ZMLUVA O DIELO
Uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
1. Zmluvné strany
1./ Objednávateľ:
štatutárna zástupca:
IČO:
DIČ:
2./ Zhotoviteľ:
v zložení:
v zastúpení:
kontakt:
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavovo námestie 7
026 01 Dolný Kubín
PaedDr. Mária Jagnešáková , riaditeľka múzea
36145106
2021437913
Hudobná skupina SaMo
Ján Moľa
Igor Slamka
Ján Moľa
Aleja Slobody 1885/36
026 01 Dolný Kubín
00421 903 507 315
[email protected]
2. Predmet zmluvy
Hudobná skupina SaMo sa zaväzuje vystúpiť dňa 08.07.2012 v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod.
(byť prítomný na mieste konania najneskôr o 12:00 hod.) v dĺžke trvania vystúpenia 2 hod. na akcii pre
spoločnosť Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín v mieste konania OLŽ Oravská Lesná.
3. Zmluvná cena
Usporiadateľ sa zaväzuje za umelecký výkon, ktorý je predmetom tejto zmluvy , uhradiť hudobnej
skupine SaMo honorár vo výške netto 250 EUR v hotovosti ( slovom dvestopäťdesiat EUR) do rúk pána
Jána Moľu alebo jeho zástupcu, najneskôr 10 dní po vystúpení. Zhotoviteľ je povinný si z tejto zmluvy
o vykonanie diela priznať daň v ročnom zúčtovaní dane.
4. Iné podmienky
V prípade nepriaznivého počasia , pokiaľ bolo vystúpenie plánované do prírodného prostredia, je
usporiadateľ povinný zabezpečiť náhradné kryté priestory. V prípade neuskutočnenia predmetu zmluvy
vinou niektorej zo zmluvných strán, je táto povinná zaplatiť poškodenej strane penále vo výške zjednanej
odmeny za vystúpenie a to do 14 dní od zrušenia vystúpenia. Toto sa nevzťahuje na prípady Force
Majeure, dopravnú nehodu, nemoc alebo úmrtie účinkujúceho. Dôvody odstúpenia však musia byť
oznámené druhej strane ihneď ako sa o dôvode dozvie. Nedostatočný počet predaných vstupeniek nie je
dôvodom zrušenia zmluvy.
5. Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vykonané písomne a potvrdené oboma zmluvnými
stranami. Zmluva sa vystavuje v dvoch origináloch a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom paré.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť deň po dni zverejnenia
na webovej stránke objednávateľa .
V Dolnom Kubíne dňa 29.6.2012
......................................
Zhotoviteľ
.........................................
Objednávateľ
ZMLUVA O DIELO
Uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
1. Zmluvné strany
1./ Objednávateľ:
štatutárna zástupca:
IČO:
DIČ:
2./ Zhotoviteľ:
v zložení:
v zastúpení:
kontakt:
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavovo námestie 7
026 01 Dolný Kubín
PaedDr. Mária Jagnešáková , riaditeľka múzea
36145106
2021437913
Hudobná skupina SaMo
Ján Moľa
Igor Slamka
Ján Moľa
Aleja Slobody 1885/36
026 01 Dolný Kubín
00421 903 507 315
[email protected]
2. Predmet zmluvy
Hudobná skupina SaMo sa zaväzuje vystúpiť dňa 08.07.2012 v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod.
(byť prítomný na mieste konania najneskôr o 12:00 hod.) v dĺžke trvania vystúpenia 2 hod. na akcii pre
spoločnosť Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín v mieste konania OLŽ Oravská Lesná.
3. Zmluvná cena
Usporiadateľ sa zaväzuje za umelecký výkon, ktorý je predmetom tejto zmluvy , uhradiť hudobnej
skupine SaMo honorár vo výške netto 250 EUR v hotovosti ( slovom dvestopäťdesiat EUR) do rúk pána
Jána Moľu alebo jeho zástupcu, najneskôr 10 dní po vystúpení. Zhotoviteľ je povinný si z tejto zmluvy
o vykonanie diela priznať daň v ročnom zúčtovaní dane.
4. Iné podmienky
V prípade nepriaznivého počasia , pokiaľ bolo vystúpenie plánované do prírodného prostredia, je
usporiadateľ povinný zabezpečiť náhradné kryté priestory. V prípade neuskutočnenia predmetu zmluvy
vinou niektorej zo zmluvných strán, je táto povinná zaplatiť poškodenej strane penále vo výške zjednanej
odmeny za vystúpenie a to do 14 dní od zrušenia vystúpenia. Toto sa nevzťahuje na prípady Force
Majeure, dopravnú nehodu, nemoc alebo úmrtie účinkujúceho. Dôvody odstúpenia však musia byť
oznámené druhej strane ihneď ako sa o dôvode dozvie. Nedostatočný počet predaných vstupeniek nie je
dôvodom zrušenia zmluvy.
5. Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vykonané písomne a potvrdené oboma zmluvnými
stranami. Zmluva sa vystavuje v dvoch origináloch a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom paré.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť deň po dni zverejnenia
na webovej stránke objednávateľa .
V Dolnom Kubíne dňa 29.6.2012
......................................
Zhotoviteľ
.........................................
Objednávateľ
ZMLUVA O DIELO
Uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
1. Zmluvné strany
1./ Objednávateľ:
štatutárna zástupca:
IČO:
DIČ:
2./ Zhotoviteľ:
v zložení:
v zastúpení:
kontakt:
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavovo námestie 7
026 01 Dolný Kubín
PaedDr. Mária Jagnešáková , riaditeľka múzea
36145106
2021437913
Hudobná skupina SaMo
Ján Moľa
Igor Slamka
Ján Moľa
Aleja Slobody 1885/36
026 01 Dolný Kubín
00421 903 507 315
[email protected]
2. Predmet zmluvy
Hudobná skupina SaMo sa zaväzuje vystúpiť dňa 08.07.2012 v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod.
(byť prítomný na mieste konania najneskôr o 12:00 hod.) v dĺžke trvania vystúpenia 2 hod. na akcii pre
spoločnosť Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín v mieste konania OLŽ Oravská Lesná.
3. Zmluvná cena
Usporiadateľ sa zaväzuje za umelecký výkon, ktorý je predmetom tejto zmluvy , uhradiť hudobnej
skupine SaMo honorár vo výške netto 250 EUR v hotovosti ( slovom dvestopäťdesiat EUR) do rúk pána
Jána Moľu alebo jeho zástupcu, najneskôr 10 dní po vystúpení. Zhotoviteľ je povinný si z tejto zmluvy
o vykonanie diela priznať daň v ročnom zúčtovaní dane.
4. Iné podmienky
V prípade nepriaznivého počasia , pokiaľ bolo vystúpenie plánované do prírodného prostredia, je
usporiadateľ povinný zabezpečiť náhradné kryté priestory. V prípade neuskutočnenia predmetu zmluvy
vinou niektorej zo zmluvných strán, je táto povinná zaplatiť poškodenej strane penále vo výške zjednanej
odmeny za vystúpenie a to do 14 dní od zrušenia vystúpenia. Toto sa nevzťahuje na prípady Force
Majeure, dopravnú nehodu, nemoc alebo úmrtie účinkujúceho. Dôvody odstúpenia však musia byť
oznámené druhej strane ihneď ako sa o dôvode dozvie. Nedostatočný počet predaných vstupeniek nie je
dôvodom zrušenia zmluvy.
5. Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vykonané písomne a potvrdené oboma zmluvnými
stranami. Zmluva sa vystavuje v dvoch origináloch a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom paré.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť deň po dni zverejnenia
na webovej stránke objednávateľa .
V Dolnom Kubíne dňa 29.6.2012
......................................
Zhotoviteľ
.........................................
Objednávateľ
Download

ZMLUVA O DIELO - Oravské múzeum