ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jure nad Hronom,
konaného dňa 28.9.2011
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie
1. O t v o r e n i e:
Pani starostka privítala prítomných a konštatovala, že OZ je uznášaniaschopné a následne
im prečítala program zasadnutia. Navrhla doplniť bod „Správa kontrolóra obce „.Poslanci
jednomyseľne schválili program.
2. Určenie zapisovateľa , voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie:
Pani starostka za overovateľov zápisnice navrhla p. PaedDr. Jána Fűriho a Ing. Vojtecha
Dubu , za zapisovateľku určila p. Richterovú, do návrhovej komisie navrhla p. Behulovú Máriu
a p. Ing. Istvána Dohánya. Poslanci schválili tieto návrhy.
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia:
Pani starostka prečítala po bodoch uznesenie z predchádzajúceho zasadnutia a konštatovala,
že všetky uznesenia boli splnené a osadenie dopravných značiek je v priebehu vybavovania.
4. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2011
P. starostka otvorila diskusiu k bodu 4, nakoľko materiál bol doručený e-mailom každému
poslancovi.
P. Ondrej Prišťák- predseda finančnej komisie doporučil brať na vedomie plnenie rozpočtu
bez výhrad. „Nevidím žiadny problém vo výdavkoch, na konci roka bude prebytkový, alebo
vyrovnaný rozpočet“. Poslanci brali na vedomie plnenie rozpočtu za I. polrok 2011.
5. Správa kontrolóra obce
P. kontrolór predložil písomnú správu, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
6. Zmena rozpočtu
Na doporučenie predsedu finančnej komisie a hlavného kontrolóra obce sa v rozpočte
neschvaľovali žiadne zmeny. Na ich návrh sa zmena rozpočtu bude schvaľovať na najbližšom
zasadnutí OZ.
7.Prejednanie žiadosti SEPTY C.A., s.r.o. Tabaková 21 Levice, zastúpená konateľom
Andrásom Gerbárom, bytom Jur nad Hronom 149 – územné konanie k výstavbe
„Pestovateľská pálenica“ Jur nad Hronom
P. starostka oboznámila prítomných so žiadosťou uvedenej firmy.
PaedDr. Ján Fűri: doporučujem schváliť túto žiadosť. Ostatní poslanci jednomyselne súhlasili.
8. Prejednanie žiadostí o obecné nájomné byty
P. starostka oboznámila poslancov s písomnými žiadosťami o pridelení obecných nájomných
bytov a predložila otázku poslancom, či súhlasia, aby obec postavila ďalšiu bytovku, aby
mohla uspokojiť záujem mladých rodín z obce aj z okolia. Poslanci súhlasili s ďalšou bytovou
výstavbou v lokalite medzi futbalovým ihriskom a jurským parkom.
P. starostka dodala, že do úvahy pripadá iba ten systém, keď obec dostane dotáciu a úver na
odkúpenie hotovej bytovky a nakoľko sa podporujú nízkometrážne byty -60 m2/byt – navrhuje
postaviť bytovku v kombinácii garzónky + byty od 70-80 m2.
Hlavný kontrolór obce poznamenal, aby OZ postupovalo opatrne v tejto oblasti, nakoľko sa
vo vláde robia rôzne zmeny.
PaedDr. Ján Fűri – opatrnosť podporujem, nemali by sme brzdiť rozvoj obce, mladých ľudí
potrebujeme v obci.
P. Ing. Ondrej Prišťák – pokiaľ budeme opatrní pri podpise zmluvy , aby nedošlo k situácii,
že sa rozpočet navýši o neoprávnené výdavky, tak súhlasím.
P. starostka – v prípade, ak podpíšeme zmluvu s Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR a ŠFRB, aj keď sa vláda mení zmluvu , musia dodržať do 30 rokov.
Rating obce nebude týmto úverom zaťažený, nakoľko z nájomného sú zabezpečené splátky
úveru. Vhodnou lokalitou by bola aj bývalá MŠ – ako prestavba na byty a dala na zváženie
poslancom aj túto alternatívu.
Ing. Ondrej Prišťák – „ budovu MŠ si ponechajme radšej na predaj, lebo je to istý finančný
prostriedok do obecnej pokladne“.
9.Prejednanie: sociálny prípad ohľadom bývania- Zmitková Blanka, bytom Jur nad
Hronom 211
Problém je vyriešený zo strany rodiny.
10. Žiadosť na výstavbu drobnej stavby na obecnom pozemku-Šándorová Zuzana, bytom
Jur nad Hronom 61
P. starostka oboznámila poslancov so žiadosťou drobnej stavby na obecnom pozemku, ktorý
je v užívaní rodiny Šándorovej Zuzany č. 61, ktorá má záujem túto časť pozemku ( 25 m2 ) od
obce na budúci rok aj odkúpiť. Poslanci súhlasili s tým, že geometrický plán si vyhotoví rodina
na vlastné náklady.
11. Založenie MASKY
P. starostka vysvetlila prítomným princíp tvorby a fungovania MAS (miestna akčná
skupina) na území ZVT-HRON a ďalších 10-ich obcí, ktoré budú mať spoločnú integrovanú
stratégiu rozvoja na budúce programovacie obdobie a na program Leader.
PaedDr. Ján Fűri-„ jednoznačne ÁNO. Je to využívaný systém. Bez toho nemôžme podať
žiadny projekt. Finančne nebude stáť nič“. Poslanci jednomyselne súhlasili so zaradením obce
do územia verejno-súkromného partnerstva.
P. starostka – na ustanovujúcom zasadnutí sa zúčastnia: Ing. Roland Fűri, PaedDr. Ján Fűri,
Bc. Gizela Bodnáriková , Ing. Janka Mészárová, ale srdečne ste očakávaní všetci, ktorých to
zaujíma v Kalnej nad Hronom v KD dňa 6.10.2011 o l8.00 hod.
12.Rôzne
P. starostka informovala poslancov o:
- aktualizovanej www stránke obce, kde sa nachádzajú faktúry, zmluvy a objednávky
- Tekvicovej paráde, na ktorej sa zúčastnia hostia z družobného mesta Pécsváradu
- aktuálnom stave realizácie projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev obce Jur nad
Hronom“
- prevedení priebežnej kontroly účtovníctva audítorom
- rozdelení finančných dotácií pre Občianske združenia a kluby získané vďaka 2%-ým
odvodom z daní na podporu činnosti
P. starostka predložila návrh VZN o výške príspevku na stravné v ŠJ , ktoré je
vypracované na základe žiadosti vedúcej ŠJ. Poslanci schválili s platnosťou od 1.9.2011, viď
prílohu zápisnice.
Vonkajšia omietka na prístavbe športovej prezliekárne:
P. starostka : „ VPP nezvládnu tieto práce a preto žiadam vedenie FK, aby našli majstra,
ktorý je ochotný tieto práce urobiť maximálne za 250 EUR, materiál je k dispozícii“.
P. Bodnárik Jaroslav: „ možno sa mi podarí zorganizovať brigádu a urobiť to svojpomocne,
ale ak nie, zabezpečím na to odborníkov“. Ostatní poslanci s jeho návrhom súhlasili.
PaedDr. Ján Fűri – „vyhotovil som dopravné značky a nie sú osadené, v čom je problém?“
P. starostka – „ súhlas od Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
Levice máme, ale musíme doložiť aj doplnkové značky.
P. starostka oboznámila poslancov, že priebežne sme opravovali verejné osvetlenie .
13. Interpelácia poslancov
P. Ing. István Dohány sa spýtal, kde sa môže vynášať stavebná suť.
P. starostka –„ podľa VZN obce stavebná suť si každá fyzická aj právnická osoba likviduje
na vlastné náklady cez oprávnenú firmu, vlastnú skládku obec nemá“.
P. Ing. István Dohány sa spýtal, či v obci je možné využívať internet cez T-Mobil.
P. starostka odpovedala, že ak nám funguje mobil, tak sa samozrejme môže sa využívať aj
mobilný internet.
PaedDr. Ján Fűri – „pokrytie signálu cez mobilné siete je v obci dobré“.
P. Behulová tlmočila žiadosť p. Fenyvešiho, ktorý sa sťažuje, že kôli kamiónovej doprave,
ktorá neustále zaťažuje našu hlavnú ulicu, mu praskajú steny na dome.
P. starostka – značkami je zabezpečený odklon kamiónovej dopravy, ale šoféri tieto značky
často nerešpektujú. Žiaľ dopravná polícia málo sleduje túto skutočnosť. Dôvodom praskania
stien v jeho prípade môže byť aj to, že priestor pred jeho domom je úplne vyasfaltovaný,
vybetónovaný, čiže spevnené plochy sú spojené s hlavnou cestou. Otrasy sa priamo prenášajú
na steny domu. Tento problém sa vyskytuje aj okolo zvonice, kde to konštatoval odborníkstatik. V prípade, ak medzi cestou a spevnenými plochami pri RD bude zelený pás, otrasy by sa
určite zmiernili, prípadne prerušili.
P. Gerhardová Júlia- občan našej obce sa zapojila do diskusie, aby oznámila vedeniu obce,
že nie je v nej silách udržiavať verejné priestranstvo pozdľž jej rodinného domu a požiadala
OZ, aby sa postarali o vyčistenie priekopy pri hlavnej ceste.
14. Schválenie uznesenia
Členka návrhovej komisie p. Behulová Mária prečítala návrh na uznesenie, ktorý poslanci
jednomyselne schválili.
15.Záver
P. starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie .
Overovatelia :
p. Ing. Vojtech Duba
p .PaedDr.Ján Fűri
Zapisovateľka: Richterová R.
Helena Valentová
starostka obce
U Z N E S E N I E č. 6 / 2011
zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.9.2011
Obecné zastupiteľstvo
A. k o n š t a t u j e, že
OZ je uznášaniaschopné
B. n a v r h u j e
za overovateľov zápisnice: p.PaedDr. Jána Fűriho a p. Ing. Vojtecha Dubu
C. v o l í
členov návrhovej komisie : p. Máriu Behulovú a p. Ing. Istvána Dohánya
D. b e r i e n a v e d o m i e
kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
E. b e r i e n a v e d o m i e
správu kontrolóra obce ohľadom inventarizácie pokladne
F. b e r i e n a v e d o m i e
plnenie rozpočtu za I. polrok 2011
G. s c h v a ľ u j e
využitie územia firmou SEPTA C.A., s.r.o. Tabaková 21 Levice- umiestnenie stavby „
Pestovateľská pálenica „ Jur nad Hronom v k.ú. Jur nad Hronom, p.č. 676/17
H. s ú h l a s í
s výstavbou obecných nájomných bytov v obci Jur nad Hronom
I. s ú h l a s í
s výstavbou drobnej stavby na obecnom pozemku pri rodinnom dome Zuzany
Šándorovej a následným odpredajom parcely do vlastníctva užívateľa
J. s ú h l a s í
so zaradením obce do územia verejno-súkromného partnerstva /MAS/
K. s c h v a ľ u j e
VZN o výške príspevku na stravné v Školskej jedálni nasledovne:
- deti MŠ
1,05 EUR
- l. – 4. ročník 0,88 EUR
- 5. – 9. ročník 0,95 EUR
- dospelí
1,05 EUR
L. s c h v a ľ u j e
objednať murárske práce od podnikateľa Michala Mladoniczkého, Jur nad Hronom 300
- vonkajšia omietka spoločenskej miestnosti pri prezliekárni FK v hodnote 250 EUR
Download

Zapisnica 6/2011