Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Magnepelia s.r.o. platné počas testovacej verzie
I.
Úvodné ustanovenia
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú vzťahy vznikajúce
medzi poskytovateľom a objednávateľom pri poskytovaní služieb externej asistentky počas
beta verzie – testovacej verzie služby. Dobu trvania verzie si určuje Poskytovateľ a vyhradzuje
si právo ju kedykoľvek ukončiť.
1.2 Poskytovateľom služieb externej asistentky je obchodná spoločnosť Magnepelia s.r.o., IČO 46
892 397, so sídlom Vyšehradská 10, 851 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 85442/B, oddiel Sro (ďalej len ako „Poskytovateľ“).
1.3 Objednávateľom je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa rozhodne využiť
skúšobnú dobu služby externej asistentky a za týmto účelom vyplní online registračný
formulár na internetovej stránke www.vcelicky.sk(ďalej len ako „Objednávateľ“).
II.
Všeobecné ustanovenia
2.1 Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká uzavretím rámcovej zmluvy
o poskytovaní služieb externej asistentky prostredníctvom internetovej siete. K uzavretiu tejto
zmluvy dochádza vyplnením registračného formulára a vytvorením klientskeho účtu na
internetovej stránke www.vcelicky.sk. Počet zaregistrovaných Objednávateľov je počas
skúšobnej verzie obmedzený s ohľadom na kapacity Poskytovateľa.
2.2 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť služby externej asistentky v zmysle
požiadaviek Objednávateľa uvedených v jeho objednávke potvrdenej Poskytovateľom.
2.3 Jednotlivé služby sú poskytované na základe objednávky Objednávateľa urobenej
prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky na kontaktné údaje Poskytovateľa
uvedené na jeho internetovej stránke. Objednávka musí okrem údajov Objednávateľa
(meno/názov, kontaktné údaje), obsahovať presný popis zvolenej služby, požadovaný termín
vyhotovenia a spôsob dodania. Pri objednávke prostredníctvom elektronickej pošty musí byť
objednávka odoslaná z E-mailovej adresy použitej pri registrácii.
2.4 Poskytovateľ potvrdzuje objednávku prostredníctvom elektronickej pošty. Do okamihu
potvrdenia objednávky Poskytovateľom nie je táto objednávka pre Poskytovateľa záväzná
a neplynú z nej pre Poskytovateľa žiadne záväzky ani povinnosti.
2.5 Dohodnuté podmienky poskytnutia služby je možné meniť iba výslovnou dohodou oboch
zmluvných strán.
2.6 Poskytovateľ sa zaväzuje v skúšobnej verzii poskytovať služby externej asistentky počas
aktuálnych prevádzkových hodín, t.j. každý pracovný deň v čase od 7:00 do 16:30.
2.7 Poskytovateľ si počas skúšobnej verzie vyhradzuje právo odmietnuť prijatie objednávky a
dodanie požadovanej služby, a to bez udania dôvodu. Poskytovateľ sa však zaväzuje o tejto
skutočnosti včas upovedomiť Objednávateľa.
III.
Dodanie služby
3.1 Objednávateľ je povinný prevziať si vyhotovenú službu v termíne a spôsobom uvedeným
v potvrdení objednávky. V prípade, že si túto svoju povinnosť nesplní ani potom, čo bol
k tomu Poskytovateľom vyzvaný, má sa za to že Objednávateľ službu riadne a včas obdržal v
deň nasledujúci po odoslaní výzvy.
3.2 V prípade, že vyhotovenú službu nebude možné zo závažných dôvodov doručiť požadovaným
spôsobom, je Poskytovateľ oprávnený zvoliť na náklady Objednávateľa náhradný spôsob
doručenia. Objednávateľ bude na túto skutočnosť vopred upozornený.
3.3 V prípade, že Objednávateľ bez závažného dôvodu odmietne prevziať riadne vyhotovenú
službu, považuje sa táto za dodanú v deň odmietnutia jej prevzatia a Poskytovateľovi vzniká
nárok na odmenu v zmysle platného cenníka.
3.4 Poskytovateľ sa nedostane do omeškania s dodaním služby v prípade, že ju nedodá
v dohodnutom termíne z dôvodu zásahu vyššej moci (požiar, povodeň a pod.), z dôvodu
poruchy zariadení iných dodávateľov (napr. výpadky energie, telekomunikačného spojenia
atď.), či z dôvodov majúcich pôvod v činnosti tretích osôb, ak sa týmto udalostiam nedá
zabrániť.
IV.
Cena a platobné podmienky
4.1 Využívanie služieb je počas skúšobnej verzie bezplatné, pričom zaregistrovaný Objednávateľ
má k dispozícii 21 kreditov (1 kredit je v hodnote 1 €). Služby sú spoplatnené v súlade
s platným cenníkom Poskytovateľa zverejneným na jeho internetovej stránke. Doplnkové
služby neuvedené v cenníku sú účtované individuálne po predchádzajúcej dohode
s Poskytovateľom prostredníctvom elektronickej pošty. Zákazník môže 7 z poskytnutých
kreditov využiť na spotrebný materiál, zvyšný kredit je určený iba na prácu asistentky (v
prepočte podľa cenníka je možné využiť zvyšných 14 kreditov na 2 hodiny práce asistentky).
4.2 Objednávateľ je oprávnený si skontrolovať stav svojho klientského účtu, t.j. informácie
o spotrebovanom kredite, o výške jeho zostatku a opis využitých služieb, po prihlásení
a zadaní registračných údajov na internetovej adrese moje.vcelicky.sk
V.
Reklamácie
5.1 Poskytnutá služba vykazuje vady v prípade, že nebola prevedená v súlade s objednávkou
Objednávateľa. V ostatných prípadoch sa má za to, že zákazka bola riadne vyhotovená.
5.2 Reklamácia sa uplatňuje písomne a je v nej nutné uviesť dôvod a popísať charakter vady.
5.3 V prípade, že Poskytovateľ uzná reklamáciu Objednávateľa za oprávnenú, bude mu
poskytnutá primeraná zľava z ceny.
5.4 Objednávateľ je oprávnený uplatniť nároky z vád u Poskytovateľa písomne najneskôr do 14
dní od dodania služby, v opačnom prípade toto právo Objednávateľa zaniká.
VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby odborne, čestne, zodpovedne, dôstojne, eticky
a v súlade s dobrými mravmi.
6.2 Poskytovateľ je oprávnený upravovať, krátkodobo prerušiť alebo obmedziť poskytovanie
služieb, najmä z dôvodu nutných opráv a údržby. Ak je to možné, informuje Poskytovateľ
Objednávateľa o vykonávaní uvedených činností vedúcich k prerušeniu prevádzky s
dostatočným predstihom. Ďalej je Poskytovateľ oprávnený obmedziť alebo pozastaviť
poskytovanie služieb z dôvodu zásahu vyššej moci (požiar, povodeň a pod.), z dôvodu
poruchy zariadení iných dodávateľov (napr. výpadky energie, telekomunikačného spojenia
atď.), či z dôvodov majúcich pôvod v činnosti tretích osôb, ak sa týmto udalostiam nedá
zabrániť.
6.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť na vykonanie služieb.
6.4 Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú odplatu v zmysle platného
cenníka Poskytovateľa.
6.5 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať vyhotovenú službu v termíne a spôsobom uvedeným
v potvrdenej objednávke.
6.6 Vyplnením online registračného formulára vyjadruje Objednávateľ svoj súhlas s týmito VOP
a ich prípadnými zmenami a zároveň sa zaväzuje nimi riadiť. V prípade porušenia VOP zo
strany Objednávateľa, má Poskytovateľ právo pozastaviť alebo zastaviť poskytovanie svojich
služieb a zrušiť klientsky účet Objednávateľa, t.j. od zmluvy odstúpiť.
6.7 Objednávateľ sa pred zaslaním objednávky zaväzuje oboznámiť s aktuálnym znením platných
a účinných VOP a cenníkom Poskytovateľa.
6.8 Objednávateľ je povinný postupovať pri využívaní služieb externej asistentky tak, aby nedošlo
k neoprávnenému vstupu do jeho klientského účtu osobou, ktorá k tomu nie je oprávnená, a je
povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov a hesiel, inak
zodpovedá za škodu tým spôsobenú Poskytovateľovi alebo tretej osobe.
VII. Ochrana osobných údajov
7.1 Objednávateľ poskytuje v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a týchto VOP súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v registračnom
formulári, ako aj v jednotlivých objednávkach. Objednávateľ súhlasí s použitím svojich
osobných údajov pre účely spracovania a tlače daňových dokladov, realizácie objednaných
služieb, evidencie, sociodemografické spracovanie a marketingové účely Poskytovateľa. Doba
platnosti súhlasu je 10 rokov. Odvolanie súhlasu je stanovené v rámci zákonných podmienok.
Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený udeliť súhlas aj na spracovanie
osobných údajov všetkých osôb uvedených v jednotlivých objednávkach.
VIII. Zodpovednosť zmluvných strán a náhrada škody
8.1 Objednávateľ zodpovedá za škodu vzniknutú Poskytovateľovi či tretím osobám v dôsledku
porušenia týchto VOP.
8.2 Objednávateľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov oznámených
Poskytovateľovi a za včasné oznámenie akýchkoľvek zmien týchto údajov. Objednávateľ plne
nesie následky toho, že e-mailová adresa, na ktorú mu budú Poskytovateľom posielané
dôležité informácie, je neaktuálna, že túto adresu pravidelne nekontroluje alebo jej stav
neumožňuje prečítanie e-mailovej správy.
8.3 Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služieb v dôsledku
konania tretích osôb, zásahu vyššej moci alebo z dôvodu poruchy zariadení iných
dodávateľov.
8.4 Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva
v dôsledku realizácie objednávky na základe pokynov Objednávateľa.
8.5 Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií získaných pri svojej činnosti od
tretích osôb.
8.6 Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nezabezpečuje archiváciu registratúrnych
záznamov, ani uchovávanie dokumentov vytvorených Poskytovateľom.
8.7 Objednávateľ dáva svoj súhlas poskytovateľovi s používaním súborov cookies. Cookies sa
ukladajú na strane používateľa ako krátke textové súbory a slúžia na rozlišovanie
používateľov. Navštívením internetovej stránky www.vcelicky.sk a vyjadrením súhlasu s
týmito VOP vyjadruje používateľ v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu o spracovaní
osobných údajov a ochrane súkromia v odvetví elektronických komunikácií svoj súhlas s
používaním krátkych textových súborov "cookies", slúžiacich na získavanie informácii o
Užívateľovi. Poskytovateľ nezodpovedá za súbory cookies tretích strán.
IX.
Trvanie a zánik zmluvy
9.1 Zmluva o poskytovaní skúšobnej verzie služieb medzi Objednávateľom a Poskytovateľom sa
uzatvára na dobu trvania skúšobnej verzie služieb externej asistentky.
9.2 Každá zo zmluvných strán má právo zmluvu vypovedať pred uplynutím doby v zmysle bodu
9.1 a to bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jeden deň a začína plynúť nasledujúcim
dňom od doručená výpovede.
9.3 Právo zmluvných strán vypovedať zmluvu alebo od zmluvy odstúpiť na základe zákonných
ustanovení alebo z dôvodu stanoveného týmito VOP ostáva nedotknuté.
X.
Záverečné ustanovenia
10.1
Tieto VOP a vzťahy z nich vyplývajúce sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej
republiky.
10.2
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v týchto VOP výslovne upravené, sa
riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.
10.3
Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto VOP aj bez predchádzajúceho súhlasu
Objednávateľa, a to tým spôsobom, že zverejní ich posledné nové a úplné znenie na jeho
internetovej stránke. Takýmto zverejnením vstúpi nové znenie VOP do platnosti, pokiaľ
v nich nie je uvedený neskorší dátum platnosti. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s
tým, že ďalšie užívanie služieb i po dátume zmeny zmluvných alebo doplňujúcich podmienok
bude Poskytovateľ považovať za súhlas Objednávateľa s upravenými VOP.
10.4
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z plnenia podľa týchto VOP, ktoré môžu
vzniknúť, sa budú snažiť vyriešiť mimosúdnou dohodou (zmierom). Príslušným súdom pre
riešenie prípadných sporov je vždy vecne a miestne príslušný súd podľa sídla Poskytovateľa.
10.5
Tieto VOP predstavujú úplnú právnu úpravu medzi Objednávateľom
a Poskytovateľom. Dňom uzavretia tohto zmluvného vzťahu sú zmluvné strany svojimi
prejavmi vôle viazané.
10.6
Objednávateľ vyhlasuje, že jeho vôľa byť viazaný týmito zmluvnými podmienkami je
slobodná a vážna, že jeho zmluvná voľnosť nie je obmedzená, svoju vôľu neprejavil za
nevýhodných podmienok alebo v tiesni, že si tieto VOP prečítal a ich obsahu a zneniu
porozumel.
10.7
Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto VOP sa ukáže ako neplatné alebo neúčinné, nemá
to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobudli účinnosť dňa 16.10.2014 .
Download

Všeobecné obchodné podmienky beta verzi