Rigoly na ulici sú potenciálnou hrozbou
Ochrana proti povodniam má veľký význam čo hádam netreba zdôrazňovať, najmä v týchto
dňoch. Protipovodňovú ochranu treba sústrediť na krajinu a jej schopnosť vysporiadať sa
s vodou veľkých dažďov. Na ochranu proti dažďom s výdatnou intenzitou myslia
aj samosprávy. Nevyhnutné je, aby zhodnotili odtokovú situáciu v uliciach dediny, a to
v nadväznosti na odvodnenie štátnych ciest. Stav ulíc z hľadiska odtoku dažďovej vody
preverili posledné udalosti takmer v každej z nich. Prišiel čas na úpravu ulíc s väzbou na
potok v obci.
Rigoly sú neoddeliteľnou súčasťou ulíc v každej dedine. Rigol sa však stáva jej problémom,
často sú zničené, prerušené, zasypané jednotlivými vstupmi do dvorov či domov, ostali
nezaústené do potokov. Veľkosť asfaltových plôch sa zväčšuje, vody zo striech pribúda,
dažďová voda sa stáva hrozbou, jej množstvo je neovládateľné. Prišiel čas obnovy dediny
a jej ulice nielen z hľadiska dopravy, ale aj z dôvodu starostlivosti o rigoly na každej ulici.
Dospeli sme k situácii, že nestačí venovať pozornosť len svojmu domu, ale aj jeho okoliu,
teda aj ulici. Ulica je neoddeliteľnou súčasťou rodinného domu, o tom nás presvedčili veľké
dažde. Hovoríme o vode, ktorú možno zviesť z ulice do potoka, lebo takýchto ohrození bude
pribúdať. Ide o prvý stupeň ochrany rodinného domu. Rigol je vodohospodárska stavba
dediny, ktorej musí samospráva po tohtoročných skúškach venovať osobitnú pozornosť.
Prvoradé je jeho obnovenie a spriechodnenie, čiže údržba. Zásadným riešením je jeho stavba
ako integrovaná súčasť celej ulice s dôrazom na vstupy do domov, na zväčšenie plôch
zelene. Tento návod sa týka ulíc s miestnymi komunikáciami v správe obcí. Iný systém úprav
je adresovaný uliciam so štátnou cestou. Za odvod dažďovej vody na uliciach so štátnou
cestou zodpovedá štát, nevyhnutná je ich rekonštrukcia. Voda zhromažďovaná na vozovke
sa musí odviesť tak, aby neohrozovala rodinné domy. Zodpovednosť štátu za túto úlohu je
nezastupiteľná. Odvedenie dažďovej vody musí byť jednotným vodohospodárskym
systémom pre celú obec, vždy s členením na úseky podľa sklonu terénu.
Koncepčné riešenie
Pre dediny je vysoko aktuálna zásada navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch
cestných prieťahov v obci, čo znamená prieťah štátnej cesty obcou. Prieťah má určený
pridružený priestor chodníkom a odvodnením. Štátna cesta má mať vpuste na okraji vozovky
na zachytávanie vody pritekajúcej po odvodňovacom prúžku pozdĺž obrubníka, prípadne to
môže byť žľab otvorený alebo zakrytý mriežkou. Nevyhnutné je vyžadovať od správcu ciest,
aby dopravné prieťahy zberných komunikácií upravil, a to nielen opravou výtlkov, ale aj
použitím prvkov na upokojenie cestných prieťahov spolu s dôsledným odvodnením vozovky.
To je koncepčné riešenie s protizáplavovým opatrením hlavnej ulice dediny. Očividné je, že
starostlivosť o dopravné prieťahy dedinami je zo strany štátu zanedbávaná a tu je jedna
z príčin zatápania dediny. Stav „hlavných“ ulíc, charakterizovaný dopravným prieťahom, je
v nevyhovujúcom stave skoro v každej dedine. Pripomeňme si pri tejto príležitosti, že
osobitnou prioritnou osou ROP 2007 – 2013 je os 5 – Regionálne komunikácie. Jej cieľom je
zvýšiť úroveň dopravno-technického stavu ciest II. a III. triedy, ide o dopravné prieťahy
dedinami. Vodohospodárske úpravy na týchto prieťahoch si musia vynútiť obce od
samosprávnych krajov. Peniaze na koncepčné riešenie úprav ulíc ponúkajú eurofondy.
Nevyhnutné je mobilizovať a využiť tieto finančné zdroje na prospech ulíc
s protizáplavovými úpravami. Budúce plánovacie obdobie je pre samosprávy na to
príležitosťou. Obytné ulice a vozovky s funkciou prístupu do rodinných domov nesmieme len
asfaltovať, ale upravovať komplexne a koncepčne. Návody, ako na to, obce poznajú. Nastáva
čas činov a nových projektov s týmto zameraním. Nezabúdajme, že obytné ulice majú
vlastnú filozofiu dopravy. Ulice primárne patria ľuďom, podľa možnosti by to mali byť ulice
s prednosťou pre chodcov, upokojené a spomalené, bezpečnejšie a humánnejšie.
Rigol ako malá architektúra
Súčasťou toho je rigol ako „malá“ architektúra dedinskej ulice. Otvorené rigoly sú účinné
tam, kde majú sklon smerujúci do potoka. Mimoriadne sú rigoly zaústené do vsakovacích
jám, ale sú zachytávané v nádržiach dažďovej vody. Rigoly sú vo vlastníctve obce, zbierajú
vodu z ulice. Do rigolu sa nesmú bez súhlasu samosprávy zaúsťovať dažďové vody
z rodinných domov, zaústenie odpadových vôd je protizákonné. Rigoly sú živé pri dažďoch,
ich životnosť je možné predĺžiť odrazením vody z potoka. V podhorských dedinách so živou
vodou sú rigoly miestom na kvetinové skalky, živosť rigolu môžu regulovať prehrádzky.
Príklady môžeme nájsť vo Vavrišove (okr. Lipt. Mikuláš), ale aj v Smoleniciach (okr. Trnava).
Poznáme aj hlboké rigoly, ktoré odvádzajú cez dedinu vodu z okolitých kopcov. Rigoly
vyžadujú výstavbu mostíkov do dvorov, sú však nahradzované potrubiami, ktoré prietočnosť
rigolov znižujú. Rigol najmä v terénoch so sklonom je prirodzenou súčasťou dediny. Ulici
vštepuje malebnosť vtedy, keď nie je vybetónovaný, ale stabilizovaný vegetáciou. Iná je
situácia v dedinách na nížine, kde záplavy vyvolávajú aj spodné vody. Voda tu stojí a dvíha
sa, dedina bez potoka začne stáť na vode. Prvou pomocou sú drenáže a vsakovacie jamy, no
ich účinnosť je obmedzená. Záplavy sú teda výstrahou pre každú dedinu. Autor článku
individuálne a odborne poradí každej obci a pomôže pri príprave projektu pre využitie
finančných prostriedkov z eurofondov – Regenerácia sídiel zameraná na úpravu verejných
priestranstiev ([email protected]). Riešenie úlohy má dve etapy:
1.
vyhodnotenie stavu ulíc, stanovenie zásad jej rekonštrukcie,
2.
projekt obytnej ulice so spomalením a upokojením dopravy, s dôrazom na
odvodnenie dažďovej vody.
Prof. Michal ŠARAFÍN
Download

Rigoly na ulici sú potenciálnou hrozbou