Adı Soyadı : Filiz YILDIRIM
Ünvanı : Yrd.Doç.Dr.
Adres : Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal
Hizmet Bölümü, Plevne Cad. Şükriye Mh. No: 5, 06340, Altındağ,
Ankara.
Tel: 03123191450 / 1146
Derece
Lisans(1)
Lisans(2)
Bölüm/Anabilim Dalı
İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi
Aile
ve
Tüketici
Bilimleri
Bölümü
İşletme Fakültesi
İşletme Bölümü
Aile
ve
Tüketici
Bilimleri Anabilim Dalı
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi
Yıl
07.06.2004
Anadolu Üniversitesi
05.09.2005
Ankara Üniversitesi Fen 28.06.2007
Bilimleri Enstitüsü
24.05.2010
Uluslararası
Wimbledon Language Academy, London,
Sertifikalı Dil Eğitimi England
16.07.2010
Department
of
27.09.2010–
Doktora Araştırma
Sociology, Criminology USA, Florida University
27.12.2010
and Law
Aile
ve
Tüketici Ankara Üniversitesi Fen
17.03.2011
Doktora(1)
Bilimleri Anabilim Dalı Bilimleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi
Doktora(2) (Devam
Bilimler 2011Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyal
ediyor)
Enstitüsü
Institute of Education
Ziyaretçi
Department
of England,
London 15.07.2014Akademisyen/Visiting
15.09.2014
Childhood,
Families University
Scholar
and Health
Y. Lisans
Danışmanlığında tamamlanan seminerler ve tezler:
Yüksek Lisans Semineri
2013-Bilge ABUKAN
“Bilgece Yaşlanmak: Kavramsal ve Kuramsal Temeller Bağlamında Bir Değerlendirme”
Yüksek Lisans Tezleri
Tezli Yüksek Lisans
2014-Bilge ABUKAN
“Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına Göre Kendini Gerçekleştirme ve Bilgelik
İlişkisi: Yaşlılar Üzerinde Bir Araştırma”
Tezsiz Yüksek Lisans
(Uzaktan Eğitim Programı)
2014-Nuray Akpolat
“Orta Yaşlı Kadınların ve Erkeklerin Emekliliği Planlama Davranışları Üzerinde Bir
Araştırma: Nevşehir Örneği”
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
BURCU, E., YILDIRIM, F. SIRMA, Ç.S. ve SANIYAMAN, S. Çiçeklerin Kaderi:
Türkiye'de Kadınların Erken Evliliği Üzerine Nitel Bir Araştırma. BİLİG: Türk Dünyası
Sosyal Bilimler Dergisi, 2014, Yayın aşamasında (SSCI).
YILDIRIM, F. HABLEMITOGLU, S. ve ABUKAN, B. Bir Grup Yaşlı Birey Üzerinde
Thunder Bay Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2014,
Yayın aşamasında (Index Copernicus).
YILDIRIM, F., HABLEMITOGLU, S. ve BARNETT, R. Reliability and Validity of A
Turkish Version of The Passionate Love Scale. Social Behavior and Personality, 42(4): 673684, 2014 (SSCI).
HABLEMITOGLU, S., YILDIRIM, F. The Relationship Between Perception of Risk and
Desicion Making Styles of Turkish University Students: A Descriptive Study of Individual
Differences. World Applied Sciences Journal, 4(2): 214-224, 2008.
HABLEMITOGLU, S., YILDIRIM, F. Gender Differences in the Influence of Egocentrism
and Focalism on Turkish Young Peoples Optimsm: Are Young Men More Optimistic or
Young Women More Realistic? World Applied Sciences Journal, 5(1):42-53, 2008.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
YILDIRIM, F. HABLEMİTOGLU,Ş. Ecological Literacy for A Sustainable Future: Proposal
of an Eco-Sociological Model. 6th. International Scientific Conference, Rural Environment,
Education, Personality. pp. 46-50, March 20-21, Jelgava, Latvia, 2013.
YILDIRIM, F., HABLEMİTOĞLU, Ş. ve ÖZTAŞ, D. Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
ve Sosyal Kapital Yaklaşımı. 1. Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Multidisipliner
Yaklaşımlar Kongresi, 7-8 Aralık, İstanbul, 2013.
HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F. İlköğretim Çağındaki Çocuklar Arasında İnternet
Kullanımı ve Benlik Saygısı. 4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar
Sempozyumu: Çocuk ve Bilişim, s. 137-148, 24-25 Nisan, Ankara, 2012 (Sözlü Bildiri).
YILDIRIM, F. HABLEMİTOĞLU,Ş., Studying the Impact of Gender Mainstreaming on
Identifying Risks in Early Adolescence and on Risk Aversion Attitudes: An Ecological Model
Proposal. International Justice for Children Symposium, 5-7 December, Ankara, Turkey, 2012
(Oral Presentation).
HABLEMİTOGLU,Ş. ÖZMETE, E.,YILDIRIM, F. Home care models and best
practices. International Congress on Aging and Elderly. September 29 - October 2 2011,
Bursa, Turkey (Oral Presentation).
HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E.,YILDIRIM, F. Social Control Versus Social
Vulnerability and Dependence Risk: Ecological Approach, April 20-22, Ankara, Turkey,
2011, (Oral Presentation).
HABLEMİTOĞLU, Ş., Ozkan, Y.,YILDIRIM, F. Life after breast cancer: The effect of
treatment phase on physical, social, and emotional well-being. International Multidisciplinary
Womens’ Congress “Change and Empowerment”, October 13-16, İzmir, Turkey, 2009 (Oral
Presentation).
Uluslararası kitapta bölüm yazarlığı
YILDIRIM, F. and Akpolat, N. The Relationship Between Financial Planning for Retirement
and Some Socio-Economic Variables: A Quantitative Study on Middle-Aged Women and
Men. In Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Finance
Industry (Edt: Dr.Zeynep COPUR). USA: IGI Global, 2014 (Accepted).
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılmayan bildiriler
YILDIRIM, F. BARNETT, R., HABLEMİTOĞLU, Ş., Love Types and Subjective WellBeing among Young Peoples: What is the Impact of Culture. Society for Research on
Adolescence, 14thBiennial Meeting, March 8-10, Vancouver, Canada, 2012 (Poster).
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
YILDIRIM, F. ve ABUKAN, B. Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme. Türk Psikoloji
Yazıları, 2015 (Kabul edildi).
HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F. Gençlerin Gözünden Sanal Bir Sosyal Kapital
Olarak “Facebook”. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1); 1-20, 2012.
YILDIRIM, F. Gençlerin Yaşamında Bir Sosyal Savunmasızlık Olarak “Sosyal
Adaletsizlik”: Yaşam Dönemi Yaklaşımı. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1); 21-35, 2012.
YILDIRIM, F.“Üniversite Gençliği “Sosyal Adalet”ten Ne Anlıyor? Sosyal Adalet
İlkelerinin Sosyal Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi”. Aile ve Toplum: Eğitim, Kültür ve
Araştırma Dergisi, 25(7); Nisan-Mayıs-Haziran 2011; 113-124, 2011.
HABLEMİTOĞLU,Ş., ÖZMETE, E. ve YILDIRIM, F. “Gönüllü Gençlere Göre Yaşlılara
Yönelik Toplumsal Temelli Bakım ve Destek Hizmetlerindeki Öncelik Alanları”. Yardım ve
Dayanışma Hakemli Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 1(2); 33-44, 2010.
HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E. ve YILDIRIM, F. Evde Yaşlı Bakımı Hizmetlerinde
Gönüllü Olmanın Gençlerin Yaşamlarına Katkısı. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Dergisi, 12(1); 147-163, 2010.
HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZKAN, Y. ve YILDIRIM, F. Bir Fedakarlık Örneği Olarak ‘’Kan
Bağışı’’. Aile ve Toplum: Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, 20(5) Ocak-Şubat-Mart 2010;
67-77, 2010.
ÖZMETE, E. ve YILDIRIM, F. Sosyal Kapital Kavramına Ekosistem Yaklaşımı: Sosyal
Refaha Yatırım. Verimlilik Dergisi, 2010 / 3; 49-63, 2010.
HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E. ve YILDIRIM, F. Hamilelikte İnsan Kapitalinin
Sürdürülebilirliği: Ergonomik Bir Bakış Açısı. Verimlilik Dergisi, 2010/2; 109-121, 2010.
HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F. Küresel Toplumda Ailenin Güçlenmesi ve Aile ve
Tüketici Bilimleri Eğitimin Önemi. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(3) 59-73, 2007.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
YILDIRIM, F. ve ÖZTAŞ, D. İnsani Gelişme Sorunu Olarak Kadına Yönelik Şiddete Karşı
“Toplumu Harekete Geçirmek”. Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu. 6-7
Kasım, Kocaeli, 2014 (Sözlü Bildiri-Basım Aşamasında)
YILDIRIM, F. HABLEMİTOĞLU, Ş. ve ÖZTAŞ, D. Yaşlıların Güçlendirilmesi İçin
Yapabilirliklerinin Genişletilmesi. 7. Akademik Geriatri Kongresi 2014. 28-31 Mayıs,
Antalya, 2014 (Sözlü Bildiri).
YILDIRIM, F., ÖZTAŞ, D. ve HABLEMİTOĞLU, Ş. Bir Sağlık Sorunu Olarak Aile İçi
Şiddetin Önlenmesinde "Ekolojik Yaklaşım". Aile İçi Çatışma, Şiddet ve Farkındalık
Sempozyumu, 167-177, 27-28 Haziran, İstanbul, 2013 (Sözlü Bildiri).
HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F.. Küreselleşme ve Toplumsal Dönüşümün Bedeli:
Türkiye’de Çocuk Kimliğinin Belirsizleşmesi. 2. Uluslararası Katılımlı Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi Kongresi: Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk, Hacettepe Üniversitesi,14-20, 7-9
Ekim, Ankara, 2009 (Sözlü Bildiri).
HABLEMİTOĞLU, Ş.,ÖZMETE, E., BAYOĞLU, A.S. ve YILDIRIM, F. Ankara
Büyükşehir Belediyesi “Yaşlılara Hizmet Merkezi”nde Bir Proje: “Sürdürülebilir Günlük
Yaşam Destek Gönüllüleri Ağı”. V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 164-172, 7-8 Mayıs, Sivas, 2009
(Sözlü Bildiri).
HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F. Yaşlı Sağlığı ve Bir Sosyal Ekoloji Yorumu. V.
Ulusal Yaşlılık Kongresi, 204-215, 7-8 Mayıs, Sivas, 2009 (Sözlü Bildiri).
HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F. “Toplumsal Temelli Yaşlı Bakımı: Bir Sosyal
Kapital Yorumu”. 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 21-25 Ekim, 479, Ankara, 2008 (Poster
Bildiri).
HABLEMİTOĞLU. Ş. ve YILDIRIM, F. “Erken Ergenlik Dönemindeki (12-15 Yaş Grubu)
Çocukların Gözüyle Aile Kapitali: Sosyo-Metrik Bir Model Denemesi”.6. Çocuk Kültürü
Kongresi: Türkiye’de Çocuk Yetiştirme, Yaklaşımlar, Yöntemler, Sorunlar, Çözümler, 471488, 13-14 Ekim, Ankara, 2008 (Sözlü Bildiri).
HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E. ve YILDIRIM, F. “Hamilelikte İnsan Kapitali ve
Ergonomi”. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Cilt I, 296-304,
30 Ekim-1 Kasım, Trabzon, 2008 (Sözlü Bildiri).
HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZKAN, Y. ve YILDIRIM, F. “Yaşlılığa Bağlı Görme Kusurları ve
Günlük Yaşamın Sürdürülmesinde Ergonominin Desteği”. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Cilt II, 447-454, 30 Ekim-1 Kasım, Trabzon, 2008 (Sözlü
Bildiri).
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmayan bildiriler
YILDIRIM, F. Çocukların Dünyasına Yaşlıları Dahil Etmek: Okul Temelli Kuşaklararası
Dayanışma Modelleri. 1. Eğitim Kongresi, 28-30 Kasım, Antalya, 2014 (Sözlü Bildiri-Kabul
Edildi).
YILDIRIM, F. ve ÖZTAŞ, D. Woolcock'un Sosyal Kapital Yaklaşımı: "Şiddetin Odağındaki
Kadın Olmak". Aile İçi Şiddet ve Kadın Sempozyumu, 6-7 Mart, Ankara, 2014 (Sözlü Bildiri).
Ulusal kitaplar
HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F. Risk Çağı ve Gençler. Eflatun Yayınları, Yayın
No:12, Ankara (168 sayfa), (1. Baskı), 2009.
Editörlüğü Yapılan Kitaplar
YILDIRIM, F. ve KESER, A. (Editörler). Sağlık Okuryazarlığı. Ankara: Ankara Üniversitesi
Basımevi (Basım Aşamasında).
Ulusal kitaplarda bölümler
ÖZDEMİR, B. YILDIRIM, F. ve HABLEMİTOĞLU, Ş. Aktif Yaşlanma İçin “Sağlık
Okuryazarlığı”. Sağlık Okuryazarlığı (Editörler: Filiz YILDIRIM ve Alev KESER). Ankara:
Ankara Üniversitesi Basımevi (Basım Aşamasında).
HABLEMİTOĞLU, Ş.ve YILDIRIM, F. Çocukların Gözüyle “Subjektif Refah”. Prof.Dr.
Mine Mangır’a Anı: Aile ve Çocuk (Edt. Neriman Aral). Ankara: Ankara Üniversitesi
Basımevi, s: 201-215., 2012.
Ulusal Projeler
ÖZMETE, E., HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F. Ankara’da Yaşlı Yoksulluğu:
Sosyal, Ekonomik, Kültürel İhtiyaçların Analizi, Ankara Kalkınma Ajansı, Araştırmacı,
(Yardımcı Araştırmacı), 2012 Mart - Mayıs.
HABLEMİTOĞLU, Ş. ve YILDIRIM, F. Ergenlerin Risk Algılama ve Riskten Korunma
Tutumları Üzerinde Toplumsal Cinsiyet Etkisinin Ekolojik Model ile İncelenmesi, Ankara
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, (Yardımcı Araştırmacı), 2010-2011.
HABLEMİTOĞLU, Ş., ÖZMETE, E., BAYOĞLU, S. ve YILDIRIM, F. Ankara Büyükşehir
Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi’nde Yalnız Yaşayan Yaşlılar İçin Toplumsal Temelli
Bir Bakım Hizmeti Önerisi: Sürdürülebilir Günlük Yaşam Destek Gönüllüleri Ağı,TÜBİTAK
1001 SOBAG, (Doktora Düzeyinde Bursiyer), 2008-2011.
ÖZMETE, E. ve YILDIRIM, F. Gençlere Yönelik Yaşam Becerileri Eğitimi Programının
Geliştirilmesi ve Uygulanması, TÜBİTAK, Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme
Programı (Kariyer Programı) (3501), (Yüksek Lisans Düzeyinde Bursiyer), 2008.
Ödüller
International Young Scholar Programme Award. Society for Research on Adolescence –
Jacobs Foundation. March 8-10, Vancouver, Canada, 2012.
Yurtdışı Doktora Araştırma Burs Programı. TÜBİTAK –BİDEP – 2214- Sosyoloji,
Kriminoloji ve Hukuk Bölümü, Florida Üniversitesi, Amerika, 2010.
Download

Kişisel PDF Dosyası - Ankara Üniversitesi