ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
Adı Soyadı
: Eren Can AYBEK
Unvanı
: Araştırma Görevlisi
Öğrenim Durumu
: Yüksek Lisans
Bölüm/Program
Derece
Üniversite
Yıl
Lisans
Fizik Öğretmenliği
Balıkesir Üniversitesi
2009
Y. Lisans
Ölçme ve Değerlendirme
Ankara Üniversitesi
2012
Doktora
Ölçme ve Değerlendirme
Ankara Üniversitesi
-
Akademik Unvanlar:
Araştırma Görevlisi
: 2010 - …
Yüksek Lisans Tezi:
Kağıt-Kalem Formu ve Bilgisayar Ortamında Uygulanan Genel Yetenek Testinin Psikometrik
Özelliklerinin Karşılaştırılması. Ocak, 2012. Ankara.
Danışman: Prof. Dr. Nükhet Demirtaşlı
Yayınlar:
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.1 Aybek, E.C. (2013). The View of Turkish Parents of 4th and 5th Grades about the
Performance Tasks. Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ). 4(1).
912-915 *
*Bu çalışmanın ön sonuçları IICE (2012)’de bildiri olarak sunulmuştur (Bknz: D.2).
B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
B.1 Çelen, Ü., Aybek, E.C. (2013). Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test
Kuramı ve Madde Tepki Kuramı Yöntemleriyle Elde Edilen Puanlara Göre Karşılaştırılması.
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 4(2). 64-75.*
*Bu çalışmanın ön sonuçları Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (2012)’nde bildiri
olarak sunulmuştur (Bknz: F.2).
B.2 Aybek, E.C., Demirtaşlı, R.N. (2014). Bilgisayar Ortamında ve Kağıt-Kalem Formunda
Uygulanan Genel Yetenek Testinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması. İlköğretim
Online. 13(4). (Yayın Aşamasında)*
*Bu makale “Kağıt-Kalem Formu ve Bilgisayar Ortamında Uygulanan Genel Yetenek Testinin Psikometrik
Özelliklerinin Karşılaştırılması” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler:
D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ancak bildiri kitabı basılmayan bildiriler:
D.1 Aybek, E.C. (2011). Comparison of Attitudes of Students Towards Computer Who Study in
Different Countries. 4th International Conference for Theory and Practice in Education. 910 Haziran 2011. Budapeşte, Macaristan.
D.2 Aybek, E.C. (2012). The Views of Parents with Children of 4th and 5th Grades About the
Performance Tasks. Ireland International Conference on Education. 16-18 Nisan 2012.
Dublin, İrlanda.
D.3 Aybek, E.C. (2013). Öğretmen Adaylarının e-Kitap Okuyucular ile Aldıkları Okuduğunu
Anlama Testine İlişkin Görüşleri. International Symposium on Changes and New Trends in
Education. 22-24 Kasım 2013. Konya, Türkiye.
D.4 Aybek, E.C., Çavdar, D., Mutlu, T., Özabacı, N. (2014). University Students' Moral Judgment
and Emotional Intelligence Level: A model Testing. 6th World Conference on Educational
Sciences. 6 – 9 Şubat 2014. Valletta, Malta.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E.1 Aybek, E.C., Şimşek, A.S., Temeltaş, Y.O. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geribildirim
Verme Düzeylerinin Bazı Faktörlere Göre İncelenmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği
Eğitimi Sempozyumu. 5-7 Mayıs 2011. Sivas.
F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ancak bildiri kitabında basılmayan bildiriler:
F.1 Aybek, D., Aybek, E.C. (2012). İlköğretim 1. Sınıf Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan
Ders Kitabında Yer Alan İlk Okuma-Yazma Metinlerinin Konu Bütünlüğü Bakımından
İncelenmesi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 24 – 26 Mayıs 2012. Rize.
F.2 Çelen, Ü. Aybek, E.C. (2012). Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test
Kuramı ve Madde Tepki Kuramı Yöntemiyle Elde Edilen Puanlara Göre Karşılaştırılması. 3.
Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi. 19-21 Eylül 2012. Bolu.
F.3 Özabacı, N., Çavdar, D., Mutlu, T., Aybek, E.C. (2013). Üniversite Gençlerinin Ahlaki
Yargıları ve Duygusal Zeka Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kurultayı. 5-7 Eylül 2013. Eskişehir.
F.4 Çavdar, D., Mutlu, T., Aybek, E.C., Özabacı, N. (2014). Ahlak ve Duygusal Zeka Gelişiminde
Ebeveyn Rolüne Yönelik Görüşler: Gilligan ve Ahlak Gelişiminde Toplumsal Cinsiyet
Farklılıkları Çerçevesinde Nitel Bir Çalışma. II. Kadın araştırmaları Sempozyumu. 2-4
Mayıs 2014. Eskişehir.
G. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:
H. Kitap veya makale çevirileri:
H.1 Plichta, S.B., Kelvin, E. (2014). Munro Sağlık Araştırmalarında İstatistiksel Yöntemler. (Çev.
Ed: Tabak, R.S.). Bölüm 6 ve 10. Palme Yayıncılık: Ankara.
I. Projeler:
I.1 Özabacı, N., Çavdar, D., Mutlu, T., Aybek, E.C. İnsan Olmak: Duygusal Zeka ve Aile
Geçmişinin Ahlaki Gelişim ile İlişkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonu. Eylül 2013 – Eylül 2014.
I.2 Aybek, E.C., Benim Fenim Projesi. TÜBİTAK, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları. Proje
Uzmanı. Proje No: 213B567. 2014.
J. Diğer etkinlikler
J.1 ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü SPSS ile Veri Analizi Çalıştayı – I. 22 Şubat 2011
J.2 ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü SPSS ile Veri Analizi Çalıştayı – II. 8 Mart 2011
J.3 ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü SPSS ile Veri Analizi Çalıştayı – III. 5 Nisan 2011
J.4 ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü SPSS ile Veri Analizi Çalıştayı – IV. 19 Nisan 2011
J.5 Araştırmacı Öğretmenlik Eğitimi – I Kursu. 7-8 Mayıs; 14-15 Mayıs 2011. Eskişehir.
J.6 Değerler Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu. 26-28 Ekim 2011. Eskişehir.
J.7 MEB’e Bağlı Okullarda Yürütülen Araştırmalarda Araştırmacıların ve Öğretmenlerin
Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri – Poster Sunum. 3. Ulusal Eğitimde ve
Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi. 19-21 Eylül 2012. Bolu.
J.8 Politika ve Eğitim: Siyasi Partiler ve Eğitim Politikaları. Seminer. 30 Ekim 2012. ESOGÜ
Eğitim Fakültesi.
J.9 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Sekreterya / Web Tasarım. 5-7 Eylül 2013. Eskişehir.
J.10 Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği: Raporlar Işığında Bir Değerlendirme. Panel. 17
Nisan 2014. ESOGÜ Eğitim Fakültesi.
J.11 Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar. Seminer. 20 Haziran 2014. Eskişehir Av. Mail
Büyükerman İlkokulu.
J.12 Eğitimde Araştırma Yöntemleri. Seminer. 25-27 Haziran 2014. Eskişehir Prof. Dr. Orhan
Oğuz Anadolu Lisesi.
K. Üstlenilen Görevler
K.1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Web Sayfası Sorumlusu.
2010 – Halen.
K.2 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Web Sayfası Sorumlusu.
2014 – Halen.
K.3 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Web Sayfası Sorumlusu.
2014 – Halen.
Download

Buradan İndirebilirsiniz (PDF, 383KB)