VÝTVARNÁ
SÚŤAŽ
PRE
DETI
8. ročník výtvarnej súťaže na tému :
TENTO STROM SA MI PÁČI
v týchto 4 kategóriách :
A
B
C
samostatná kategória
3 až 6 ročné deti
7 až 10 ročné deti
11 až 15 ročné deti
špeciálne školy
Deti môžu zaslať výtvarnú prácu vyhotovenú
potrebné zaslať do 31.marca 2015 na adresu :
akoukoľvek technikou. Práce je
Slovenský zväz záhradkárov
Republikový výbor
817 02 Bratislava, Havlíčkova 34






počet prác z jednej ZŠ alebo MŠ je maximálne 10 ks
výkres – formát maximálne A 3
práce v jednotlivých kategóriách vyhodnotí odborná výtvarná komisia
z každej kategórie komisia vyberie najlepšie práce v počte 5 ks – najviac 10 ks
autorom víťazných prác budú poslané vecné odmeny
vybrané výtvarné práce budú použité v expozícii zväzu na výstavách a
veľtrhoch v roku 2015 , na X. zjazde SZZ
Vzhľadom na využitie výtvarných prác na uvedené účely nebudú práce vrátené
autorom. Každá výtvarná práca musí byť označená nasledovne :




označenie súťažnej kategórie
meno, priezvisko a vek autora
úplná poštová adresa školy a triedy
poštová adresa súťažiaceho autora
Odporúčame, aby s podmienkami súťaže boli oboznámené deti v krúžkoch
mladých záhradkárov, deti základných škôl, predškolských zariadení, prípadne, aby
vyhlásenie súťaže bolo publikované v regionálnych médiách a na web stránkach OV,
MV, ZO SZZ. Vyhlásenie súťaže bude uverejnené aj na www.zvazzahradkarov.sk
Doterajšie témy :
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
6.ročník
7.ročník
– r. 2007 - Záhrada očami detí
– r. 2008 - Plody našich záhrad
– r. 2009 - Kvety v záhrade
– r. 2010 - Zvieratká v záhrade
– r. 2011 - Záhradka, akú by som chcel mať
– r. 2012 - Ovocie a zelenina, ktoré mám rád
– r. 2013 - Deti v záhrade
Download

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ PRE DETI 8. ročník výtvarnej súťaže na tému