Útulné teplo
pre Váš domov!
Viac ako len teplo
Hovoríme Vám, kachľové pece hovoria samé za seba. Neexistuje hádam
nikto, kto by pri pomyslení na teplo a pohodlie, ktoré vytvára kachľová pec,
nebol nadšený.
I novácia z tradície
Umelecké remeslo s tradíciou dlhou desaťročia kombinované s najmodernejšími výrobnými metódami
ako aj nepretržité technologické inovácie sú zárukou úspechu úspešnej rakúskej spoločnosti.
Srdce nášho podniku tvorí, okrem
obchodu s liatinou všetkého druhu,
výroba vysokokvalitných vložiek do
kachľových pecí, dvierok pecí ako aj
rôznorodého príslušenstva.
V každom jednom produkte sa
skrývajú vedomosti, znalosti a
skúsenosti špecialistov. Pritom sa
prostredníctvom perfektnej synergie
dizajnu, techniky, kvality, spracovania
a úžitkových vlastností nedosiahlo len
to, že sa firma stala žiadaným partnerom v oblasti vykurovacej techniky a
kvalitného príslušenstva, ale aj si udržala príp. vybudovala vedúce postavenie na trhu.
Budúcnosť je teraz. Flexibilita a
promptné, profesionálne reagovanie
na meniace sa požiadavky trhu sú
ďalšími dôležitými základmi úspechu,
aby bolo možné existujúce oblasti
Užite si pri prezeraní nášho prospektu
nami zhmotnené nápady.
usporiadať ešte efektívnejšie a ovoriť
nové polia pôsobnosti.
Zdravá klíma v miestnosti
Vysokým podielom sálavého tepla, ktoré je podobné teplu slnečných lúčov, nie je potrebné vzduch silno vykurovať ako pri konvekčnom vykurovaní. Nízky teplotný rozdiel medzi teplotou steny a vzduchu v miestnosti
(2 - 4°C) a vyššia vlhkosť vzduchu (40 - 60 %) značne prispievajú k pocitu
pohodlia (zreteľne menej bolestí hlavy, zachrípnutí, únavy atď.) a vyrovnanému pomeru tepla medzi telom a miestnosťou. Rôznorodé typy konštrukcií zaručujú okrem toho aj najmodernejšie využitie energií pri každom
vykurovaní.
K l a s i c k á k a c h ľ ová p e c /
akumulačná pec
Pri klasickej kachľovej peci sa šamotovými tehlami vykladá ohnisko ako aj zabudované kanály, ktorými sú odvádzané
dymové spaliny.
I novatívne var iácie
Te p l ov zd u š n á
pec
k a c h ľ ová
Základným princípom teplovzdušnej
pece je rýchlo vytvoriť teplý vzduch a
tento odovzdať do miestnosti. Studený
vnútorný vzduch sa ohrieva na vykurovacej vložke s výmeníkom tepla a cez
ventilačné otvory sa znovu dostáva do
miestnosti (prípadne aj do viacerých
miestností).
Kombinovaná
p ec
k achľová
Kombinovaná kachľová pec predstavuje
kombináciu teplovzdušnej pece a klasickej pece. Vo vnútri kachľovej pece je
liatinová vykurovacia vložka so zabudovaným šamotovým ťahovým systémom.
Horúce kovové plochy vložky zohrievajú
vzduch v priestore, pokým sú dymové
spaliny odvádzané zapojenými keramickými prieduchmi a tieto zohrievajú, ako
v prípade akumulačnej pece.
Vykurovanie celého domu
Princíp fungovania je podobný ako u
teplovzdušnej pece, avšak vytvorený
teplý vzduch sa neodovzdáva do miestnosti (alebo miestností), ale ostáva v
kachľovej peci a prostredníctvom teplovzdušného/teplovodného výmenníka
je vedený ďalej. Tento horúci vzduch zohrieva vodu, ktorá zásobuje centrálny
vykurovací systém – manuálne alebo plne automaticky. Palivom je podľa voľby
drevo alebo pelety či brikety.
Kachľové pece sú najkrajším spôsobom vykurovania v spojení dizajnu a
vykurovacej techniky. Aby to tak ostalo a Vy ste sa mohli spoľahnúť na to,
že používate najmodernejšiu techniku, vyvíjame už mnoho rokov inovatívne produkty týkajúce sa kachľových pecí. V spolupráci s TU Viedeň a
Skúšobným a výskumným ústavom kachliarov v Rakúsku sa naše produkty
neustále ďalej vyvíjajú a nepretržite sa prispôsobujú platným predpisom
týkajúcich sa životného prostredia. Mimoriadne nízkymi hodnotami emisií
spĺňajú naše vykurovacie vložky už dnes všetky predpisy až do roku 2014.
K achľová pec technoló gia
Vysokokvalitnou technológiou našich
vykurovacích vložiek dokážeme individuálne a optimálne reagovať na každú
existujúcu priestorovú situáciu ako aj
veľkosť miestnosti.
Rôzne veľkosti okienok s vhodnou eurotherm vložkou zaručujú našim zákazníkom útulnú atmosféru v miestnosti a
príjemné teplo s najmodernejšou vykurovacou technológiou.
E l e k t ro n i c k á
re g u l á c i a s p a ľ ova n i a
Regulácia spaľovania euromatic Vám po
zapálení dreva ušetrí akúkoľvek ďalšiu
obsluhu pece. Euromatic sleduje prostredníctvom teplotného senzora a mikroprocesora priebeh spaľovania a v optimálnom okamihu niekoľkými krokmi
uzavrie prívod vzduchu na spaľovanie
– plne automaticky.
Vý ro b a te p l e j vo d y p re v yk urovanie a úžitkovej
vo d y s te p l ovo d ný m v ý menníkom euro flux
Nadstavec na teplú vodu Euroflux sa
Jednoduchosť pri inštalácii, robustnosť
jednoducho napája k vývodu odpado-
a úspornosť pri prevádzke robí tento
vého tepla z Eurothermu, aby sa využili
druh zariadenia pre výrobu teplej vody
teploty pri spaľovaní a vyprodukovala sa
nezávislým od oleja, plynu a elektrickej
horúca voda pre zásobovanie akumulá-
energie a použitím dreva ako paliva, s
torového zásobníka.
neutrálnym vzťahom k CO2 šetrí aj naše
životné prostredie.
Tým je možné euroflux uplatniť v zá-
* ... pri samospádovej prevádzke
vislosti od nákladov na vykurovanie a
intervalu dokladania pre doplnkové kúrenie (zakomponovanie do existujúceho
centrálneho vykurovania) alebo až pre
vykurovanie celých rodinných domov!
kde tu ide hviezdička do textu?
I novatívne produkt y
N a d s t ave c n a p e če n i e
e u ro c a nt i n
Použitie najmodernejšej techniky a materiálov je tu výlučne cieľovým prostriedkom. Naše nadstavce na pečenie dodajú
Vášmu domovu v prvom rade príjemnú
domácu atmosféru a vyvolajú spomienky na „vône pri pečení “ ako za čias starej mamy.
M o d e l y d v i e ro k
Výber z mnohých rôznorodých modelov dvierok umožňuje optimálne vizuálne prispôsobenie sa každej miestnosti.
Od klasického až po moderný, zostavte
si vzhľad Vašej pece plne podľa Vašich
osobných predstáv a želaní. Optimálnym výhľadom na oheň získate v miestnosti viac atmosféry a pohodlia.
M odely dvierok
E l e g a n ce
35 / 5 2 č i e r n e
E legance
47/52
antracit
lak ované
Tre n d
35 / 5 2 č i e r n e
Trend
47/52
bronz
Au re a
Dizajn a funkčnosť tvoria perfektnú symbiózu. Zvonku je vidieť len čelné sklo a
decentný oceľový rám, ale za tým sa, ako
to od nás obyčajne býva, skrýva kvalita
masívnej zliatiny.
Au re a R a dius
R35, R45
Au re a St a n d a rd
Au re a N i s che
M odely dvierok
Trend R adius
R45, Str iebor né lak ov a n é
Biogénne palivo drevo
Drevo neškodí prírode. Kúrenie drevom je CO2 neutrálne. Viazaním oxidu
uhličitého v zemi a v rastlinách už počas mnohých miliónov rokov sa pozemská atmosféra stala vhodným životným prostredním pre dnešné formy života.
Spaľovaním fosílnych palív (ako ropa,
zemný plyn alebo uhlie) sa v najkratšej
možnej dobe tento oxid uhličitý uvoľňuje. Toto dodatočné zaťaženie s CO2
má za následok známy skleníkový efekt.
Kúrenie drevom nezvyšuje obsah CO2 v
atmosfére!
Keď drevo v lese spráchnivie, vzniká oxid
uhličitý, ktorý sa uvoľňuje do vzduchu.
K uvoľneniu rovnakého množstva CO2
dôjde, ak sa drevo správne spáli.
Hospodárske asp ekt y
7 % povrchu Rakúska tvoria lesy. (V
Spolkovej republike Nemecko je to
asi 31 % z celkovej plochy.)
Každý rok narastie cca. 31 miliónov kubickým metrov dreva. 1 milión kubických metrov dreva zodpovedá 200.000
tonám vykurovacieho oleja. Toto drevo by mohol človek využiť bez toho aby
znížil zásoby lesa alebo aby ich veľmi
ohrozil. V predchádzajúcich rokoch činil
výrub lesa len necelé dve tretiny prirodzeného prírastku. Lesy a zásoby dreva
teda rastú a mali by sa využívať.
Trvaloudržateľné obhospodárovanie lesa zabezpečí ťažbu dreva aj v budúcnosti. Lesné hospodárstvo patrí k najdôležitejším faktorom ekonomiky a robí z
väčšej časti nezávislým od zahraničných
energetických spoločností distribujúcimi olej, plyn, uhlie. Práve v dnešnej dobe, v ktorej je fosílnych palív stále menej,
a preto sa stávajú drahšími, získava drevo ako palivo na atraktivite.
Rozhodnime sa preto s pokojným svedomím pre drevo a výrobky z dreva.
Predajca:
dm studio
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
Tel.: 0904348250
Web: www.krby.dmstudio.sk
E-mail: [email protected]
Bernhard Kaschütz GmbH & Co KG, A-3163 Rohrbach/Gölsen, Dreikreuzstraße 42
Tel.: +43(0)2764/24 01, Fax: +43(0)2764/76 82, [email protected], www.kaschuetz.at
DOVOZCA: Storms s. r. o. Údol 173, 065 45 Údol
www.storms-krby.sk, tel.: +421 52 428 55 91
Download

Útulné teplo pre Váš domov!