2014 - 2015 AKADEMİK YILI YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK
ÖĞRENCİ BAŞVURU SONUÇLARI
Kayıt Hakkı Kazanan 3. Yedek Aday Listesi
TIP FAKÜLTESİ
Tıp
Başvuru
No
2859
2085
1864
Ad
Soyad
SARA
SABİT
PEDRAM
ALSULİMAN
AYDIN
HERAVY
Ülke
Suriye
Bulgaristan
İran
Sonuç
Asil
Asil
Asil
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matemetik
Başvuru
No
2561
Ad
Soyad
HAN
KALANDAROW
Ülke
Sonuç
Türkmenistan
Asil
Ülke
Sonuç
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Başvuru
No
2499
Ad
Soyad
WAEL
AL-SADOON
Irak
Asil
RAMİZOV
Azerbaycan
Asil
LANAJJAR
ALHALABIEA
JAMOUS
AL HABBAL
Suriye
Suriye
Suriye
Suriye
Asil
Asil
Asil
Asil
HASAN
Suriye
AJAM
KSIBI
Suriye
Suriye
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
1562
BAKHTİYAR
İnşaat Mühendisliği
2217
2357
2379
2420
MAHMMAD
SONDOS
MUAAZ
DİANA
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
2049
ALAN
Makine Mühendisliği
2307
2228
AHMAD
MUSAB
Asil
Asil
2014 - 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Yurt Dışından Kabul Edilecek 3. Yedek Öğrenci
Başvuru Tarihleri
3. Yedek Adayların Kayıtları
Türkçe (TÖMER) Dil Sınavı
: 16 - 17 Ekim 2014
: 17 Ekim 2014 (17:30)
2014 - 2015 Academic Year International Students Application Dates
Registration of the Second Substitutes
: 16 - 17 October 2014
Examination of Turkish Language (TÖMER)
: 17 October 2014 (17:30)
Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
Documents required for registration:
(1) Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
a) Lise diplomasının veya geçici
mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış
Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
b) Lise diplomasının, TC Milli Eğitim
Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da
Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik
Belgesinin aslı,
(1) Documents required for registration:
a) The official high school diploma or
document of graduation and its translated version
in Turkish approved by notary or Turkish
External Representatives,
b) The official high school diploma, the
official document of equivalency obtained from
Director of National Education as branches of
Turkish Ministry of Education or Turkish
External Representatives,
c) Official transcript indicating the
courses the candidate took during high school as
well as marks and general mark average
approved by the head of the high school and its
translated version in Turkish approved by notary
or Turkish external representatives,
ç) Approved copy of the document
indicating that the candidate has obtained at least
the minimum score from the list of exams
provided in Appendix according to the kind of
program he has applied by Turkish External
Representatives or notary,
d) The translated copy of the pages of the
passport with student visa indicating identity
information and validity approved by notary or
Turkish External Representatives,
e) Copy of international document of
foreign language proficiency and Turkish
language proficiency approved by notary or
Turkish External Representatives if present,
f) Eight photographs with dimensions of
4,5x6,0 cm (taken within the last six months,
from the front, can identify the candidate easily),
c) Adayın lisede aldığı dersleri, notlarını
ve genel not ortalamasını gösterir, lise müdürlüğü
tarafından onaylanmış resmi not belgesi
(transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da
Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
ç) Adayın başvurduğu program türüne
göre Ek’ de sunulan sınavlardan belirtilen asgari
puanları gösterir sınav sonuç belgesinin Türk dış
temsilcilikleri veya noter tarafından onaylı
örneği,
d) Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik
bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren
sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da
Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
e) Varsa, uluslararası geçerliliği olan
Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlilik
Belgesinin
noter
ya
da
Türk
Dış
Temsilciliklerinden onaylı örneği,
f) Sekiz adet 4,5x6,0 cm ebadında
fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı
kolaylıkla
tanıtabilecek
şekilde
çekilmiş
olmalıdır),
g) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya
yatırıldığını gösteren banka dekontu,
ğ) İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden
itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci
bürosuna teslim edilmesi şarttır),
h) İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı,
(2) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif
edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların
kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri
iptal edilir, Üniversiteyle ilişiği kesilir.
g) Receipt from the bank indicating that
the tuition fee has been paid,
ğ) Residence certificate (Must be handed
to the departmental student office within 6
months after registration),
h) Signed declaration of assurance of
sustenance
(2) The processes of candidates who submit
fake, forged, incomplete or false documents
during application, placement and registration are
cancelled even if their registration have been
completed and they are expelled from the
University.
Download

2014 - 2015 AKADEMİK YILI YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK