Pracovný poriadok
v cvičnej kuchynke
1. Pred začiatkom praktického cvičenia si treba umyť ruky.
2. Obliecť si pracovný odev (zásteru).
3. Jednotlivé skupinky predložia na skontrolovanie veci
potrebné na prípravu pokrmov.
4. Elektrické a plynové spotrebiče otvára a zatvára vyučujúca.
5. Pracujeme sústredene a ticho.
6. Na pracovnom mieste udržujeme poriadok a čistotu.
7. Znečistenú dlážku treba hneď utrieť.
8. Pracovať tak, aby sme neporanili seba ani spolužiakov.
9. Prípadné poranenie hneď nahlásiť vyučujúcej.
10.Treba dodržiavať zásadu: potravinami neplytváme.
11.Úmyselne poškodené veci nahradí ten, kto škodu zapríčinil.
12.Cvičnú kuchynku možno opustiť po predchádzajúcej
dôkladnej kontrole spotrebičov (vypnuté sporáky, voda, ...)
a poriadku v kuchynke.
Download

Cvičná kuchynka