ÖZGEÇMİŞ
1.
2.
3.
4.
5.
Adı Soyadı
: Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Doğum Tarihi ve Yeri
: 05.01.1968 – Kayseri-Melikgazi
Unvanı
: Prof. Dr.
Mail
: [email protected]
Öğrenim Durumu :
Derece
Alan
Üniversite
Lisans
İşletme
Erciyes Üniversitesi
Y. Lisans
İşletme
Erciyes Üniversitesi
Doktora
İşletme-Yön ve Org.
İstanbul Üniversitesi
Yıl
1990
1992
1998
6. Akademik Unvanlar
Araştırma Görevlisi İşletme-Yönetim ve Organizasyon Erciyes Üniv.
1992-1998
Yardımcı Doçent
İşletme-Yönetim Organizasyon
Erciyes Üniv.
1998-2005
Doçent
İşletme-Yönetim Organizasyon
Erciyes Üniv.
2005-2010
Profesör
İşletme-Yönetim ve Organizasyon Erciyes Ünv.
7. Hazırlanan Tezler
Tez
Tez Konusu
Danışman Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans
Küçük ve Orta Boy
Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı
İşletmelerde Yönetim
ve Organizasyon
Sorunları
Doktora
Anakent (Büyükşehir)
Prof. Dr. Erol Eren
Belediyelerinde
Stratejik Planlama
Özgün Doçentlik
Örgütsel Adalet:
Tezi
Çalışanların Tutum ve
Davranışları
Üzerindeki Etkisi
8.
2010.-
Yıl
1992
1998
2004
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7.1 Yüksek Lisans Tezleri
Göğer, Cem, “Renklerin, ısının ve müziğin çalışanların temel duyguları ile ilişkileri:
Kayseri’de büro çalışanları ile bir araştırma, “Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2012.
Muhammed Erdal, “Örgüt kültürünün davranış bozuklukları üzerindeki etkisinde insan
ilişkileri iklim boyutunun aracılık etkisi”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2011.
Ammar Muhammed Tuzlu “Örgüt kültürü ve psikolojik iklimin politik davranış
algılamaları üzerindeki etkileri: Kayseri’de bir araştırma, Erciyes Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
Mahmut Yaşar, “Entelektüel zeka ve sporcu performansı”, Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 2010.
1
Tuncay Şahan, “Takım ve bireysel sporlarda motivasyonu etkileyen faktörler”, Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
Ercan Sandıkçı, Stresin tükenmişlik boyutları üzerindeki etkisi: Diyarbakır ilinde bir
araştırma, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
M. Ertan Tabuk, “Elit sporcularda iş-aile çatışmasın ile yaşam tatmini arasındaki ilişkinin
incelenmesi”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
Yasemin Yalçın, “Bay ve bayan antrenör gözetiminde çalışan sporcuların stres,
saldırganlık ve spor tatmini düzeyleri arasındaki farklılıklar: Antalya ili örneği”,
2009.
Harun Kat, “Takım ve bireysel sporcularda stres altında problem çözme becerilerinin
karşılaştırılması”, Erciyes Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009.
Sevgi Kanıgür,”Çalışanların ilişki ve görev yönelimli liderlik algılamalarının performans
üzerindeki etkileri, 2009.
Nihal Çakmak, “Organizasyonlarda iş-aile ve aile-iş çatışmalarının bireylerin
performansı üzerine etkisi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
Sinem Erdem, “Organizasyonlarda lider-üye etkileşiminin örgütsel vatandaşlık davranışı
üzerindeki etkilerinde, izlenim yönetimi davranışının rolü: Kayseri’de hizmet
sektöründe bir araştırma” Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
Mustafa Karaca, “Organizasyonlarda saldırgan davranışlara maruz kalma ve
mağdurların kişiliğiyle ilişkisi: Kayseri'de imalat sektöründe bir araştırma”,
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
Cenk Alp Ergin, “Organizasyonlarda disiplinsiz davranışlar ve disiplinsiz davranışlar ile
kişilik arasındaki ilişkisinin belirlenmesine yönelik Kayseri'de bir araştırma”,
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
Yakup Baştemur, “İş tatmini ile yaşam tatmini arasındaki ilişkiler: Kayseri Emniyet
Müdürlüğü'nde bir araştırma”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
2006.
Yasemin Doğan, “Organizasyonlarda pozitif ve negatif duygusallığın çalışanların görev ve
bağlamsal performansları üzerine etkisini belirlemeye yönelik Kayseri' de bir
araştırma”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
Kıymet Akçe, “Kriz sürecindeki işletmelerde örgütsel küçülme (Downsizing)
uygulamaları ve Kayseri ilinde bir araştırma”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2005.
Yıldırım Açıkel
, “Duygusal zekanın askeri eğitiminin başarısına etkisi ve uçuş
eğitimi alan pilot adayları üzerinde bu etkiyi ölçen bir araştırma”, Erciyes
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
Zeki Ateş, “Organizasyonlarda algılanan örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışı
üzerine etkileri ve Kayseri'de bir araştırma”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2004.
Salim Yılmaz, “Örgütsel öğrenme kavramının askeri endüstriyel kuruluşlar açısından
değerlendirilmesi ve bir askeri endüstriyel kuruluşta araştırma, Erciyes
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
Gülsüm Vural, “Entelektüel sermaye yönetimi ve Kayseri`deki büyük ölçekli sanayi
işletmelerinde bir araştırma”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
7.2. Doktora Tezleri
Serdar Sucan, “Psikolojik Performans ve Yaşam Kalitesi”, Erciyes Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2012.
2
Fatma İnce, “Kültürel sinerji yönetiminin işletme performansı üzerindeki etkisi: Çin ve
Türkiye üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma” Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, 2011.
Mehmet Biçkes, “Örgütsel öğrenme, inovasyon ve firma performansı arasındaki ilişkiler:
İSO 1000 örneğinde yapılan bir analiz”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, 2011.
Yasemin Kaya, “Örgütsel yaşamda kişilik, duygular ve davranışlar”, Erciyes Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, 2011.
Gül Yiğitoğlu, “Organizasyonlarda politik davranış algılamaları ve verimlilik azaltıcı
davranış üzerindeki etkileri”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, devam ediyor.
Onur Ünlü, “Pozitif Sapkın Davranışlar: Nedenleri ve Sonuçları”, Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, devam ediyor.
Tuğba Dedeoğlu, “Örgütsel Düşünme Stilleri ve Örgütsel İşlev Bozuklukları”, Devam
ediyor.
Mustafa Karaca, “Girişimcilik türleri itibariyle kişilik özellikleri”, Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, devam ediyor.
Ali Bayram, “Örgütlerde enerji yönetimi: Öncüllerin belirlenmesine yönelik bir
araştırma”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, devam ediyor.
9. Yayınlar
8.1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Özdevecioglu, M. ve Ö. Demirtaş, “The Relationship Between Cognitive Regulation and
Job Stress: Moderation Role of Social Support”, 21st Multidisciplinary International
Neuroscience and Biological Psychiatry “Stress and Behavior” Conference, St.
Petersburg, 2014.
Özdevecioğlu, M., Kaya, Y. and Coşkun, A. “The Effects of Employee's Revenge Intention
on Performance: The Mediating Role of Cognitive Ability” 15. IAMB Conference,
Lisbon, 17-19 April, 2013.
Akın, M., Özdevecioğlu, M. and İnce Balcı, F., “Employee's Energy Management at Work:
A Theoretical Framework”, 15. IAMB Conference, Lisbon, 17-19 April, 2013.
Özdevecioğlu M., Yürür S. and Kurt M. “Strategic Orientation and Survival of the Firms:
Evidence From Turkey”, 8th International Strategic Management Conference, June
21-23, Barcelona –Spain, 2012.
Karadal, H. C. Çelik and M. Özdevecioğlu, “The Influence of Perceived Organizational
Justice on Social Loafing: The Mediating Role of Self Control”, IAMB Warsaw 2012
Conference, 2012.
Akın, M and M. Özdevecioğlu, “The Influence of Workplace Exclusion on Workplace
Deviance Behaviors: The Role of Employees Regulatory Focus, IAMB Warsaw 2012
Conference, 2012.
Özdevecioğlu, M, Ünlü O. and Günel Ö.D. “Does Managers’ Gender Matter in Employee
Burnout?” 8. IAMB Spain Conference 2010. http://iamb.net/CD/CD10IAMBSP/MS/198%20Ozdevecioglu_A.pdf
Küçük, E. and Özdevecioğlu, M. “The Relationship Between Learning Oriented Climate
and Work Life Quality in Accounting Offices in Turkey” 8. IAMB Spain Conference
2010. http://iamb.net/CD/CD10-IAMBSP/MS/199%20Mahmut_A.pdf
3
Özdevecioğlu, M. “The Mediating Effect of Employee’ Positive Moods in the Effects of the
Perceived Proçedural Injustices on Both Intrinsic and Extrinsic Motivation”, CEM09
Congress (Cognition, Emotion & Motivation 2009), 2009, Hammamet, Tunusia.
Ünlü, O., Özdevecioğlu, M., Yürür, S. and Demirtaş Ö. “The Mediating Role of Perceived
Humour in the Effects of the Positive and Negative Affectivity on Employee’ Task
and Contextual Performance at Workplace”, CEM09 Congress, 2009, Hammamet,
Tunusia.
Özdevecioğlu, M. and Akın, M. “Organizational Culture and Inter-organizational
Citizenship Behavior”, The International Academy of Management and Business,
2009 Fall Conference, İstanbul, Turkey, Proceedings Book, ss.1-10.
Vural, İ. and Özdevecioğlu, M. “The Impact of Internal Marketing on Incivility Behavior
and Counterproductive Behavior at Workplace”, The International Academy of
Management and Business, 2009 Fall Conference, İstanbul, Turkey, Proceedings
Book, ss.488-499.
Özdevecioğlu, M. “Work-Family Conflict, Mental Health and Physical Health: The Test of
Mediating Effects of Locus of Control”, The International Academy of Management
and Business (IAMB) Congress, New Orleans, 2009. http://iamb.net/CD/CD09IAMB/Proc_IAMB09_authors.pdf.
Özdevecioğlu, M. and S. Erdem, “The Relationship Between Impression Management
Behaviors and Organizational Citizenship Behaviors: A Research in Turkey”, The
International Academy of Management and Business (IAMB) Congress, New
Orleans, 2009. http://iamb.net/CD/CD09-IAMB/Proc_IAMB09_authors.pdf.
Özdevecioğlu, M.; A. Özkan and T. Torun., “The Effects of Finance and Accountant
Managers’ Occupational Stress on Mental and Physical Health at Workplace”, The
International Academy of Management and Business (IAMB) Congress, New
Orleans, 2009. http://iamb.net/CD/CD09-IAMB/Proc_IAMB09_authors.pdf.
Vural, İ.; M. Özdevecioğlu and C. Çelik, “The Effects of Marketing Performance on Firms’
Innovation Performance: A Research in Turkey”, The International Academy of
Management and Business (IAMB) Congress, New Orleans, 2009.
http://iamb.net/CD/CD09-IAMB/Proc_IAMB09_authors.pdf.
Özdevecioğlu, M., “Strategic Human Resource Management Practices and Organizational
Innovation”, 23. Workshop on Strategic Human Resource Management, Slovenia,
2008.
Özdevecioğlu, M., and Yasemin Kaya, “Technical and Strategic Human Resource
Management Effectiveness and Perceptions of Organizational Performance”, 23.
Workshop on Strategic Human Resource Management, Slovenia, 2008.
Özdevecioğlu, M.,
“Are Personality Characteristics The Determinative of the
Organizational Citizienship Behaviour?” , 13. Europian Congress of Work and
Organizational Psycology (EAWOP), Stockholm, Sweeden, 2007.
Can, Y., M.Özdevecioğlu, H.Güven, A.Ayaz, “Takım Sporlarında Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı: Boyutların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” 9. Uluslararası Spor
Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi-Muğla, 3-5 Kasım 2006.
Özdevecioğlu, M., Y. Can, İ. Çakır, and K.Kaynak, “Algılanan Motivasyonel İklim Ve
Sporcuların Takım İçinde Maruz Kaldıkları Saldırgan Davranışlar” 9. Uluslararası
Spor Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi –Muğla, 3-5 Kasım 2006.
Özdevecioğlu, M., “The Relationship Between Perceived Organizational Citizenship and
Victimization at Workplace”, Workshop on Organizational Citizenship Behavior
(OCB): Future Challenges in OCB Theory and Research, Ben-Gurion University
4
Campus, Sponsored By The Organızatıonal Behavior Division Of The Academy Of
Management Eilat, Israel, 2004.
8.2. Uluslararası Endeksli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Özkan, A ve M. Özdevecioğlu, “The effects of occupational stress on burnout and life
satisfaction: A study in accountants”, Quality&Quantity, DOI 10.1007/s11135-0129688-1.
Akın, M, M. Özdevecioğlu ve O. Ünlü, “Örgütlerde İntikam Niyeti ve Affetme Eğiliminin
Çalışanların Ruhsal Sağlıkları ile İlişkisi” Amme İdaresi Dergisi, 45(1), ss.77-97,
2012.
8.3. Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ünlü, O., M. Özdevecioğlu, Ö. Demirtaş ve S. Yürür, “The Mediating Role of Perceived
Humor on the Effects of the Positive and Negative Affectivity on Employees’ Task
and Contextual Performance” International Journal of Advances in Management
and Economics, Jan.-Feb. | Vol.3 | Issue 1|173-185, 2014.
Özdevecioğlu, M ve Ö. Demirtaş, “Psychological Performance at Work: Theoretical
Framework, American Journal of Social Sciences, Arts and Literature” Vol. 1, No. 1,
January, pp: 01 -14, 2014.
Özdevecioğlu, M., C. Çelik, M. Akın ve F. İnce Balcı, , Çalışanların Ruhsal ve Fiziksel
Sağlıklarına Yönetici Cinsiyetinin Etkisi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2013.
Akın, M. ve M. Özdevecioğlu, Yöneticilerin Örgüt Kültürü ve Örgütlerarası Vatandaşlık
Davranışı Algılamaları, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:3, Sayı: 2,
2013.
Özdevecioğlu, M., M. Akın, M. Karaca ve B. İştahlı, Kötü Niyetli Yönetim Algılamasının
Çalışanların Performansları Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zekanın Rolü, Çankırı
Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, 2013.
Özdevecioğlu, M. ve F. İnce Balcı, Kültürel Sinerji Yönetimi: Kavramsal Çerçeve, Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 38, Haziran-Aralık
2011 ss.27-45.
Özdevecioğlu, M. ve F. İnce Balcı, “Algılanan İçsellik Statüsünün Örgütsel Vatandaşlık
Davranışı Üzerindeki Etkisi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Sayı: 37, Ocak-Haziran, 2011 ss.41-64.
Özdevecioğlu, M ve M. Biçkes, “Örgütsel Öğrenme ve İnovasyon İlişkisi: Kayseri’de
Büyük Ölçekli İşletmelerde Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi.
Özkan, A. ve Özdevecioğlu, M. “Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Streslerinin
Sağlıkları Üzerindeki Etkisi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2011, 13(3):201221.
Özdevecioğlu, M. “İflasın Ertelenmesi Sürecinde Şirket İyileştirme Projeleri: İşletmecilik
Açısından Bir Değerlendirme” İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2010,
1(3):45-56.
Özdevecioğlu, M ve Y.Yalçın, “Spor Tatmininin Sporcuların Stres ve Saldırganlık
Düzeyleri Üzerindeki Etkisi”, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
Dergisi, 4(1):48-61.
Özdevecioğlu, M. “Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışları: Teorik Çerçeve ve Bir Ölçek
Geliştirme Çalışması”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Sayı:33, 47-67, 2009.
5
Özdevecioğlu, M. ve S. Kanıgür, “Çalışanların İlişki ve Görev Yönelimli Liderlik
Algılamalarının Performansları Üzerindeki Etkisi”, Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(16):53-82, 2009.
Özdevecioğlu, M. ve N. Çakmak Doruk, “Organizasyonlarda İş-Aile Ve Aile İş
Çatışmalarının Çalışanların İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi”, Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sayı:33, 69-99, 2009.
Doğan, Y. Ve M. Özdevecioğlu, “Pozitif ve Negatif Duygusallığın Çalışanların
Performansları Üzerindeki Etkisi”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 9(18):165-190, 2009.
Özdevecioğlu M. ve A. Cingöz, “Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimciler: Teorik Çerçeve”
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:32, 81-95,
2009.
Özdevecioğlu, M. ve C. Çelik, “Örgüt Kültürü Tipleri İtibariyle Bireylerin Algıladıkları
Mağduriyet Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma” Atatürk Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(1):95-112. 2009.
Y. Kaya, ve Özdevecioğlu, M. “Algılanan Mağduriyetin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki
Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi,
10(1):19-37, 2008.
Özdevecioğlu, M., A. Aktaş, “Kariyer Bağlılığı, Mesleki Bağlılık Ve Örgütsel Bağlılığın
Yasam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Rolü”, Erciyes Üniversitesi
İİBF Dergisi, 28:1-20, 2007.
Özdevecioğlu, M. ve Aksoy, M. S., “Organizasyonlarda Sabotaj: Türleri, Amaçları,
Hedefleri ve Yönetimi”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
6(1):95-109, 2005.
Özdevecioğlu, M. ve Y. Kaya, “Cinsiyete Dayalı Dlarak Yöneticilerin Disiplin Anlayışları
Arasındaki Farklılıkları Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi Dergisi, 34(1):41-67, 2005.
Özdevecioğlu, M., “Duygusal Olaylar Teorisi Çerçevesinde Pozitif ve Negatif
Duygusallığın Algılanan Örgütsel Adalet Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik
Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 59(3):181202, (2004).
Özdevecioğlu, M., “Sosyal Destek ve Yaşam Tatmininin Mesleki Stres Üzerindeki Etkileri:
Kayseri’de Faaliyet Gösteren İşletme Sahipleri İle Bir Araştırma”, Hacettepe
Üniversitesi İİBF Dergisi, 22(1):209-233, (2004).
Özdevecioğlu. M., “Algılanan Örgütsel Desteğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki
Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Amme İdaresi Dergisi, 37(4):97115, (2004).
Özdevecioğlu, M., “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmanın Önündeki Bazı Engeller”,
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 107132,(2004).
Özdevecioğlu, M., “Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar
Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi
İİBF Dergisi, 21:77-96, (2003).
Özdevecioğlu, M., “Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(2),
(2003).
Özdevecioğlu, M., “Organizasyonlarda Saldırgan Davranışlar ve Bireyler Üzerindeki
Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi,
22(1): 121-150, (2003).
6
Özdevecioğlu, M., “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Üniversite Öğrencilerinin Bazı
Demografik Özellikleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 20: 117136, (2003).
Özdevecioğlu, M., A. Bulut, Y. Çirli, T. Gemici, M. Tozal ve Y. Doğan, “Kadın ve Erkek
Yöneticilerin Yönetimi Altında Çalışanların İş Tatmini, Motivasyon ve Stres
Farklılıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Celal Bayar Üniversitesi
Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 10(2): 125-139, (2003).
Özdevecioğlu, M., “Aile Dışı Yönetici Kavramı ve Karşılaştıkları Yönetsel Sorunların
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve
Ekonomi Dergisi, 10(2): 109-125, (2003).
Özdevecioğlu, M., “Öğrenen Organizasyon Olmanın Emniyet Teşkilatı Açısından Önemi
ve Avantajları”, Polis Bilimleri Dergisi, 5(3-4): 23-37, (2003).
Özdevecioğlu, M., “Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Arasındaki Davranışsal Çalışma
Koşulları ve Kişilik Farklılıklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Erciyes
Üniversitesi İİBF Dergisi, 19: 115-134, (2002).
Özdevecioğlu, M., “Krizin İşletmelerin Yönetsel ve Örgütsel Yapısı Üzerindeki Olumsuz
Etkileri ve Kayseri Sanayi İşletmelerinde
Yapılan Bir Araştırma” Erciyes
Üniversitesi İİBF Dergisi, 19: 93-114, (2002).
Çelik, C. ve M. Özdevecioğlu, “Otel İşletmelerinin Ekonomik Krizden Etkilenme Düzeyleri
ve Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Politikalara İlişkin Bir Araştırma”, Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(9): 56-74, (2002).
Özdevecioğlu, M., “Örgütsel Etkinlik”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 8: 401-410, (1999).
Özdevecioğlu, M., “Belediyelerde Yönetimi Geliştirme Çabaları”, Çağdaş Yerel Yönetimler
Dergisi, 7(2): 64-70, (1998).
Kaldırımcı, N. ve Özdevecioğlu, M.,” Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının
Yönetimleri Üzerinde Bazı Düşünceler ve Kayseri Ticaret Odası Seçimleri ile İlgili
Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10:
88-103, (1993).
8.4. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Demirtaş, Ö., A. Bayram ve M. Özdevecioğlu, Boş Zaman (Dinlenme) Davranışlarının
Çalışanların Performansları Üzerindeki Etkisi, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi,
Antalya, 2014.
Özdevecioğlu, M., M. Karaca, Ö. Demirtaş ve A. Bayram, Mesleki Stres ve Tükenmişliğin
Zihinsel Kayıplar (Cognitive Failures) Üzerindeki Etkisi, 1. Örgütsel Davranış
Kongresi, Sakarya, 2013.
http://www.odk.sakarya.edu.tr/1_Orgutsel_Davranis_Kongresi_Kitabi.pdf
Özdevecioğlu, M. Y. Kaya ve T. Dedeoğlu, Haftasonu Tatilleri Çalışanları Şarj Etmekte
midir? Stres, Motivasyon ve Negatif Duygusallık Açısından Bir Araştırma, 1.
Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya, 2013.
http://www.odk.sakarya.edu.tr/1_Orgutsel_Davranis_Kongresi_Kitabi.pdf
Özdevecioğlu, M., M. Akın ve A. Bayram, “Çalışanların Örgüt İçi ve Örgüt Dışı Enerji
Yönetimi Taktikleri,” 12. İşletmecilik Kongresi, Marmaris, 2013.
Özdevecioğlu, M., Y. Kaya ve T. Dedeoğlu, “Kişilik Özelliklerinin İzleyici Etkisi Üzerindeki
Etkisinde Kontrol Odağının Rolü” 21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ss.268275, Kütahya, 2013.
7
Özdevecioğlu, M., Akın, M., Karaca, M ve İştahlı, B. “Kötü Niyetli Yönetim (Abusive
Supervision) Algılamasının Çalışanların Performansları Üzerindeki Etkisinde
Duygusal zekanın Rolü, 21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ss.10-15, Kütahya,
2013.
Oflazer, S, T. Dedeoğlu ve M. Özdevecioğlu, “Örgütlerde İş İle İçli Dışlı Olmanın (Job
Embeddedness) Çalışanların İş Hayatı ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi:
İyimserliğin Rolü”, 20. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, 2012.
Özdevecioğlu, M., Y. Kaya, F. İnce Balcı ve O. Ünlü, “Zihinsel İşyükünün Çalışanların
Davranış Bozuklukları Belirtileri Üzerindeki Etkisi”, 20. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresi, İzmir, 2012.
Özdevecioğlu, M, Akın, M. ve Kaya Y. “Duygusal Yaratıcılık, İntikam Niyeti ve Affetme
Eğilimi Arasındaki İlişkiler, 19. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2011.
Akın, M., Özdevecioğlu, M. ve Ünlü, O. “Örgütlerde İntikam ve Affetme Niyetinin
Çalışanların Ruhsal Sağlıkları Üzerindeki Etkileri, 18. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresi, Adana. 2010, ss.818-825.
Özdevecioğlu, M., Çelik, C., Akın, M. ve İnce F. “Çalışanların Ruhsal ve Fiziksel Sağlıkları
ve Yöneticilerin Cinsiyeti: Bankacılık Sektörü Örneği”, 17. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresi Kitabı, Eskişehir, 2009, ss.256-262.
Özdevecioğlu, M., Demirtaş, Ö. ve Ünlü O., “İnsan Kaynakları Uygulamalarının
İşletmelerin İnovasyon Performansları Üzerindeki Etkisi”, 17. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresi Kitabı, Eskişehir, 2009, ss.600-608.
Özdevecioğlu, M., “Organizasyonlarda İntikam Niyeti (Revenge Intention) ve Adalet
Algılamasının Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, 16. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongre Kitabı, 2008, ss.381-385.
Özdevecioğlu, M., S. Sucan, M. Akın, “Algılanan Örgütsel Adaletin Tükenmişlik
Üzerindeki etkisini Belirlemeye Yönelik Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”, 16.
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitabı, 2008, ss.631-639.
Özdevecioğlu, M., Y. Can, M. Akın, “Organizasyonlarda Fiziksel Aktivitelere Katılım
Düzeyinin Çalışanların Duyguları ve Saldırgan Davranışları Üzerindeki Doğrudan
ve Dolaylı Etkileri”, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitabı, 2007,
ss.928-938.
Özdevecioğlu, M. ve F. İnce, Hacılarda Girişimciliği Tetikleyen Faktörler, Birinci Hacılar
Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2007.
Aksoy, S., M. Özdevecioğlu, “Organizasyonlarda İnsan Kaynaklarının Dışarıdan Hizmet
Alımı Yolu ile Temininin İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Performans Açısından
Değerlendirilmesi”, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Kitabı, 2006,
ss.289-296.
Akdoğan A. A., M. Özdevecioğlu, ve S. Mirap, , “Duygusal Olaylar Teorisi Çerçevesinde
Duyguların Çalışanların Performansları üzerindeki Etkileri”, 13. Yönetim ve
Organizasyon Kongresi, ss.119-125, İstanbul, 2005.
Özdevecioğlu, M., “Kayseri’nin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Projesi”, Kayseri
Ekonomisi Sempozyumu 2 Kitapçığı, 147-153, 2004.
Özdevecioğlu, M., “İş Tatmini ile Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine
Yönelik Bir Araştırma”, 11. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 693-410, Afyon,
2003.
Özdevecioğlu, M., “İşletme Sahipleri Açısından Başarılı Yönetici Kimdir?”, 10. Yönetim ve
Organizasyon Kongresi, 654-664, Antalya, 2002.
8
Çelik, C. ve M. Özdevecioğlu, “Kadın Girişimcilerin Demografik Özellikleri ve
Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Nevşehir İlinde Bir Araştırma”, 1. Orta Anadolu
Kongresi, 487-498, Nevşehir, 2001.
8.5 Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
Özdevecioğlu, M. “Kayseri Tüccar Profili: 1997-2013” KTO Yayınları, Baskıda, 2013.
Özdevecioğlu, M., “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”, Girişimcilik, Ed. Himmet Karadal,
Beta Basım-Yayım, İstanbul, ss.1-15, 2013.
Özdevecioğlu, M., “Sonuç ve Değerlendirme”, Girişimcilik, Ed. Himmet Karadal, Beta
Basım-Yayım, İstanbul, ss.1-15, 2013.
Özdevecioğlu, M. ve F. İnce Balcı, ”İş Arama Teknikleri ve Özgeçmiş Hazırlama”, İş ve
Meslek Danışmanlığı Kitabı, 2011.
Özdevecioğlu, M., Y. Kaya ve F. İnce Balcı, “Temel Girişimcilik”, İş ve Meslek Danışmanlığı
Kitabı, 2011.
Özdevecioğlu, M. ve Y. Kaya, “Zaman Yönetimi”, İş ve Meslek Danışmanlığı Kitabı, 2011.
Özdevecioğlu, M. (ed.), İşletmecilik, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Ders Kitabı,
2010.
Özdevecioğlu, M. (ed.), Girişimcilik, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Ders Kitabı,
2010.
Özdevecioğlu, M. ve H. Karadal, (ed.) Örgütsel Davranışta Seçme Konular:
Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar, İlke Yayınevi,
Ankara, Şubat 2008.
Özdevecioğlu, M. ve S. Erdem, “İzlenim Yönetimi Davranışları: Teorik Çerçeve”, Ed. M.
Özdevecioğlu ve H. Karadal, “Örgütsel Davranışta Seçme Konular:
Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar, Ankara: İlke
Yayınevi, 2008, ss., 19-30.
Özdevecioğlu, M., “KOSGEB Destekli Teknoloji Geliştirme Merkezleri ve Erciyes
Üniversitesi Deneyimleri”, ed. Rıfat Yıldız, Hayriye Atik, Üniversitelerdeki
araştırma uygulama Merkezlerinin İşlevselliği: Üniversite-Sanayi İşbirliğinin
Yeniden Yapılandırılmasının Gereklilikleri, Detay Yayıncılık, Ankara, Ağustos 2007,
ss.293-317.
Özdevecioğlu, M., “Kurumsal Adalet”, Ed. Coşkun Can Aktan, Kurumsal Kültür, Ankara:
Sermaye Piyasası Kurulu, ss.141-160, 2006.
Özdevecioğlu, M., “Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar
Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, ed. Aşkın Keser,
Çalışma Yaşamına Dönüşümler: Örgütsel Bakış, Nobel Yayınları, 2. Basım, Ağustos
2005, 269-296.
Özdevecioğlu, M., Özel Sektörün Kamu Sektörüne Bakışı ve Değerlendirmesi Araştırması:
2001 ve 2002 Yılları Karşılaştırmalı Olarak, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri, 2002.
Özdevecioğlu, M. ve S. Oflazer, Kriz Yönetimi, Kriz Dönemi Stratejileri ve Krizin Kayseri
İşletmeleri Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Araştırma, Kayseri Genç Sanayici ve
İşadamları Derneği, Kayseri, 2001.
Sözen, C. ve M. Özdevecioğlu, Sağlık Hizmetlerinde ve İşletmelerinde Yönetim, Nobel
Yayınevi, 1999.
8.6. Diğer Yayınlar
Özdevecioğlu, M. “Büyüyen İşletmelerde Sorunlar,” İş’te Kayseri Dergisi, 2012.
Özdevecioğlu, M. “Kurumsallaşma ve Profesyonelleşme,” İş’te Kayseri Dergisi, 2012.
9
Özdevecioğlu, M. “İşadamları Bilimsel Araştırmalara Neden Soğuktur”, GESİAD Bakış, 3,
2008, ss.15-17.
Özdevecioğlu, M., Örgütsel Adalet: Çalışanların Tutum ve Davranışları Üzerindeki
Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Özgün Doçentlik Çalışması), Kayseri,
2004.
Özdevecioğlu, M. “Özel Sektörün Kamu Sektörüne Bakış ve Değerlendirmesi
Araştırması”, Kayseri Ticaret Odası Yayını, 2001.
Özdevecioğlu, M ve S. Oflazer, “Kriz Yönetimi, Kriz Dönemi Stratejileri ve Krizin Kayseri
İşletmeleri Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Araştırma” Kayseri Genç Sanayici ve
İşadamları Derneği Yayını, 2001.
Özdevecioğlu, M. “Özel Sektörün Kamu Sektörüne Bakış ve Değerlendirmesi Araştırması:
Karşılaştırma”, Kayseri Ticaret Odası Yayını, 2002.
Özdevecioğlu, M., Kayseri Tüccar Profili Araştırması, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri,
1997.
Özdevecioğlu, M., Gürbüz Sağlık Merkezi, Örnek Olay Çalışması, 1999.
9. Projelerdeki Görevler
Birimi
Komisyon Üyesi
KTO, AB Projesi
Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Projesi
PEDAL Projesi
Görev
Süresi
2004-2005.
Eğitmen
2004
GESİAD, AB Projesi
Kafes Balıkçılığı Projesi
Eğitmen
2006
Melikgazi Kaymakamlığı,
AB Projesi
Yeşil Kart Sahiplerine Meslek
Edindirme ve Girişimcilik
Projesi
Kayseri Emniyet Teşkilatında
Çalışan Personelin
Sorunlarının Belirlenmesi ve
Çözüm önerileri geliştirilmesi
projesi
Kayseri Emniyet Teşkilatında
Performans Değerlendirme
Sistemi Kurulması Projesi
İstihdam Garantili Ve
Sertifikalı Dış Ticaret Okulu
Eğitmen
2007
Proje Danışmanı
2004
Proje Danışmanı
2006
Proje
Koordinatörü
2003-2004.
Performans değerlendirme
sistemi kurulması projesi
Organizasyonlarda Politik
Davranış Algılamaları Ve
Verimlilik Azaltıcı Davranışlar
Üzerindeki Etkileri
Düşünce Stilleri ve Örgütsel
İşlev Bozuklukları,
Proje
Koordinatörü
Araştırma
Yürütücüsü
2009.-
Araştırma
Yürütücüsü
2013.-
Erciyes Üniversitesi
Kayseri Emniyet
Müdürlüğü
Kayseri Emniyet
Müdürlüğü
Erciyes ÜniversitesiKosgeb-Akdeniz
İhracatçılar Birliği
Projesi
Ankara Polis Moral
Eğitim Merkezi
Erciyes Üniversitesi BAP
Erciyes Üniversitesi BAP
Proje Adı
Görevi
2008.-
10
Erciyes Üniversitesi
KAYSERİDER
KAYMEK
Ankara Emniyet
Müdürlüğü
Emniyet Genel
Müdürlüğü
ERSEM
ERSEM
Kayseri İstihdam Merkezi AB
Projesi
Kayseri Turizm Çalıştayı
Kayseri Sanayi Çalıştayı
KOSGEB Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi
Stratejik Planlama
Eğitmen
2011.-
Akademik
Koordinatör
Eğitmen
2012
2013
2012.-
Danışman
2011.-
Stratejik Planlama
Danışman
2012.-
Kayseri ve Sivas’da Öne Çıkan
5 sektörde Rekabet Gücünün
Belirlenmesi
Ara Malı İthalatını Azaltmaya
Yönelik Kayseri’de Bir
Araştırma ve Potansiyel
Belirleme
Araştırmacı
2013.
Araştırmacı
2014.
10. İdari Görevler
Görev Yeri
Görev Birimi
Görevi
Görev
Süresi
Erciyes Üniversitesi
Develi MYO
Yön. Kr. Üyesi
2005-2008
Erciyes Üniversitesi
BESYO
Bölüm Başkanı
2005-2008
Erciyes Üniversitesi
ERSEM
Yön. Kr. Üyesi
2005.-2011
Erciyes Üniversitesi
BESYO
Yön. Kr. Üyesi
2007-2008
Erciyes Üniversitesi
Rektörlük-Norm Kadro Komisyonu
Üye
2001-2008
Erciyes Üniversitesi
Rektörlük-St. Pl. Kom. Üyesi
Üye
2005-2008
Kent Konseyi
AB Projeleri ve Yatırımlar Kom.
Kom. Bşk.
2007-2008
TÜBİTAK
Bilim ve Toplum Prog. Değ. Kurulu
Üye
2008.-2012
Erciyes Üniversitesi
Rektörlük-Fiyat Tes. ve Takdir Kom.
Kom. Bşk.
2008.-2011
Erciyes Üniversitesi
İkt. ve İdr. Bil. Fak. St. Pl. Kom.
Kom. Bşk.
2008-2009
Erciyes Üniversitesi
Bilimsel Araş. Projeleri Birimi (BAP)
Üye
2009.-2011
Erciyes Üniversitesi
İİBF-Fakülte Kurulu
Üye
2007.-2011
Erciyes Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Yön. Kr. Üyesi
2009.-2011
Milli Eğitim Bakanlığı
Orta Öğretim Kurumları İçin
Editör
2009.-2010
Orta Öğretim Genel
İşletmecilik Dersi Kitap Yazma
Müdürlüğü
Komisyonu
Milli Eğitim Bakanlığı
Orta Öğretim Kurumları İçin
Uzman ve
2009.-2010
11
Orta Öğretim Genel
Girişimcilik Programı Hazırlama ve
Editör
Müdürlüğü
Kitap Yazma Komisyonu
Kent Konseyi
Stratejik Planlama Komisyonu
Üye
2010.-2011
Melikşah Üniversitesi
Üniversite Yönetim Kurulu
Üye
2011.-
Melikşah Üniversitesi
Senato
Üye
2011.-
Melikşah Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekan
2012.-
Erciyes Üniversitesi
İnovasyon ve Ar-Ge Üst Kurulu
Kurul Üyesi
2013.-
11. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler ve Hakemlikler
Uluslararası Hakemlikler
- IAMB Conferences
- Review Committee of Academy of Management Conferences,
- Member of Advisory Board and Review Committee of the International Strategic
Management Conferences,
- African Journal of Business Management Dergisi Hakemliği,
- Academy of Management OB Division Hakemliği,
Ulusal Hakemlik Yapılan Dergiler
- Yönetim Bilimi Dergisi
- Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
- Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
- Turgut Özal Üniversitesi, İşletme, İktisat ve Siyaset Bilimi Dergisi
- İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi,
- Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
- Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi,
- Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
- İşletme ve Ekonomi Araştırmaları,
- Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
- Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
- Yönetim Bilimi Dergisi,
- Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler
Araştırmaları Dergisi,
- Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
- Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,
- Alanya İşletme Fakültesi Dergisi,
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
- Sakarya Üniversitesi İİBF dergisi,
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
- Örgütsel Davranış Kongresi Danışma Kurulu ve Bilim Kurulu Üyeliği, 2013.-
12
-
IAMB Rome Conference 2014, Organizing Committee
TÜBİTAK, Bilim ve Toplum Programları, Değerlendirme Kurulu Üyeliği, 2008.2012.
IAMB Fall 2009-İstanbul, Organizing Committee
IAMB İstanbul Conference 2011, Organizing Committee
IAMB Warsaw Conference 2012, Organizing Committee
IAMB Lisbon Conference, 2013, Orgazing Committee
IAMB San Anotio Conference, 2013, Organizing Committee
CEM09 (Cognition, Emotion & Motivation 09)- Tunusia, Organizing Committee
International Academy of Management and Business (IAMB) Advisory Board,
(2009.-)
International Strategic Management Conferences, Advisory and Review Board
Member, 2004.EIASM, 2005.EAWOP, 2004.Academy of Management, 2009.-
12. Başkanlıklar
2. Örgütsel Davranış Kongresi, Kongre Dönem Başkanı, 2014
13. . Ödüller
Kayseri Valiliği
Kayseri Valiliği
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Açık Öğretim Fakültesi
Takdirname
Takdirname
Teşekkür
Teşekkür
Başarı Belgesi
Onur Belgesi
2007
2008
2009
2010
2012
2014
14. Başlıca Seminer Konuları
 İnsan Davranışları ve Beyin
 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
 Modern Yönetim Teknikleri
 SWOT Analizi ve Stratejik Planlama
 Takım Ruhu ve Takım Çalışması
 Motivasyon
 Liderlik
 Aile İşletmelerinin Kurumsallaşması
 Hasta-Hekim İlişkileri
 Şirket ve Aile Anayasası
 İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
15. Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayın Komisyonu Üyeliği
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yayın Komisyonu Üyeliği, (2004- ).
16. Editörlük
İş’te Kayseri Dergisi, Editör Kurulu Üyeliği, 2011.
17. Üniversite Destekli Araştırma Projeleri (BAP)
13
Özdevecioğlu, M. ve G. Yiğitoğlu Organizasyonlarda Politik Davranış Algılamaları ve
Verimlilik Azaltıcı Davranışlar Üzerindeki Etkileri, Erciyes Üniversitesi BAP Projesi,
Erciyes Üniversitesi, Proje no: SBD-08-594.
Özdevecioğlu, M. ve T. Dedeoğlu, “Düşünce Stilleri ve Örgütsel İşlev Bozuklukları”, BAP
Projesi. Erciyes Üniversitesi.
Özel Sektörün Kamu Sektörüne Bakışı ve Değerlendirmesi Araştırması, Kayseri Ticaret
Odası, 2012.
18. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler
Dersin Adı
Genel İşletme (Lisans)
Yönetim Teorileri (Doktora)
Davranış Bilimleri 1 (Lisans)
İşletme Yönetimi (Lisans)
Örgütsel Davranış 1 (Yüksek Lisans)
Girişimcilik (Doktora)
Davranış Bilimleri 2 (Lisans)
Örgütsel Davranış 2 (Yüksek Lisans)
Örgütlerde İnsan Davranışları ve Sorunları (Doktora)
Örgütlerin Sosyolojisi (Doktora)
Örgütsel Psikoloji ve Sosyoloji(MBA)
19. Başlıca Çalışma Alanları
 Örgütsel Davranış
 Davranış Bilimleri
 İşletme Yönetimi ve Organizasyon
 Örgütsel Psikoloji ve Sosyoloji
 Girişimcilik
 Stratejik Yönetim
 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma
 Aile Anayasası
 Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
 İnsan Beyni ve Davranışlar
20. Yabancı Dil ve Puanı
İngilizce-75 (KPDS)
14
Download

Özgeçmiş (PDF) - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi