SÖZCÜKTE ANLAM: Çok anlamlılık, Gerçek anlam, Mecaz anlam, Yan anlam, Eş-Zıt anlamlılık, Kelime
gruplarının anlamı, Deyimler
CÜMLEDE ANLAM: Atasözleri, Duygu bildiren cümleler (mutluluk, sevgi, kıskançlık, aşk, yalnızlık, eğlence,
merak, öfke, zenginlik, kibir, üzüntü), Amaç-sonuç cümleleri, Sebep-sonuç ilişkisi, Şart cümleleri (koşula
bağlılık), Üslup bildiren yargılar, İçerik bildiren ifadeler, Öznel-nesnel yargılar, Yorum cümleleri,
Değerlendirme cümleleri, Görüşleri yansıtan cümleler, Karşılaştırma cümleleri, Kurgusal ifadeler, Şiir
dizelerindeki örtülü anlamlar (açıkça dile getirilmemiş, çıkarılabilecek, anlatılmak istenen yargılar)
PARÇADA ANLAM: Metnin/paragrafın konusu, Metnin/paragrafın ana düşüncesi, Metnin başlığı,
Metnin/paragrafın yardımcı düşünceleri, Olaya bağlı metindeki karakterin kişilik özellikleri, Şairin
karakter özellikleri, Olaya bağlı metindeki gerçek dışı unsurlar ve olağanüstü olaylar, Metnin içerik ve dil
anlatım özellikleri (iyi bir yazının özelliklerinden olan doğallık, duruluk, akıcılık, yoğunkluk vb.; yazının
anlatımında öne çıkan komik, merak uyandırıcı, sıkıcı, düşündürücü, eğlenceli, olay örgüsü karmaşık, şahıs
ve varlık kadrosu kalabalık, yabancı kelime sayısı çok, dili anlaşılır, anlatımı karışık, cümleleri uzun, birinci
kişili anlatım kullanılmış gibi nitelikleri belirleme), Metnin/paragrafın giriş-gelişme-sonuç bölümleri,
Paragraf oluşturma, Metin tamamlama (paragraf tamamlama), Şiire hâkim olan duygu, Şiirin teması,
Anlatıcı çeşitleri (birinci ve üçüncü kişili anlatım), Anlatıcı bakış açıları (gözlemci, hâkim, kahraman anlatıcı
bakış açıları)
YAZIM BİLGİSİ: Büyük harflerin kullanıldığı yerler, Yazımı karıştırılan sözcükler (deyişik, birgün vb), Nokta,
Virgül, Noktalı virgül, iki nokta, Üç nokta, Soru işareti, Kesme işareti, Kısa çizgi, De'nin yazımı, Mi'nin
yazımı, Ki'nin yazımı, İkilemelerin yazımı, Birleşik sözcüklerin (birleşik fiillerin) yazımı, Kısaltmaların
yazımı, Sayıların yazımı
DİL BİLGİSİ: Metindeki isimleri, çekimli fiilleri ve fiilimsileri göstermek, Filimsilerin türlerini belirlemek
(isim-fiiller, sıfat-fiiller, zarf-fiiller), Fiilimsilerin özellikleri, Cümleleri uygun fiilimsi ekleriyle birleştirerek
tek cümle hâline getirme, tamlamalardaki isim-fiil ve sıfat-fiilleri belirlemek (tamlayan veya tamlanan
konumunda), Fiilimsilerin oluşturduğu kelime grupları (zaman anlamlı kelime grubu vb.); Fiilimsi ekiyle
çekim eklerinin farkları (-ar ekinin hem sıfat-fiil hem de kip eki olarak kullanılması gibi)
TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ: Olay yazıları, Hikâye, Hikâyenin unsurları (olay, yer, zaman, kişi, varlık kadrosu),
Masal, Efsane, Komik anlatım, Mektup, Şiir (ses benzserliği bulunan dizeleri belirleme); Söz sanatları
(kişileştirme, benzetme, konuşturma, abartma)
SÖZCÜKTE ANLAM: Kelimeler arasındaki anlam ilişkileri (sesteş, sözcük ilişkileri vb), Genel-özel anlamlılık;
Terim, Yansıma, İkileme, Yabancı dilden alınmış sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanma
CÜMLEDE ANLAM: Tanım cümleleri, Mecaz anlatımlı cümleler, Cümlede anlatılmak istenen yargı; Cümle
yorumlama (yakın anlamlı cümleler, benzer anlamlı cümleler, anlamca çelişen cümleler), Cümlenin
konusu; Cümle oluşturma, Cümle tamamlama, Varsayım cümleleri, İhtimal (Olasılık) cümleleri, Öneri
cümleleri, Onaylama, Tasarı, Beğeni bildiren cümleler, Beklenti ifade eden cümleler, Gözlemleri yansıtan
cümleler
PARÇADA ANLAM: Anahta kelimeler, Anlatım teknikleri (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme),
Anlatımda yararlanılan duyular (görme, işitme, koklama, tatma, dokunma; Portre (kişinin fiziksel
özelliklerini yansıtan ifadeler, kişinin ruhsal özelliklerini yansıtan ifadeler); Düşünceyi geliştirme yolları
(tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, benzetme),
Paragraf oluşturma, Olayları oluş sırasına göre sıralama, Akışını bozan cümle, Paragraf bölme, Paragrafa
cümle ekleme
2
3
4
5
6
21 Kasım 2014 Cuma
23 Aralık 2014 Salı
03 Mart 2015 Salı
02 Nisan 2015 Perşembe
05 Mayıs 2015 Salı
Cosku 8. Sınıf
Türkçe
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
YAZIM BİLGİSİ: Tırnak işareti, Uzun çizgi, Eğik çizgi, Yay ayraç, Ünlem işareti, Bütün ses bilgisi konuları
(büyük ünlü uyumu, ünlülerin özellikleri, ünsüzlerin özellikleri, ulama ve kaynaştırma dahil); İkilemelerin
yazımı; Bitişik yazılan sözcükler, Ayrı yazılan sözcükler; Yön adlarının yazımı, Uzay kavramlarının yazımı,
Pekiştirmelerin yazımı
DİL BİLGİSİ: Cümlenin temel ögeleri (özne - yüklem); Cümlede yüklemin işlevini vurgulama (Cümle değeri
taşıyan-taşımayan ifadeler), Cümlede özne-yüklem ilişkisini kavrama (Fiillere gelen kişi eklerinin karşıladığı
şahıs zamirleri (geldik-biz gibi - Ekim 4. hafta
Cümlenin yardımcı ögeleri (nesne, belirtili nesne, belirtisiz nesne; yer tamlayıcısı / dolaylı tümleç, zarf
tamlayıcısı / zarf tümleci) - Kasım ayı
Cümlede vurgulu ögeyi belirleme, Ara söz, Cümle dışı unsur (cümlede yer alan ara sözleri, bunların ilgili
olduğu ögeleri vurgulanır. Açıklaması olmayan ara sözler örneklendirilir) - Aralık ayı
TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ: Anı (Hatıra), Biyografi, Otobiyografi, Makale, Deneme, Sohbet, Gezi yazısı, Roman,
Eleştiri; Harita okuma, Görsel yorumlama; , Haber yazıları (5 N 1 K), Günlük
SÖZCÜKTE ANLAM: Soyut - somut anlam, Kavram alanı (aynı kavram alanında yer alan sözcükleri
belirleme)
CÜMLEDE ANLAM: Cümlede örtülü anlamları belirleme (sanatsal ifadeleri çözme), Eleştiri cümleleri, Öz
eleştiri cümleleri, Kalıplaşmış ifadeler (şu park senin bu park benim, gez babam gez, kuş uçmaz kervan
geçmez); Emir bildiren cümleler, Uyarı Bildiren cümleler, Kararsızlık bildiren cümleler, Kesinlik bildiren
cümleler, Davranışları yansıtan cümleler
PARÇADA ANLAM: Önceki konuların tekrarı
YAZIM BİLGİSİ: Önceki konuların tekrarı
DİL BİLGİSİ: Fiillerde çatı (etken-edilgen, geçişli-geçişsiz) - Aralık 4. hafta, Ocak ayı
TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ: Önceki konuların tekrarı
SÖZCÜKTE ANLAM: Önceki konuların tekrarı
CÜMLEDE ANLAM: , Öfke (kızgınlık) ifade eden cümleler, Merak bildiren cümleler, Endişe (kaygı) bildiren
cümleler, Pişmanlık bildiren cümleler, Yakınma bildiren cümleler, Sitem bildiren cümleler, Özlem bildiren
cümleler, Şaşırma bildiren cümleler, İstek bildiren cümleler, Ön yargı bildiren cümleler; Birinci kişili
anlatıma sahip cümleleri üçüncü kişili anlatıma sahip hâle getirme (… geldim - ….geldi gibi.)
PARÇADA ANLAM: Önceki konuların tekrarı
YAZIM BİLGİSİ: Önceki konuların tekrarı
DİL BİLGİSİ: Cümle çeşitleri (isim ve fiil cümleleri) - Şubat 3. ve 4. hafta
Cümle çeşitleri (Kurallı ve devrik cümleler, eksiltili cümle) - Mart 1. hafta
Cümle çeşitleri (Anlamına göre cümleler: Olumlu-olumsuz cümle, değil sözcüğü ile olumlu cümleleri
olumsuz, olumsuz cümleleri olumlu yapma - Mart 2., 3. hafta
Yapısına göre cümleler (Basit cümleler (tek yüklemli cümleler / tek yargılı cümleler), Birleşik cümleler
(Fiilimsi bulunan cümleler / birden fazla yargı taşıyan cümleler); Sıralı cümleler (birden çok yüklemli
cümleler / birden fazla yargı taşıyan cümleler) Bağlı cümleler (bağlacı olan cümleler / birden fazla yargı
taşıyan cümleler), Ortak ögeleri olan cümleler (bağımlı sıralı cümleler), Ortak ögesi olmayan cümleler
(bağımsız sıralı cümleler) -Mart 4. hafta ve Nisan ayı
TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ: Önceki konuların tekrarı
SÖZCÜKTE ANLAM: Önceki konuların tekrarı
CÜMLEDE ANLAM: Önceki konuların tekrarı
PARÇADA ANLAM: Önceki konuların tekrarı
YAZIM BİLGİSİ: Önceki konuların tekrarı
DİL BİLGİSİ: Önceki konuların tekrarı
TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ: Önceki konuların tekrarı
SÖZCÜKTE ANLAM: Önceki konuların tekrarı
CÜMLEDE ANLAM: Önceki konuların tekrarı
PARÇADA ANLAM: Önceki konuların tekrarı
YAZIM BİLGİSİ: Önceki konuların tekrarı
DİL BİLGİSİ: Anlatım bozuklukları (yanlış sözcüğün kullanılması, anlamca çelişen sözcüklerin birlikte
kullanılması, gereksiz sözcük kullanılması, gereksiz yardımcı eylem kullanılması, tamlama yanlışları, öge
eksiklikleri vd.) Mayıs ayı
TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ: Önceki konuların tekrarı
FRAKTAL
ÖRÜNTÜ VE FRAKTAL
FRAKTALDA ÇEVRE VE ALAN BULMA
YANSIYAN VE DÖNEN ŞEKİLLER
X VE Y EKSENİNE GÖRE YANSIMA
90° DÖNME
180° DÖNME
ÖTELEME VE YANSIMA
GRUP GENİŞLİĞİ
HİSTOGRAM YORUMLAMA
ÜSLÜ SAYILARDA NEGATİF KUVVET
ÜSLÜ SAYININ ÜSSÜ
ÜSLÜ DENKLEMLER
TAM SAYILARIN TEK VE ÇİFT KUVVETLERİ
TEKRARLI ÇARPIMLARI VERİLEN ONDALIK KESİR VE RASYONEL SAYILARIN ÜSLÜ GÖSTERİMİ
ÜSLÜ SAYILARDA SIRALAMA
ÜSLÜ SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ
ÜSLÜ SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ
BİLİMSEL GÖSTERİM
KAREDEN KAREKÖKE
KAREKÖK TAHMİNİ
KAREKÖKLÜ SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ
KAREKÖKLÜ SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ
KAREKÖK İÇİNE ALMA VE KAREKÖK DIŞINA ÇIKARMA
KAREKÖKLÜ SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ
KAREKÖKLÜ SAYILARLA SIRALAMA İŞLEMİ
KAREKÖKLÜ SAYILARDA BÖLME İŞLEMİ
ONDALIK KESİRLERİN KAREKÖKÜ
OLASILIK ÇEŞİTLERİ
BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ OLAYLARIN TANIMI
BAĞIMSIZ OLAYLAR - BAĞIMSIZ OLAYLAR
İRRASYONEL SAYILAR - GERÇEK SAYILAR
VERİLERİN STANDART SAPMASINI BULMA
STANDART SAPMA YORUMLAMA
ÜÇGENDE AÇI KENAR BAĞINTILARI
ÜÇGENDE AÇI KENAR BAĞINTILARI PROBLEMLERİ
ÜÇGENLER - ÜÇGEN ÇİZİMİ
ÜÇGENDE KENARORTAY, KENAR ORTA DİKME, AÇIORTAY VE YÜKSEKLİK
2
3
4
5
6
21 Kasım 2014 Cuma
23 Aralık 2014 Salı
03 Mart 2015 Salı
02 Nisan 2015 Perşembe
05 Mayıs 2015 Salı
Coşku 8. Sınıf
Matematik
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
ÜÇGENDE KENARORTAY
ÜÇGENDE KENAR ORTA DİKME
ÜÇGENDE AÇIORTAY - ÜÇGENDE YÜKSEKLİK
EŞLİK VE BENZERLİK
EŞLİK - BENZERLİK
BENZERLİK PROBLEMLERİ
PİSAGOR BAĞINTISI
PİSAGOR BAĞINTISI PROBLEMLERİ
DİK ÜÇGENDE ORANLAR
ÖZEL ÜÇGENLER(30°-60°-90° VE 45°-45°-90°)
PROBLEMLER
ÖZEL SAYI ÖRÜNTÜLERİ
ARİTMETİK DİZİLER - GEOMETRİK DİZİLER
ÖZDEŞLİKLERE GİRİŞ
ÖZDEŞLİKLER (TAM KARE)
ÖZDEŞLİKLER (İKİ KARE FARKI)
ÇARPANLARA AYIRMA (ORTAK ÇARPAN PARANTEZİNE ALMA)
ÇARPANLARA AYIRMA (GRUPLANDIRMA)
ÇARPANLARA AYIRMA (İKİ KARE FARKI)
ÇARPANLARA AYIRMA (TAM KARE)
ÇARPANLARA AYIRMA (X2 + BX + C)
ÇARPANLARA AYIRMA (AX2 + BX + C)
RASYONEL İFADELERİN SADELEŞTİRİLMESİ (KESİR)
RASYONEL İFADELERİN SADELEŞTİRİLMESİ (TOPLAMA-ÇIKARMA)
RASYONEL İFADELERİN SADELEŞTİRİLMESİ (ÇARPMA)
RASYONEL İFADELERİN SADELEŞTİRİLMESİ (BÖLME)
KOMBİNASYON İŞLEMLERİ - KOMBİNASYON PROBLEMLERİ
KOMBİNASYON GEOMETRİ İLİŞKİSİ
BİR BİLİNMEYENLİ RASYONEL DENKLEMLER
BİR BİLİNMEYENLİ RASYONEL DENKLEM PROBLEMLERİ
İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER
İKİ BİLİNMEYENLİ RASYONEL DENKLEMLER
İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM PROBLEMLERİ
DENKLEM SİSTEMİ ÇÖZME
EĞİMLE TANIŞALIM
EĞİM BULMA - EĞİM YORUMLAMA
ÜÇGEN PRİZMA
ÜÇGEN PRİZMA VE AÇINIMI
PİRAMİT VE AÇINIMI
KONİ VE AÇINIMI
KÜRE
ARAKESİTLER
ÇOK YÜZLÜLER
GEOMETRİK CİSİMLER, ÇOK KÜPLÜLER
ÜÇGEN PRİZMA ALANI
PİRAMİDİN ALANI - KONİNİN ALANI - KÜRENİN ALANI
ÜÇGEN PRİZMA HACMİ - PİRAMİDİN HACMİ - KONİNİN HACMİ - KÜRENİN HACMİ
EŞİTSİZLİKLER - EŞİTSİZLİK PROBLEMLERİ - EŞİTSİZLİK GRAFİKLERİ
PERSPEKTİF ÇİZİM - KAYBOLUNAN NOKTA VE DOĞRU
BİR VE İKİ NOKTA PERSPEKTİFİ - SİMETRİ, DÖNME SİMETRİ EKSENLERİ - PROBLEMLER
ÜNİTE-6
ÜNİTE-5
ÜNİTE-4
ÜNİTE-3
ÜNİTE-2
ÜNİTE-1
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
Kader ve Evrendeki Yasalar
İnsan İradesi ve Kader
Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
Ayete’l-Kürsi ve Anlamı
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât
Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka
Yardımlaşma Kurumlarımız
Hac Nedir ve Niçin Yapılır?
Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar
Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi
Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?
Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı
Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi
Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi
Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi
Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi
Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi
Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster
Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir
Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları
Bilgi Taassubu Önler
Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf
Alkollü İçki İçmek ve Uyuşturucu Kullanmak
Kumar Oynamak
Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?
Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?
Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı
Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri
Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak
2
3
4
5
6
21 Kasım 2014 Cuma
23 Aralık 2014 Salı
03 Mart 2015 Salı
02 Nisan 2015 Perşembe
05 Mayıs 2015 Salı
Coşku 8. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
Mitoz
1.
Ünite
Kalıtım
Mayoz
DNA ve Genetik Kod
Adaptasyon ve Evrim
2.
Ünite
Kaldırma Kuvveti
Bazı Cisimler Neden Yüzer?
Basınç
Elementleirn Sınıflandırılması
3.
Ünite
Kimayasal Bağlar
Kimyasal Tepkimeler
Asitler - Bazlar
Su Arıtımı
4.
Ünite
Ses Dalgaları
Sesin Özellikleri
Müzik ve Fen
Ses Bir Enerji Türüdür
Is ve Sıcaklık
5.
Ünite
Enerji Dönüşümü ve Özısı
Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi
Erime-Donma ve Buharlaşma-Yoğuşma Isısı
Isınma-Soğruma Eğrileri
6.
Ünite
Besin Zincirindeki Enerji Akışı
Madde Döngüleri
Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm
7.
Ünite
Elektirk Akımının Manyetik Etkisi
Elektirk Enerjisi Isıya Dönüşür
Elektirkli Araçların Gücü
8.
Ünite
Evren ve Dünya'mız Nasıl Oluştu?
Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri
Sıcaklık Farkından Kaynaklana Hava Olayları
2
3
4
5
6
21 Kasım 2014 Cuma
23 Aralık 2014 Salı
03 Mart 2015 Salı
02 Nisan 2015 Perşembe
05 Mayıs 2015 Salı
Coşku 8. Sınıf
Fen ve Teknoloji
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
ÜNİTE-7
ÜNİTE-6
ÜNİTE-5
ÜNİTE-4
ÜNİTE-3
ÜNİTE-2
ÜNİTE-1
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR (Ünite'nin Tamamı)
Osmanlı Devleti Hangi Cephede
Geldikleri Gibi Giderler (Mondros Ateşkes Anlaşması dahil)
Milli Mücadele Başlıyor - Egemenlik Milletindir.
Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı
Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı?
İlk Zaferimiz (Doğu Cephesi) - Destanlaşan Direniş (Güney Cephesi)
İstiklal Milletimindir- Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi
Anadolu İnsanının Büyük Fedakarlığı - Dirilişin Destanı: Sakarya
Hayat Veren Zafer- Savaşa Son Veren Belge
Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız
Saltanattan Milli Egemenliğe - Zaferin ve Bağımsızlığın Tescili: Lozan
Milli Sınırlardan Milli Ekonomiye -Başkent Ankara Yaşasın Cumhuriyet
Çağdaş Devlete Doğru- Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar Hukuk ve Aile
Rejim Karşıtı Bir İsyan - Kabotaj Bayramı - Bir Devrin Analizi: Nutuk
Harf İnkılabından Millet Mekteplerine - Milli Kültürümüz Aydınlanıyor
Kubilay Olayı - Bir Cumhuriyet Kenti - Çağdaş Üniversite Yolunda Devlet ve Toplum El Ele
Modern Tarımın Doğuşu - Az Zamanda Çok ve Büyük İşler Yaptık Sanat ve Spor
Çağdaş Türk Kadını - Soyadı Kanunu
Türk Çağdaşlaşması - Atatürk'ü Etkileyen Olaylar ve Fikirler Her Şey Güçlü Bir Türkiye İçin
Cumhuriyetle Bir Milletiz - Cumhuriyetin Vatandaşlarıyız Ne Mutlu Türk'üm Diyene
Halkçılık - Toplumda Devlet Desteği
Laiklik - Her Alanda Yenilik - İnkılapların Temel Dayanağı En Büyük Eser - Mazlum Milletler - Cumhuriyet Bize Emanet
Türk Dış Politikası
Yabancı Okullar - Musul - Nüfus Mübadelesi
Boğazlarda Söz Türkiye'nin - Türkiye Milletler Cemiyeti'nde Komşularımızla İşbirliği
Hatay Türkiye'ye Katılıyor - Atatürk Bizimle
Yine Bir Dünya Savaşı - Demokrasi Yolunda Türkiye İnsan Haklarıyla Vardır. - Soğuk Savaş Yılları
Gelişen Türkiye - Savaşta ve Barışta Türk OrdusuTürkiye'ye Yönelik Tehditler
SSCB Dağıldıktan Sonra - Körfez'de Savaş - Bir Proje de Siz Yapın Avrupa Birliği (AB)'ne Doğru
2
3
4
5
6
21 Kasım 2014 Cuma
23 Aralık 2014 Salı
03 Mart 2015 Salı
02 Nisan 2015 Perşembe
05 Mayıs 2015 Salı
Coşku 8. Sınıf
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
UNIT 1
FRIENDSHIP
UNIT2
ROAD TO SUCESS
UNIT3
IMPROVING ONE'S LOOKS
UNIT4
DREAMS
UNIT5
ATATURK: THE FOUNDER OF THE TURKISH REPUBLIC
UNIT6
DEDECTIVE STORIES
UNIT7
PERSONAL EXPERIENCES
UNIT8
COOPERATION IN THE FAMILY
UNIT9
SUCCESS STORIES
UNIT10
READING FOR ENTERTAINMENT
UNIT11
PERSONAL GOALS
UNIT12
PERSONALITY TYPES
UNIT13
LANGUAGE LEARNING
UNIT14
PRECAUTIONARY MEASURES
UNIT15
PREFERENCES
UNIT16
EMPATHY
2
3
4
5
6
21 Kasım 2014 Cuma
23 Aralık 2014 Salı
03 Mart 2015 Salı
02 Nisan 2015 Perşembe
05 Mayıs 2015 Salı
Coşku 8. Sınıf
İngilizce
1
21 Ekim 2014 Salı
DENEME SAYISI
Download

Cosku 8. Sınıf Türkçe