijúce vtáctvo Vysokých Tatier. Zborník TANAPu.
1992: Pulliainen, E., Saari, L., Body mass and physical condition of breeding Dotterels Charadrius
morinellus in Finland. Oecologia Montana.
1992: Senar, Sol: Poblational stability of feral pigeons (Columba livia var.) in Barcelona city: a
comparation between the census of 1983 and 1991. Miscellania Zoologica, Barcelona
1993: Zhao, Q.-K.: Birth timing shift with altitude and its ecological implication for Macaca thibetana at
Mt. Emei. Oecologia Montana
1993 Projekt záchrany orla skalného v Tatrách (MŽP SR)
1993: Výchozí environmentální studie, Dálnice D1, Hybe - Prešov". Praha: Pragoprojekt a.s. Praha,
Terplan a.s. Praha. 83 s.
1993: Pulliainen, E., Saari, L.: Incubation behavior of the Dotterel Charadrius morinellus in Finland.
Oecologia Montana.
1993: Grantová agentúra pre vedu SAV. Grant No. 2/1140/94
1996: Grant Agency of the Czech Republic. Grant No. 206/97/1322.
1997: Text návrhu "Slovenskej ekologickej komory", Nitra.
1998: Urbanistická štúdia Veľkej Lomnice - autor: Ing. arch. Ivan Balco
1998: Swiergosz, R.: Histological changes in the tissues of pheasants, Phasianus colchicus (L), due to
cadmium exposure. Archives Environ. Contam. Toxicol., Springer.
1998: Grant Agency of the Czech Republic. Grant No. 206/99/1513.
2000: Kalas, J.A., Steinnes, E. and Lierhagen, S.: Environmental Pollution, Vol 107, No 1, p 21-29
2001: grant Agency Czecg Republic, Grant No. 206/04/2001
2002: Grantová agentúra pre vedu MŠ SR a SAV, VEGA, grant č. 2/3075/23.
2003: Grant Czech Science Foundation, Grant No. 206/04/2001
2005: Štúdia TUR Vysoké Tatry. Mesto Vysoké Tatry.
2006: APVV01-49-06: Genetická a ekologická divergencia satelitných druhov mihúľ rodu Eudontomyzon
2006: Onponentský posudok na projekt dizertačnej práce RNDr. Petra Bačkora: "Stav a perspektíva
nízkotatranskej populácie kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica, Blahout 1971)
", Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU vo Zvolene, plus oponentský posudok na dizertačnú prácu
2012 - Dimnguez et al. Title :Factors influencing the spatial relationship between latrines and
burrows on rabbits ( Orictolagus cuniculus L.in a suburban area of Madrid ( Spain )
2013 – Research project – Environment contamination in selected Kyrgyz habitats., Emil
Ismailov
2013 - Tomasz Gortat et al., The effects of urbanization and isolation – small mammal
communities inhabiting a gradient of human pressure in Warsaw city, Poland. Ekologia Polska
Od 2006 po súčasnosť – posúdenie dvoch-troch Bc prác poslucháčovVÚVB ŽU ročne.
50
6.4.Organizácia odborných podujatí
1. International conference: "Current techniques in the alpine ecological research. I." Organised by
Prunella Publishers, September 1995, S. Lesná.
2. International conference: "Current techniques in the alpine ecological research. II." Organised by
Prunella Publishers, September 1995, S. Lesná.
3. Organiser and Chairman of the Symposium " Ecology and evolution o vertebrate synanthropy" at the
VII. International Congress of Ecology, Florence, 19-25 July 1998, Italy.
4. Konferencia "Postavenie slovenského ekologického výskumu vysokých pohorí v Európe a vo svete",
14.-16. apríl 1998, Stará Lesná, Vysoké Tatry.
4.Organiser of the International Conference: „ TheSecond West Carpathian High Altitude Biology Forum,
Slovakia., 22-25 August 2000, Catholic University, Ružomberok
5. Organiser of the International Conference: „The Third West Carpathian High Altitude Biology Forum
intended for Chamois Protection, Slovakia., 24-28 October 2001, Institute of the High Altitude Biology
and Tatra National Park, Tatranská Štrba.
Janiga, M.: Západokarpatské fóra, p: 260-262, In: Janiga, M. Švajda, J. (eds) - Chamois protection.
TANAP-Tatranská Štrba, NAPANT-B. Bystrica, Výskumný ústav vysokohorskej biologie Žilinskej
univerzity, Tatranská Javorina, 2002.
Organizácia vedeckých stretnutí na materských pracoviksách
- 1991: Výskumní pracovníci Národného parku Northumberland
- 1993 : Akademickí pracovníci Fakulty lesníctva a geodézie, Universita Quebec
- 1993: Študenti a učitelia biológie, Univerzita Mecklenburg
- 1993: Pracovníci združenia na ochranu fauny ASPAS Francúzsko
Organizácia zmluvných a vzťahov medzi:
Výskumnou stanicou TANAPu a
1991 Instytut Ekologii PAN (Prof. Pinowski)
1992 IUCN, Gland (Dr. J. Thorsell)
1993 Laboratóriom sociobiológie Univerzity Lyon (výskum Marmota marmota - Dr. Le Berre,
Dr. Ramousse )
Katecheticko-pedagogickou fakultou Žilinskej univerzity
1998 Ústavom ekológie a ochrany prírody, Pedagogickej univerzity v Slupsku
Žilinskou univerzitou
2007 Telemark University College Bo Norway
2007 Samarkand State University
2012 International University of Kyrgyzstan
Stážisti
Joel Bochatay ( 9.8.- 10.9 1993), Lesnícka Fakulta, Zurich
51
7. Popularizácia vedy
-Janiga, M.: Budú Tatry Naganom? Vysoké Tatry, 30(3), 1991, p. 8 - 10.
-Janiga, M.: Program druhovej rôznorodosti (biodiverzity) fauny v TANAP-e. Tatranský národný park Čisté hory, 15, 1993, p. 4.
-Janiga, M.: Stav a perspektívy. Ekologické poznanie o vysokohorských ekosystémoch. Tatry, 33(2),
1994, p. 20-21.
- Janiga, M.: Veda nepozná hranice. Výskumná stanica TANAPu a rozvoj ekológie na Slovensku. Tatry,
33 (3), 1994, p. 2 - 3.
-Janiga, M.: Pridlhé čakanie. Pokus o racionálny pohľad na podporu Svetovej Banky pre ochranu prírody
Tatier. Tatry, 33 (4), 1994, p. 4 - 5.
-Šoltésová, A., Janiga, M., Pavlarčík, S., Kyselová, Z., Šoltés, R., Chovancová, B., Koreň, M. st.:
Výskumní pracovníci TANAP-u odpovedajú na otázku: Prečo je uzavretý chodník na hrebeni
Belianskych Tatier? Tatry, 34 (5), 1995, p. 2 - 3, (6), p. 29.
Cit.:Kollárová, Z. et. al. Dejiny Ždiaru a Tatranskej Javoriny 1590-2000. Obecný úrad, Ždiar, 2000, 269
pp.
- Janiga, M.: Vplyv parašutizmu na správanie, výber miest a telesnú kondíciu kamzíkov. Moderný Ikarus
v svete divočiny. Tatry, 35 (1), 1996, p. 4 - 5.
- Janiga, M.: Okyslenie prostredia negatívne vplýva na faunu. Oneskorené hniezdenie. Tatry, 35 (2),
1996, p. 5.
-Janiga, M.: Medvedia pochúťka: Mravce na ihličí. Tatry, 35 (3), 1996, p. 5.
-Janiga, M.: Mravce a olovo v prostredí. Tatry, 35 (4), 1996, p. 5.
-Janiga, M.: Turizmus a svište. Tatry, 35 (6), 1996, p. 4 - 5.
Cit.:Chovancová, B., Kacerová, V. 2008: Z výskumov a ochrany svišťa vrchovského tatranského.
Šesťdesiat rokov Tatranského národného parku, 2008, p. 5-7.
-Janiga, M.: Lanovky, sedačky, výťahy a...... tetrovy. Tatry, 36 (1), 1997, p. 5.
- Danko, Š..,Darolová A., Krištín A. : Rozšírenie vtákov na Slovensku (Birds distribution in Slovakia),
VEDA, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 2002.Mon.
Janiga, M.: Keď sa delí les. Tatry, 36 (2), 1997, p. 5.
Janiga, M.: Ortuť a dravé vtáky. Tatry, 36(3), 1997, p. 5.
Janiga, M.: Olovo v najkrajšom území Tatier. Tatry, 36(4), 1997, p. 5.
Janiga, M.: Olovo v tatranských kamzíkoch. Tatry, 36(6), 1997, P. 5.
Janiga, M.: Environmentálne a spoločenské zmeny v horských regiónoch. Tatry, 37(2),1998: 4.
Janiga, M: Tatranské ekosystémy sa zmenia, Formát, 42, 2004, p: 11-12.
16.
Články v dennej tlači
Janiga, M.: Odkiaľ berú schopnosť prežiť. Tatranský dvojtýždenník, 2 (26), 1991, p. 3.
Janiga, M., Zámečníková, H. : Obsah a forma ( Nejasné postavenie výskumu v TANAPe). Tatranský
dvojtýždenník, 8 (11), 1997, p. 5.
52
Janiga, M.: V Tatrách sa teraz láme chlieb, SME, (27.11.2004), 274, p: 1, 4.
Cit:-Prónay, K. Tatragate s domácimi profíkmi. Sme, 7.12.2004.
Príležitostné články
Janiga, M.: Spolupráca s Univerzitnou knižnicou v Bratislave. Spravodajca TANAPu a PIENAPu, 2,
1991, p. 27-28
Janiga, M.:The Carpathians, Slovakia - Naturbeobachtungen im Tatra - Nationalpark Slowakische
Republik, Wisent Reisen, Niederlenz - Zürich, Wisent Reisen Programm, 1997, p. 3.
On line informácie – popularizácia vedy a ochrana prírody (tlač, televízia, rozhlas)
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/152790-ochrana-prirody-je-ako-boxerske-vrece/
08.02.2007
http://www.tanap.org/vyzva-vedcov/
14.02.2012
http://www.napant.sk/fauna/kamzik.htm
http://www.kdh.sk/spravy/z-domova/uskutocnila-sa-konferencia-ochrana-prirody-v-slovenskejrepublike
13.11.2011
http://www.enviroportal.sk/clanok/zivotne-prostredie-na-vs-straz-prirody
15.03.2013
http://cestovanie.aktuality.sk/clanok/7329/popod-tatranske-stity-ma-viest-tunel/
22.10.2012
http://www.infor.estranky.sk/clanky/hady-su-v-teple-aktivnejsie.html
http://www.enviromagazin.sk/enviro2005/enviro1/15_ochrana_prirody.pdf
rok 2005
http://www.wolf.sk/sk/clanky/ticha-dolina-je-opaet-ohrozena-tazbou-aktualizovane
16.12.2009
http://www.sme.sk/c/6953844/medveda-odplasi-rolnicka-ci-sprej-ochranar-radi-zvieraoslovit.html
01.10.2013
http://www.sme.sk/c/6692431/medvede-sleduju-draho-a-dlho.html
05.02.2013
http://www.sme.sk/c/5317014/tatranske-doliny-musime-ubranit-tvrdia-vedci.html
07.04.2010
http://www.sme.sk/c/5819164/medvede-sledujeme-za-milion.html
23.03.2011
http://www.sme.sk/c/3638351/imatrikulovali-prvych-strazcov-prirody.html
15.12.2007
http://www.sme.sk/c/6692431/medvede-sleduju-draho-a-dlho.html
05.02.2013
http://www.sme.sk/c/3400491/vacsine-ludi-horucavy-prekazaju-niektorym-mozu-vyhovovat.html
18.07.2007
http://zpravy.ihned.cz/c1-58047310-pro-olympiadu-by-nechali-provrtat-tatry-slovaci-premyslejio-tunelu-do-polska
53
22.10.2012
http://www.ta3.com/clanok/4282/poliaci-viac-chrania-svoje-tatry.html
21.11.2011
Zonácia TANAPu
16.01.2011 – účasť na schôdzi Výboru Národnej
pôdohospodárstvo a životné prostredie v Bratislave.
rady Slovenskej
republiky pre
27.01.2011 – účasť na zasadnutí Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre
pôdohospodárstvo a životné prostredie v Bratislave.
07.06.2011 – účasť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie na obhajobách bakalárskych prác študentov študijného programu Stráž
prírody v Tatranskej Javorine.
29.06.2011 - rokovanie členov odbornej komisie pre zonáciu Tatranského národného
parku v Bratislave, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
11.08.2011 – rokovanie členov odbornej komisie pre zonáciu Tatranského národného parku
v Bratislave, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, prezentácia k danej
problematike.
09.09.2011 – rokovania členov odbornej komisie pre zonáciu Tatranského národného parku
v teréne na území Vysokých Tatier.
23. a 24.09.2011 – pracovné stretnutie členov zonačnej komisie Tatranského národného parku,
Bielovodská dolina, Javorová dolina, Široká.
20.10.2011 – rokovanie členov odbornej komisie pre zonáciu Tatranského národného parku
v Bratislave, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, prezentácia návrhu zonácie
Tatranského národného parku vypracovaná pracovníkmi Výskumného ústavu vysokohorskej
biológie Žilinskej univerzity.
12.12.2011 – stretnutie predsednícky Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie p. Márie Sabolovej, pracovníkov Výskumného ústavu vysokohorskej
biológie Žilinskej univerzity, študentov študijného programu Stráž prírody s riaditeľom
Tatranského národného parku p. Pawlom Skawinskim, Poľsko, bilaterálne rokovanie k téme
ochrany prírody v Slovenskej republike
25.01.2012 –
http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2012/tlacove-spravy-januar2012/minister-j-nagy-ochranarske-hladisko-bude-prioritne-nie-vsak-jedine-pri-zonaciitanapu.html
54
16.2.2012 - http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2012/tlacovespravy-februar-2012/skoncilo-prve-stretnutie-zelenej-tripartity-k-zonacii-tanapu.html
http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/zonacia/zonacia-prezencka24.1.2012.pdf
vedecký návrh zonácie Tanapu: prezentácia
http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/vedecky_navrh_zonacie_tanapu_jt.pdf
Pracovný návrh zonácie TANAPU – VÚVB:
http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/vuvb-za2.jpg
Prezentácia k zonácii TANAPu:
http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/zonacia/prezentacia-doc-janiga.pdf
55
8. Zhrnutie vedecko-pedagogickej činnosti
Vedecká činnosť
Publikácie vo vedeckých periodikách
Monografie
Kapitoly v monografiách (významné vydavateľstvá)
Zborníky z konferencií (púbodné štúdie)
Citácie a ohlasy (vylúčené autocitácie)
z toho v časopisoch s IF
Výskumné projekty
z toho hlavný riešiteľ
53 (z toho s IF 28)
2
5
7
349
173
37
19
Pedagogická činnosť
Počet študentov
spolu/ z toho ukončených
ŠVOČ/prvé miesta/ČSSR
Bakalárske štúdium
Magisterské štúdium
Doktorandské štúdium
2/2
13/12
10/10
5/2
Súvislá pedagogická práca na VŠ od roku 1995 doteraz, pričom prednáśková
činnosť v profilových predmetoch na Žilinskej univerzite od roku 2006 doteraz.
56
1
2
3
2. PedagogicM
iinnost'
2.1. Garant
1997
-
2001 Zakladatell a organizfitor Katedry biol6gie Pedagogickej fakulty Zilinskej univerzity
v RuZomberku, autor akreditovandho spisu Biol6gia v odbore Uditel'stvo v5eobecne v zdeldvacich
predmetov na I. a II. stupni
2004 -autor Stridijndho programu 5162 prirody v Stridilnom odbore'4.3.1. Ochrana a vyuZivanie krajiny.
2006 - sfdasnost'- garant uvedendho Bc.Stridijndho programu , doteraz graduovanlfch 118 Studentov
2006 - sridasnost'- garant predmetov Zool6gia- deuterostomia a nov6ho predmetu Biol6gia vysof,ich
pohori
2012 - autor MSc. Programu Str6Z prirody, International University of Kyrgyzstan, Bishkek, akademic(i
rok 20 | 3 /20 | 4 zalatie vjudby
2012 - sridasnost' - garant prfpravy ,joint" Stridijndho programu Alpine Ecology v obore Vieobecn6
ekol6gia, Telemark University Bo, Norway - Vfskumny ristav vysokohorskej biol6gie, lilinska
univerzita
2.2.
Vfuiba
Predn:flSky
199511996 - Biol6gia prirodndho prostredia, Pedagogickf in3titrit Trnavskej
199711998 - Didaktika prirodovedy, Katecheticko-pedagogick6 fakulta ZU,
199811999 - Didaktika prirodovedy, Katecheticko-pedagogick6 fakulta ZU,
Univ., RuZomberok 1/1 LS
RuZomberok ll2 LS
RuZomberok ll2 LS
1999/2000 - Didaktika prirodovedy, Katecheticko-pedagogickS fakulta ZU, RuZomberok ll2 LS
2000/2001- Didaktika prirodovedy, Katolicka univerzita, RuZomberok
ll2 LS
199811999 -Ekol6gia Zivotndho prostredia a environment6lna qichova, KPF RuZomberok lll LS
199912000 -Ekol6gia Zivotndho prostredia a environment6lna qfchova, KPF RuZomberok l/1 LS
200012001- Ekol6gia Zivotndho prostredia a environment6lna qichova, Kat.U. RuZomberok
RuZomberok
RuZomberok
bezstavovce
2000/2001- Digit6lna mikroskopia, Katolicka Univerzita RuZomberok
1999/2000 - Digit6lna mikroskopia, KPF
1999/2000 -V5eobecn6 zool6gia, KPF
1999/2000 - Speci6lna zool6gia *
20001200 I - Speci6lna zoologia, Katolicka UniverzitaRuZomberok
2000 1200 1 -Alometria, Katolicka univer zita RuZomberok
1/1
LS
lll
2/2
ZS
ZS
212 LS
lll
ZS
2II ZS,LS
IIl LS
2000/2001- Morfol6gia, histol6gia a organol6gia Zivodichov, Katolicka univerzita RuZomberok 212 ZS
2000 1200 1 - Digit iina mikroskopia, Katolfcka Unive rzita RuZomberok
UT ZS
200 | I 2002 - D i git iina mikro skop ia, Katol icka Unive rzitaRuZomberok
III ZS
200112002 - Ekol6gia Zivotndho prostredia a environmentfllnaqichova, Kat.U. RuZomberok 1/1 ZS
2001/2002 -Morfol6gia, histol6gia a organol6gia Zivodichov, Katolicka univerzita RuZomberok 212 ZS
200112002 Fylogendza a taxon6mia Zivodichov, Katolicka univerzita RuZomberok
TI2 ZS,LS
2001 12002 -V5eobecn6 ekol6gia, Katolicka univerzita RuZomberok
2IO LS
2001 /2002 - Ekotoxikol6gia, Katolicka univerzita RuZomberok
2IO LS
2001/2002 - Ekol6gia Zivotndho prostredia a environmentdlna vychova, Kat.U. RuZomberok 1/1 LS
2001 12002 - Didaktika prirodovedy, Katolf cka univer zita, RuZomberok
TI2 LS
200 | I 2002 -A I ometri a, Katol f cka univer zita RuZomberok
UI LS
200 I I 2002 -Eko I 6 gi a Liv o(,icho v, Kato I f cka uni ver zita RuZomb erok
2IO LS
2002 I 200 3 -Environmentdlna vychova, Kato I icka univer zita RuZomberok
III LS
2003 I 20 0 4 -Envi ronment6lna vy chova, Kato I i cka univer zita RuZomb erok
TN LS
200412005 -Environment6lna qichova, Katolicka univerzita RuZomberok
IIO
2006/2007 -V5eobecn6 ekol6gia, Zilinskauniverzita
2007 I 2008 - Zo o16 gia deutero st6m ii, Zilinsk| univerzita
2IO LS
213 ZS
2IO ZS
2IO LS
213 ZS
2IO ZS
2IO LS
213 ZS
2IO ZS
3IT LS
414 LS
2IO LS
2007 12008 - Biol6gia vysokf ch pohori, Zilinskduniverzita
2007 12008 -V5eobecnd ekol6gia, Zilinskauniverzita
2008 / 2009 - Zo o16 gia deutero st6m ii, Lilinskd univerzita
2008/ 2009 -B iol6gia vysoklf ch pohori, Zi linsk6 univerzita
200812009 -V5eobecn6 ekol6gia, Zilinsk6 univerzita
2009 /20 l0 Zool6gia deuterost6m iI, Zilinsk|univerzita
-
2009 /2010 *Biol6gia vysokych pohori, Lilinskduniverzita
2009 /2010 -V5eobecn6 a ekosystdmov6 ekol6gi4 Zilinsk|univerzita
201012011 -Prirodnd zdroje- fauna, Zilinska univerzita
201 0 /20 I I -B iol 6gia vysokf ch pohori, Lilinska univerzita
2010 I 20 1 1 -V5eobecn6 a ekosystdmov6 ekol6g ia, Zilinski univerzita
3II LS
20IIl20l2 -Prirodnd zdroje - fauna, Zilinska univerzita
|
414 LS
Biol6gia vysoklf ch pohori, Zilinskduniverzita
20 | | /20 12 -V5eobecn6 a ekosystdmov6 ekol6gia, Zilinskd univerzita
2012/2013 -Prirodnd zdroje - fauna, Zilinska univerzita
2012/2013 -Biol6gia vysokych pohori, Zilinska univerzita
2012/2013 -V5eobecnd a ekosystdmov6 ekol6gia, Lilinskhuniverzita
201
LS
2IO LS
12012-
3IT
LS
414 LS
2IO LS
311 LS
CviCenia a terdnne cviienia
1983/1984 - Uditefskd Stridium, II. rodnik - biol6gia, zool6gia - dasf, Prir.F.-UK Bratislava
313 ZS
1983/1984 -Uditel'sk6 Stridium, Il.rodnik - biol6gia, zool6gia - dasf, Prfr.F.- UK Bratislava
212 LS
1985/1986 - Neuditetskd Stridium, II. rodnik - v5eobecn6 biol6gia, terdnne prdce,
lgiteir
199511996 - Biol6gia pr{rodndho prostredia, Pedagogickli in5titrit Trnavskej Univ., RuZomberokl/l LS
199611997 - Vfchova k ochrane Zivotndho prostredia.Pedag. in5titrit Tmavskej univ.,RuZomberok0/1 LS
1997/1998 - Didaktika prfrodovedy, Katecheticko-pedagogickd fakulta ZU, RuZomberok
LS
1997/1998 -Letn;i vfcvikovf kurzzprfrodovedy - uditefstvo I. stupefi, KPF RuZomberok,
5 dnf
199811999 - Didaktika prirodovedy, Katecheticko-pedagogick6 fakulta ZU, RuZomberok
LS
1998/1999 -Letn! vycvikoqi kttrzzprirodovedy - uditel'stvo I. stupei, KPF RuZomberok,
5 dnf
1999/2000 - Didaktika prirodovedy, Katecheticko-pedagogick6 fakulta ZU, RuZomberok
TI2 LS
1999/2000 -Letn;f vfcvikovf kurzzprirodovedy - uditefstvo I. stupei, KPF RuZomberok,
5 dnf
Prir.F.-UK,
II2
II2
199912000 -Terdnne cvidenia zo zaol6gSe- KPF RuZomberok
199811999 - Ekol6gia Zivotndho prostredia a environment6lna vfchova, KPF RuZomberok
5 dnf
LII
LS
200012001-Terdnne cvidenia zo zool6gie - Katolicka univerzita RuZomberok
5 dnf
200012001-Letnli vjcvikovy ktxzzprirodovedy - uditefstvo I. stupef,, Kat.U. RuZomberok5 dni
1999/2000 - Ekol6gia Zivotndho prostredia a environment6lna vychova, KPF RuZomberok 1/1 LS
2000/2001- Ekol6gia Zivotndho prostredia a environmentdlna qichova, Kat.Univ. RuZomberok
LS
200112002 - Ekol6gia Zivotndho prostredia a environment6lna qichova, Kat.U. RuZomberok l/1 LS
l/l
RuZomberok
lll ZS
RuZomberok
r/l zs
200012001- SpeciSlna zool6gpa,KatolickauniverzitaRuzomberok zll zs
200012001 - Terdne cvidenia zo zool6gSe - Vertebrata - uditel'stvo vSeobecnovzdel|vacich predmetov,
Specializacia biol6gia
5 dni
2000/2001- Digit6lna mikroskopia, Katolicka univerzita RuZomberok
lll zs
2001/2002 - Digit6lna mikroskopia, Katolicka Univerzita RuZomberok
lll zS
2001/2002 - Terdnne cvidenia za zool6gie - Vertebrata - uditel'stvo v5eobecnovzdel6vacich predmetov,
Specializicia biol6gia
5 dni
199912000 - Digit6lna mikroskopia, KPF
20001200r - Digit6lna mikroskopia, Katolicka univerzita
Z00Il1102-Fylogen6za a taxon6mia Zivodichov, Katolicka univerzita
Z0Oy20OZ
- L"t"V vfcvikovf
ll2
RuZomberok
kurzzprirodovedy - uditel'stvo I. stupef,, Kat.U.
RuZomberok,
213 ZS
200712008 -zool6giadeuterost6mii, zilinsk6 univerzita, cvidenia
^.
5.o Ochrana a vyuZfvanie kr.
Z1O:,/200g- Ter6nne cvidenia zo zool6gie,Zilinska univerzita,
2O08l2OOg -Zool6giadeuterost6mii, ZitinsM univerzita, cvidenia
^
200g/2009- Ter6nne cvidenia zo zool6gie,Zilinsk6 univerzita, 5.o Ochrana a vyuZivanie
200gl20lo -zool6giadeuterost6mii, Zitinsu univerzita, cvidenia ^
z00glz1l0- Ter6nne cvidenia za zoollgie,Zilinsk6 univerzita, S.o Ochrana a vyuZivanie
ZOO1/ZO10- V5eobecnd a ekosystdmov6
Alpine Ecolory, iummer. sch ol - 2U a Telemark University, Bo,
.
ZS
5 dni
5 dniZS
213 ZS
kr.
5 dniZS
213 ZS
5 dniZS
3/l LS
.
kr'
ekol6gia,|ilinsk1univerzita
N6rsko 2 tlldne
20LO
414 LS
2010/2011 - Prirodnd zdroli -fauna, Zilinska univerzita
4
dni
2Ol0l2OIl - Ter6nne cvidenia zo zaol6gie, Lilinskauniverzita
016
2}10l20ll - Zhvere(ndprdca,Zilinsk6 univerzita
3/l
LS
2010/ ZOI1 - VSeobecni a ekosystdmov6 ekol6gia, L,ilinskauniverzita
414
LS
201112012- Prirodn6 zdroje - fu*u, Zilinska univerzita
4
dni
Z0lllZ0lZ- Ter6nne cvidinia z.o zool6gie, Lilinsk1univerzita
016
2}lt/2012-Zhverc(nhprhca,Zitinska univerzita
3ll LS
ZOII/2012- Vseobecni a ekosystdmova ekol6gia, Lilinsk'univerzita
414 LS
20l2l2}l3- Prirodnd zdroje - iuunu, Zilinska univerzita
4
dni
univerzita
2012/ZOl3 - Ter6nne cvidinia za zool6gie,Zilinska
0/6
2012/2013 - ZhvereEnhprhca, Lilinsk|univerzita
3ll
2olzlzol3 - V5eobecni a ekosystdmov6 ekol6gia, Zilinsk1univerzita
Semin6re
IggSllggg SeminSr k
Kon5t antina
F il
diplomovej prdci, Katedra zool6gie, 51.5. rodnika Bi-Geogr. Univerzita
ozofa, Nitra
Igggllggg - Seminfr k diplomovej prhci,5t. 4. rodnika, 5pec.biol6gr&, UPJS Ko5ice
Igg9l2000 - Seminir k diplomovej pr6ci, St. 5. rodnika, Spec.biol6gia, UPJS Ko5ice
OI2 ZS
OI2 LS
OI2 ZS, LS
Prednf5ky postgradudlneho -di5tanin6ho Sttfidia
Environment6lna kontamin6cia a toxikol6giaZOLZ Litinsh6 univerzita - Biol6gia vysolcfch pohori
Z}tZ ZilinsUauniverzita - Ochrana prirody v SR a vo svete
2001 Zilinska univerzita
-
2.3. Vedenie Studentov
Vedeck6 vfchova (PhD)
Mgr. Eva Ra5kov6, Ustav ekol6gie lesa SAV' Zvolen, extern6, rok zah6jenia 2000
UVn.. Gabriela llrkl'ovd, Universita veterin6rniho ldkalstvi, Brno, rok zahdjenia, 2002
-
preddasne
ukonden6
universita veterin6miho ldkafstvi, Brno, 2003 -2011
m!. er111 Bal6i,Univerzita Kon5tantina Filozova, Nitra 2008 - preddasne ukondend
trrt-g. Sluuornira Drobdf,ovl,tJniverzita Konstantina Filozofa, Nitra 2008 - 2013
Mgr. Martina
Haaso
Diplomov6 pr6ce (MSc.)
Igg5llggT - prir.F. - spoiuvedenie diplomovej prdce (Palieskov6)
Bratislava
s
Dr. Kocianom, Kat. zool6gie PF-UK,
1987/1989 - Spoluvedenie diplomovej pr6ce (N. Drgofiov6) s Prof. Som56kom Katedra botaniky a
pedol6gie, Prir.F. - UK, Bratislava
l99lll994 - Vedenie diplomovej pr6ce (E. Romanov6), Katedra ZivodlSnej fyziol6gie a etol6gie Prir. F.UK, Bratislava
199411996 - Spoluvedenie diplomovej pr6ce (A.Martinkov6) s Prof. Rajtovou, Katedra antropol6gie a
zool6gie,Prir. F. - IIPJS , Ko5ice
1997/1999 - Vedenie diplomovej pr6ce (L. Kuba5kov6), Katedra zool6gie Univ. Kon5t. Filoz. Nitra
l998l2OOO - Vedenie diplomovej prdce (2. Vi5iovsk6), Katedra zool6gie a ekol6gie, UpJS fo5ice
199812000 - Vedenie diplomovej pr6ce (V. Kinasov6). Ustav ekol6gie Prir. F. UK Bratislava
200212004 - Vedenie diplomovej pr6ce (A. Midkov6), Katedra biol6gie Ped. F. KU RuZomberok
2002/2004 - Vedenie diplomovej pr6ce (A. Sedlirov6), Katedra biol6gie Ped. F. KU RuZomberok
2002/2004 - Vedenie diplomovej pr6ce (K. Homolov6), Katedra biol6gie Ped. F. KU RuZomberok
200212004 - Vedenie diplomovej pr6ce (M. Novotn6), Katedra biol6gie Ped. F. KU RuZomberok
200212004 - Vedenie diplomovej pr6ce (K. Mlichovd), Katedra biol6gie Ped. F. KU RuZomberok
2011/2012 - Vedenie diplomovej pr6ce (S. Popel6iov6) Fakulta environmentalistity, TU Zvolen
Bakakirske prrice
200812009
-
vedenie prrlc (Bc)
- Mahrit Ondrej
- VUVB ZU
- Pog6nyovS Petra - VUVB ZU
- Kri5ovskf Peter - VUVB ZV
200912010
20t012011
201U20t2
20t212013
201312014
- Karkoszkov6 Veronika - VUVB ZU
- Mitrengov6 Sandra - VUVB ZU
- B6tora Viktor - VUVB ZV
- Svecov6 TerezaMgr. - VUVB ZV
-Adamov6 M6ria- VUVB ZU
- Ga5peranov 6 Jana- VUVB ZV
-Stefancov6 Dominika- VUVB ZV
-Haviarovd Paula - VUVB ZV
-Paudin Anton - VUVB 2U
-Val65kov6 Miroslava- VUVB ZU
Studentsk6 vedeck6 prrlce (vedenie)
1986 Vedenie pr6ce SVOi (Palieskov6), Katedra syst. a ekol. zool6gie Prfr. UK, ce.lo5t6tne kolo
miesto iSSR
1987/1988 - Prir.F. - Sekcia aplikovand biol6gia, vedenie SVOC (Bobal'ov6, Durdov6), prv6 miesto
fakultnd kolo. tretie miesto celo5tdtne kolo - CSSR
1987/1988 - Vedenie SOi - biol6gia (R. Chr6st), L miesto obvodnd kolo. Bratislava
198911990: - Vedenie SOi - biol6gia (I. Dubikov6), obvodnd kolo, gymn6zium Vazovova, Bratislava
(Cykly hniezdenia a teritorialita v kol6ni6ch mestsk;ich holubov v Bratislave).
Potvrdenie rektorky Zilinst<ej univerzity o pedagogickej Cinnosti
Potwdzujem spr6vnost' uvedenlich fdajov srivisiacich s pOsobenim na Zilinskej univerzite v Liline
30.9.20t3
Dr.h.c. Prof. Ing. Tatiana
Rektorka ZV v LiIine
iorej ovl",PhD. ", ,.iili;ili.;
l't\
v '
..1'
''
/ c-'j
;:-"
1o!':"' "r,t
:;'--
I
\
t,,t
Fl,ilr,ir,i,ii lri'i
\;t:'
'i;t'''o
t,
a:'
',i
.f
-T
Download

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác s