.21752/'g1hù7h5h&h&ø+$=/$5
/ Controllers & Transmitters
2PQL&RQ
0XOWL3DUDPHWUHgOoP9H.RQWURO&LKD]Õ
0XOWL3DUDPHWHU0HDVXUHPHQW$QG&RQWURO'HYLFH
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
18
0XOWLSDUDPHWUH|OoPYHNRQWUROFLKD]Õ
3+ 5HGR[ P9 øOHWNHQOLN P6B
SUJ 7'6 SSWBSUJ 6HUEHVW .ORU SSP 7RSODP .ORU.ORU 'LRNVLW 2]RQ+LGURMHQ 3HURNVLW YH 3DUDVHWLN
$VLWSSWBSUJd|]QPú2NVLMHQ%D÷OÕ.ORUSSWB
SUJYH1HP6ÕFDNOÕNUKBž&57'Bž&
17&YE|OoPYHNRQWUROFLKD]ÕGÕU
±9$&YH9'&EHVOHPHND\QD÷ÕLOHoDOÕúDELOPH
ELW 5,6& PLNUR GHQHWOH\LFL JHUoHN ]DPDQ VDDWL JHUL\H G|QN
ND\ÕWKDIÕ]DVÕVHYL\HOLúLIUHNRUXPD
WLS NDOLEUDV\RQ VHoHQH÷L YH RWRPDWLN VÕYÕ WDQÕPD VÕFDNOÕN
kompanzasyonu
7XWXODQORJODUÕQKHPOLVWHKHPGHJUD¿NRODUDNJ|VWHULOPHVL
.XOODQÕPNÕODYX]XLKWL\DFÕQÕD]DOWDQPHQVLVWHPL
øQJLOL]FH7UNoHGLOVHoHQH÷L
*UD¿N /&' HNUDQ D\DUODQDELOLU ÕúÕN NRQWUDVW YH VHV PHPEUDQ
WXúWDNÕPÕ
6ÕYÕVHYL\HDNÕúDOJÕOD\ÕFÕVD\ÕFÕYHKDULFLDODUPJLULúOHUL3URJUDPODQDELOLU U|OH oÕNÕúODUÕ 'úUPH<NVHOWPH 3,' 'úUPH 3,'
<NVHOWPH6D\ÕFÕ=DPDQOD\ÕFÕ$ODUP3URJUDPODQDELOLUDQDORJ
oÕNÕúODU'R÷UXVDOdÕNÕú'úUPH<NVHOWPH3,''úUPH3,'
<NVHOWPH6ÕQÕU$QDKWDUÕ'DUEH*HQLúOLN
3URJUDPODQDELOLU VD\ÕFÕ JLULúL /W PYH DGHW VD\DELOLU \D]ÕFÕ
LQIRSDQHOYH2PQL&RQ9LVLRED÷ODQWÕVÕ
56(WKHUQHW02'%865780DVWHU02'%865786ODYH
02'%867&36ODYHSURWRNROOHULGHVWHNOL
0XOWL3DUDPHWHUPHDVXUHPHQWDQGFRQWUROGHYLFH
3+5HGR[P9&RQGXFWLYLW\P6BSUJ7'6SSWBSUJ)UHH&KORULQH
SSP7RWDO&KORULQH&KORULQH'LR[LGH2]RQH+\GURJHQ3HUR[LGHDQG3DUDFHWLF$VLGSSWBSUJ'LVVROYHG 2[LJHQ &RPELQHG &KORULQH SSWBSUJ +XPXGLW\ DQG 7HPSHUDWXUH UKBž& 57' Bž&17&HWFPHDVXUHDQGFRQWUROGHYLFH
9$&DQG9'&SRZHUVXSSOLHVELW5,6&PLFURFRQWUROOHUUHDOWLPHFORFNUHWURDFWLYHUHFRUGPHPRU\
OHYHOVSDVVZRUGSURWHFWLRQ
GLIIHUHQWFDOLEUDWLRQPHWKRGVDXWREXIIHUUHFRJQLWLRQWHPSHUDWXUHFRPSHQVDWLRQ
9LHZORJVOLVWRUJUDSKLFFKDUW
1HZPHQXV\VWHPWKDWUHGXFHWKHXVHUJXLGHUHTXLUHPHQW
(QJOLVK7XUNLVKODQJXDJHRSWLRQV
*UDSKLF/&'GLVSOD\DGMXVWDEOHEDFNOLJKWFRQWUDVWDQGEX]]HUPHPEUDQHNH\SDG/LTXLGOHYHOÀRZVZLWFKFRXQWHU
DQG H[WHUQDO DODUP LQSXWV 3URJUDPPDEOH UHOD\ RXWSXWV 5HGXFH %RRVW 3,' 5HGXFH 3,' %RRVW &RXQWHU 7LPHU
$ODUP3URJUDPPDEOHDQDORJRXWSXWV/LQHDU2XWSXW5HGXFH%RRVW3,'5HGXFH3,'%RRVW/LPLW6ZLWFK3XOVH
:LGWK
3URJUDPPDEOHFRXQWHULQSXW/WPDQGSFVFRXQWVSULQWHULQIRSDQHODQG2PQL&RQ9LVLRFRQQHFWLRQV
6XSSRUWV56(WKHUQHW02'%865780DVWHU02'%865786ODYH02'%867&36ODYHSURWRFROHV
ZZZHQHOVDFRP
Tek Kanal OmniCongOoP9H.RQWURO&LKD]ODUÕ
/ Single Channel OmniCon Measurement And Control Devices
Stok Kodu
Model
$oÕNODPD
)L\DWÕ¼
Stock Code
Model
Explanation
Price
112 111 11
OmniCon PH
S+gOoPYH.RQWURO&LKD]Õ
112 112 11
OmniCon ORP
253gOoPYH.RQWURO&LKD]Õ
112 113 11
OmniCon CON
øOHWNHQOLNgOoP9H.RQWURO&LKD]Õ
112 114 11
OmniCon GP
P$6HQV|UOHULoLQgOoP9H.RQWURO&LKD]Õ
555
/ pH Measurement And Control Device
/ ORP Measurement And Control Device
/ Conductivity Measurement And Control Device
/ Measurement And Control Device for 4-20 mA Sensors
555
570
615
øNL.DQDOOmniCongOoP9H.RQWURO&LKD]ODUÕ
/ Dual Channel OmniCon Measurement And Control Devices
Stok Kodu
Model
$oÕNODPD
)L\DWÕ¼
Stock Code
Model
Explanation
Price
3K253.RQWURO&LKD]Õ
112 221 11
OmniCon PH-ORP
112 222 11
OmniCon PH-CON
112 223 11
OmniCon3+±)&/
3K6HUEHVW.ORU.RQWURO&LKD]Õ
112 224 11
OmniCon PH-GP
3K*HQHO$PDoOÕ.RQWURO&LKD]Õ
112 225 11
OmniCon 2GP
.DQDO*HQHO$PDoOÕ.RQWURO&LKD]Õ
/ pH & ORP Measurement And Control Device
3KøOHWNHQOLN.RQWURO&LKD]Õ
/ pH & Conductivity Measurement And Control Device
/ pH & Free CL Measurement And Control Device
/ pH & General Purpose Measurement And Control Device
/ 2 Channel General Purpose Measurement And Control Device
950
970
950
980
Multi Kanal OmniCongOoP9H.RQWURO&LKD]ODUÕ
/ Multi Channel OmniCon Measurement And Control Devices
Stok Kodu
Model
$oÕNODPD
)L\DWÕ¼
Stock Code
Model
Explanation
Price
112 232 11
OmniCon PH-ORP-CON
3+5HGR[øOHWNHQOLN.RQWURO&LKD]Õ
112 231 11
OmniCon PH-ORP-FCL
3+5HGR[6HUEHVW.ORU.RQWURO&LKD]Õ
112 233 11
OmniCon PH-ORP-GP
3+5HGR[*HQHO$PDoOÕ.RQWURO&LKD]Õ
112 234 11
OmniCon PH- CON-GP
3+øOHWNHQOLN*HQHO$PDoOÕ.RQWURO&LKD]Õ
112 241 11
OmniCon(;3(57
3+øOHWNHQOLN)&/7&/&&/.RQWURO&LKD]Õ
/ pH & ORP & Conductivity Measurement And Control Device
/ pH & ORP & Free CL Measurement And Control Device
/ pH & ORP & General Purpose Measurement And Control Device
/ pH & Conductivity & General Purpose Measurement And Control Device
/ pH & Conductivity & FCL & TCL & CCL Measurement And Control Device
FCL: Serbest Klor )UHH&KORULQH
TCL: Toplam Klor 7RWDO&KORULQH
&&/%D÷OÕ.ORU&RPELQHG&KORULQH
ZZZHQHOVDFRP
19
3RRO6DYHU7(75$
S+253gOoP9H.RQWURO&LKD]Õ
S+2530HDVXUHPHQW$QG&RQWURO'HYLFH
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
'LMLWDO S+ ± YH 253 ± P9 |OoP YH NRQWURO
FLKD]ÕGÕU
7DPSRQ VÕYÕODU NXOODQDUDN D\DU oXEX÷X WRUQDYLGD JHUHNWLUPHGHQ
tamamen dijital ayarlama ve otomatik kalibrasyon
2UDQVDONRQWURO|]HOOL÷LVD\HVLQGHKHUDEDWWDNL\]PHKDYX]XLoLQ
ideal çözüm
$úÕQGÕUÕFÕ NLP\DVDOODUD NDUúÕ \NVHN GD\DQÕNOÕOÕN VD÷OD\DQ ,3
plastik gövde
øNLDGHWVÕYÕVHYL\HNRQWUROJLULúL
.XOODQÕFÕúLIUHVL
'LJLWDOS+±DQG253±P9PHDVXUHPHQW
DQGFRQWUROGHYLFH
&RPSOHWHO\ GLJLWDO DGMXVWPHQW DQG DXWRPDWLF FDOLEUDWLRQ E\ XVLQJ
EXIIHUVROXWLRQVWKXVHOLPLQDWHVWKHQHHGVWRXVHVFUHZGULYHURUDQ\
RWKHUWRROV
,W LV DQ LGHDO VROXWLRQ IRU HYHU\ VL]H RI VZLPPLQJ SRROV ZLWK
SURSRUWLRQDOFRQWURO
,3 SODVWLF FRYHU HQFORVXUH JXDUDQWHH GXUDEOH DJDLQVW WR XVHG
FRUURVLYHFKHPLFDOV
7ZROLTXLGOHYHOLQSXW
8VHUSDVVZRUG
Stok Kodu
Model
$oÕNODPD
)L\DWÕ¼
Stock Code
Model
Explanation
Price
111 101 11
20
322/6$9(57(75$ S+253gOoP9H.RQWURO&LKD]Õ
pH & ORP Measurement And Control Device
ZZZHQHOVDFRP
430
$TXD0HWHU
7HN.DQDOgOoP9H.RQWURO&LKD]Õ
2QH&KDQQHO0HDVXUHPHQW$QG&RQWURO'HYLFH
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
'LMLWDO S+ ± 253 ± P9 LOHWNHQOLN ±
P6|OoPYHNRQWUROFLKD]ÕGÕU
7DPSRQVÕYÕODUNXOODQDUDND\DUoXEX÷XWRUQDYLGDJHUHNWLUPHGHQ
tamamen dijital ayarlama ve otomatik kalibrasyon
2UDQVDONRQWURO
$úÕQGÕUÕFÕ NLP\DVDOODUD NDUúÕ \NVHN GD\DQÕNOÕOÕN VD÷OD\DQ ,3
plastik gövde
$QDORJNRQWUROoÕNÕúODUÕP$P$P$99
9
.RQWURO\|QVHoLPOHULNXOODQÕFÕúLIUHVLÕúÕNOÕ/&'HNUDQ
S+ YH LOHWNHQOLN FLKD]ODUÕQGD |OoPOHUGH RWRPDWLN VÕFDNOÕN
kompanzasyonu
3URJUDPODQDELOLUDODUPoÕNÕúÕ
'LJLWDOS+±253±P9FRQGXFWLYLW\
P6PHDVXUHPHQWDQGFRQWUROGHYLFH
&RPSOHWHO\ GLJLWDO DGMXVWPHQW DQG DXWRPDWLF FDOLEUDWLRQ E\ XVLQJ
EXIIHUVROXWLRQVWKXVHOLPLQDWHVWKHQHHGVWRXVHVFUHZGULYHURUDQ\
RWKHUWRROV
3URSRUWLRQDOFRQWURO
,3 SODVWLF FRYHU HQFORVXUH JXDUDQWHH GXUDEOH DJDLQVW WR XVHG
FRUURVLYHFKHPLFDOV
$QDORJFRQWURORXWSXWVP$P$P$99
9
6HOHFWDEOH FRQWURO GLUHFWLRQV XVHU SDVVZRUG /&' VFUHHQ ZLWK
EDFNOLJKW
$XWRPDWLF WHPSHUDWXUH FRPSDQVDWLRQ LQ S+ DQG FRQGXFWLYLW\
measurements
3URJUDPPDEOHDODUPRXWSXW
Stok Kodu
Model
$oÕNODPD
)L\DWÕ¼
Stock Code
Model
Explanation
Price
111 106 11
$48$0(7(53+
S+gOoP9H.RQWURO&LKD]Õ2SV17&
350
111 109 11
$48$0(7(5&21
øOHWNHQOLNgOoP9H.RQWURO&LKD]Õ2SV17&
350
111 107 11
$48$0(7(5253
5HGR[gOoP9H.RQWURO&LKD]Õ
350
S+0HDVXUHPHQWDQG&RQWURO'HYLFH2SV17&
&RQGXFWLYLW\0HDVXUHPHQWDQG&RQWURO'HYLFH2SV17&
/ Redox Measurement and Control Device
ZZZHQHOVDFRP
21
Download

İndir (PDF, 1.53MB)