ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Duygu ÇAVDAR
İletişim Bilgileri
Adres
: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı
Eskişehir / Türkiye
Telefon
Mail
: +90 222 239 37 50 / 1664
: [email protected]
2. Doğum Tarihi
: Aralık/1986
3. Unvanı
: Araştırma Görevlisi
4. Öğrenim Durumu
:
Derece
Lisans
Lisans (Yandal)
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
Sınıf Öğretmenliği
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Üniversite
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yıl
2009
2010
2013
-
5. Akademik Unvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Çam. Z., Çavdar, D., Seydooğulları, S. ve Çok, F. (2012). Ahlak Gelişimine Klasik ve Yeni Kuramsal
Yaklaşımlar. Classical and Contemporary Approaches for Moral Development. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Bilimleri KUYEB. 12 (2), 1211-122.
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
Çavdar, D. (8-11 Eylül, 2013). Romantik İlişkiler ve Toplumsal Cinsiyet: Romantik İlişkilerde Akılcı
Olmayan İnançlar ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumların İncelenmesi - Romantic
Relationships and Gender: Investigation on Irrational Beliefs in Romantic Relationships and Gender
Role Attitudes. XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi & Dünya Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Kongresi’nde Sunulan Bildiri, İstanbul.
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Çokamay, G., Çavdar, D. ve Çok, F. Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) Öğrencilerinin Gelişim
Gereksinimleri ve Yaşam Koşulları: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. (Yayına Kabul Edildi).
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Özabacı, N., Çavdar, D., Mutlu, T. ve Aybek, E. C. (6-7 Eylül, 2013). Üniversite Gençliğinin Ahlaki
Yargıları ve Duygusal Zekâ Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda
Sunulan Bildiri, Eskişehir.
Çavdar, D., Çokamay, G. ve Çok, F. (17-19 Ekim, 2012). İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Medya
Paylaşımlarının İncelenmesi. 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi’nde Sunulan Bildiri, Ankara.
Aydın, M., Çavdar, D. ve Özabacı, N. (6-8 Mart, 2012). İnternet Haberciliğinde Yer Almış Kadın
Cinayetlerinin İncelenmesi. I. Kadın Araştırmaları Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri, Eskişehir.
Gürlü, H., Özabacı, N. ve Çavdar, D. (6-8 Mart, 2012). Sosyoekonomik Düzeyi Düşük Bölgedeki
Kadınların Evlilik, Eş ve Şiddet Kavramları ile İlgili Algılarının Değerlendirilmesi: Bir Sivrihisar
Örneği. I. Kadın Araştırmaları Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri, Eskişehir.
Çavdar, D., Çam, Z., Ünsal, S. ve Çok, F. (26-28 Ekim, 2011). Ahlak Gelişimine Kuramsal Yaklaşımlar.
Değerler Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Eskişehir.
Çavdar, D., Çokamay, G., Çetiner, M. O. ve Çok, F. (3-5 Ekim, 2011). YİBO'ların Öğrencilerin Gelişim
Gereksinimlerini Karşılaması Bakımından Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Bağlamında
Değerlendirilmesi. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sunulan bildiri, İzmir.
Çavdar, D., Çokamay, G. ve Çok, F. (25-28 Nisan, 2011). Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nda (YİBO)
Çalışan Öğretmenlerin Öğrencilerin Gelişim Gereksinimlerinin Karşılanma Düzeylerine İlişkin
Görüşleri. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi’nde sunulan bildiri, Antalya.
Çavdar, D., Berktaş, D., Halavut, A., Avcı, B. ve Arslan, R. (18-19 Nisan, 2009). İşbirlikli Yapboz. 6.
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda sunulan poster, İstanbul.
Çavdar, D., Berktaş, D., Halavut, A., Avcı, B. ve Arslan, R. (18-19 Nisan, 2009). Bilin Bakalım Ben
Kimim? 6. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda sunulan poster, İstanbul.
8.Projeler
Özabacı, N., Çavdar, D., Mutlu, T. ve Aybek, E. C. (Eylül 2013-2014). İnsan Olmak: Duygusal Zeka ve
Aile Geçmişinin Ahlaki Gelişim Üzerindeki Rolü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projesi (1 yıl). Proje Yöneticisi Prof. Dr. Nilüfer ÖZABACI.
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
11.Ödüller
2012 TUBITAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
13. Diğer Akademik Etkinlikler
21 Kasım 2013. International Society for Adolescent Psychiatry and Psychology (ISAPP), 18. National
Symposium of Adolescent Mental Health, Ergenlik Döneminde Sosyal Medya Kullanımının Facebook
Profilleri Üzerinden İncelenmesi Paneli, Ankara.
6-8 Eylül 2013. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sekretarya
Kurulu Üyesi, Eskişehir.
14 Aralık 2012. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nce düzenlenen Toplum ve
Eğitim Paneli, Eskişehir.
19 Mart 2012. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nce düzenlenen Yurtiçi ve
Yurtdışında Lisansüstü Eğitim ve Burslar Paneli, Eskişehir.
6-8 Mart 2012. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yürütme Kurulu
Üyesi, Eskişehir.
26-28 Ekim 2011. Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Düzenleme Kurulu
Üyesi, Eskişehir.
27 Haziran 2011. Ankara Özel Jale Tezer Koleji Öğretmenlerine Çocuklara Nasıl Cinsel Eğitim Verilir?
Semineri, Ankara.
05 Mayıs 2011. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nce düzenlenen Ahmet
Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Elias’ta Zaman Paneli, Eskişehir.
Download

Duygu ÇAVDAR İletişim Bilgileri Adres Telefon