Konu İndeksi/Subject Index
Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 715-720
MİKROBİYOLOJİ
İ
İ
İ BÜLTENİ
Ü
İ CİLT
İ 48, 2014 KONU İİNDEKSİİ
Ocak 2014, Sayı: 1
•
Türkiye’de invazif streptokok enfeksiyonlarının epidemiyolojisi, klinik ve mikrobiyolojik özellikleri,
2010-2011 ............................................................................................................................................. 1
•
Türkiye’nin Orta Karadeniz Bölgesinde metisiline dirençli Staphylococcus aureuss kökenlerinin
enfeksiyözite-rezistotip-genotip kümelenmesi ....................................................................................... 14
•
Solunumsal yoğun bakım ünitesinde florokinolon kullanımının hastane kökenli MRSA enfeksiyonu
gelişimine ve prognoza etkisi ................................................................................................................ 28
•
Staphylococcus aureuss metisilin direncinin hızlı saptanmasında nitrat redüktaz testi:
Bir sınır değer duyarlılık test yöntemi .................................................................................................... 40
•
Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumanniii ve Pseudomonas aeruginosa
a suşlarının
sınıf 1 ve 2 integron taşıyıcılığı ve yeni bir gen kaseti birlikteliği: blaOXA-11-cmlA7
l ............................... 48
•
İnvazif enfeksiyonlara neden olan GSBL pozitif Enterobacteriaceaee izolatlarında karbapenem direnci ...... 59
•
Çok ilaca dirençli Acinetobacter baumanniii izolatlarında virülans faktörlerinin araştırılması...................... 70
•
Escherichia coli ve Klebsiella spp. izolatlarında plazmid kaynaklı AmpC beta-laktamaz üretiminin
araştırılması .......................................................................................................................................... 82
•
İlaç, kozmetik ve gıda ürünlerinde kullanılan bazı koruyucuların antimikrobiyal ve antibiyofilm
etkisinin araştırılması............................................................................................................................. 94
•
Suriye iç savaşı sonrası Nizip’te kutanöz leyşmanyazis olguları ............................................................. 106
•
Entamoeba histolytica’nın tanısında direkt mikroskopi, kültür, ELISA ve moleküler yöntemlerin
karşılaştırılması.................................................................................................................................... 114
•
Daptomisinin VRE ve MRSA suşlarına in vitro etkinliği ......................................................................... 123
•
Tularemi lenfadeniti şüphesi ile alınan lenf aspiratı örneklerinde Mycobacterium tuberculosis
varlığının araştırılması ......................................................................................................................... 129
•
Francisella tularensis’in moleküler tanısında yeni geliştirilen kullanıma hazır ticari PCR kitinin
etkinliğinin değerlendirilmesi .............................................................................................................. 135
•
Hemodiyaliz hastalarında hepatit B ve hepatit C virus enfeksiyonlarının serolojik ve
moleküler yöntemlerle araştırılması ..................................................................................................... 143
•
Nefrolitiazisli asemptomatik bir olgunun idrar kültüründen izole edilen mukoid Salmonella
a spp.
suşunun tür düzeyinde tanımlanmasında PCR yönteminin değeri ....................................................... 151
•
Türkiye’de saptanan kompleks rekombinant HIV-1 CRF06_cpx alttipinin moleküler
karakterizasyonu ................................................................................................................................. 160
•
Anti-HIV pozitif bir hastada saptanan akut Toskana virus enfeksiyonu .................................................. 168
•
Plasmodium falciparum ve Salmonella
a Typhi koenfeksiyonu: Bir olgu sunumu ...................................... 174
•
Hantavirus enfeksiyonlarında prognostik faktörlerr ............................................................................... 179
•
Ülkemizden NDM-1 salgılayan ilk izolatların bildirimi ve modifiye Hodge test kullanımı ...................... 188
Nisan 2014, Sayı: 2
•
Salmonella enterica
a serotip Paratyphi B klinik izolatlarının moleküler epidemiyolojisi, antimikrobiyal
direnci ve genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlarının karakterizasyonu.............................................. 191
•
Klinik örneklerden izole edilen trimetoprim-sülfametoksazole dirençli
Stenotrophomonas maltophilia suşlarında integron, sul1-2 ve dfr genlerinin araştırılması ...................... 201
•
Trakya Bölgesi’nde farelerde kültür, seroloji ve moleküler yöntemlerle Francisella tularensis
varlığının aranması ............................................................................................................................. 213
•
Orta prevalanslı bölgede akciğer ve akciğer dışı tüberküloz tanısında Xpert MTB/RIF testinin
değerlendirilmesi ................................................................................................................................ 223
•
Beş yaş altı çocuklarda gastroenterite neden olan yedi farklı RNA virusunun araştırılması .................... 233
•
Bronşiyolit tanısı alan 0-2 yaş grubu çocuklarda insan bokavirusu ve diğer solunum viruslarının
sıklığının araştırılması .......................................................................................................................... 242
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
715
Konu İndeksi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2012-2013 kızamık salgını sürecinde Ankara’da saptanan 44 çocuk olgunun değerlendirilmesi
ve iki olgudan elde edilen virusların moleküler analizi ........................................................................ 259
Kronik hepatit B ve C hastalarında IL-1 beta, IL-1 reseptör antagonisti ve IL-8 gen polimorfizmlerinin
araştırılması ........................................................................................................................................ 271
Gebelerde toksoplazmoz seroprevalansının değerlendirilmesi ve bir tanı algoritmasının
oluşturulması ..................................................................................................................................... 283
Çevresel örneklerde Cryptococcus neoformanss taramaları için patlıcan (Solanum melongena) agarın
yeni bir besiyeri olarak değerlendirilmesi............................................................................................. 292
Laboratuvar güvenliğinde “5S” yönteminin uygulaması ve çalışan memnuniyeti üzerine etkisi ........... 300
Karbapeneme dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarına karşı sulbaktam ile imipenem,
meropenem ve sefoperazon kombinasyonlarının in vitro sinerjistik aktivitesi ....................................... 311
Hastane enfeksiyonu etkeni olan Acinetobacter baumanniii izolatları arasındaki klonal ilişkinin
Rep-PCR ile araştırılması...................................................................................................................... 316
Flukonazole dirençli Candida albicanss izolatlarında atım pompa ekspresyonlarının araştırılması ........... 325
Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dokuz yıllık kutanöz leyşmanyazis olgularının
değerlendirilmesi ................................................................................................................................ 335
Ülkemizde Tıbbi Mikrobiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları dallarında yapılan tıpta
uzmanlık ve doktora tezlerinin uluslararası dergilerde yayına dönüşüm oranları................................... 341
Streptococcus pneumoniae serotip 35F’ye bağlı pnömokokal menenjitli bir çocuk olgu......................... 346
Probiyotik tedavisinden sonra yaşlı bir hastada gelişen Saccharomyces cerevisiaee fungemisi .................. 351
Diyabetik bir hastada Sarcophaga
a spp. larvalarının neden olduğu kutanöz miyazis .............................. 356
Scedosporium apiospermum’a bağlı fungal keratit: Ülkemizden ilk olgu-Yorum ..................................... 362
Temmuz 2014, Sayı: 3
•
Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumanniii suşlarında beta-laktamaz kaynaklı
direncin moleküler karakterizasyonu .................................................................................................. 365
•
Stafilokokların pozitif kan kültür şişelerinden MALDI-TOF MS sistemi ile direkt olarak tanımlanması..... 377
•
BACTEC MGIT™ pozitif kültürlerden Mycobacterium türlerinin Oligo-FISH ve PNA-FISH
yöntemleriyle tanımlanması ................................................................................................................ 385
•
Helicobacter pylorii CagA antikorlarının saptanması için rekombinant bir CagA proteininin
üretilmesi .......................................................................................................................................... 402
•
Tularemi Türkiye’nin kuzeyinden güneyine doğru yayılıyor: Kahramanmaraş’da küçük bir salgın ......... 413
•
Ege Bölgesi’nde izole edilen HIV-1 izolatlarının alttip dağılımının pol gen bölgesi
filogenetik analizi ve otomatize araçlar kullanılarak belirlenmesi .......................................................... 420
•
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kronik hepatit C enfeksiyonu olan hastalarda
hepatit C virus genotipleri: Beş yıllık sonuçların değerlendirilmesi ...................................................... 429
•
Klinik örneklerden izole edilen Candida
a türlerinin tanımlanmasında Phoenix™ Yeast ID Panel ile
API® ID 32C ticari sistemlerinin karşılaştırılması ................................................................................... 438
•
Trichophyton mentagrophytess ve Trichophyton rubrum kökenlerinin FT-IR spektroskopi ile ayrımında
Tween-80 etkisi .................................................................................................................................. 449
•
Alveoler ekinokokkozun serolojik tanısında EgHF, Em2 ve EmII/3-10 antijenleri ile hazırlanan
ELISA yöntemlerinin tanısal etkinliğinin değerlendirilmesi ................................................................... 461
•
Klinik stafilokok izolatlarında makrolid-linkozamid-streptogramin B (MLSB) direnç fenotipleri ve
telitromisin etkinliğinin araştırılması .................................................................................................... 469
•
Aydın ili kan donörlerinde Bartonella henselaee ve Bartonella quintana seroprevalansı ........................... 477
•
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kronik hepatit C hastalarının genotip dağılımının
araştırılması ....................................................................................................................................... 484
•
Klinik Aspergilluss spp. izolatlarında virülans faktörü olarak asit proteinaz ve fosfolipaz aktivitelerinin
araştırılması ........................................................................................................................................ 491
•
Bardet-Biedl sendromlu kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada Elizabethkingia meningosepticum
bakteriyemisi ...................................................................................................................................... 495
•
İmmün kompetan bir hastada vorikonazol ile tedavi edilen Cladophilaphora bantiana
a beyin apsesi ... 501
•
Nadir görülen
g
bir beyin
y apsesi
p
etkeni: Nörotoksokariazis ..................................................................... 507
716
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Konu İndeksi
•
•
Wohlfahrtia magnifica’dan kaynaklanan gingival miyaz olgusu ........................................................... 512
Karadeniz Bölgesi hepatit C virus genotip belirlenmesine katkı: Yüksek hasta kapasiteli
tek merkez verileri, Zonguldak ............................................................................................................ 518
Ekim 2014, Sayı: 4
•
Hacettepe Üniversitesi Erişkin ve Onkoloji Hastanelerinde yatan hastalarda saptanan metisiline
dirençli Staphylococcus aureuss bakteriyemilerinde risk faktörleri (2004-2011), antibiyotik
kullanımı ve izolatların antimikrobiyal duyarlılıkları: Yuvalandırılmış olgu-kontrol çalışması................... 523
•
Vankomisine dirençli enterokokların sürveyansında GeneXpert® vanA/vanB
B PCR sistemi ile
kültür yönteminin karşılaştırılması ....................................................................................................... 538
•
CLSI ve EUCAST önerilerine göre genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten Escherichia coli
idrar izolatlarında fosfomisin duyarlılığı ............................................................................................... 545
•
Karbapenemlere dirençli Acinetobacter baumanniii suşlarında OXA tipi beta-laktamazların
araştırılması ve PFGE ile genotiplendirilmesi ........................................................................................ 556
•
Kan kültürlerinden izole edilen tek klonlu Acinetobacter baumannii suşlarının karakterizasyonu
ve antibiyotik direnç profillerinin incelenmesi ..................................................................................... 566
•
Postmortem tüberküloz tanısında parafine gömülü dokularda iki farklı gerçek zamanlı PCR
sisteminin karşılaştırılması ................................................................................................................... 577
•
Antiretroviral tedavi almayan olgularda HIV-1 primer ilaç direnci mutasyonlarının araştırılması ............ 585
•
Kronik hepatit C enfeksiyonu olan hastalarda paraoksonaz-1 gen polimorfizmi ile tedaviye yanıt
arasındaki ilişkinin araştırılması ............................................................................................................ 596
•
Mersin ili kan donörlerinde flavivirus seroepidemiyolojisi..................................................................... 606
•
Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hepatit B serolojik
testlerinin uygunsuz kullanımı, Kütahya .............................................................................................. 618
•
Trichosporon spp. suşlarında bazı virülans faktörlerinin araştırılması ..................................................... 628
•
Atovakuon ve astragalus kombinasyonunun akut toksoplazmozlu fare modeli tedavisi ve IL-2, IL-12,
IFN-γ düzeyleri üzerindeki etkileri ........................................................................................................ 639
•
Solunum virusları ve influenza A virus alt tiplerinin multipleks PCR yöntemi ile aynı anda
saptanması ......................................................................................................................................... 652
•
Giresun’da su örneklerinde Toxoplasma gondii’nin
i
polimeraz zincir reaksiyonu ve
ilmiğe dayalı izotermal amplifikasyon yöntemleriyle araştırılması ......................................................... 661
•
Nötropenik ateşin ender bir nedeni: Bruselloz ..................................................................................... 669
•
Böbrek nakli alıcısında Batı Nil virusuna bağlı meningoensefaliti.......................................................... 674
•
Türkiye’de ilk kez saptanan hepatit B virus genotip E enfeksiyonu ....................................................... 683
•
Genital insan papillomavirus enfeksiyonlarının moleküler tanısında karşılaşılan sorunlar ve
yeni gelişmelerr ................................................................................................................................... 689
•
Servikal lenfadenitlerin etiyolojisinde tüberküloz ve tularemi ayırıcı tanısı ............................................ 707
•
Ülkemizdeki NDM-1 olgu ve salgınları ................................................................................................ 709
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
717
Subject Index
BULLETIN OF MICROBIOLOGY VOLUME 48, 2014 SUBJECT INDEX
January 2014, Issue 1
•
Epidemiology, clinical and microbiological characteristics of invasive streptococcal infections
in Turkey, 2010-2011 ............................................................................................................................. 1
•
Infectivity-resistotype-genotype clustering of methicillin-resistant Staphylococcus aureuss strains
in the Central Blacksea Region of Turkey............................................................................................... 14
•
The effect of fluoroquinolone use in the respiratory intensive care unit on the development of
hospital-acquired MRSA infection and its prognosis .............................................................................. 28
•
Nitrate reductase assay for the rapid detection of Staphylococcus aureuss methicillin resistance:
a breakpoint susceptibility testing method ........................................................................................... 40
•
Carriage of class 1 and 2 integrons in Acinetobacter baumanniii and Pseudomonas aeruginosa
isolated from clinical specimens and a novel gene cassette array: blaOXA-11-cmlA7
l ............................. 48
•
Carbapenem resistance in ESBL positive Enterobacteriaceaee isolates causing invasive infections ............. 59
•
Investigation of the virulence factors of multidrug-resistant Acinetobacter baumanniii isolates ................ 70
•
Detection of plasmid-mediated AmpC beta-lactamase production in Escherichia colii and
Klebsiella
a spp. isolates ........................................................................................................................... 82
•
Investigation of antimicrobial and antibiofilm effects of some preservatives used in drugs,
cosmetics and food products ................................................................................................................ 94
•
Cutaneous leishmaniasis cases in Nizip, Turkey after the Syrian civil warr ............................................. 106
•
Comparison of direct microscopy, culture, ELISA and molecular methods for diagnosis of
Entamoeba histolytica..........................................................................................................................
a
114
•
In vitro activity of daptomycin against VRE and MRSA strains ............................................................. 123
•
Investigation of the presence of Mycobacterium tuberculosiss in the lymph node aspirates of
the suspected tularemia lymphadenitis cases ...................................................................................... 129
•
Evaluation of a newly-developed ready-to-use commercial PCR kit for the molecular diagnosis of
Francisella tularensiss ............................................................................................................................ 135
•
Investigation of hepatitis B and hepatitis C virus infections by serological and molecular
methods in hemodialysis patients ...................................................................................................... 143
•
The value of PCR method in the species-level identification of a mucoid Salmonella
a spp. strain
isolated from the urine culture of a case with asymptomatic nephrolithiasis........................................ 151
•
Molecular characterization of complex recombinant HIV-1 CRF06_cpx subtype detected in Turkey .... 160
•
Acute Toscana virus infection in an anti-HIV positive patient ............................................................... 168
•
Plasmodium falciparum and Salmonella
a Typhi co-infection: a case report ............................................. 174
•
Prognostic factors in hantavirus infections .......................................................................................... 179
•
Notice of first NDM-1 expressing isolates in Turkey and the use of modified Hodge test ..................... 188
April 2014, Issue 2
•
Molecular epidemiology, antimicrobial resistance and characterization of extended-spectrum
beta-lactamases of Salmonella enterica serotype Paratyphi B clinical isolates ........................................ 191
•
Investigation of integrons, sul1-2 and dfr genes in trimethoprim-sulfametoxazole-resistant
Stenotrophomonas maltophilia
a strains isolated from clinical samples .................................................... 201
•
Investigation of the presence of Francisella tularensiss by culture, serology and molecular
methods in mice of Thrace Region, Turkey ........................................................................................ 213
•
Evaluation of the Xpert MTB/RIF assay for the diagnosis of pulmonary and extrapulmonary
tuberculosis in an intermediate-prevalence setting.............................................................................. 223
•
Investigation of seven different RNA viruses associated with gastroenteritis in children under
five years old ...................................................................................................................................... 233
•
Determination of the frequency of human bocavirus and other respiratory viruses among
0-2 years age group children diagnosed as acute bronchiolitis .......................................................... 242
•
Evaluation of 44 pediatric measles cases detected in Ankara, Turkey during 2012-2013
epidemic and molecular characterization of the viruses obtained from two cases ............................... 259
•
Investigation of IL-1 beta, IL-1 receptor antagonist and IL-8 gene polymorphisms in patients
with chronic hepatitis B and C............................................................................................................ 271
718
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Subject Index
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Evaluation of the toxoplasmosis seroprevalence in pregnant women and creating a diagnostic
algorithm ........................................................................................................................................... 283
Evaluation of a new medium, eggplant (Solanum melongena) agar as a screening medium for
Cryptococcus neoformanss in environmental samples ............................................................................ 292
Implementation of “5S” methodology in laboratory safety and its effect on employee satisfaction ..... 300
In vitro synergistic activity of sulbactam in combination with imipenem, meropenem and
cefoperazone against carbapenem-resistant Acinetobacter baumanniii isolates........................................ 11
Investigation of the clonal relationship between nosocomial Acinetobacter baumanniii isolates by
Rep-PCR ............................................................................................................................................. 316
Investigation of the expression levels of efflux pumps in fluconazole-resistant
Candida albicanss isolates ..................................................................................................................... 325
A nine-year evaluation of cutaneous leishmaniasis patients in Diyarbakir Training and
Research Hospital, Turkey ................................................................................................................... 335
Publication rates of Turkish medical specialty and doctorate theses on Medical Microbiology,
Clinical Microbiology and Infectious Diseases disciplines in international journals .............................. 341
A pediatric case of pneumococcal meningitis due to Streptococcus pneumoniaee serotype 35F ............ 346
Saccharomyces cerevisiaee fungemia in an elderly patient following probiotic treatment ....................... 351
Cutanous myiasis caused by Sarcophaga
a spp. larvae in a diabetic patient ........................................... 356
Fungal keratitis caused by Scedosporium apiospermum: First report from Turkey-Comment.................. 362
July 2014, Issue 3
•
Molecular characterization of beta-lactamase-associated resistance in Acinetobacter baumannii
strains isolated from clinical samples................................................................................................... 365
•
Identification of staphylococci directly from positive blood culture bottles by MALDI-TOF
MS system.......................................................................................................................................... 377
•
Identification off Mycobacterium species from BACTEC MGIT™ positive cultures with Oligo-FISH
and PNA-FISH methods ...................................................................................................................... 385
•
Production of a recombinant CagA protein for the detection of Helicobacter pylori
CagA antibodies ................................................................................................................................. 402
•
Tularemia is spreading from north to south side of Turkey: a small outbreak in Kahramanmaras,
Turkey ................................................................................................................................................ 413
•
HIV-1 subtype distribution determined by phylogenetic analysis of pol gene sequences and
automated subtyping tools among HIV-1 isolates from the Aegian Region of Turkey........................... 420
•
Distribution of hepatitis C virus genotypes among patients with chronic hepatitis C infection
in Akdeniz University Hospital, Antalya, Turkey: a five-year evaluation ................................................. 429
•
Comparison of Phoenix™ Yeast ID Panel and API® ID 32C commercial systems for the
identification of Candida
a species isolated from clinical samples ........................................................... 438
•
The effect of Tween-80 on the differentiation of Trichophyton mentagrophytess and
Trichophyton rubrum strains with FT-IR spectroscopy ........................................................................... 449
•
Evaluation of the diagnostic value of the ELISA tests developed by using EgHF, Em2 and
EmII/3-10 antigens in the serological diagnosis of alveolar echinococcosis .......................................... 461
•
Macrolide-lincosamide-streptogramin B (MLSB) resistance phenotypes in clinical staphylococcus
isolates and investigation of telithromycin activity ............................................................................. 469
•
Seroprevalence of Bartonella henselaee and Bartonella quintana
a in blood donors in Aydin province,
Turkey ............................................................................................................................................... 477
•
Investigation of hepatitis C virus genotype distribution in patients with chronic hepatitis C
infections in Antalya Training and Research Hospital, Turkey ............................................................... 484
•
Investigation of acid proteinase and phospholipase activity as virulence factors in clinical
Aspergilluss spp. isolates ....................................................................................................................... 491
•
Elizabethkingia meningosepticum bacteremia in a patient with Bardet-Biedl syndrome and
chronic renal failure ............................................................................................................................ 495
•
Cladophilaphora bantiana
a brain abscess treated with voriconazole in an immunocompetent
patient ............................................................................................................................................... 501
•
A rarely seen cause of brain abscess: neurotoxocariasis ...................................................................... 507
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
719
Subject Index
•
•
A case of gingival myiasis caused by Wohlfahrtia magnifica
a ................................................................. 512
Contribution to determination of hepatitis C virus genotypes in Black Sea region:
data from single high volume center in Zonguldak, Turkey ................................................................. 518
October 2014, Issue 4
•
Risk factors and antibiotic use in methicillin-resistant Staphylococcus aureuss bacteremia in
hospitalized patients at Hacettepe University Adult and Oncology Hospitals (2004-2011) and
antimicrobial susceptibilities of the isolates: a nested case-control study ............................................. 523
•
Comparison of GeneXpert® vanA/vanB
B PCR system and culture methods in the surveillance of
vancomycin-resistant enterococci ....................................................................................................... 538
•
Fosfomycin susceptibility of urinary Escherichia colii isolates producing extended-spectrum
beta-lactamase according to CLSI and EUCAST recommendations...................................................... 545
•
Investigation of OXA type beta-lactamases and PFGE patterns in Acinetobacter baumannii
strains resistant to carbapenems ......................................................................................................... 556
•
Characterization and determination of antibiotic resistance profiles of a single clone
Acinetobacter baumanniii strains isolated from blood cultures............................................................... 566
•
Comparison of two different real-time PCR systems in postmortem diagnosis of tuberculosis in
paraffin-embedded tissues .................................................................................................................. 577
•
Investigation of HIV-1 primary drug resistance mutations in antiretroviral therapy-naive cases ............ 585
•
Investigation of the association between paraoxonase-1 gene polymorphisms and response to
therapy in chronic hepatitis C patients ............................................................................................... 596
•
Flavivirus seroepidemiology in blood donors in Mersin province, Turkey ............................................. 606
•
Inappropriate use of serological tests for hepatitis B virus in Evliya Celebi Education and
Research Hospital of Dumlupinar University, Kutahya.......................................................................... 618
•
Investigation of some virulence factors in Trichosporon spp. strains ..................................................... 628
•
Effects of atovaquone and astragalus combination on the treatment and IL-2, IL-12,
IFN-γ levels on mouse models of acute toxoplasmosis......................................................................... 639
•
Simultaneous detection of respiratory viruses and influenza A virus subtypes using multiplex PCR ...... 652
•
Investigation on Toxoplasma gondiii by polymerase chain reaction and loop-mediated isothermal
amplification in water samples from Giresun, Turkey .......................................................................... 661
•
An unusual cause of febrile neutropenia: brucellosis ........................................................................... 669
•
Meningoencephalitis caused by West Nile virus in a renal transplant recipient .................................... 674
•
Hepatitis B virus genotype E infection in Turkey: the detection of the first case ................................... 683
•
Current problems and recent advances in the molecular diagnosis of genital human
papillomavirus infections .................................................................................................................... 689
•
Tuberculosis and tularemia as part of the differential diagnosis in cervical lymphadenitis ................... 707
•
NDM-1 cases and outbreaks in Turkey ................................................................................................ 709
720
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Download

Mikrobiyoloji Bülteni Cilt 48, 2014 Yazar ve Konu İndeksi