ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY
okres Praha-východ
Metodika DUM: Klíč k určování kmenů živočichů ČR
Materiál je vhodné použít u žáků 6.ročníku, kteří již mají probrány základní znaky žahavců,
ploštěnců, hlístů, měkkýšů, kroužkovců a členovců. V materiálu se objeví i pojem strunatci, kteří
žáci zřejmě nebudou znát. Učitel jim může říci, že u nás z této skupiny žijí pouze obratlovci. Ty žáci
znají již z prvního stupně ZŠ.
Materiál představuje prezentaci v PowerPointu, která obsahuje klíč k určování kmenů
mnohobuněčných živočichů ČR (mimo vnitřní parazity). Jedná se o zjednodušenou verzi
originálního klíče z publikace Buchar et al. (1995). Každý snímek odpovídá jedné položce se dvěma
alternativami. U některých položek jsou pro názornost uvedeny i obrázky živočichů. Klíč umožňuje
zařadit živočichy pouze do kmene.
Prezentace v PowerPointu poslouží k seznámení s klíčem. Žáci v lavicích pak mohou
procvičovat určování živočichů (nativních, konzervovaných nebo zobrazených) pomocí vytištěných
klíčů (viz příloha této metodiky). Tyto klíče však neobsahují pomocné obrázky. Pokud při určování
potřebují žáci pomoci, může učitel výhodně využít prezentaci v PowerPointu.
Zdroje
Knihy
BUCHAR, Jan et al. Klíč k určování bezobratlých. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995, 283 s. ISBN 80-8582781-6.
Fotografie
nezmar zelený, http://nathistoc.bio.uci.edu/Cnidaria/DSC_1447b.jpg
nezmar hnědý, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Hydra_oligactis.jpg
medúzka sladkovodní, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/76487.jpg
karas obecný http://www.mrk.cz/Data/Pics/2009/218751.jpg
čolek obecný, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/37329.jpg
ropucha obecná, http://www.naturfoto.cz/fotografie/sevcik/ropucha-obecna--bufo-bufo.jpg
slepýš křehký, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/10671.jpg
drozd zpěvný http://www.luontoportti.com/suomi/images/6847.jpg
rejsec vodní, http://www.hlasek.com/foto/neomys_fodiens_ag7093.jpg
kostra ještěrky,
http://82.114.195.35:90/Vyuka/Ka%C4%8D%C3%ADrkov%C3%A1%20Jarmila/2.ro%C4%8Dn%C3%
ADk/09%20Strunatci/4%20Plazi/kostra%20je%C5%A1t%C4%9Brky.JPG
rak, blešivec, buchanka, klíště, stonožka, šídlo, střevlík, mravenec,
http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli/
larva mouchy domácí, http://media.web.britannica.com/eb-media/99/107799-004-6EC27EC8.jpg
nitěnka obecná, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/10870.jpg
larva pakomára kouřového, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/12921.jpg
chobotnatka rybí, http://www.vuvb.uniza.sk/Zoology/zoo_web/annel/piscicola.jpg
žížala obecná, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/169.jpg
larva mouchy domácí, http://media.web.britannica.com/eb-media/99/107799-004-6EC27EC8.jpg
larva pestřenky, http://www.ireceptar.cz/res/data/137/016581.jpg
larva pakomára kouřového, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/12921.jpg
nitěnka obecná, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/10870.jpg
chobotnatka rybí, http://www.vuvb.uniza.sk/Zoology/zoo_web/annel/piscicola.jpg
žížala obecná, http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/zizala-obecna-77003.jpg
ploštěnka potoční, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/108219.jpg
ploštěnka mléčná,
http://www.infovek.sk/predmety/biologia/metodicke/ploskavce/obrazky/Dendrocoelum_lacteum
.jpg
strunovec vodní, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/42248.jpg
strunovec vodní, http://www.biolib.cz/IMG/GAL/167102.jpg
vířník pijavenka, http://www.tvcc.edu/depts/Biology/HotPot/Images/Biol%201407/rotifer.jpg
vířník Lecane, http://carolguze.com/images/animals/rotifer.jpg
vířník Polyarthra (mečovka), http://www.biolib.cz/IMG/GAL/18036.jpg
břichobrvka, http://204.193.113.203/ssImages/1767/gastrotrichs.jpg
břichobrvka, http://nml.uib.no/virtue/img/2005/images/033F%20Gastrotricha%20002.jpg
Zjednodušený klíč k určování kmenů mnohobuněčných živočichů ČR
(mimo vnitřní parazity)
1a
Tělo živočicha paprsčitě souměrné, tj. jeho části jsou rozmístěny v kruhu kolem
hlavní osy souměrnosti, která probíhá středem těla, středem láčky
a středem ústního otvoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . žahavci
b
Tělo není paprsčitě souměrné, ale většinou dvoustranně souměrné nebo částečně
nesouměrné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2a
Tělo s vnitřní chrupavčitou nebo kostěnou lebkou a páteří . . . . . . . . . . . . . . strunatci
b
Tělo bez vnitřní chrupavčité nebo kostěné kostry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3a
Živočich se pohybuje pomocí párovitých končetin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
b
Živočich se pohybuje jiným způsobem nebo se v dospělosti nepohybuje
vůbec, nebo vytváří dlouhodobě nepohyblivá stadia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4a
Párové končetiny jsou článkované . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . členovci
b
Párové končetiny nejsou článkované . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5a
Živočich má jenom čtyři páry končetin, jeho velikost zpravidla nepřesahuje 1 mm . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . želvušky
b
Živočich má více než čtyři páry končetin, jeho tělo však svou hmotností na těchto
končetinách nespočívá, protože vyrůstají po stranách článků . . . . . . . . . . kroužkovci
6a
Živočich se nepohybuje (nebo jen omezeným způsobem, např. vyplouvání kukel
komárů k hladině, přemísťování kousacích kukel chrostíků a některých dalších
skupin hmyzu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
b
Živočich se pohybuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7a
Vnější paraziti ryb, jejichž původně párovité končetiny jsou přizpůsobeny
pohroužení (vnoření) do pokožky hostitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . členovci
b
Volně žijící klidová stadia členovců, např. kukly hmyzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . členovci
8a
Živočich se pohybuje pomocí nohy, která se nachází na břišní straně těla, ve většině
případů je jeho noha v klidu ukryta (jako celé tělo) ve vápenité schránce – buď
nepárové ulitě nebo v párových lasturách, v některých případech chybí . . . . měkkýši
b
Živočich nemá žádnou nohu na břišní straně těla ani vápenitou schránku. Jeho tělo
je zpravidla protáhlé, červovitého vzhledu, pohybuje se vířením brv nebo stahy
kožně svalového vaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
9a
Tělo zřetelně a rovnoměrně článkováno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
b
Tělo není rovnoměrně článkováno, nanejvýš jsou článkovány jeho části . . . . . . . . . 11
10 a
Počet viditelných článků zpravidla mnohem menší než patnáct . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . členovci – beznohé larvy některých skupin hmyzu
b Počet viditelných článků zpravidla mnohem vyšší než patnáct . . . . . . . . . . kroužkovci
11 a
Živočicha dobře vidíme pouhým okem (je delší než 3 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
b Živočich mikroskopických rozměrů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
12 a
Tělo živočicha je ploché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ploštěnci
b Tělo živočicha na příčném řezu kruhovité, tenké (okolo 1 mm) a velice dlouhé (až
přes půl metru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strunovci a někteří hlísti
13 a
Tělo zpravidla rozčleněno na hlavu, trup a nohu. Na hlavě je vířivé ústrojí, trup bývá
opatřen krunýřem, noha může být druhotně rozčlánkovaná nebo může zcela chybět.
Hlava i noha mohou být zatažitelné do trupového oddílu ...vířníci
b
Tělo jinak uspořádáno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
14 a
Tělo na břišní straně obrveno, na hřbetní straně je kutikula zpravidla rozčleněna
v šupinky vybíhající v ostny. Zadní konec těla je obvykle vidlicovitě rozeklán . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . břichobrvky
b Pokud je tělo kryto vířivým epitelem, není jeho zadní konec vidlicovitě rozeklán.
Často vířivý epitel schází a tělo je kryto mohutnou kutikulou . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
15 a
Tělo celé nebo z větší části obrveno, obyčejně je výrazně zploštělé . . . . . . . ploštěnci
b
Neobrvené tělo kryté silnou kutikulou, na průřezu zpravidla kruhovité, celkový tvar
většinou vláknitý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hlísti
Download

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY