AB Çerçeve Programı
Horizon 2020
Eğitim ve Bilgi Günü
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
1
Avrupa Birliği Araştırma ve
Geliştirme Programları
2
Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları
Ekonomik
güç
Siyasi
güç
Bilimsel ve
Teknolojik güç
Ortak ve güçlü
kaynaklar
Gelişmiş insan
kaynağı
Bilim ve teknolojide
mükemmeliyet
 Uyumlaştırılmış
Ar-Ge faaliyetleri
3
AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri
3-5 yıl sonra pazara
sunulacak ürünler
Avrupa
Komisyonu’na
doğrudan başvuru
Çok yıllı
Dünyanın en büyük
sivil araştırma
programı
4
Avrupa Birliği Çerçeve Programları
H2020 Programı AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır.
6. ÇP
2002-2006
(5 yıl)
17,5 Milyar Euro
7. ÇP
H2020
2007-2013
2014-2020
(7 yıl)
(7 yıl)
53,2 Milyar Euro
80 Milyar Euro
5
Horizon 2020 Programı
Bilimsel Mükemmeliyet
Horizon 2020:
2014-2020
•
•
•
Dünya standartlarında bilim
İleri düzey araştırma yeteneği
geliştirmesi
Araştırmacıların en iyi altyapılara
erişimi..
Toplam Bütçe:
80 Milyar €
Toplumsal Sorunlara
Çözümler
Endüstriyel Liderlik
•
•
•
•
Yeni iş sahaları yaratarak
istihdamı artırmak
Yenilikçi KOBİ’ler
Anahtar teknolojilere stratejik
yatırımlar
Ar-Ge için daha fazla özel
sektör yatırımı
•
Toplumsal sorunlara çok
disiplinli ve çok ortaklı
araştırmalar yolu ile etkili
çözüm önerileri
Toplum için ve Toplum ile Bilim
Katılımın Artırılması
Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü
Avrupa Ortak Araştırma Merkezi (nükleer olmayan)
6
Hangi Ülkeler Katılabilir?
+ Sağlık Çağrıları
için ABD!
H2020 Asosiye Ülkeler
Türkiye,Makedonya,
İsrail, İzlanda, Norveç,
Sırbistan, Arnavutluk,
Karadağ, BosnaHersek, Moldova, Faroe
adaları
+İsviçre kısmi asosiye
Uluslararası İşbirliği Hedef
Ülkeleri (ICPC)
Afrika, Karayipler, Asya,
Pasifik, Doğu Avrupa ve
Orta Asya, Latin
Amerika, Akdeniz
Ortaklık Ülkeleri
7
Kimler Başvurabilir?
Bilimsel Mükemmeliyet
Bireysel Araştırmacılar
Üniversiteler
Araştırma Merkezleri
Sanayi -KOBİ
Endüstriyel Liderlik
7. ÇP'ye Türkiye'den Başvuran Kurumların
Dağılımı
Üniversite;
3927
Araştırma
Merkezi;
127
KAMU; 910
KOBİ; 1557
Sanayi-KOBİ
Üniversiteler
Araştırma Merkezleri
Kamu Kurumları
Toplumsal Sorunlara
Çözümler
Üniversiteler
Sanayi-KOBİ
Araştırma Merkezleri
Kamu Kurumları
STK’lar
Sanayi; 608
STK; 260
KOBİ Birliği;
67
8
Kilit Unsurlar
H2020’nin Ar-Ge’ye Etkisi
Toplumsal Etkisi ve
Europe 2020’ye
katkısı
Ekonomik Büyüme
Mükemmeliyet
temelinde desteklenen
projeler
AB desteği olmadan
başarılamayacak
projeler (artı olarak)
Fazladan özel veya
kamu kaynağına ihtiyaç
duyan projeler
Fikirden pazara kadar
olan süreç boyunca
destek
Tüm katılımcılar için
kolay katılım, KOBİ’ler
dahil
Horizon 2020’nin
araştırma ve
yenilik çıktıları
• Geliştirilmiş ArGe kapasitesi
•
Daha fazla yüksek teknolojili
iş fırsatı
>800,000 orta vadede
Rekabet Edebilirlik
• Bilimsel Yayınlar
•
• Yeni araç ve
teknikler
• Model ve
simulasyonlar
• Prototipler,
demolar ve
pilotlar
• Patentler
• Yeni ürün, süreç
ve hizmetler
• Spin-off’lar
Horizon 2020’de yapılan 1€
yatırım, GSYIH’da yıllık
fazladan 10€ üretir.
Orta vadede, %1.4 ihracat
artışı ve %0.2 ithalat düşüşü
Kapsayıcı& Sürdürülebilir
Büyüme
•
•
•
•
•
•
•
Sağlık ve refahın
iyileştirilmesi
Daha güvenli toplumlar
Sürdürülebilir tarım
Temiz ve verimli enerji
Akıllı, yeşil ve entegre
ulaştırma
Azalan sera etkisi
Doğal kaynakların etkin
kullanımı
Horizon 2020 Bileşenleri
10
1. Bileşen: “Bilimsel Mükemmeliyet “ in Mantığı
Bilimsel Mükemmeliyet
•
•
•
Dünya standartlarında bilimin, geleceğin
teknoloji, iş dünyası ve refahı için temel
oluşturması
Avrupa’nın araştırma yeteneklerini geliştirme,
çekici kılma ve devam ettirme ihtiyacı
Araştırmacıların en iyi alt yapılara erişim ihtiyacı
11
1. Bileşen «Bilimsel Mükemmeliyet»
Programın Toplam Bütçesi (milyar €)
Avrupa Araştırma Konseyi (ERC):
‘En iyi Bireysel takımlar tarafından yürütülen öncül
araştırma’
Yeni ve Gelişen Teknolojiler:
‘Farklı yenilik alanları oluşturmak için araştırmada
işbirliği’
24,4
13,1
2,7
Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri:
‘Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları’
6,1
Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dahil):
‘Birinci kalite imkanlara erişim’
2,5
12
Bilimsel Mükemmeliyet
Avrupa Araştırma Konseyi - ERC
Çağrı: 2014’ün
ilk çeyreği
•
•
Öncül araştırma (frontier research)
Desteklenecek projeler:
– mükemmeliyet odaklı
– konu bağımsız (sosyal bilimler dahil)
– bireyler veya bireysel takımlar tarafından yönetilen
– çığır acıcı nitelikte, yüksek riskli yüksek kazançlı bilimsel projeler
•
•
Avrupa’ya gelecek araştırmacılar için 1 milyon €’ya kadar ek fon imkanı
Altyapı kurma imkanı
Çağrı: 2014’ün
ikinci çeyreği
Çağrı: yok
Çağrı: 2014’ün son
çeyreği
İletişim: [email protected]
13
Bilimsel Mükemmeliyet
Yeni ve Gelişen Teknolojiler - FET
•
Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanından bağımsız bir alan
haline getirilmiştir.
•
Öncül araştırmayı destekler: alternatif fikirler, riskli veya
geleneksel olmayan kavram veya paradigmalar
•
Üç şekilde desteklenmektedir:
•
FET Open: yeni fikirlerin desteklenmesi
•
FET Pro-active : Yeni oluşan temalar ve toplulukların
desteklenmesi
•
FET Flagships: Multi-disipliner bilim ve teknoloji alanlarının
tetiklenmesi
14
Marie Sklodowska Curie Faaliyetleri - MSCA
Bilimsel Mükemmeliyet
H2020’de Yenilikler:
•
•
•
Faaliyetlerde basitleştirme ve rasyonelleştirme
Şirketler ve diğer paydaşların geliştirilmiş katılımı
Fonların taşınabilirlik ihtimalinin artırılması
•Yeni isim! Marie Skłodowska Curie Actions
9 faaliyetten 4 daha geniş faaliyet alanına geçiş:
1.
2.
3.
Yeni yetenekleri titiz başlangıç eğitimleri ile eğiterek teşvik
etmek
Sınırlar arası ve sektörler arası hareketlilik yoluyla mükemmeliyeti
oluşturmak
Bilginin yeniliği tetiklemesi
15
Araştırma Altyapıları
Bilimsel Mükemmeliyet
3 temel hedef:
• 2020 ve ilerisi için Avrupa Araştırma Altyapısının
geliştirilmesi
• Araştırma altyapıları ve insan kaynaklarının yenilik
potansiyelinin güçlendirilmesi
• Avrupa araştırma altyapısı politikası ve uluslararası
işbirliğinin desteklenmesi
16
Bilimsel Mükemmeliyet
Araştırma Altyapıları
Ana Aksiyon
Özel Aksiyon
• 2020 ve sonrası için
Avrupa Araştırma
Altyapılarını
geliştirmek
• Küresel Altyapılar
geliştirmek
• Ulusal altyapıların
Avrupa çapında
entegrasyonu ve
kullanıma açılması
• Bilişim odaklı ealtyapıların
geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması
ve işletilmesi
• Araştırma
Altyapılarının
yenilik
potansiyelini ve bu
konuda yetişmiş
insan kaynağını
arttırmak
Politika Aksiyonu
• Avrupa Araştırma
Altyapısı
Politikasını ve
uluslararası
işbirliğini
güçlendirmek
İletişim: [email protected]
17
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
2. Bileşen: “Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik”in
Mantığı
• Anahtar teknolojilere ( gelişmiş imalat teknolojileri,
mikro-elektronik vb..) stratejik yatırımlar, halihazırda
mevcut olan ve gelişmekte olan sektörlerde yenilikçiliğe
destek olacaktır.
• Avrupa’nın, Ar-Ge ve yenilikçilikte daha fazla özel sektör
yatırımına ihtiyacı vardır.
• Avrupa’nın büyüme ve istihdam için daha fazla yenilikçi
KOBİ’lere ihtiyacı vardır.
18
2. Bileşen: Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
Programın Toplam Bütçesi (milyar €)
17
Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler
(Bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknoloji,
biyoteknoloji, malzeme, imalat teknolojileri, uzay)
13,5
Risk Sermayesine Erişim
(Araştırma ve yenilik için risk sermayesi ve özel finans
desteği)
2,9
Yeni KOBİ Programı
(Her tip KOBİ için her türlü yenilik formunun teşvik
edilmesi)
0,6
19
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT)
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
2014 yılında çağrıya çıkacak konular
• Yeni Nesil Bileşenler ve Sistemler
• İleri Hesaplama
• Geleceğin İnterneti
• İçerik Teknolojileri ve Bilgi Yönetimi
• Robot Bilim
• Mikro ve Nano Elektronik Teknolojileri ve Fotonik
• İmalat Teknolojileri, Geleceğin Fabrikaları
• Yatay aksiyonlar :Açık Yenilik, Nesnelerin Interneti, Siber Güvenlik,
Bilgi Güvenliği, İnsan Odaklı Dijital Çağ, Uluslararası İşbirliği
Çağrı künyesi
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
ICT Alanı 2014 Çağrısı (618,5 M€):
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Geleceğin Fabrikaları Çağrısı:
Japonya Çağrısı:
ICT Alanı 2015 Çağrısı (715,5 M€)
Brezilya Çağrısı
İletişim
[email protected]
20
Nanoteknoloji, İleri Malzemeler ve İleri İmalat ve İşleme
Teknolojileri (NMP)
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
Alanın amacı
• Kolaylaştırıcı anahtar teknolojilerde endüstriyel istihdamı artırmak
• Avrupa’nın endüstriyel kapasitesini güçlendirmek
• Avrupa’nın küçük ve orta ölçekli endüstrilerini (SME) içeren iş perspektifini geliştirmek
2014 yılında çağrıya çıkacak konular
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nanokompozitler ve Nanoprinting
Endüstriyel Nanoteknoloji
Geleceğin Fabrikaları (PPP)
Enerji Verimli Binalar (PPP)
Nanotıp ve Biomalzemeler
Sürdürülebilir İşlem Endüstrileri ve Kaynak Etkinliği (PPP)
Enerji uygulamaları için Nanomalzemeler
Sürdürülebilir Nanomalzemeler
Nanogüvenlik
Çağrı künyesi
• Çağrı açılış tarihi: Aralık 2014
• Çağrı bütçesi: 427 milyon Avro
İletişim
[email protected]
Biyoteknoloji
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
•
•
Alanın amacı
AB’nin yaşam bilimlerinde gelişmesini sağlayacak yenilikçi, rekabetçi ve
sürdürülebilir ürünler ve süreçler geliştirmek
Tarım, gıda, sağlık ve kimya sektörlerine yenilikçilik etmeni olarak katkı
sağlamak
2014 yılında çağrıya çıkacak konular
•
•
•
•
•
Gelecek için en uç biyoteknolojik uygulamalar (Sentetik biyoloji,
biyoenformatik)
Biyoteknolojiye dayalı endüstriyel işlemler ve süreçler (Enzimatik biyotransformasyon, mikrobiyal platformlar)
Yenilikçi ve rekabetçi platform teknolojiler (-Omik teknolojiler)
Çağrı künyesi
Çağrı açılış tarihi: Aralık 2014
Bütçesi: 108 Milyon Avro
İletişim
[email protected]
Uzay Alanı
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
Alanın amacı
Avrupa Uzay Politikası’nı GMES (Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme) benzeri
uygulamalara odaklanarak; karar vericilerin ve kamuoyunun hizmetinde bir
Avrupa Uzay Politikası’nın oluşturulması, önemli aktörlerin ve Avrupa sanayiinin
Uzay alanında rekabetini güçlendirmek
2014 yılında çağrıya çıkacak konular
•
•
•
•
•
Uydudan yer/yön belirleme uygulamaları-Galileo Programı
Yer gözlem çağrısı
Uzay’da Avrupa varlıklarının korunması çağrısı
Avrupa Uzay Sektörü’nde rekabetçilik çağrısı
KOBİ aracı
Çağrı Künyesi
•
•
Çağrı açılış tarihi: Aralık 2014
Bütçesi: 174,75 Milyon Avro
İletişim
[email protected]
23
Risk Sermayesine Erişim
Alanın amacı
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
•
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan kuruluşların her aşamada karşılaşabilecekleri
finansal problemleri çözmek
Uygulama Mekanizmaları
•
•
Debt Facility (Borçlanma Finansmanı):
Amaç: Kredi ve garanti sağlayarak R&I politika hedeflerine ulaşmak
Yararlanıcılar: Borç veren yasal kuruluşlar ve özellikle yenilikçi KOBİ’ler, orta ve
büyük ölçekli işletmeler, üniversiteler ve araştırma enstitüleri, araştırma ve yenilik
altyapı sağlayıcıları, kamu-özel sektör ortaklıkları ve özel amaçlı araçlar veya
projeler
Equity Facility (Özsermaye Finansmanı):
Amaç: Erken ve büyüme aşamasındaki yatırımlara öz sermaye sağlamak ve Avrupa
risk sermayesi pazarını canlandırmak
Yararlanıcılar: Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan tüm ölçeklerdeki kuruluşlar
ve özellikle yenilikçi KOBİ’ler
Bütçe
•
3,5 milyar Avro (1/3’lük kısmı KOBİ’lere)
İletişim
•
[email protected]
24
Yeni KOBİ Programı
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
•
•
•
•
•
Sadece KOBİ’lerin katılımına açık olacaktır.
Sektörel fark gözetmemektedir, bütün yenilikçi KOBİ’ler başvuru
yapabilirler.
Tek başına bir KOBİ’nin başvuru yapması da mümkün olacaktır.
Toplumsal Sorunlara Çözümler ve Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
Programlarını adreslediği müddetçe konu bağımsızdır.
Üç aşamadan oluşmaktadır:
Kavram ve
Fizibilite
Analizi
6 ay, 50,000 €
Ar-Ge
Demonstrasyon
Pazar uygulaması
12-24 ay, 1-3 milyon €
Ticarileştirme
(Dolaylı bir destek
Risk sermayesi veren
Kuruluşlara yönlendirme)
Pazar
3. Bileşen: “Toplumsal Sorunlara Çözümler”in
Mantığı
Toplumsal Sorunlara Çözümler
• Toplumun ve vatandaşların kaygıları/AB politika
hedefleri
• Çığır açan buluşlar ancak çok disiplinli
araştırmalardan doğabilir (sosyal ve beşeri
bilimler dahil)
• Sorunlara çözümler, araştırmadan pazara kadar
tüm Ar-Ge ve yenilikçilik döngüsünü gerektirir
– Yenilikçi faaliyetlere vurgu (örn: pilot uygulamalar,
demonstrasyon vb..)
26
3. Bileşen: Toplumsal Sorunlara Çözümler
Programın Toplam Bütçesi (milyar €)
29,7
Sağlık, demografik değişim ve refah
7,47
Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik
araştırmaları ve biyo-ekonomi
3,9
Güvenli, temiz ve verimli enerji
6
Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma
6,3
İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler
3
Değişen Dünya’da Avrupa - Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı
toplumlar
1,3
Güvenli Toplumlar - Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin
ve Bağımsızlığının Korunması
1,7
27
Toplumsal Sorunlara Çözümler
Sağlık, demografik değişim ve refah
Alanın amacı
• Hastalıkların tedavi edilmesinden ziyade önlenmesi
• Avrupa vatandaşlarının refahının korunması
• Gittikçe değişen demografik dengeye uygun sağlık sistemlerinin
oluşturulması yönünde çalışmaların desteklenmesi
2014 yılında çağrıya çıkacak konular
7.ÇP Sağlık alanı, ICT alanındaki e-Health başlıkları ile CIP’deki ilgili konu başlıkları
H2020’de tek bir alan altında birleştirilmiştir !
• Sağlık ve hastalıkların anlaşılması
• Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama
• Teşhisin iyileştirilmesi
• Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri
• Aktif ve sağlıklı yaşlanma
• Entegre sağlık hizmeti sunumu
• Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi
Çağrı künyesi
•
•
Çağrı açılış tarihi: Aralık 2014
Çağrı bütçesi: 1,2 milyar Avro
İletişim
[email protected]
Toplumsal Sorunlara Çözümler
Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Deniz
Araştırmaları ve Biyoekonomi
•
•
•
Alanın amacı
Biyolojik kaynakların en iyi şekilde ve sürdürülebilir kullanılması
Güvenli ve kaliteli gıdanın yeterli miktarda tedarik edilebilmesi
Sürdürülebilir ve kaynak verimli birincil üretim sistemlerinin geliştirilmesidir.
•
•
•
•
•
•
2014 yılında çağrıya çıkacak konular
Sürdürülebilir gıda üretim sistemleri
Güvenli gıda ve sağlıklı beslenme
Sucul canlıların potansiyelinin ortaya çıkarılması
Sürdürülebilir tarım ve ormancılık faaliyetleri
Rekabetçi gıda-tarım sektörüne destek
Biyo-tabanlı sanayinin geliştirilmesi
İletişim
[email protected]
29
Güvenli Toplumlar: Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve
Bağımsızlığının Korunması Toplumlar
Toplumsal Sorunlara Çözümler
Alanın amacı
Temel hak ve özgürlükler ile kişisel gizliliğe bağlı kalarak terörizm, doğal afetler ve suç
gibi tehditlere karşı yurttaşların güvenliğinin temini için bilgi ve teknolojiler geliştirmek,
mevcut teknolojilerin uyum içinde çalışmasını sağlamak ve sivil güvenlik odaklı çözümler
üretmek
2014 yılında çağrıya çıkacak konular
•
Terörizm ve organize suçlar ile mücadele
•
•
•
Krizler ve doğal afetlerle mücadele
•
•
•
Adli Tıp vakaları
KBRN vakaları
Kriz öncesi, sonrası güvenliğin tesisi
Sınır güvenliği
Siber güvenlik
İletişim
[email protected]
Ulusal Koordinasyon Ofisi
(UKO)
Faaliyetleri ve Destekler
• AB Çerçeve Programları’nın ulusal koordinasyon
görevini, TÜBİTAK UİDB AB Çerçeve Programları
Müdürlüğü yerine getirmektedir. Bu müdürlük,
Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak
verilen Ulusal Koordinasyon ofisi sıfatıyla görev
yapmaktadır.
• e-posta: [email protected]
32
Ulusal İrtibat Noktaları
TÜBİTAK UKO’da Ulusal İrtibat Noktaları’nın görevleri:
– Bilgilendirmek
– Yönlendirmek
– Eğitmek
– Ortak bulmak
– Temsil etmek
– Teşvik etmek
33
TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi’nin Mevcut
Faaliyetleri
Üniversiteler,
Araştırmacılar,
Kamu kurumları,
Sanayicilerin
ÇP’ye katılımının
teşvik edilmesi
Türkiye’nin
önceliklerine
yönelik görüşlerin
ilgili kurumlardan
alınarak Avrupa
Komisyonu’na
iletilmesi
Türk araştırmacıların
ÇP’ye katılımını
artırmaya yönelik
Avrupa’daki aktif
kuruluşlar, ağlar ile
iletişim ve eşleştirme
Ulusal Bilgilendirme
ve Eğitim;
Üniversiteler, firmalar,
kamu kuruluşları
Türkiye’deki
paydaşlardan
ÇP’ye yönelik
konu başlığı vs.
konularda görüş
toplanması
Program
Komitelerine ve diğer
Ar-Ge platformlarına
Kamu Kurumları ve
Sanayi
kuruluşlarından
temsilcilerin
atanması
34
TuR&BO - Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları
TÜBİTAK, TOBB, KOSGEB, TESK tarafından Brüksel’de
kurulan kamu ve özel sektör ortaklığı (ppp)
Hedef: Avrupa Birliği’nin bilim, teknoloji ve özel sektöre
yönelik programlarında Türkiye’nin başarısının en yüksek
noktaya varmasına yardımcı olmak
Faaliyetler:
• TARAL’ın AB’de tanıtılması
• Bilgi servisi (AB Araştırma ve Teknoloji Geliştirme
ve sanayi ile ilgili programlar, ortak arama)
• Danışmanlık ve kılavuzluk
• Konferanslar, seminlerler, çalıştaylar vb. için
destek
• AB Enstitüleri ile ilişkilerin geliştirilmesi
• "Networking" ve lobi faaliyetleri
AB Çerçeve Program Proje Bilgileri
http://cordis.europa.
eu/fp5/projects.htm
Çerçeve
Programlarda
desteklenmiş
projelerin bilgilerini
inceleyebilir
H2020
başvurularınızı
güçlendirebilirsiniz
H2020
http://cordis.europa.e
u/fp6/projects.htm
http://cordis.europa.eu/projects
36
Uluslararası Proje Pazarları/Etkinlikler
• H2020’ye yönelik etkinlikler
http://cordis.europa.eu
• Konulara özel tarama yapabileceğiniz Avrupa
çapındaki etkinlikler
http://ec.europa.eu/research/events
• H2020 ile ilgili ulusal/uluslar arası etkinlik
haberleri
•www.h2020.org.tr
37
www.h2020.org.tr
E-Öğrenme Aracı
E-öğrenme Aracı-H2020
Yapım aşamasında olan H2020
e-öğrenme aracı sizlere yeni
program hakkında genel bilgi
verecektir.
5 farklı modül
1. H2020’ye Giriş
2. Toplumsal Sorunlara Çözümler
3. Endüstriyel Liderlik ve
Rekabetçilik
4. Billimsel Mükemmeliyet
5. H2020’de Proje Yönetimi ve Fikri
Mülkiyet Hakları
39
www.h2020.org.tr
40
Alan Sorumlularının İletişim Bilgileri
ERC: [email protected]
MCSA: [email protected]
Altyapılar: [email protected]
Nanoteknoloji: [email protected]
Uzay: [email protected]
Kobi Programı: [email protected]
Sağlık: [email protected]
Gıda: [email protected]
Güvenilir Enerji: [email protected]
Akıllı Ulaşım: [email protected]
İklim Değişikliğ: [email protected]
Kapsayıcı, Yenilikçi Toplumlar: [email protected]
Güvenli Toplumlar: [email protected]
Bilgi ve İletişim Teknolojileri: [email protected]
Yasal ve Finansal Konular Alanı: [email protected]
41
H2020 Programı’nda Çağrı ve
Proje Hazırlık Döngüsü
Çok Ortaklı Projeler
Bireysel Projeler
42
Çok Ortaklı Projelerde Çağrı ve
Proje Hazırlık Döngüsü
Kimler Katılabilir?
• İşbirliği projeleri
• En az 3 AB üye/ Asosiye ülkeden 3 tüzel kişilik
44
Çağrı Nedir?
Çağrı Nedir?
Çağrı
nedir?
AB Çerçeve
Programları’nda
desteklenecek proje
konularını gösteren
ihale benzeri süreç
Çağrı nasıl
oluşur ?
H2020 çağrılarında
desteklenecek olan
proje konuları,
Avrupa Komisyonu,
programa üye
ülkeler ve AB
bünyesinde faaliyet
gösteren
kuruluşların
görüşleri
doğrultusunda
Çağrı
Süreci
H2020 çağrı
süreciyle ilgili bütün
idari, finansal ve
hukuki işlemler
Avrupa Komisyonu
tarafından
gerçekleştirilir.
Proje başvuruları doğrudan elektronik
ortamda Avrupa Komisyonu’na yapılır.
46
Çağrı Süreci
Çağrı Dokümanlarının yayınlanması
Çalışma
Programı
Başvuru
Kılavuzu
Finansal
Konular
Kılavuzu
Proje Yazma Süreci
Çağrı Kapanış (Projenin
Avrupa
sunulması)
Komisyonu
Değerlendirme
sistemine
kayıt(PIC
numarası alımı)
Kurumun GPF
formlarını sistem
üzerinde
doldurması
EPSS sistemi
üzerinden
projenin proje
koordinatörü veya
bireysel
araştırmacı
tarafından
sunulması
Bağımsız
hakemler
tarafından
projeler
değerlendirilir.
47
Projelerde ne şekilde yer alabilirim?
Proje Koordinatörü
Proje Ortağı
• Proje fikri
• Proje fikri
• Projenin planlanması
• İlgili araştırma
alanında bilimsel
katkı sağlama
• ÇP proje deneyimi
• İlgili araştırma
alanında bilimsel
yetkinlik
• Proje ekibini
oluşturma
• Projenin iş
paketlerinde görev
alma
48
Proje Önerisi Sunma
Guide for Applicants
KOBİ’ler
İlgili mi?
Guide for Evaluators
Uluslararası
Boyut
Çağrı
Ağ Oluşturma
Hedef:Konsorsiyum
Araştırmacılar
Proje Önerisi
Hazırlama
STK’lar
Ortak?
Koordinatör?
Üniversiteler
Finans
İç Prosedürler
İdari
IPR
Proje Önerisini Sunma
49 bu süreçlerde ilgili alanın Ulusal İrtibat Noktası ile yakın işbirliği halinde olmanız önerilir!
Tüm
Değerlendirme Süreci
Grant Agreement
Consortium Agreeme
Değerlendirme
Müzakereler
İmza
Sonuçlara itiraz
hakkınız bulunmaktadır.
Proje Yürütme
50
Anlaşma
Projeye Başlama
Proje Değerlendirme – Hakemlik
• Avrupa Komisyonuna yapılan başvurular bağımsız
uzmanlar – hakemler tarafından değerlendirilmektedir.
• Bireysel yeni başvurular,
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/
experts adresinden ECAS hesabı açılarak
yapılabilmektedir.
• Hakemler değerlendirmede geçen her gün için Avrupa
Komisyonundan 450 € ücret almaktadırlar.
• Hakemlik kaydınızı TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon
Ofisi’ndeki irtibat noktasına bildirmeniz önemlidir.
• Hakemlik kaydının çağrı dönemlerinde yeni konu
başlıklarına göre güncellenmesinde fayda vardır!
51
H2020’de Proje
Tipleri ve Fonlama
Modelleri
•Fon Çeşitleri ve Üst Limitler
Yenilik
•Yenilik,
•Sadeleştirme
•Ve Uyum
RfP
Horizon
2020
Sadeleştirme
Uyum
Fon Çeşitleri ve Üst Limitler
FP7
Maximum
reimbursement
rates
Research and
technological
development
activities (*)
Network of
excellence
50%
75% (**)
Collaborative
project(****)
50%
75% (**)
Coordination
and support
action
Demonstration
activities
Other
activities
100%
50%
100%
100% (***)
Tek Fonlama Oranı
 Kurum tipinden ve aktivite
türünden bağımsız tek fonlama
oranı
‒ Ar-Ge Projeleri, Geçerli
maliyetlerin % 100’ü
‒ Yenilik Projeleri, (Geçerli
maliyetlerin % 70’i (İstisna: kar
(*) Research and technological development includes scientific coordination.
(**) For beneficiaries that are non-profit public bodies, secondary and higher
education establishments, research organisations and SMEs
(***) The reimbursement of indirect eligible costs, in the case of coordination
and support actions, may reach a maximum 7% of the direct eligible costs,
excluding the direct eligible costs for subcontracting and the costs of
resources made available by third parties which are not used on the premises
of the beneficiary.
(****) Including research for the benefit of specific groups (in particular
SMEs)
amacı gütmeyen kuruluşlar için %
100)
‒ Koordinasyon ve Destek (CSA)
Projeleri, (Geçerli maliyetlerin
%100’ü)
H2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri
Tüm doğrudan
masrafların
%100’ü
• Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D)
• Destek ve Koordinasyon Eylemleri
(CSA)
Tüm doğrudan
masrafların %70’i
• Yenilik Hibeleri (Grants for
Innovation)
• Ortak Fonlama (Co-Funding)
Programı Eylemleri
3 aşamalı destek
• KOBİ Fonlama Aracı (SME Instrument)
•Ticarileşme Öncesi Tedarik (PCP)
•Yenilikçi Çözümler için Kamu Tedariki (PPI)
•Ödüller
55
Genel
1. Proje Hazırlık Aşaması (Öngörü)
-
-
Aktivitelerin öngörüsü
Aktiviteler için personel maliyetinin öngörüsü
Bu aktiviteler için diğer bütçe kalemlerinin
öngörüsü
Bütçenin hesaplanması
2. Proje Yürütülme Aşaması (Gerçek)
- Aktivitelerin hesaplanması
- Personel maliyetlerinin hesaplanması
- Diğer masrafların hesaplanması
- Form C (ve diğer gerekli dokümanların)
doldurulması
56
Geçerlilik Kriteri
Geçerli
Masraflar
Doğrudan
Masraflar
Dolaylı
Masraflar
• Doğrudan Masraflar:
– Proje kapsamında beyan edilebilen bütün geçerli masraflar
• Dolaylı Masraflar:
– Beyan edilemeyen geçerli masraflar (elektrik, internet, telefon, vs.)
57
Geçerli Masraflar
Gerçek
Proje
Süresince
gerçekleşmiş
Kurum içi
muhasebe
ilkelerine
uygun
Ekonomik
Geçerli
Masraflar
Genel
Muhasebe
Kurallarına
uygun
Proje ortağı
tarafından
gerçekleşmiş
Ortağın
banka
hesabında
kaydedilen
Gerekli
58
Geçersiz Masraflar
Dolaylı
vergiler
(damga,
gümrük,
vb.)
Kur
değişim
zararları
Öngörülemeyen
masraflar
Geçersiz
Masraflar
Aşırı ve
dikkatsiz
harcama
Banka
masrafları
Başka
Topluluk
projelerinde
fonlanmış
masraflar
59
Toplam Komisyon Katkısı
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
Genel Bir Bakış
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
61
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
Kullanıcı Hesabı Oluşturma
62
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
Participant Portal Kullanıcı Girişi
63
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
Participant Portal’ı Keşfedin
64
Proje Başvurusu Süreci- Participant Portal
Çağrı Seçim Süreci
65
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
Bireysel Burslar Çağrı Sayfası
66
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
IF Çağrısı Başvuru Sistemi
67
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
Proje Önerisi Oluşturma
68
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
PIC N
umarası
69
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
Proje Önerisi Yönetimi
70
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
A ve B Formları
71
Projenin Sunumundan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
!
• Projenin çağrıların amaç ve isteklerine cevap verebilecek
şekilde hazırlanmamış olması,
• Ekibin/konsorsiyumun alandaki yetkinliğinin eksik
olması,
• Proje tedarik zincirinin tam oluşturulmaması, projenin
son kontrollerinin profesyonelce yapılmaması
• Projenin etik konuları kapsamasına rağmen yeterince
açıklama yapılmaması
• Projenin getireceği yararların yeterince açıklanamaması
• Bazı bölümlerin tekrar bilgileri olması sebebiyle bir
yerden kopyalanıp aynen yapıştırılması gibi hatalar
Türk Hakemlerimizden görüşler ve öneriler için:
• http://www.h2020.org.tr
72
Proje Başvurusu Süreci – A Formu
73
Proje Başvurusu Süreci- B Formu
74
Proje Başvurusu Süreci- B Formu
* 1-4 arası maksimum 10
sayfayı içerecek şekilde
oluşturulmalıdır.
75
Değerlendirme Kriterleri
1. MÜKEMMELİYET
“Excellence”
2. ETKİ
“Impact”
3.YÜRÜTME
“Implementation”
•Projenin bilimsel kalitesi (varsa inter-multi disipliner olma özelliği)
•Yenilikçi yönleri
•Araştırmanın kredibilitesi
• Araştırma hedeflerinin bilgi transferi ve araştırmacının kariyer gelişimi
için eğitimi açısından kalitesi, açıklığı
• Ev sahibi kuruluşun kalitesi
•Araştırma ve yenilikçilikle ilgili insan kaynağının, yeteneğinin ve çalışma
koşullarının gelişimi
•Araştırmacıların potansiyelinin ortaya çıkarılması ve yeni kariyer
perspektiflerinin keşfedilmesi
•İletişim ve çıktı dağılımı için alınacak önlemlerin etkinliği
• İş planının etkinliği ve tutarlılığı
•Görevlerin ve kaynakların dağılımındaki uyum
• Kalite yönetimi ve risk yönetimi dahil projenin yönetim yapısının ve
sürecinin uygunluğu
• Kurumsal çevrenin uygunluğu
(altyapı ve yönetimsel kapasite)
76
Proje Başvurusu Süreci- B Formu
77
Teşekkürler!
78
Download

Sunu / Arayüz