www.materskecentra.sk
Láskavo do života
je témou štvrtej kampane Únie materských centier a rovnako aj témou štvrtého
čísla nášho časopisu. Aké boli Vaše pocity
v deň narodenia Vášho potomka? Aké
otázky Vám vírili hlavou? Aké očakávania
ste mali? Aké sľuby ste si vtedy dali?
„Vitaj na svete, miláčik. Neviem, či svoju
mamičkovskú rolu života zvládnem podľa
predstáv, ale budem sa snažiť najlepšie, ako
to pôjde. Keď príde čas, citlivo Ti predstavím
rôzne farby sveta v ich nádhernej pestrosti
a rozmanitosti. Budem tu pre Teba dnes,
zajtra aj každý ďalší deň. Budem Tvojou
sprievodkyňou, ochrankyňou, poradkyňou.
Budem tu s Tebou vo chvíľach, keď sa Tvojej
tváričky dotkne úsmev a budeš mať potrebu
ho zdieľať so mnou. Ale budem tu pre Teba
i vtedy, keď v nepochopení plynúcich udalostí života budeš hľadať odpovede na
otázky, ktoré Ti nebudú dávať hneď zmysel.
Budem sa snažiť vidieť svet cez Tvoju optiku,
pretože viem, že k tej mojej potrebuješ viac
času. Budem oživovať Tvoj pocit naliehavosti meniť sny na realitu. Budem tu pre
Teba i vtedy, keď Tvoje srdiečko bude mať
potrebu otvoriť svoj priestor pre iných. Rada
sa podelím o Tvoju lásku s tými, ktorým Ty
povieš „áno“. Verím, že Tvoj projekt túžby po
šťastí nájde adresátov, a ja budem môcť
hrdo poznamenať, že som urobila všetko
preto, aby si na tento svet prišiel s láskou,
a láskou ho napĺňal celý svoj život.“
Prajeme príjemné čítanie a láskavý štart
do nového roka 2012.
Dušana Bieleszová
Obsah
ÚMC – kampane, projekty, podujatia
Láskavo do života – D. Bieleszová
4
Rozhovor s ...
Katarínou Sipos – E. Černá
7
Mozaika centier – Láskavo v MC
A. Demjanovičová, M. Pražienková,
D. Senková, J. Nigutová, E. Mrázová,
10
Okienko pre samosprávu
Žilina, Bratislava – Staré mesto
D. Bieleszová, S. Holíková
14
Právna poradňa
16
Dohoda o vykonaní práce – A. Langerová
Rodina v centre pozornosti
Rozprávajme spolu s rodičmi o deťoch
M. Kukumbergová, J. Kronová
17
Dilemy rodičov
19
Kde hľadať pomoc pri dojčení – OZ Mamila
Téma pod drobnohľadom odborníka
22
Dieťa, jeho prostredie a Feng šuej – D. Bučková
Ekonomická poradňa
24
Zdaňovanie občianskych združení – B. Bíleková
Sociálna poradňa
25
Naozaj si rodiny polepšia? Aj deti? – S. Holíková
Príbehy rodičov
Otec na rodičovskej dovolenke
– D. Gavalec
26
ČASOPIS MATERSKÉ CENTRÁ, ISSN 1338-3531 • náklad 600 ks • vydáva Únia Materských Centier, o.z., www.materskecentra.sk, Čulenova 5, 811 09 Bratislava • Registrovaný na MK SR – EV 2952/09 • [email protected] • Šéfredaktorka: Dušana
Bieleszová • Inzercia: Beáta Bíleková • Jazyková korekcia: Michaela Dobrocká, Monika
Vengrínová (časť Materské centrá) • Foto obálka: archív ÚMC • Grafická úprava a tlač:
REPROservis Liptovský Mikuláš
ĎAKUJEME ZA POSKYTOVANIE MONITORINGU pre Úniu materských centier.
www.materskecentra.sk
3
ÚMC – kampane, projekty, podujatia
Láskavo do života
Ak hovoríme o láske, mali by sme vychádzať z hlbokej úcty k človeku. O to
viac, že túžba niekam patriť, otvára
nové možnosti zdieľania potrieb a pocitov. Vedomie spolupatričnosti smeruje k vytváraniu jednoty aj v prostredí materských
centier. Filozof Tomáš Akvinský hovorí o rodine ako o „duchovnej maternici“. Ako je raPomáhať dieťatku pri vstupe
do života je úlohou mnohých
odborníkov: lekárov, zdravotných sestier, pôrodných asistentiek, dúl, poradkýň v dojčení.
Mamy v sieti materských a rodinných centier si v súčasnej
dobe uvedomujú, aký dôležitý
je pre zdravý vývoj dieťatka
samotný štart. Zdieľané skúsenosti mamičiek z materských
centier pomáhajú tehotným ženám pripraviť sa na pôrod. Vyslovené obavy zmierňujú napätie
a nové praktické informácie
otvorene prediskutované pomôžu zabraňovať očakávaným dilemám.
stúce dieťa chránené v lone matky
a mimo tohto priestoru nemôže existovať, podobne je to aj s deťmi v rodine.
Deti potrebujú objímajúcu, sprevádzajúcu a chrániacu lásku svojich rodičov. Doprajme im ju už pred ich narodením, aby sme
mohli hrdo hlásať: Vstúpilo Láskavo do života.
Ilustračné foto: archív ÚMC
Kampaň Únie materských centier Láskavo do života je informačno – osvetovou kampaňou. Súvisí so zlepšením podmienok tehotných žien na pôrod. Jej cieľom je:
♥ podnecovať verejnú diskusiu o podmienkach, za akých mamy
na Slovensku privádzajú deti na svet,
♥ poukazovať na nedostatky v oblasti pôrodníctva a podpory dojčenia,
♥ zdôrazňovať pozitívne skúsenosti,
♥ navrhovať možnosti skvalitnenia zdravotnej starostlivosti
o matku a dieťa,
♥ šíriť osvetu o odporúčaniach Svetovej zdravotníckej organizácie.
Svojpomocné
podporné skupiny
Osvetovú činnosť je možné
realizovať prostredníctvom vytvárania podporných skupín doj-
4
čenia, kurzov predpôrodnej prípravy, cvičenia tehotných žien,
prednášok, workshopov a diskusií
v materských centrách. Spontánne rozhovory rúcajú bariéry
a otvárajú citlivé témy. Zverej-
Materské centrá/november 2011
ňovanie skúseností pomáha zorientovať sa nielen v názoroch,
ale aj v odborných odporúčaniach školených lektoriek. Svojpomocné podporné skupiny svojou špecifickosťou sú efektívnym
nástrojom pre vytváranie sebadôvery, posilňovania komunikácie a aktivizáciu k riešeniu
problémov.
Partnerstvá
Kampaň Láskavo do života
je spájajúcou kampaňou. Jej dôležitou súčasťou je vytváranie
a posilňovanie partnerstiev
a podpora kampaní, projektov
a šírenie dôležitých informácií,
ÚMC – kampane, projekty, podujatia
ktoré realizujú naši partneri.
V partnerstve s OZ Mamila
a využívajúc komunikačné nástroje ÚMC poskytujeme členom
materských centier dôležité informácie k témam dojčenia
a predpôrodnej prípravy. Stali
sme sa zmluvnými partnermi
projektov www.rodinka.sk –
Sprievodca pôrodnicami i mediálnymi partnermi 4. ročníka
medzinárodného veľtrhu Expo
Dieťa a RODINA. K téme pôrodov, dojčenia, tehotenstva,
špecifických potrieb detí, sme
priniesli zaujímavé príspevky
odborníkov – detských lekárov,
psychológov, neurológov, pedagógov.
Prečo je prostredie
materských centier
dôležité z hľadiska
„láskavých“ tém
V materských centrách je
možné zvyšovanie informovanosti
Ilustračné foto: archív ÚMC
Ilustračné foto: archív ÚMC
žien v oblasti zdravotnej starostlivosti, právneho povedomia.
Mamičky tu zdieľajú spoločný
priestor pre zabezpečenie informovanosti o priebehu tehotenstva,
pôrode, dojčení, starostlivosti o novorodenca. V materských centrách je možné vidieť aj inšpiráciu
mužov – partnerov na pôrod
a otcovstvo. Súčasťou osvety sú
aj poznatky o produktoch, službách poskytovaných pre tehotné
ženy a mamičky po pôrode (baby
šatky, tehotenské oblečenia).
V materských centrách mamičky
dostanú informácie o právach
tehotnej a rodiacej ženy, Charte
práv pacienta, o rozsahu činnosti
pôrodnej asistencie poskytovanej
pôrodnou asistentkou.
Pokračovanie na strane 6.
Ilustračné foto: MC Slniečko, Vranov nad Topľou
www.materskecentra.sk
5
ÚMC – kampane, projekty, podujatia
Dokončenie zo strany 5.
V niektorých materských centrách
sa môžu mamičky pripravujúce
sa na pôrod dozvedieť o tvorbe
pôrodných plánov. Mnohé z pôrodných dúl sú aktívne členky
materských centier. V materských
centrách je ideálny priestor pre
spoluprácu s gynekológmi, pediatrami, odbornými lekármi.
Kampaň Láskavo
do života v nadväznosti
svojej histórie
V roku 2006 ÚMC bola vyhlasovateľom Petície za humaIlustračné foto: MC Blšky, Veľké Zálužie
Ilustračné foto: MC Stonožka, Košice
nizáciu
zdravotnej
starostliv o s t i
o
ženu
v tehotenstve, pri
pôrode
a v šestonedelí. Ministerstvu
zdravotníctvu SR
bolo odovzdaných
5969 platných podpisov. Cieľom petície
bolo naštartovanie
dialógu
m e d z i
UMC a odbornou verejnosťou.
Poukázala na nespokojnosť žien,
ktoré sa počas obdobia tehotenstva, pôrodu, popôrodnej
starostlivosti stretávajú s mnohými rezervami v oblasti zdravotnej starostlivosti i pri uplatňovaní práv pacienta a dieťaťa
v praxi. ÚMC v rámci tejto kampane spolupracovala aj pri organizovaní Európskeho týždňa
dojčenia a Svetového týždňa
dojčenia. Podporovala Svetový
týždeň úcty ku pôrodu. Spolupracovala pri organizovaní konferencie o dojčení „Aby dojčenie
bolo úspešné“. Bola aktívnym
účastníkom na konferenciách
Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
Pripravila:
Mgr. Dušana Bieleszová
Únia materských centier ďakuje generálnym partnerom kampaní 2011:
6
Materské centrá/november 2011
Rozhovor s ...
Mgr. Katarína SIPOS
?
Ste priekopníčkou v uplatňovaní metódy
INPP na Slovensku. Poskytujete pomoc deťom s poruchami učenia, správania, koncentrácie, pozornosti, ale aj dospelým, ktorí trpia
úzkostnými stavmi, agorafóbiou, panickými
poruchami. Čo je metóda INPP a v čom je prevratná?
Metóda INPP (odvodená od názvu Inštitútu
neuro-fyziologickej psychológie), je absolútne bezpečná, neinvazívna vývinová metóda, pri ktorej
nie je potrebné užívanie medikamentov. Účelom
metódy je preskúmať, či ťažkosti, ktoré dieťa
má, majú
priekopníčka metódy INPP, ktorá pomáha deťom
s oneskoreným vývinom nervovej sústavy
ľuďom trpiacim úzkostnými stavmi, agorafóbiou
či panickými poruchami, ktorí bežne nezaberajú
v dostatočnej miere na medikamentóznu, ani behaviorálnu liečbu. Obvykle terapeutický program
trvá približne 9 až 12 mesiacov.
?
Čo vás prekvapilo na tejto metóde najviac
(pozitívne či negatívne)?
Metóda vníma človeka ako celok, a tak na neho
aj nahliada – či už pri diagnostike, alebo v rámci
terapie. Musíte veľa vedieť,
každého z nás.
te
o
iv
ž
v
í
st
lo
a
z kľúčových ud bo nie sme si toho vedomí,
a
n
d
je
je
d
o
r
ô
„P
to či sme, ale
Bez ohľadu na vňuje nás po zvyšok života.“
ovply
ale taktiež musíte veľmi citlivo vnímať
Kde a ako dlho už študujete túto metódu?
Ročné štúdium som absolvovala v Inštitúte pre
neuro-fyziologickú psychológiu v Chestri vo Veľkej
Británii. Pričom podmienkou na jeho absolvovanie
bolo plnohodnotné vysokoškolské vzdelanie.
ako dieťa na liečbu reaguje, aké má prejavy. Musíte
pátrať, uvažovať, spájať si informácie do súvislostí
a v rámci určitých možností poskytovať program
šitý presne na mieru daného dieťaťa. Fascinuje
ma skutočnosť, že prostredníctvom tejto metódy,
sme schopní akoby „prestavať“ dráhy v mozgu –
reorganizovať ich. Jednoducho povedané, akoby
ste mozgu povedali niečo na spôsob: „Doteraz si
používal túto dráhu, ale odteraz vytvoríme inú,
a naučíme ťa ju používať tak, aby si nemal dôvod
vrátiť sa k tej pôvodnej“. A to je z môjho pohľadu
absolútne úžasné!
?
?
neuro-fyziologické
korene. Pozerá sa hlbšie, za prejavy a symptómy,
ktoré sú viditeľné navonok. Hľadá príčiny a následne
pomáha k ich odstráneniu prostredníctvom špecifického tzv. stimulačno-inhibičného programu.
?
V čom a ako rýchlo môže táto metóda pomôcť?
Prostredníctvom metódy je možné pomôcť deťom,
ktorých ťažkosti (obvykle ide o poruchy učenia,
správania, koncentrácie, pozornosti, syndrómy ako
ADD či ADHD), majú neuro-fyziologické korene.
Zjednodušene môžeme povedať, že došlo k oneskorenému vývinu nervovej sústavy, teda mozog sa
nevyvíjal celkom tak, ako mal. Paradoxne, tieto
deti sú väčšinou veľmi bystré, inteligencia absolútne
nie je zasiahnutá, no zlyhávajú v rôznych oblastiach. Ťažšie sa im funguje, nie sú schopné akoby
naplno prejaviť svoj potenciál, pretože im v tom
bráni niečo, čo je takpovediac „silnejšie než oni
sami“. Rovnako tak je možné pomôcť dospelým
Prečo je pre Vás pri diagnostike dôležité to,
či dieťa bolo porodené prirodzene, alebo
cisárskym rezom?
Pôrod je jedna z kľúčových udalostí v živote
každého z nás. Bez ohľadu na to či sme, alebo
nie sme si toho vedomí, ovplyvňuje nás po zvyšok
života. V prepojení na problematiku primitívnych
reflexov, pri prirodzenom pôrode majú možnosť
aktívne sa zapojiť do procesu a pokračovať tak
v napĺňaní svojej úlohy. Dieťa, ktoré je privedené
na svet cisárskym rezom túto možnosť nemá.
Vzniká tak okrem iného aj zvýšené riziko pretrvávania primitívnych reflexov.
Pokračovanie na strane 8.
www.materskecentra.sk
7
Rozhovor s ...
Dokončenie zo strany 7.
Z vlastnej skúsenosti zatiaľ môžem povedať, že
som nestretla dieťa, ktoré by bolo porodené cisárskym
rezom a jeden zo základných primitívnych reflexov,
tzv. Morov reflex, by bol potlačený v správnom
čase.
?
Prečo je v živote človeka najdôležitejší prvý
rok života, vrátane prenatálneho vývinu
v oblasti rozvoja neuro-fyziologických procesov?
Ide hlavne o optimálne dozrievanie nervových
dráh. Keď sa dieťa narodí, najviac aktívne a vyvinuté
sú dráhy tzv. nižších mozgových štruktúr, ktoré
riadia základné životné funkcie. Každým dňom
sa však dráhy rozvíjajú a posilňujú aj do vyšších
mozgových centier. Vidíme na dieťati, že stále
dokáže viac a viac, učí sa novým veciam veľmi
rýchlo. Obzvlášť v prvom roku života je tento
progres neuveriteľne rýchly. Prenatálny vývin
taktiež hrá významnú úlohu v živote človeka.
Dôležité je, či dieťa nebolo vystavené rôznym
látkam, ako je napr. nikotín, alkohol, drogy, alebo
vírusovým ochoreniam matky, či iným zdravotným
komplikáciám, ktoré môžu negatívne ovplyvniť dozrievanie centrálnej nervovej sústavy bábätka.
?
Prečo je pohyb taký dôležitý vo vývine dieťaťa?
K tomu, aby sa dráhy do vyšších mozgových
štruktúr optimálne rozvíjali, dozrievali a posilňovali, nenahraditeľným spôsobom dopomáha
pohyb. Je to niečo ako potrava pre mozog. Ideálne
je, keď má dieťa možnosť tráviť čo najviac času
na obyčajnej podlahe. Dnes je síce módne, a zároveň
veľmi nápomocné pre mamičky využívať vymoženosti
autosedačiek, alebo kolísok pre ich bábätká, no dôsledkom toho je fakt, že dieťa nemá dostatok
priestoru na to, aby sa učilo motorickým zručnostiam, ktoré sú nevyhnutné pre dosahovanie
optimálneho výkonu v škole o niekoľko rokov
neskôr. A tak sa postupne začnú rozvíjať ťažkosti,
pre ktoré máme akýsi strešný názov „poruchy učenia
alebo koncentrácie, či hyperaktivita“.
?
O čom môže vypovedať skutočnosť, že dieťa
začalo chodiť skôr ako v 10-tom mesiaci,
alebo neštvornožkovalo?
Každý jeden z vývinových medzníkov motorického vývinu má svoju dôležitú úlohu. Ak dieťa
niektoré štádium (ako napr. plazenie na brušku,
8
Materské centrá/november 2011
alebo spomínané štvornožkovanie) vynechá, obvykle
to môže mať dôsledky na jeho neskorší vývin.
Zvykne to byť spojené s pretrvávaním určitých primitívnych reflexov, ktoré dieťaťu zabránia, aby
daným štádiom prešlo. Čo sa týka chôdze skôr
ako v 10-tich mesiacoch, hovorí sa, že takéto
deti sú v rovnakom riziku ako deti, ktoré začali
chodiť neskôr ako v 16-tich mesiacoch. V obidvoch
prípadoch je vysoká pravdepodobnosť, že nervové
Ilustračné foto: archív ÚMC
dráhy spojené s kontrolou rovnováhy a koordinácie
nie sú dostatočne zrelé a pripravené na plnohodnotné používanie.
?
Pri diagnostike kladiete klientom aj také
otázky, kedy začali bicyklovať, či nemajú
problém s chytaním lopty, či sa vedia orientovať
v priestore či čase. Na čo Vás môžu upozorniť
tieto informácie?
Bicyklovanie je veľmi komplexná a náročná
motorická zručnosť, ktorá si vyžaduje dobrú rovnováhu, koordináciu pohybov a stabilitu. Chytiť
loptu je motorická zručnosť, ktorá vyžaduje schopnosť
koordinovať oči a ruky, čo je taktiež veľmi náročná
a komplexná záležitosť. Orientácia v čase (teda
poznanie času z analógových hodín), vyžaduje
dobrú orientáciu v priestore (dobré rozlišovanie
pravej a ľavej strany, poznanie toho čo je nad-po,
pred-za atď.). Keďže všetko so všetkým určitým
spôsobom súvisí, čím viac odpovedí na otázky mám
k dispozícii, tým lepší obraz o dieťati si môžem ešte
pred diagnostikou utvoriť.
?
Aké pohyby je vhodné u detí do 3 rokov
podporovať a v čom nám pomáhajú? Napr.
plazenie, štvornožkovanie, hojdanie, chodenie
po múrikoch, skákanie na trampolíne, jazda
na kolobežke, ...
Rozhovor s ...
Ak dieťa spontánne vynechá štádium plazenia
alebo štvornožkovania, existuje na to nejaká príčina.
My ho to môžeme skúsiť naučiť (vo vyššom veku sa
nám to s vysokou pravdepodobnosťou aj podarí),
ale to nie je účelom. Účelom je odstrániť prvotnú
príčinu toho prečo k vynechaniu tohto štádia došlo.
Ideálne je robiť s deťmi množstvo pohybových
aktivít, ktoré rozvíjajú udržiavanie rovnováhy
a posilňujú koordináciu. Takýmito aktivitami
sú napríklad trampolína, obyčajné kolotoče na
detských ihriskách, hojdačky, šmykľavky, preliezanie rôznych dráh typu „raz si hore a raz dole“,
odrážadlo, kolobežka atď. Sú to presne tie bežné
aktivity, ktoré samo dieťa obvykle vyhľadáva. Preto
je dôležité mu ich dopriať a umožniť v takom
rozsahu, ako je to len možné.
?
Prečo musí byť motorika a rovnováha na
dobrej úrovni na to, aby sa nám ľahko
a dobre učilo?
Viete si predstaviť, že budete schopná sústrediť
sa na to, čo vám niekto na hodine rozpráva, keď sa
necítite komfortne vo vlastnom tele? Vydržať sedieť,
či stáť v kľude je najnáročnejšia motorická zručnosť,
lebo vyžaduje dobrú kontrolu nad držaním tela.
Dobré držanie tela si zase vyžaduje dobrú spoluprácu medzi systémom reflexov a systémom
zodpovedným za rovnováhu a koordináciu. Toto
všetko je riadené z nižších častí mozgu. Ale to, čo
chceme po dieťati v škole – aby sa učilo, myslelo,
logicky uvažovalo, spájalo si poznatky, pamätalo si
ich a pod., to už sú tzv. kognitívne zručnosti, ktoré
nám umožňujú vyššie mozgové štruktúry – určite
je vám známy termín mozgová kôra. Ak je však
niečo v neporiadku na nižšej úrovni, dráhy vedúce
smerom hore do vyšších oblastí mozgu budú
ovplyvnené a nebudú pracovať adekvátne. Dieťa
tak nebude dosahovať výkon, ktorý by za ideálnych
podmienok dosahovať mohlo. Navyše čokoľvek
na čo si pomyslíte z bežných školských úkonov, ako
je čítanie alebo písanie – toto všetko sú motorické
zručnosti, ktoré vyžadujú dobrú koordináciu (v
prípade čítania ide o plynulé pohyby očami, pri
písaní zase koordináciu oka a ruky).
?
Je metóda INPP iba liečebná, alebo sa dá
používať aj ako prevencia porúch uvedených
v úvode?
Preventívne táto metóda poskytuje poznatky
o možných dôsledkoch odchýleného motorického vývinu dieťaťa. Mám na mysli príklad – dieťa začalo
hlavičku zdvíhať
neskôr, alebo sa
neplazilo na brušku, alebo neštvornožkovalo, začalo
chodiť skôr ako
v 10-tich mesiacoch alebo neskôr
ako v 16-tich, alebo boli prítomné
určité komplikácie počas gravidity či pôrodu. Toto
všetko sú inforIlustračné foto: archív ÚMC
mácie, s ktorými
vzdelaný rodič
môže disponovať a pozornejšie si tak všímať následný
vývin svojho dieťaťa. Priama reálna práca s deťmi
prostredníctvom metódy INPP je možná až vtedy,
keď dovŕšia vek 7 – 7,5 roka. Je totiž nevyhnutné,
aby boli do určitej miery dozreté tie nervové dráhy,
ktoré sú zodpovedné za oblasti posudzované v diagnostike. K tomu dochádza približne v tomto veku.
Taktiež musí byť dieťa schopné zvládať cviky, ktoré
sú súčasťou terapeutického programu, čo si vyžaduje
určitý stupeň jeho zrelosti. Skrátenú verziu diagnostiky je možné urobiť od štyroch rokov, ale tá
nám naozaj iba napovie viac o možných príčinách
ťažkostí, ktoré sa u dieťaťa prejavujú.
?
Kde a ako zistím, že ide o vyškoleného odborníka, ktorý smie metódu INPP pri svojej
práci využívať? Môžem si nájsť ich zoznam napr.
na internete?
Všetci licencovaní, certifikovaní INPP odborníci
– terapeuti z celého sveta, sú uvedení v zozname na
stránke anglického Inštitútu pre neuro-fyziologickú
psychológiu www.inpp.org.uk. Ak sa daná osoba nenachádza v tomto zozname, môžete sa prípadne
obrátiť s otázkou priamo na spomínaný Inštitút, kde
vám potvrdia, či ten-ktorý človek má alebo nemá
oprávnenie vykonávať diagnostiku
a terapiu prostredníctvom metódy
Bližšie
informácie na: INPP. Určite je vždy vhodné si
www.avare.sk tieto informácie vopred preveriť,
aby sa rodičia vyhli kontaktu
s neprofesionálom a možnými
následkami s tým spojenými.
Ďakujeme za rozhovor.
Pripravila: Mgr. Elena Černá
www.materskecentra.sk
9
Mozaika centier
LÁSKAVO DO ŽIVOTA V MATERSKÝCH CENTRÁCH
MC SRDIEČKO, Trenčín
Predpôrodné prípravy v MC
Srdiečko sa dejú prostredníctvom tehotenských cvičení a rodičovského
kurzu (raz mesačne pre páry). Tehotenské cvičenie raz týždenne vedie
pôrodná asistentka. Ide o klasické
dychové cvičenia pre budúce mamičky. Kurz je
vhodný pre budúcich rodičov, ktorí hľadajú odborné odpovede na otázky týkajúce sa starostliFoto: archív MC Srdiečko, Trenčín
vosti o bábätko, dojčenia, nových prístupov vo
výchove. Budúci rodičia majú možnosť stretnúť
sa a diskutovať s pediatrom, laktačnou poradkyňou, právničkou, psychologičkou. Potrebná
je predchádzajúca rezervácia.
Mgr. Adriana Demjanovičová
MC MOSTÍK, Banská Bystrica
V rámci podpornej
skupiny dojčenia, ktorú
vedie poradkyňa pri dojčení a dula vo výcviku
Mgr. Michaela Pražienková, sa raz mesačne
stretávajú aj maminy v MC Mostík v Banskej
Bystrici. vymieňajú si skúsnosti, navzájom si
radia, diskutujú na rôzne témy, ako napr. začiatky dojčenia v pôrodnici, problémy súvisiace s dojčením, starostlivosť o dojčiacu
matku, jej stravovanie, detské koliky, zavádzanie príkrmov a pod. Detičky
v
sprievode
mamičiek majú možnosť
pohrať sa v herničke a tehotné ženy majú priestor
vidieť dojčenie naživo.
V apríli v MC Mostík
spustili i kurz v trvaní
štyrochtýždňov, ktorý sa
venuje príprave tehotných žien na dojčenie,
pôrod a materstvo. Budúce maminy sa dozvedia viac o dojčení,
význame a správnej techFoto: archív MC Mostík, Banská Bystrica
nike dojčenia, o tvorbe
10 Materské centrá/november 2011
Mozaika centier
rodičovské
kurzy
tehotenské
cvičenia
mlieka, o tom, ako predchádzať problémom,
ako ich riešiť, ak vzniknú, ako sa starať o bábätko, ako rozpoznať, čo bábätko potrebuje,
prečo plače. Čas je venovaný i príprave na
pôrod, nechýbajú informácie o úľavových
technikách pôrodu, úlohe partnera pri pôrode, o tom, ako rozpoznať, že nastáva
pôrod. Nezabúda sa ani na šestonedelie a starostlivosť o maminku po pôrode. Po pôrode
poradkyňa v dojčení každú maminku na-
poradne
dojčenia
vštívi a prekonzultuje s ňou otázky, ktoré
mamičku trápia.
„Som rada, že vďaka materskému centru sa
do povedomia Ľudí dostávajú poradkyne dojčenia a mamičky vedia, že sa na ne môžu v prípade problémov s dojčením obrítiť,“ hovorí
Mgr. Michaela Pražienková z MC Mostk
v Banskej Bystrici.
Mgr. Michaela Pražienková
MYMAMY a NEVEDKO, Ružomberok
Skupina aktívnych mamičiek združených pod názvom MYMAMY a MC
NEVEDKO v Ružomberku,
vytvorili spoločnými silami
psycho-profylaktické a poradenské centrum pre tehotné
ženy, najmenšie deti a mladé
rodiny. Materské centrum
poskytlo svoje priestory,
a vďaka finančnej podpore
Komunitnej nadácie Liptov,
sa v júli 2011 rozbehla sieť
poradenských služieb. V Nevedku nájdu tehuľky predpôrodnú prípravu a cvičenie,
mladé mamičky môžu využiť
bezplatné poradenstvo pri
dojčení, či zúčastniť sa podpornej skupiny dojčiacich
mamičiek. Matky majú
k dispozícii kurz masáží batoliat, poradenstvo manipulácie s bábätkom a nosenia
Ilustračné foto: archív ÚMC
detí v babyšatkách. MYMAMY team predstavuje
skupinu odborníkov, do ktorej patrí lekárka, psychologička, licencovaná pôrodná
asistentka, laktačná poradkyňa a lektorka kojeneckých
masáží. MC Nevedko zo-
hráva dôležitú funkciu
v edukácii tehotných a matiek, a poskytuje podporu
budúcim rodičom i mladým
rodinkám, čím prispieva
k lepším rodinným vzťahom.
MUDr. Dominika Senková
www.materskecentra.sk
11
Mozaika centier
MC STONOŽKA, Košice
Celý program a plán činnosti v Materskom centre Stonožka vzniká prirodzene,
vývojom na základe potrieb a požiadaviek
rodičov.
Aj nápad organizovať kurzy Predpôrodnej prípravy vznikol spontánne, na základe
skúsenosti, keď pred takmer štyrmi rokmi
bol v Košiciach akútny nedostatok kurzov
poskytujúcich prípravu matky / rodičov na
pôrod.
Vedeli sme, že mamky sú často dezorientované z množstva informácií, ktoré čítajú na internete alebo v špecializovaných
mesačníkoch, a takisto sme vedeli, že informácie uvítajú aj budúci oteckovia. Pri zostavovaní kurzu sme stavili na ľudí –
odborníkov v danej oblasti z Košíc. Bolo to
hlavne z dôvodu, aby rodičia mali možnosť,
aj po absolvovaní kurzu, dohodnúť si stretnutie s prednášajúcim a odkonzultovať prípadné individuálne potreby. Kurz, tak ako
sme ho zostavili, sa stretol s veľkým záujmom, o čom svedčí aj počet účastníkov.
Jeden kurz trvá 10 týždňov. Stretnutia sú 1x
do týždňa v rozsahu 120min. Celkovo sa
kurzov od roku 2008 zúčastnilo okolo 500
budúcich rodičov.
Cieľom predpôrodnej prípravy v Stonožke je prostredníctvom informácií pomôcť rodičom odbúrať strach z neznámeho.
Prednášky sú v zložení:
1. – 4. Všetko o pôrode – vedie pôrodná
asistentka.
5. – 6. Všetko o dojčení – vedie laktačná
poradkyňa.
7. Čo s novorodencom doma – vedie
sestra z novorodeneckého oddelenia.
8. Psychomotorický vývoj bábätka, ako
ho podporiť plávaním a cvičením – vedie
certifikovaná inštruktorka plávania.
9. Masáže bábätiek – vedie certifikovaná
inštruktorka masáží detičiek.
10. Prvá pomoc malým deťom – vedie
pani doktorka z oddelenia ARO Nemocnice v Prešove.
Bonusom pre rodičov je príručka v tlačenej forme Prvá pomoc malým deťom,
ktorú sme špeciálne zostavili v spolupráci
s RNDr. Rybárovou pre potreby našej Predpôrodnej prípravy.
Ing. Natália Nigutová
Foto: archív MC Stonožka, Košice
12 Materské centrá/november 2011
Mozaika centier
NOVINKY V MATERSKÝCH CENTRÁCH
Fifidlácky L.E.S.I.K. v Stupave je otvorený pre verejnosť
A je to! Nemám na mysli
známy rozprávkový seriál
s postavičkami Pat a Mat.
Mám na mysli dokončenie
detského ihriska Fifidlácky
L.E.S.I.K. Pôvodne sme plánovali, že ihrisko bude hotové
do polovice septembra. Nakoniec sme počas piatkového
otvárania Dňa zelá 2011 s dobrovoľníkmi prehadzovali štrk
z chodníka pod hojdačky.
Ihrisko sa môže pýšiť preliezkovou zostavou so šmykľavkou, dvojsedadlovou hojdačkou, dvoma pružinovými
hojdačkami a veľkou atrakciou
pre deti – kopcom hliny, ktorý
bude zatrávnený, takže škvrny
od hliny na oblečení, vystriedajú škvrny od trávy. J Moja
veľká vďaka patrí MKIC v Stupave za ich spoluprácu a pomoc pri riešení vážnejších,
i menej vážnych problémov,
ktoré vznikali pri realizácii.
Nezabúdam ani na všetkých
dobrovoľníkov, ktorí neváhali
Foto: archív MC Fifidlo, Stupava
Foto: archív MC Fifidlo, Stupava
obetovať svoj voľný čas v prospech dobrej veci, ani na okoloidúceho Juraja, ktorý sa nemohol pozerať na to, že žena
nakladá lopatou štrk do fúrika, zobral jej lopatu z ruky
a pomohol. Bez nich všetkých
by jama pod hojdačkami bola
veľmi hlboká. Realizácia by
nebola možná ani bez finančných alebo materiálnych príspevkov od nasledovných
sponzorov: Mesto Stupava,
Bratislavský samosprávny kraj,
Nadácia Orange, Krajn s.r.o.,
Agroservis a všetci darcovia
2 % dane. Mesto Stupava zas
prenajalo MC Fifidlu poze-
mok, na ktorom sa Fifidlácky L.E.S.I.K. nachádza.
Naša cesta ešte nekončí.
Budúci rok by sme radi osadili
lavičky pre rodičov, a ak ostanú nejaké tie euráče, vo Fifidláckom L.E.S.I.K.-u určite
nájdeme miesto aj pre kolotoč.
Pri realizovaní našich zámerov
privítame akúkoľvek formu
pomoci, napr. aj držaním palcov. Otváracie hodiny ihriska
pre verejnosť sú totožné
s otváracími hodinami pre
herňu MC Fifidlo: pondelok,
utorok, streda, piatok od 9.00
do 11.00 hod. Otváracie hodiny môžu byť rozšírené, ak
sa nájdu mamičky/oteckovia
– dobrovoľníci, ktorí budú
ochotní otvárať ihrisko a herňu v popoludňajších hodinách. V prípade pekného počasia budeme na ihrisku, keď
bude pršať, tak sa stretneme
v herni. Ďakujem v mene
všetkých detí, ktoré sa v Stupave môžu vyblázniť na novom, modernom a bezpečnom ihrisku.
Eva Mrázová, MC Fifidlo
www.materskecentra.sk 13
Okienko pre samosprávu
Ing. Igor Choma – primátor Žiliny
Materské centrá patriace do siete Únie materských centier v Žiline (Materské centrum Levik,
Materské centrum Nezábudka) svoju aktívnu činnosť vyvíjajú už niekoľko rokov. Veríme, že pozi-
tívna spolupráca s mestom bude pre nich motiváciou i vďaka vyjadreniam pána primátora:
„Mesto sa bude uberať cestou pomoci, dialógu,
pozitívnych riešení a dodržiavania sľubov.“
V meste Žilina
ločného trávenia voľpôsobia dve materské
ného času a riešenia
centrá – Materské
prípadných problémov
centrum Levík a Ma– s prihliadaním na
terské centrum Neindividualitu jednozábudka, ktoré sú
tlivcov a zameraním
členmi Únie materna ich všestranný spôských centier. Ktoré
sob myslenia a života.
problémy v meste
Vo Vašich DESAz pohľadu potrieb roFoto: www.i-region.eu
TORO píšete: „Budín považujete za
dem riešiť príčiny,
najzávažnejšie?
Najväčší problém mladých rodín
nie iba odstraňovať nedostatky.“
je riešenie vlastného bývania, problémy
Bola aj táto veta dôvodom, prečo
s výchovou detí – záškoláctvo, ale aj
ste sa rozhodli vypočuť Materské
finančné problémy, ktoré prichádzajú
centrum Levík v snahe pomôcť
napr. z dôvodu straty zamestnania
im hľadať mestské priestory, keďže
obidvoch partnerov v rodine.
je známe, že materské centrá pôsobia predovšetkým v oblasti preS akými aktivitami sa Vám povencie?
Môžeme to tak chápať aj v súvijem „materské centrum“ najčasslosti s podporou, pomocou a spolutejšie spája?
S rôznymi – Materské centrá by
prácou s MC Levík. Mesto je zainmali byť miestom, kde môže každý
teresované aj vo vytváraní nevyhslobodne, verejne prezentovať hodnutných materiálnych podmienok
noty rodičovstva a materstva, prepre budúce alebo mladé rodiny s deťsadzovať väčšie spoločenské uznanie
mi, vo vzájomne obohacujúcich sa,
a pomoc hlavne mladým rodinám
prínosných a rozvíjajúcich sa sos deťmi, tvoriť zdravšie, útulnejšie
ciálnych aktivitách na území mesta.
a praktickejšie prostredie doma
Cestou pomoci, dialógu, pozitívnych
i v meste, čo sa týka nielen pri voľno
riešení a dodržiavania sľubov sa
časových aktivitách rodín. Vytvárať
Mesto bude uberať aj v budúcnosti.
priestor na nové stretnutia, vyjaStrecha nad hlavou je pre každého
drenia a výmenu názorov, skúseností,
človeka základom pre nadväzovanie
načerpania nových vedomostí a zručvzťahov, rozvoj osobností, zdravého
ností aj pri príprave na materstvo
spôsobu života i pocitu domova.
a rodičovstvo. Umožniť predovšetkým
Kurz detských masáží, malých
matkám na materskej dovolenke,
mažoretiek, nedeľné plávanie, príaby sa kreatívnou prácou, spolu so
prava dieťatka na vstup do škôlky,
svojimi deťmi, zapojili a realizovali.
ktoré ponúka Materské centrum
Dôležité je zapojiť obidvoch rodičov
Nezábudka, ale i kurzy počítačovej
do výchovy a vzdelávania detí, spo-
14 Materské centrá/november 2011
zručnosti, tvorivé dielne, cvičenia
na fitloptách Materského centra
Levík sú len ukážkou aktívnosti
ich členskej základne. V materskom centre dieťa vníma svet cez
pomoc iným. Ako vnímate tento
rozmer materského centra?
Vždy to vnímam len pozitívne,
keďže si myslím, že jednou z najdôležitejších vecí každého rodiča je
inšpirovať svoje ratolesti už od ich
detstva kreatívnou a tvorivou prácou.
Mňa samozrejme teší, keď si môžem
pozrieť výsledky úspešnej práce, či
už centra Nezábudka alebo Levík,
ako aktívne pracujú s našimi malými
Žilinčanmi a ich rodičmi.
V dnešnej dobe samospráva
nemá na ružiach ustlané. Čo sa
Vám v oblasti pomoci mladým
rodinám podarilo už v Žiline dosiahnuť?
Mladé rodiny sú našou budúcnosťou v meste (budúcou generáciou),
ktorú nemôžeme zanedbať, preto sa
vždy snažíme napredovať a poskytnúť
čo najlepšie zázemie pre mladé rodiny.
Mesto finančne podporuje rôzne projekty a podujatia MC, vychádza
v ústrety mladým rodinám pri získaní
bytov, podporuje rodiny a deti zo
sociálne slabších vrstiev (napr. realizácia potravinovej pomoci,..), poskytuje finančné príspevky alebo znižuje výšky príspevku na stravu v MŠ
a ZŠ. Aktívne sa uskutočňuje Uvítanie
detí do života, kedy som s mladými
rodinami v najčastejšom kontakte.
Ďakujem za rozhovor!
Pripravila:
Mgr. Dušana Bieleszová
Okienko pre samosprávu
PhDr. Tatiana Rosová – Bratislava-Staré mesto
„Rodinné centrum by bolo pre mňa vítanou oázou na sídliskovej púšti.“
Vo Vašej mestskej časti sú tri centrá, dve z nich Rodinné centrum Prešporkovo a Mamacentrum, Horský park sú členmi Únie
materských centier už niekoľko rokov. Ako ich podporujete, ako
spolupracujete?
Naša mestská časť priamo podporuje Rodinné centrom Prešporkovo, ktoré ponúka pestrý program každý deň v týždni. Sídli
v našich priestoroch, ktoré mu prenajímame naozaj za symbolické
nájomné, za rok je to necelých sedem eur, navyše platíme aj energie. Prešporkovo spĺňa všetko to, v čom ja vidím nenahraditeľný
prínos rodinných centier: mamičkám dáva možnosť využiť svoje
schopnosti na prospech komunity, nestratiť, ba aj rozširovať si kvalifikáciu, alebo hoci len komunikovať aj mimo rámca rodiny. Detičkám umožňuje prvé dotyky s „veľkým svetom“, do ktorého patria
aj iné deti či dospelí, nielen tí, čo bývajú doma – učene povedané
postupne sa socializovať primerane veku. Prešporkvo vzdeláva,
baví, dáva dokopy rodiny, ba integruje aj handicapovaných. Rada
som jeho činnosť podporila aj z mojich osobných zdrojov. Z fondu,
do ktorého odvádzam poslanecký plat, som prispela na opravu kuchynky a výmenu podlahy, knihy, z ktorých moje deti už odrástli,
je základ „knižničného fondu“ prešporkovskej knižnice.
Mamacentrum funguje na inej báze predovšetkým raz mesačne neformálnym spôsobom vzdeláva mamičky a budúce mamičky, radí im napríklad pri dojčení. Je to samozrejme skvelé a stále
potrebné, preto sme radi, že pôsobia v našej mestskej časti už 10
rokov.
RC Prešporkovo sídli na „lukratívnej adrese“. Nesilnejú hlasy
na zrušenie, resp. presťahovanie?
Áno, čelím sústavnému záujmu o iné, pre Staré Mesto finančne
zaujímavejšie, využívanie týchto priestorov. Ja som však presvedčená, že tieto priestory slúžia správnemu poslaniu.
Materské, rodinné centrá fungujú vďaka osvietenosti predstaviteľov obce, poskytnutí priestoru, zanietenosti aktivistiek –
dobrovoľníčok, ktoré centrá vedú. Ako si viete predstaviť trvalú
udržateľnosť centier?
Zanietené mamičky ale aj oteckovia, ktorí nečakajú, že im
niekto niečo prinesie „pod nos“, ale sami prinášajú nápady a prikladajú ruku k dielu – to je základný pilier, ale aj energia rodinného
centra. Starosta alebo starostka, ktorí by nepodporili takýchto aktívnych ľudí, prípadne im hádzali polená pod nohy, by išli proti
sebe. Vnímam, že zakladateľkám rodinných centier chýba u nových
členiek ten pioniersky zápal, ktorý zažívali ony samé. Je to čiastočne
pochopiteľné – prišli už do vybudovaného systému. Teraz ich treba
zanietiť pre nové nápady v obsahovej náplni. Lebo bez chuti rodičov robiť niečo nielen pre svoje deti, ale pre celú komunitu rodinného centra, ostane z rodinného centra iba „škrupinka“. Stratí svoj
zmysel.
Ste mamou troch detí. V čase, keď boli malé, materské a rodinné centrá neexistovali. Teraz, keď poznáte činnosť centier,
sama ste ich navštívili, nechýbali vám?
Samozrejme, chýbali mi. Moju druhú materskú som strávila
na sídlisku, ktoré zabývala o niečo staršia generácia. Kočíkujúcich
mamičiek tam už bolo veľmi
málo. Okrem mojich – vtedy
dvoch – detí som celé dni nemala
s kým komunikovať. Rodinné
centrum by bolo pre mňa vítanou
oázou na sídliskovej púšti. Na
žiadnej rodičovskej dovolenke
som nebola dlhšie ako rok. Chýbala mi práca aj ľudia, a to nebolo
Foto: archív UMC
na prospech ani mojim deťom.
Keby bola vtedy možnosť zapojiť
sa do práce v rodinnom centre, možno by to dopadlo inak.
Aj rodičovská dovolenka bola kratšia. Ako sa pozeráte na alternatívu skrátenia rodičovskej dovolenky na 2 roky v súčasnosti?
Návrhy, ktoré poznám, hovorili zatiaľ len o akejsi finančnej
motivácii pre tých, ktorí nastúpia do zamestnania skôr. Každý by
mal jednoducho nárok na rovnaký balík a je na jeho rozhodnutí,
či si ho včerpá v priebehu 1 a pol či troch rokov. To sa mi zdá
správne a spravodlivé.
Ako poslankyňa NR SR ste sa rozhodli časť svojho príjmu venovať na dobročinné účely a vytvorili ste Fond Tatiany Rosovej.
Ako funguje? Vyberáte adresátov sama alebo máte k tomu zriadenú nezávislú komisiu?
Fond Táne Rosovej je zriadený v Komunitnej nadácii, ktorá
ho aj spravuje. Ja do neho posielam svoj poslanecký plat, ale je
otvorený aj príspevkom od iných ľudí, či organizácií. Hlavným cieľom tohto fondu je podpora komunitných projektov, to znamená
na podporu Staromešťanov alebo Starého Mesta. Raz za čas vyhlasujeme výzvu, aby sa prihlásili občianske alebo aj neformálne
združenia, ktoré chcú pomôcť v niektorej svojej „staromestskej“
aktivite. My tieto žiadosti posúdime a potom sa rozhodneme
o tom, ktoré podporíme. Potom ešte tieto žiadosti posudzuje
správny fond Komunitnej nadácie a následne putujú peniaze k žiadateľom. Mojím cieľom je podporovať najmä projekty, ktoré smerujú k budovaniu komunity v Starom Meste a k upevňovaniu
našich tradícií.
Ste političkou 24 hodín denne. Sníva sa Vám o politike?
O politike sa mi rozhodne nesníva. Ale odkedy som v politike,
mám veľmi dynamické a intenzívne sny. Keď sa ráno prebudím,
pýtam sa samej seba, čo asi znamenali.
Aké Vaše želanie do budúcnosti?
Želaním každého z nás je, aby jeho blízki boli zdraví a darilo
sa im. Dve z mojich troch detí sú vo veku, keby by si už mohli založiť vlastné rodiny a ja by som sa nehnevala, keby prišli s novým
prírastkom J. Mojím želaním je, aby sa všetci obyvatelia Starého
Mesta, či už mladí ľudia, ale aj seniori, dobre cítili v Starom Meste
a aby sme tu spoločne vybudovali miesto, kde sa im bude dobre žiť
a budú zároveň hrdí na to, odkiaľ pochádzajú.
Ďakujem za rozhovor.
Pripravila: PhDr. Soňa Holíková
www.materskecentra.sk 15
Právna poradňa
Dohoda o vykonaní práce
PRÁVNA PORADŇA s Mgr. Andreou Langerovou (MC Vánok, Malacky)
mestnávateľom, v tom prípade sa odpracované hodiny
nekumulujú, a je možné pre iného zamestnávateľa odpracovať ďalších 350 hodín v kalendárnom roku. To
znamená, že môžete odpracovať 350 hodín ročne
u každého zamestnávateľa, s ktorými máte uzatvorenú
dohodu.
Z pohľadu materských centier je možné konštatovať, že s jedným zamestnancom môžete uzatvoriť viacero dôhod, avšak odpracované hodiny nie je možné
kumulovať a výsledná hodnota môže v kalendárnom
roku dosahovať maximálne 350 odpracovaných hodín.
Dohoda o vykonaní práce musí spĺňať tieto náležitosti:
a) musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná,
b) musí v nej byť vymedzená pracovná úloha,
c) stanovená dohodnutá odmena za jej vykonanie,
d) doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať,
e) predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy,
f) uzavretá najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.
➥
sa problémom napr. pri podozrení z poškodzovania
záujmov zamestnávateľa.
Ak sa pracovná úloha nevykoná v dohodnutej
dobe, môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. K právam zamestnanca patrí odstúpenie od dohody v prípade, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu
zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu,
ktorá mu tým vznikla.
Nárok na vyplatenie odmeny za vykonanie pracovnej úlohy má zamestnanec po dokončení a odovzdaní
pracovnej úlohy. V dohode sa však možno dohodnúť, že
časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti
pracovnej úlohy. Zamestnávateľ môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.
Platnosť dohody končí:
a) vykonaním pracovnej úlohy a odovzdaním výsledku práce,
b) dohodou,
c) jednostrannou výpoveďou, výpovedná doba 15 dní začína platiť dňom doručenia výpovede,
d) smrťou zamestnanca.
➥
Ďalšou dôležitou povinnosťou zamestnávateľa
v prípade zamestnávania fyzických osôb na dohodu je
platenie preddavku na daň z príjmu vo výške 19%
z dohodnutej odmeny, odvodov do sociálnej poisťovne
16 Materské centrá/november 2011
➦
Pri dohode musí byť pracovná úloha vymedzená
výsledkom práce a nie druhom vykonávaných prác.
Ide o práce jednorázového charakteru, pracovné
úlohy, ktoré končia výsledkom práce, napr.: oprava,
vykonanie prekladateľských prác, ušitie kostýmov
a pod. Zamestnávateľ poverí zamestnanca na dohodu
pracovnou úlohou, a do doby ustanovenej v dohode
musí zamestnanec pracovnú úlohu vykonať.
Dohodu podpisuje štatutárny zástupca určený stanovami na strane zamestnávateľa a každá fyzická
osoba na strane zamestnanca. Dohodu môže podpísať
aj fyzická osoba, ktorá je zamestnaná. Na mieste je aj
získanie súhlasu zamestnávateľa, ktorý zamestnáva fyzickú osobu v trvalom pracovnom pomere a tento zamestnanec súčasne vykonáva tie isté činnosti pre
iného zamestnávateľa na dohodu z dôvodu vyhnutia
➦
Dohodu o vykonaní práce (ďalej len „dohoda“)
môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak
rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom
roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa
na základe inej (iných) dohody o vykonaní práce. Teda
pre jedného zamestnávateľa je možné vykonávať viacero druhov prác na základe podpísaných dohôd, ale
je možné odpracovať len 350 hodín v kalendárnom
roku. Ak však bude uzatvorená dohoda s iným za-
na úrazové poistenie vo výške 0,80% a na garančné poistenie vo výške 0,25% z vyplatenej odmeny. Odvody
do zdravotnej poistenie pri práci na dohodu zamestnávateľ neodvádza.
Rodina v centre pozornosti
Komunikujme spolu s rodičmi o deťoch
ROZVOJ REČI V HRE
Hra ako taká, je pre dieťa najdôležitejšou a najprirodzenejšou
aktivitou, ktorá mu prináša radosť, slobodu, rozvoj fantázie a experimentovanie. Butterfield (1994) považuje hru za dominantnú
vývinovú aktivitu v procese osvojovania si komunikačných schopností. Iná autorka, McCord (1995), hovorí o hre ako o spontánnej, dobrovoľnej, samo sa vytvárajúcej aktivite, ktorá v sebe
zahŕňa radosť a zároveň poskytuje sociálny základ pre vývin jazykových schopností. Tak to využime! Zapojme sa do hry s dieťaťom a pomôžme mu budovať porozumenie jazyka a schopnosť
vyjadriť sa.
Ako na to?
Mnohí odborníci uvádzajú,
že zrakom získavame 80 – 90%
Našepkajme cez iné zmysly
informácií z prostredia. Preda „vylaďme sa“ na úroveň diestavme si, že sme zvládli 5 lekcií
ťaťa.
japončiny a teraz sme v Japonsku.
Sem tam zachytíme nejaké slovo,
ktoré poznáme, ale význam celej
konverzácie
nám unikol.
Pomohlo by
nám, keby
náš komunikačný partner sprevádzal všetky
svoje slová
gestami, mimikou a hral
by sa s hlasom a intonáciou? Určite áno. Vyskúšajme si
to! Podobne
výrazná mimika, gestá
a ukazovanie uľahčujú
porozumeIlustr.foto: archív MC Blšky, Veľké Zálužie
nie aj de-
Foto: archív OZ Komunikujme spolu
ťom, keďže sa učia prvý pre nich
„nový“ jazyk. Napríklad použite
gesto „veľký“, vysoký“, ak hovoríte o veciach, ktoré sú veľké
alebo vysoké. Všetky neverbálne
spôsoby komunikácie, ktoré nám
pomáhajú dorozumieť sa a pochopiť význam slov, sú súčasťou
tých 80 – 90% informácií prichádzajúcich z prostredia.
Čo všetko môžeme
našepkávať?
Prečo by sme sa mali, a ako
sa dá „vyladiť“ na úroveň dieťaťa?
Dieťa sa nevie „vyladiť“ na
našu úroveň, nevie zrazu narásť, aby sa nám pozeralo priamo do očí, nenadobudne za
pár chvíľ naše skúsenosti a poznatky. Preto sa musíme MY
„vyladiť“ na jeho úroveň. Vtedy
zistíme, čo dieťa dokáže spraviť
samo, k čomu potrebuje našu
pomoc, a čo je zatiaľ za hranicami jeho možností. Nenápadná
ponuka pomoci je druhá možnosť ako dieťaťu „našepkať“. Vďaka nej dieťa dokáže ľahšie dosiahnuť svoj vytýčený cieľ, či zámer.
Pokračovanie na strane 18.
www.materskecentra.sk 17
Rodina v centre pozornosti
Foto: archív MC Slniečko, Vranov nad Topľou
Dokončenie zo strany 17.
Ako sa teda môžeme „vyladiť“
na dieťa? Podľa čoho vybrať
detskú knihu, a ktoré knihy sú
vhodné?
a vzdelávanie. Pri výbere vhodnej
knihy pre dieťa, podobne ako aj
v iných oblastiach zohľadňujeme
najmä vek dieťaťa. Tu sa to však
Na knihy nie je NIKDY PRÍLIŠ SKORO. Čítaním kníh poskytujeme deťom šancu spoznávať svet, pomáhame budovať ich
slovnú zásobu, zoznamujeme ich
s písanou formou jazyka, a tiež
tým vzbudzujeme u nich záujem
o čítanie a knihy samotné. Budovanie slovnej zásoby je veľmi
dôležité. Slová v slovnej zásobe
sú kľúčové pre osvojenie si jazykových a komunikačných schopností, ale tiež aj pre učenie sa
nekončí. Mali by sme zohľadniť
náročnosť a dĺžku textu, veľkosť
písmen a obrázkov, a niekoľko
ďalších faktorov, ktoré prispievajú
k rozvoju nielen čítacích, ale aj
rozumových a jazykových schopností. Ktoré to sú?
Odpovede na otázky a ďalšie
témy súvisiace s rozvojom komunikačných schopností detí
v prirodzenom prostredí každodenných situácií sú predmetom cyklu besied ZAOSTRENÉ
NA RODIČA (viac informácii
na www.komunikujmespolu.sk)
Foto: archív MC Blšky, Veľké Zálužie
Pripravili:
Mgr. Martina Kukumbergová,
Mgr. Júlia Kronová
POUŽITÁ LITERATÚRA
1. Butterfield, N.: Play as an Assessment and Intervention Strategy for Children with Language and
Intellectual Disabilities. Kapitola 2. In Linfoot, K.: Communication Strategie for People with Developmental Disabilities. Issues from Theory and Practice. Maclennan + Petty. Sydney. Philadelphia. London. 1994. ISBN 0-86433-095-2
2. McCord, S.: The Storybook Journey. Pathways to Literacy Through Story and Play. Prentice-Hall,
Inc. New Jersey. 1995. ISBN 0-13-183997-7
18 Materské centrá/november 2011
Dilemy rodičov
Kde hľadať pomoc pri dojčení
Zazvoní telefón a po úvodných slovách sa ozve: „Mám taký problém s ,kojením‘. Viete, práve sme
prišli s dcérkou z pôrodnice, síce ju „kojím“, ale ona pritom zaspáva a neviem ju zobudiť. Okrem toho
ma ,kojenie‘ veľmi bolí. Vedeli by ste mi poradiť?“
Toto je len jeden zo scenárov, ktoré môžu byť úvodom k tomu, že poradkyňa pri dojčení začne
s mamičkou riešiť problémy, ktoré sa môžu počas dojčenia vyskytnúť. Mamičke pri problémoch
s dojčením môže poradiť každý – aj sa to deje: radia babičky, radia tety, radia priateľky s deťmi aj
bezdetné. Mnohé z týchto rád sa dokonca vzácne zhodnú: „Netráp seba aj malú. Niekedy to skrátka
nejde. Veď ani ja som ,nekojila‘ a nič sa nestalo.“ Získať kompetentnú radu je už ťažšie.
Kto združuje poradkyne pri dojčení?
Pomoc, poradenstvo a podporu počas celej
doby trvania dojčenia poskytujú poradkyne pri
dojčení, ktorých na Slovensku pôsobí viac ako 150,
pričom väčšinu z nich združuje o. z. MAMILA.
MAMILA
• je občianske združenie, ktoré vzdeláva poradkyne
i zdravotníkov v oblasti dojčenia,
• prostredníctvom poradkýň pri dojčení poskytuje
matkám prípravu na dojčenie, podporu počas
dojčenia a riešenie v čase problémov s dojčením,
• organizuje základné i pokročilé kurzy pre poradkyne pri dojčení,
• usporadúva odborné konferencie, semináre a školenia,
• motivuje poradkyne, aby pripravovali tehotné
na dojčenie a zakladali podporné skupiny dojčiacich matiek,
• prevádzkuje webovú stránku www.mamila.sk,
na ktorej okrem iného nájdete zoznam poradkýň
pri dojčení, poradňu dojčenia, videá správneho
dojčenia a detailné popisy riešenia problémov
s dojčením.
Neváhajte zavolať poradkyni
Poradkyne pri dojčení sú vo väčšine prípadov
mamičky, ktoré sami majú deti, a poradenstvo
začali robiť z nadšenia pre pomoc druhým. Preto
sa na váš telefonát tešia.
• Volajte čím skôr. Problémy s dojčením sa riešia
o to lepšie, o čo skôr zavoláte. Neodkladajte telefonát.
• Ideálne je, ak zavoláte poradkyni ešte počas tehotenstva. Môžete sa tak na dojčenie pripraviť
a budete mať poradkyňu k dispozícii už v prvých
dňoch po pôrode, čo je pre dojčenie kľúčové.
• Ak vám hneď prvá poradkyňa, ktorú si vyberiete,
nezdvihne telefón (možno práve uspáva vlastné
dieťatko), skúšajte ďalej. Nedajte sa odradiť.
• Snažte sa s poradkyňou dohodnúť na osobnej
návšteve, pretože väčšina problémov s dojčením
si vyžaduje pozorovanie dojčenia a ukážku správnej polohy a prisatia, čo je po telefóne nemožné.
• Poradenstvo sa môže uskutočniť u vás doma,
u poradkyne doma, v materskom centre alebo
na inom mieste podľa vzájomnej dohody.
• Poradenstvo väčšinou trvá 1 – 2 hodiny podľa
konkrétnej situácie.
• Ak sa s poradkyňou stretnete a vaše bábätko
bude práve spať alebo bude práve nakŕmené
a spokojné, budete môcť využiť čas na rozhovor
o doterajšom priebehu dojčenia. Poradkyňa vám
vysvetlí možné riešenia, ukáže vám správnu polohu a držanie pri dojčení na bábike. Pozorovanie
dojčenia prebehne vtedy, keď bábätko prejaví
záujem o dojčenie.
Kedy je vhodné obrátiť sa na poradkyňu
pri dojčení?
Mnoho mamičiek si myslí, že keď chcú dojčiť
a budú sa snažiť, dojčenie pôjde bez problémov.
Niekedy však pre úspešné dojčenie treba spraviť
viac, než len chcieť. Keď v prvých dňoch dojčenia
nie sú si mamičky isté, či je všetko tak, ako má
byť, váhajú, či zavolať poradkyni a hovoria si, že
sa to zlepší, keď prídu domov, potom sa vyskytnú
viaceré otázky a neistoty. Pri dojčení majú už
veľký záujem o poradenstvo, ale nie sú si isté, či
ten ich problém skutočne stojí za telefonát. Boja
sa obťažovať. Nevedia, kto sa im na druhom konci
ozve, a ako to bude prebiehať. Tiež veľakrát
nevedia, čo už by im niekto vôbec mohol poradiť.
Ale poradiť sa skutočne dá, ohľadne dojčenia existuje množstvo postupov, protokolov na riešenie
problémov, techník a skúseností, ktoré skutočne
nie sú bežne známe.
Pokračovanie na strane 20.
www.materskecentra.sk 19
Dilemy rodičov
Dokončenie zo strany 19.
V prvom rade, niet nad praktickú ukážku správnej
polohy a prisatia (niekedy rozhodujú naozaj detaily,
ktoré možno postrehnúť a nacvičiť jedine pri
osobnom kontakte). Nedajte sa odradiť tým, že
na internete či v časopisoch sa opakovane vyskytujú
riešenia, ktoré ste už vyskúšali a nepomohli vám.
Úplne najvhodnejšie je obrátiť sa na poradkyňu
ešte počas tehotenstva, stretnúť sa s ňou a pripraviť
sa na dojčenie ešte pred tým, než sa bábätko
narodí. Môžete sa dozvedieť, čo už počas pôrodu
ovplyvňuje dojčenie, o tom, ako možno dosiahnuť,
aby sa bábätko hneď po pôrode samo prisalo,
o tom, ako má dojčenie vyzerať v prvých dvoch
hodinách po pôrode, a ako bez váženia spoznať,
koľko mlieka bábätko vypilo. Potom je dobré
obrátiť sa na poradkyňu čo najskôr po pôrode,
ešte pred tým, než sa vyskytnú akékoľvek problémy,
aby sa predišlo naliatiu prsníkov, aby bolo dojčenie
v prvom a v druhom dni čo najintenzívnejšie,
a aby bábätko počas prvých 48 hodín získalo čo
najväčšie množstvo mlieka. Rovnako je dobré
skontaktovať poradkyňu okamžite po príchode
z pôrodnice. Mimoriadne je dôležitý kontakt s poradkyňou v prvom mesiaci života bábätka a potom
pri akýchkoľvek problémoch či míľnikoch, ktoré
sa v živote matky a bábätka vyskytujú. Obzvlášť
v 4. a 6. mesiaci a okolo prvého roka, aby sa
predišlo predčasnému odstaveniu.
Ako vyzerá poradenstvo pri dojčení?
Ak uvažujete nad tým, že by ste sa chceli
stretnúť s poradkyňou a sedíte pri telefóne, zdvíhate
mobil, vyťukávate číslo a nakoniec bez zavolania
mobil odkladáte, naberte odvahu a zavolajte. Ozve
sa vám poradkyňa, ktorá vám rada pomôže. Ak
chcete viac než len uistenie, že všetko robíte dobre,
najlepšie bude, ak sa s poradkyňou čo najskôr
osobne stretnete. Za poradenstvo sa vo väčšine
prípadov neplatí, ak si zo zoznamu vyberiete poradkyňu, ktorá robí poradenstvo za poplatok,
bude to uvedené pri jej mene a vtedy sa vopred
dohodnite na honorári za jej prácu.
Aké problémy riešia poradkyne pri dojčení?
Poradkyne pri dojčení sa zaoberajú dvoma
oblasťami:
1) Podporujú matky počas dojčenia – môžete
sa na poradkyne obracať v tehotenstve, ihneď
po pôrode, či kedykoľvek neskôr, či už máte
maličké bábätko alebo väčšie dieťa. Poskytujú
20 Materské centrá/november 2011
podporu pri dlhodobom dojčení. Pri rozhovore
s poradkyňou môžete chcieť získať len uistenie,
že to robíte dobre, môžete požiadať o podporu,
keď ste veľmi vyčerpaná, keď vám navrhujú
umelú výživu či predčasné zavádzanie príkrmov.
Keď už máte pocit, že všetci chcú, aby ste dieťa
odstavili; keď ste vy či dieťatko choré; keď si
len chcete niečo overiť alebo keď už máte dojčenia plné zuby.
2) Riešia konkrétne problémy či otázky počas
dojčenia, keď ide o:
– ukázanie správnej polohy, prisatia a potvrdenie
toho, či bábätko prijíma dostatok mlieka,
– bábätká, ktoré pri dojčení zaspávajú,
– bábätká, ktoré sú neustále na prsníku,
– bábätká, ktoré sa neprisávajú,
– bábätká, ktoré potrebujú laktačnú pomôcku
či kŕmenie po prste,
– bábätká, ktoré sa pri dojčení odťahujú, plačú,
– bábätká, ktoré nepriberajú (od pôrodu alebo
po prvých pár mesiacoch),
– matky, ktoré majú príliš veľa mlieka,
– bábätká, ktoré majú reflux, žltačku, veľa plačú,
– matky, ktoré majú boľavé prsníky či bradavky,
naliate prsníky, zápal prsníka, svrbenie bradaviek, ranky na bradavkách, bolesť v prsníku,
– bábätká, ktoré sa narodili predčasne či majú
zdravotné problémy,
– matky s dvojčatami, trojčatami,
– matky, ktoré majú zdravotné problémy,
– matky s adoptovanými bábätkami,
– odstriekavanie mlieka,
– udržanie či zvýšenie tvorby mlieka,
– to, ako má dojčenie pokračovať po 6. mesiaci,
– to, ako má prebiehať odstavovanie.
Ako spoznať človeka,
ktorý skutočne podporuje dojčenie?
Človeka, ktorý podporuje dojčenie spoznáte
veľmi ľahko. Človek podporujúci dojčenie vám
nepovie, že:
– stačí len, aby ste dojčili čo najviac, a tým
problémy s dojčením zmiznú,
– nezáleží na tom, či niekto dojčí alebo nedojčí,
– keď máte boľavé bradavky, tak vám pomôžu
klobúčiky,
Dilemy rodičov
– bradavky vás bolia preto, lebo ste bábätko dojčili
viac ako napr. 15 minút,
– nič sa nestane, keď bábätko dokŕmite troškou
mlieka vo fľaši,
– keď bábätko dostane glukózu v striekačke, tak
sa tým naučí dojčiť,
– keď mu večer dáte jednu fľašku umelého mlieka,
tak to je v poriadku a aspoň bude lepšie spať,
– stačí, keď budete problémy s dojčením riešiť, až
keď už konečne budete doma z pôrodnice,
– dojčiť bábätko hneď po pôrode nemá veľký
zmysel, lebo vtedy ste unavená a potrebujete si
v prvom rade odpočinúť,
– v prvé dni po pôrode ešte nemáte bábätko čím
kŕmiť, lebo mlieko sa začne tvoriť až na 3. alebo
4. deň,
– váš problém treba riešiť umelou výživou bez
toho, aby vám vedel poradiť, čo všetko sa dá
skúsiť,
– nikdy nesmiete dovoliť, aby bábätko na prsníku
zaspalo,
– keď ste vy alebo bábätko choré, tak treba prerušiť
dojčenie,
– dojčenie treba prerušiť, ak má novorodenec
žltačku,
– nevadí, keď budete bábätku dávať cumlík,
– dojčenie dieťaťu po roku alebo po dvoch už nič
nedáva,
– po šiestom mesiaci sa už dieťa nepotrebuje
dojčiť v noci, pretože vtedy sa dojčenie už týka
„len“ upokojenia, a nie potravy,
– keď bábätko plače, tak je to spôsobené dojčením
a keby ste mu dali umelé mlieko, tak by sa viac
zasýtilo a prestalo by.
A hlavne: pre posúdenie množstva vypitého
mlieka počas dojčenia, správnosti prisatia, správnosti polohy je nesmierne dôležité, aby človek
úplne zblízka osobne videl, čo dieťa a matka
robia počas celého procesu dojčenia. Pozorovanie
dojčenia môže byť kľúčové na to, aby sme mohli
s istotou identifikovať problém a pomocou praktického nácviku dojčenia ho pomôcť odstrániť.
Taktiež, človek, ktorý skutočne podporuje dojčenie,
vníma dojčenie nielen ako potravu pre bábätko,
ale ako dej, ktorý má mnoho rozličných aspektov
týkajúcich sa fyzického kontaktu, regulácie telesných funkcií, rozvoja telesných orgánov, spánku,
zaspávania, psychologických výhod, mentálneho
a intelektuálneho vyspievania, odbúravania strachu
a neistôt, tvorby vzťahovej väzby a vzájomnej
dôvery, komunikácie a podpory zdravia matky
a dieťaťa.
Čo pre vás môže poradkyňa pri dojčení urobiť?
• Vysvetlí vám, čo potrebujete o dojčení vedieť už
počas tehotenstva.
• Vysvetlí vám, čo je kľúčové pre úspešné dojčenie.
• Ukáže vám to najpodstatnejšie: správnu polohu
a prisatie čo najskôr po pôrode.
• Naučí vás, ako poznať, kedy bábätko pije mlieko.
• Naučí vás zhodnotiť, či bábätko vypije dosť.
• Naučí vás, čo robiť, keď bábätko pri dojčení zaspáva.
• Naučí vás, ako má bábätko otvoriť veľké ústa.
• Pomôže vám, aby vás bradavky neboleli.
• Pomôže vám s bábätkom, ktoré sa nevie prisať.
• Pomôže vám s bábätkom, ktoré neprijíma dostatok
mlieka.
• Pomôže vám, ak máte príliš veľa mlieka.
• Poradí vám, ako pokračovať s dojčením po 6.
mesiaci.
• Pozve vás do podpornej skupiny dojčiacich matiek.
• Poskytne vám potrebnú podporu, aby ste dokázali
prekonať náročné situácie.
Kde hľadať spoľahlivé informácie o dojčení?
Vyznať sa v zmätených informáciách o tom,
čo je vlastne pri dojčení správne a normálne, nie
je vôbec jednoduché. Najlepšie je obrátiť sa na
skúsenú poradkyňu, ktorú si môžete vybrať zo
zoznamu na www.mamila.sk, kde tiež nájdete
spoľahlivé informácie o dojčení ako aj internetovú
poradňu. Na webovej stránke www.mamila.sk si
môžete zakúpiť knižku, ktorá vás dojčením bude
sprevádzať – s názvom Praktický návod na dojčenie.
Podporné skupiny dojčiacich matiek
Mnohé poradkyne pri dojčení vedú podporné
skupiny dojčiacich matiek vo svojich mestách
a budú rady, keď sa k nim pridáte. Stretnutia
skupín dojčiacich matiek sú určené predovšetkým
tehotným ženám a ich partnerom, a matkám či
otcom s bábätkami, ako aj s väčšími deťmi. Slúžia
na výmenu skúseností a vzájomnú podporu pri
dojčení. Mnohé z nich sa stretávajú v materských
centrách.
Autor: o. z. MAMILA
www.materskecentra.sk 21
Téma pod drobnohľadom odborníka
Dieťa, jeho prostredie a Feng šuej
Žijeme v uponáhľanom
svete, kde sme zabudli cítiť
a vnímať jemné energie prírody.
Pre mnohých z nás je preto
ťažké žiť v harmónii so sebou
i s našimi blízkymi. Ak sa dokážeme vrátiť k intuitívnemu
spôsobu života tak, ako to robili naši dávni predkovia, začneme opäť načúvať stromom,
vode, oblakom, a pritom vedieť
s mierou využívať novodobé výdobytky vedy a techniky, staneme sa spokojnými a vyrovnanými osobami.
Pýtate sa ako to urobiť? Ako sa zbaviť dlhoročných zlozvykov plytvania energie?
Odpoveď je vcelku jednoduchá. Pozorujme
svoje deti a učme sa od nich. Najmä deti do 6tich rokov majú veľmi silné cítenie energií vesmíru. Dávajú nám to často aj najavo. To len my,
dospeláci, sme hluchí a slepí k ich úsiliu nám ukázať to, čo sme už dávno rokmi stratili. Zastavme
sa. Zabudnime na čas. Kľaknime si k deťom a nechajme sa unášať ich energiou. Doprajme si tento
„prepych“ aspoň na chvíľočku každý deň. Starodávne umenie harmónie Feng šuej je spísane do
jednoduchých pravidiel cez komplikované výpočty
tak, aby to naše „racio“ pochopilo. Verím tomu,
že toto umenie poznali aj starí Slovania a riadili
sa ním. Žiaľ, nezostalo nám zachované ani
v ústnej, ani v písomnej podobe. Aj preto sme pri
snahe nájsť harmóniu, siahli po čínskej kultúre,
ktorá je dodnes odovzdávaná z pokolenia na pokolenie a v praxi používaná. Určite je však aplikovateľná aj v našich zemepisných šírkach.
Ilustr.foto: MC Blšky, Veľké Zálužie
Vráťme sa k deťom a ich prostrediu. Oni samy
nám odzrkadľujú, či je detská izba, ale i iné miestnosti v byte, zariadená v harmónii s okolím, časom
a vlastným ja. V prvom rade je dôležité zistiť,
aké máme doma dieťa. Zisťujeme, či je to západný
alebo východný typ, ktoré z 5-tich živlov (voda,
drevo, oheň, zem, kov) prevládajú v jeho osobnosti,
Ilustr. foto: MC Bambi, archív ÚMC
22 Materské centrá/november 2011
Téma pod drobnohľadom odborníka
Ilustračné foto: MC Bambi, archív ÚMC
či sú tieto prvky jangové (dynamické), alebo jinové (pokojné, rozvážne), či sú skôr v harmónii
alebo disharmónii. Až potom určujeme základné
rozdelenie a rozmiestnenie izby, jeho zóny, farby,
doplnky, symboly. Ak máme v izbe viac detí, je
potrebné zariadiť izbu tak, aby obe deti mali svoju
prirodzenú energeticky vhodnú zónu. Ak máte
doma hyperaktívne dieťa, je potrebné najprv zistiť
prečo je nepokojné. Skúmame, či tým nepokojom
iba nezrkadlí nás rodičov alebo svoje okolie. Dieťa
svojím nepokojom môže tiež vyjadrovať disharmóniu v 5-tich prvkoch (voda, drevo, oheň, zem,
kov), alebo sa
zle cíti v prostredí, v ktorom
žije. Väčšinou
ide o kombináciu viacerých
faktorov. Ak
budeme dostatočne citliví,
prídeme na to,
ktorý z faktorov
najviac ovplyvňuje správanie
nášho dieťaťa.
Ilustračné foto: archív ÚMC
Podľa
toho
bude potrebné zmeniť veci jeho osobnej potreby,
zariadenie v izbe, alebo správanie dospelých členov domácnosti. Možno máte doma naopak dieťa,
ktoré pôsobí akoby bez energie a je letargické,
a zároveň je to dieťa prevažne jinové. Pravdepodobne doma nemáte dostatok prúdiacej energie
„čchi“– životná sila. V tomto prípade je potrebné
priviesť do izby viac energie a rozhýbať ju. Pomôže
ak do izby vložíte jangové prvky. Ak si nebudete
istí vlastnou intuíciou ako to všetko spraviť, môžete sa obrátiť na odborníka vo Feng šuej, a s jeho
pomocou situáciu riešiť na základe matematiky
a intuície. Správne zariadenie detskej izby môže
dieťa motivovať k pozitívnemu vzťahu k učeniu,
môže zvýšiť koncentráciu na prácu, ovplyvňuje
zdravší a pokojnejší spánok. Orientácia smeru
izby môže ovplyvňovať aj zdravie.
V živote veľa súvisí s málom a naopak, že
nikdy nič nie je iba dobré alebo iba zlé. Všetko
sa musí miešať s mierou a v rovnakom pomere,
a ak sa pritom necháme viesť prírodou a prírodnými zákonitosťami, dospejeme k harmónii.
Takto dokážeme zladiť jemnohmotnú energiu
s hrubohmotným prostredím. To je základná
filozofia Feng šuej.
Ing. Dáša Bučková, poradkyňa Feng šuej
www.materskecentra.sk 23
Ekonomická poradňa
EKONOMICKÁ PORADŇA s Ing. Beátou Bílekovou, PhD (UMC)
Zdaňovanie občianskych združení
– Materských a Rodinných centier
Zdaňovanie príjmov účtovných jednotiek
sa okrem podnikateľských subjektov dotýka aj
Materských a Rodinných centier (ďalej
M/RC), ktoré na Slovensku pôsobia spravidla
ako občianske združenia (neziskové účtovné
jednotky).
Neziskové účtovné jednotky sú podľa zákona o dani z príjmov definované ako účtovné
jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené
na účel podnikania. Môžu vykonávať podnikateľskú činnosť, ak im to osobitný predpis dovoľuje, ale táto podnikateľská činnosť môže byť
len v doplnkovom (sekundárnom) rozsahu.
Predmetom dane pri zdaňovaní M/RC sú
prioritne príjmy z tých činností, ktorých výsledkom je zisk, prípadne také, ktorými sa dá
zisk dosiahnuť.
Príklad: Rozdelenie PRÍJMOV v M/RC
(podľa Zákona o dani z príjmov – ďalej len ZDP):
Príjem
Nie je predmet dane
§ 12 odsek (7) ZDP
Je predmet dane
§ 12 odsek (2) ZDP
Vstup, herňa, akcie
X
Členské
X
Registračný poplatok
(napr. burza)
Dary finančné
X
X – musí mať
M/Rc živnosť
Opatrovanie detí
X – ak má
MC živnosť
X – ak je ako
hlavná činnosť
uvedená v stanovách
X – pravidelná
činnosť
nutná živnosť
X – ak je to
hlavná činnosť
uvedená v stanovách
X
Kurzy poplatky
Úroky banka
X
Granty – od nadácií
X
Dotácie
Pri príjmoch platí zásada:
• Príjmy z činnosti ktoré sú hlavnou činnosťou
za účelom ktorej M/RC vzniklo a má ich
M/RC zakotvené v stanovách, sú oslobodené
od dane. (§13 Zákon o dani z príjmu, ďalej
len ZDP)
• Príjmy z činnosti, ktoré nie sú uvedené v stanovách, sú daňovými príjmami. (§12 ZDP)
Zbierka ÚMC – výnosy
Nepeňažné dary
24 Materské centrá/november 2011
X
X
Umiestnenie reklamy
v priestoroch M/RCa
X – nutná živnosť
Prenájom priestorov –
za predpokladu, že to
máte povolené v zmluve
od prenajímateľa
X – nutná živnosť
Daňové priznanie sa podáva do 31. 3. 2012 na
tlačive pre právnické osoby.
Ilustračné foto: archív MC Kvietok, Rohožník
X
X
Sprostredkovanie,
Provízia zo zbierky –
napr. UNICEF, Nezábudka
Pre M/RC nevzniká povinnosť podať daňové priznanie ak dosiahli iba príjmy:
– Ktoré nie sú predmetom dane,
– Z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
– Členské príspevky uvedené v stanovách.
X – ak je organizovanie burz v stanovách
X
Reklama
2%
Je predmet dane, ale
oslobodený § 13 ZDP
Tlačivo daňového priznania odporúčame vypĺňať
na www.drsr.sk, v časti vypĺňanie tlačív na internete.
Účtovná uzávierka 1. časť
Čo je potrebné urobiť v rámci účtovníctva k 31.
12. 2011:
a) Inventúra banky – porovnať stav na účte
v banke so zostatkom v peňažnom denníku
(Banka zostatok). Sumy sa musia zhodovať.
b) Inventúra pokladne – spísať inventúrny súpis hotovosti (koľko máme fyzicky hotovosti v pokladni)
a porovnať to so zostatkom v peňažnom denníku
(Pokladňa zostatok) – sumy sa musia zhodovať.
c) Inventúra záväzkov – v knihe záväzkov zistiť,
komu sme ešte čo nezaplatili – vyhotoviť inventúrny súpis.
d) Výpočet základu dane.
Sociálna poradňa
SOCIÁLNA PORADŇA so Soňou Holíkovou (ÚMC)
Naozaj si rodiny polepšia? Aj deti?
V súčasnosti mladým rodinám štát pomáha prostredníctvom:
◗ štátnych dávok – príspevkom k narodeniu dieťaťa, príplatkom k príspevku k narodeniu dieťaťa,
príspevok rodičom, ktorým sa narodilo 3 a viac detí, rodičovským príspevkom, prídavkami na
dieťa, príplatkom k prídavku na dieťa.
◗ dávkou z nemocenského poistenia – materský príspevok maximálne do 670 €
◗ prídavkom na dieťa vo výške 22,01 € na každé vyživované dieťa mesačne
◗ daňovým bonusom
Vláda odobrila zmenu vo výške a dĺžke materského príspevku a po schválení parlamentom SR budú rodičia v roku 2012 na materskej
dovolenke 40 týždňov, materské sa budú vyplácať už zo 65% z denného vymeriavacieho základu. Dobrovoľné poistenie tiež čakajú zmeny
a poistiť sa bude môcť iba na všetky tri poistenia (na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti) súčasne,
teda nebude môcť sa poistiť iba na nemocenské
poistenie.
Postupne sa do roku 2014 bude predlžovať
materská dovolenka až na 52 týždňov.
A čo rodičovská dovolenka? Už teraz dostali
rodičia, ktorí chcú pracovať skôr a pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa, možnosť ísť do
práce a popri tom aj poberať rodičovský príspevok, resp. príspevok na starostlivosť o dieťa.
A čo my? Tí, ktorí chceme byť s dieťaťom
doma. Tí, ktorí nezvládame pohľad na naše
Foto: Trenčín, archív ÚMC
Ilustračné foto: MC Vánok, archív ÚMC
vrieskajúce dieťa, ktoré nám pani učiteľka trhá
z ruky? My, čo sa nevieme zamestnať ani keď
má naše dieťa 3 roky? Čo rodičia, ktorých deti
sa nedostali do predškolských zariadení pre nedostatok kapacít? Dostaneme na výber? Budeme môcť zostať doma na rodičovskej
dovolenke do troch rokov veku dieťaťa? Alebo
nás štát postupne zmotivuje vidinou vyššieho,
ale kratšieho rodičovského príspevku a donúti
nás prenechať starostlivosť o naše dieťa iným?
Rady psychológov o dôležitosti prvých
troch rokov veku dieťaťa pre vznik dôvery,
identity a schopnosti začlenenia sa do sveta na
určitej adekvátnej úrovni hoďme za hlavu
a vrhnime sa k vytváraniu hrubého domáceho
produktu.
Alebo sa bude myslieť aj na nás? Na nás podivínov, ktorí chceme uprednostniť svoje dieťa
a rodinu? Budeme môcť zostať doma do troch
rokov veku dieťaťa? Dostaneme možnosť voľby?
www.materskecentra.sk 25
Príbehy rodičov
Láskavo do života s otcom (na rodičovskej dovolenke)
Úvahy nad voľbou a predstavy
Prvý rok bola s Matúšom na materskej a následne na rodičovskej dovolenke Katka, jeho mama
a moja priateľka. Ja som pracoval 90 km od nich
a boli sme spolu cez víkend, ale aj raz – dva krát do
týždňa. Zdalo sa mi, že som zo synom málo a že
mi toto krásne obdobie uniká. Keďže Katka chcela
pracovať, snažil som sa dotiahnuť veci v práci do
konca tak, aby som mohol zostať nejaký čas zo
synom doma ja. Moje predstavy o rodičovskej dovolenke boli úplne bežné. Jednoducho som si myslel,
že budem napĺňať všetky životné potreby malého
človiečika. Starať sa, aby mal čo jest, piť, obliecť,
prebaliť, spinkať, k tomu prechádzky a aktivity von
a návštevy starkej, mojich rodičov a ďalšej rodiny.
Očakával som od Katky, že keď príde z práce, bude
sa mu venovať.
Nikto z nás si nemyslel, že by to muž nemal zvládnuť
Kolegovia v práci boli smutní. Vraj, že im
budem chýbať. Boli sme fajn kamarátsky kolektív.
Zvykli sme sa spoliehať jeden na druhého. Keď
niekto v takomto kruhu vypadne, je to citeľná
strata, no každý je nahraditeľný. Hoci jeden náš kolega už asi rok predo mnou išiel na rodičovskú dovolenku i tak si málokto dokázal sám seba
predstaviť na jeho, či mojom mieste. To nie je len
na okamih postrážiť dieťa, či chvíľu sa s ním pohrať,
keď nám to vyhovuje. Od prírody sú pre deti skôr
vhodnejšie ženy. Nikto z nás si nemyslel, žeby to
muž nemal zvládnuť. Málokomu sa do toho však
chce. Nie všetky ženy sa dajú z tejto pozície vytlačiť
a dôležitá je i otázka finančného príjmu.
Som to ja, kto je s dieťaťom doma (...bez komentára...)
Na ihriská chodí veľa oteckov, aby
si stihli mamičky doma porobiť, čo
potrebujú. Keď som aj niekomu povedal, že som to ja, kto je s dieťatkom
doma, bolo to vždy bez komentára.
Jednak je to už stále častejší jav a tí
čo boli zarazení, tiež nič nevraveli.
Skôr sme sa bavili o deťoch, ako sa
volajú, koľko majú rôčkov, čo dokážu,
kam chodia, keď je zlé počasie a tak.
Pomaly a postupne som prenikal ďalej.
Skúšal som vybavovať, zariaďovať
Ilustračné foto: archív ÚMC
niečo spolu s Matúšom a bol som hrdý
na každú maličkosť. Všade chválim
ústretovosť, ak sa s ňou stretnem. Odpadá mi stres. Dieťa hneď vidí, že nie
ste v pohode a aj ono sa správa inak.
Tiež veľa obchodníkov, inštitúcii, stravovacích a rekreačno-zábavných zariadení veľmi dbá na dobrú prístupnosť
a príjemnejšie prostredie. Navyše je
naše mesto a región centrom turistického ruchu. Na nejakú vyslovene negatívnu skúsenosť si nespomínam.
Nahromadilo sa vo mne veľa nevyrozprávaného
Prišiel som do nového mesta, kde som skoro nikoho nepoznal. Nebolo sa veľmi s kým porozprávať
a hoci som chodil za bývalými kolegami raz za dva
týždne vyvetrať si hlavu, už to nebolo ako predtým.
S Katkou sme boli na plese. Sem tam si aj niekde
zájdeme. No hromadilo sa vo mne veľa nevyrozprávaného a negatívnej energie, pretože starým zná-
mym som to už nechcel všetko vravieť a novým už
vôbec nie. Chodil som do posilňovne, plávať, venoval som sa turistike a tiež som si zašiel na pivo. Veľa
som bol pred telkou a brázdil internetom. Nejaké
texty som prekladal a tiež cestoval. Katka ma našťastie veľmi odbremeňovala a starala sa o Matúša
po príchode z práce.
Dieťaťu by mali dať citový a hodnotový základ rodičia
Vzťah sa nezmenil, milujem svojho syna od
prvej chvíle, len niekedy ma to enormne vyčerpávalo a mali sme jeden druhého dosť. My sme sa
teraz po druhom roku rozhodli vyskúšať jasle a uvi-
26 Materské centrá/november 2011
díme. Dieťaťu by mali dať citový a hodnotový základ rodičia a postupne ho posunúť do kolektívu.
Drahoš Gavalec
Download

Materské centrá - Únia materských centier