ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
1
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Copyright © 1993-2008 ROUTE 66. Všetky práva vyhradené.
ROUTE 66 a logo ROUTE 66 sú registrované obchodné značky.
Data copyright © NAVTEQ B.V. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Žiadna časť tejto príručky nesmie byť rozmnožovaná, ukladaná
do databázy, ani kopírovaná v elektronickej či mechanickej
podobe, a to fotokopírovaním, na zvukových nosičoch, alebo
akýmkoľvek iným spôsobom, bez výslovného písomného súhlasu
ROUTE 66. Všetky ostatné značky sú majetkom príslušných
vlastníkov. Informácie, obsiahnuté v tomto dokumente, môžu
byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
ROUTE 66: I’M ON MY WAY!
2
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Obsah
Voľby v hlavnom menu ............................... 6
Uloženie informácií................................... 31
Voľby v kontextovom menu........................ 7
Informácie GPS ......................................... 31
Režim vyhľadávania.................................... 8
Informácie o trase .................................... 33
Vyhľadávanie – Ľubovoľný text [* S60] ...... 9
Ako zmeniť orientačný bod....................... 35
Ľubovoľný text: Výsledky [* S60] ................ 9
Ako uložiť nový kontakt ............................ 35
Vyhľadávanie - Adresa.............................. 10
Ako zmeniť kontakt................................... 35
Adresa: Výsledky....................................... 10
Doplnkové služby ...................................... 36
Vyhľadávanie - Blízko ............................... 11
Zakúpenie digitálneho obsahu ................. 36
Blízko – Výsledky....................................... 12
Webový obchod ROUTE 66....................... 37
Vyhľadávanie - História ............................ 13
Aplikácia ROUTE 66 Sync .......................... 41
Vyhľadávanie – Moje orientačné body..... 13
Synchronizácia licenčných kľúčov ............. 42
Nastavenie domácej adresy ..................... 14
Mapy......................................................... 42
Nastavenie adresy kancelárie................... 15
Ako zmeniť aktuálnu mapu ...................... 43
Editor orientačných bodov [* S60] ........... 15
Ako nájsť mapy ......................................... 44
Vyhľadávanie - Kontakty .......................... 16
Zobrazenie informácií o mape.................. 45
Editor kontaktov [* S60] ........................... 17
Sťahovanie máp........................................ 45
Hlasové inštrukcie..................................... 17
Aktivácia máp ........................................... 45
Čo je plánovanie trasy? ............................ 18
Dopravné informácie................................ 45
Plánovanie novej trasy ............................. 18
Aktivácia služby dopravných informácií ... 46
Ako zadať názov trasy .............................. 19
Ako nájsť dopravné balíky ........................ 46
Ako zadať miesto odchodu ....................... 19
Ako zadať cieľ ........................................... 20
Zobrazenie informácií o dopravnom balíku
.................................................................. 47
Pridanie bodu na trase ............................. 21
Aktivácia dopravného balíka .................... 47
Otvorenie trasy ......................................... 22
Používanie služby dopravných informácií. 48
Trasy ......................................................... 24
Radary a kamery....................................... 50
Zobrazenie trasy ....................................... 25
Aktivácia služby radarov a kamier............ 50
Simulácia trasy ......................................... 26
Voľba radarového balíka .......................... 50
Itinerár ...................................................... 27
Ako sa vyhnúť úsekom trasy..................... 28
Zobrazenie informácií o radaroch
a kamerách ............................................... 51
Ako zadať prekážku na ceste .................... 29
Sťahovanie radarových balíkov ................ 51
Odosielanie informácií.............................. 30
Aktivácia radarového balíka..................... 51
Používanie služby radarov a kamier ......... 52
3
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Voľba a otvorenie služby .......................... 52
Aktivácia hlasov........................................ 71
Voľba a otvorenie kategórie ..................... 53
Zmena aktuálneho hlasu .......................... 71
Voľba a zobrazenie radarov a kamier ...... 54
Doplnkové služby: Sprievodcovia.............. 72
Používanie radarov a kamier .................... 54
Ako nájsť sprievodcu................................. 72
Počasie...................................................... 55
Zobrazenie informácií o sprievodcovi ....... 73
Aktivácia meteorologickej služby ............. 56
Sťahovanie sprievodcov............................ 73
Ako nájsť meteorologické balíky .............. 56
Používanie sprievodcov ............................ 73
Zobrazenie informácií o meteorologickom
balíku ........................................................ 57
Nastavenia................................................ 75
Aktivácia meteorologického balíka .......... 57
Hlasitosť.................................................... 76
Používanie meteorologickej služby........... 57
Jazyk hlasových inštrukcií ......................... 76
Ako otvoriť balík meteorologickej služby . 58
Jazyk mapy................................................ 77
Ako otvoriť meteorologický balík ............. 58
Podsvietenie.............................................. 77
Ako pridávať mestá .................................. 59
Jednotky.................................................... 78
Pridanie mesta (pomocou vyhľadávania) . 59
Zobrazenie odmietnutia zodpovednosti ... 78
Pridanie mesta („vlastné“ mesto) [* S60] 60
Nastavenia: Mapa .................................... 79
Pridanie mesta (poloha GPS).................... 60
Nočné farby .............................................. 79
Aktualizácia predpovede počasia pre mesto
.................................................................. 61
Farebná paleta ......................................... 81
Počasie: Dnes............................................ 62
Počasie: Ďalšie dni.................................... 63
Počasie: Graf............................................. 64
Počasie: Aktuálne podmienky................... 65
Farebné schémy........................................ 66
Zmena aktuálnej farebnej schémy ........... 67
Voľba farebnej schémy............................. 67
Zobrazenie informácie k farebnej schéme68
Sťahovanie farebnej schémy .................... 69
Aktivácia farebných schém....................... 69
Doplnkové služby: Hlasy ........................... 69
Ako nájsť hlasy.......................................... 70
Zobrazenie informácií o hlase................... 70
Sťahovanie hlasov..................................... 71
Nastavenia: Všeobecné ............................ 75
3D perspektíva.......................................... 82
Uhol pohľadu ............................................ 83
Zobrazenie mierky .................................... 83
Otáčanie mapy ......................................... 84
Mapa ........................................................ 85
Zobrazenie orientačných bodov ............... 86
Zobrazenie zaujímavých bodov (POI) ....... 87
Nastavenia: Navigácia.............................. 88
Použitie ..................................................... 88
Typ auta [* S60]........................................ 89
Obsah navigačnej lišty [* S60].................. 90
Priehľadnosť navigačnej lišty.................... 90
Telefonovanie [* S60] ............................... 91
Ako sa vyhnúť diaľniciam ......................... 91
Ako sa vyhnúť plateným komunikáciám .. 92
4
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Ako sa vyhnúť trajektom .......................... 92
Interval pre dopravné informácie........... 104
Automatický zoom.................................... 92
Interval pre informácie o počasí............. 105
Rýchlostný limit ........................................ 93
Typ výstrahy.............................................. 94
Interval pre informácie o radaroch
a kamerách ............................................. 105
Rýchlosť: Posuvník [* S60] ........................ 95
Hlásenie polohy [* S60] .......................... 105
Rýchlosť: Editor posuvníka [* S60] ........... 95
Legenda .................................................. 106
Rýchlosť: Rozšírené................................... 96
Legenda: Symboly................................... 106
Rýchlosť: Rozšírené - Editácia................... 97
Legenda: Komunikácie............................ 107
Nastavenia: Výstraha ............................... 97
Legenda: Oblasti..................................... 107
Výstraha: Orientačné body....................... 98
Priblíženie/Oddialenie mapy .................. 107
Výstraha: Zaujímavé miesta (POI) ............ 99
Lokalizačná služba (LBS) [* S60] ............. 109
Konfigurácia výstrahy ............................. 100
LBS – Voľba polohy [* S60] ..................... 109
Zvuk upozornenia ................................... 101
LBS – Voľba dát LBS [* S60].................... 109
Vzdialenosť upozornenia ........................ 102
LBS – Zoznam miest [* S60].................... 110
Nastavenia: Doplnkové služby................ 102
LBS – Zoznam kamarátov [* S60] ........... 111
Sieťové pripojenie ................................... 103
Odmiet. zodpovednosti........................... 112
Prístupový bod [* S60] ............................ 104
5
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Voľby v hlavnom menu
Hla vné menu obsahuje najpoužívanejšie voľby.
Pre otvorenie hla vného menu zvoľte Zadať ako prekážku na ceste.
Počas na vi gácie alebo pri prehliadaní mapy sú vždy k dispozícii nasledujúce voľby:
 e-mailom – Zvol íte si da tabázu a ná jdete požadované mies ta.
 Navigovať do – Zvolíte si databá zu a nájdete požadova né miesta .
 Navigovať cez – Zvol íte si na vi ga čný reži m, ktorý na jlepšie vyhovuje vašim
požiada vkám (ja zdi ť na jrýchlejšou trasou, ja zdi ť na jkra tšou trasou, alebo ísť pešo).
 Trasy – Ďalšie služby poskytované spoločnos ťou ROUTE 66.
 Režim cesty – Zvol íte si úroveň zoomu.
 Hľadať – Zobra zíte s voju aktuálnu polohu GPS v strede displeja. Tá to voľba je
k dispozícii , iba ak je kurzor aktívny na mape.
 Zoom – Zvol íte si možnosti zná zornenia (nočné/denné fa rby 2D/3D perspektíva ,
grafi cká úpra va na viga čnej liš ty), na vi ga čné dáta (Informá cie GPS, Informácie
o trase) alebo iné informá cie (Legenda, O aplikácii ).
 Zobraziť – Pošlete (niekomu inému) snímok obrazovky s mapou, popis tras y, vašu
polohu GPS alebo pol ohu kurzora .
 Ukončiť navigáciu – Ul ožíte (v apliká cii alebo na pamä ťovú ka rtu) i tinerá r, vašu
polohu GPS alebo pol ohu kurzora .
 Navigovať – Určíte si a spra vujete s voje osobné tras y.
 Poslať – Prispôsobíte si sprá vanie aplikácie.
6
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Zobrazenie mapy – Otvoríte si kontextovú pomoc.
 Zobrazenie zoznamu – Ukončíte aktuálnu pra covnú činnosť.
Ďalšie dve voľby sú k dispozícii iba počas na vigá cie:
 Doplnk. služby – Prerušíte súčasnú na vi gá ciu.
 Ukončiť – Vyhnete sa časti tras y a ná jdete si al terna tívnu trasu.
Voľby v kontextovom menu
Kontextové menu obsahuje na jdôležitejšie voľby pre aktuálnu obra zovku.
Kontextové menu obsahuje ma ximálne šesť volieb.
Ak chcete otvori ť kontextové menu, stla čte rolova ci u klá vesu.
Počas na vi gácie sú k dispozícii nasledujúce voľby:
 Zobraziť info – Zahá ji te novú na vigá ciu.
 Skryť info – Budete pokra čova ť v súčasnej na vi gá cii potom, a ko dosiahnete zvolený
bod na trase.
 Najkratšie, ako sa dá – Otvoríte obrazovku Štáty.
 Zobraziť aktuálnu polohu – Posuňte kurzor na a kýkoľvek objekt na mape (napr.
uli cu, dom, oblas ť) a zná zorní sa bublina s informácia mi. Bublina s informáciami
zmi zne, keď premiestnite kurzor do inej polohy na mape.
 Chodec – Vytočíte telefónne číslo zvolenej položky.
 Aktivované nočné farby – Uložíte (v apliká cii) s voju polohu kurzora.
 Kontakt úspešne uložený – Pošlete (niekomu inému) s voju olohu kurzora .
Pri prehliadaní mapy budú k dispozícii nasledujúce voľby:
 Zobraziť info – Zahá ji te novú na vigá ciu.
7
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Najkratšie, ako sa dá – Otvoríte obrazovku Štáty .
 Zobraziť aktuálnu polohu – Posuňte kurzor na a kýkoľvek objekt na mape (napr.
uli cu, dom, oblas ť) a zná zorní sa bublina s informácia mi. Bublina s informáciami
zmi zne, keď premiestnite kurzor do inej polohy na mape.
 Chodec – Vytočíte telefónne číslo zvolenej položky.
 Aktivované nočné farby – Uložíte (v apliká cii) s voju polohu kurzora.
 Kontakt úspešne uložený – Pošlete (niekomu inému) s voju polohu kurzora .
Vo všetkých zoznamoch výsledkov sú k dispozícii nasledujúce voľby:
 Zvoliť – Zobrazíte na mape zvolenú položku.
 Zobraziť info – Zahá ji te novú na vigá ciu.
 Najkratšie, ako sa dá – Otvoríte obrazovku Štáty.
 Opis – Zvol íte položku (alebo via c položiek) zo zozna mu.
 Chodec – Vytočíte telefónne číslo zvolenej položky.
Režim vyhľadávania
8
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Použite tento reži m na ná jdenie miesta a zahájenie na vi gá cie na toto miesto.
Mies tom môže byť a dresa, orienta čný bod, zázna m z his tórie, mies to v okol í (zaujíma vé
mies to) alebo telefonický kontakt.
Vyhľadávanie – Ľubovoľný text [* S60]
Súčasné vyhľa dá vanie vo všetkých dostupných da tabáza ch.
Za dajte kľúčové slová a zahá jte vyhľadá vanie.
Rolujte zoznamom nájdených výsledkov.
Za hájte vyhľadá va nie.
Ľubovoľný text: Výsledky [* S60]
Všetky výsledky, ktoré spĺňa jú vyhľadá va cie kri téria pre Hviezdoslavovo nám. 20
Bratislava, sa zobrazia na nasledujúcej obrazovke.
Rolujte zoznamom nájdených výsledkov. Ak treba, vytrieďte výsledky pomocou fil tra .
9
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Zo zoznamu si vyberte položku.
Vyhľadávanie - Adresa
Hľa dajte miesta podľa ná zvu ulice, mes ta , PSČ alebo čísla domu.
Za dajte kľúčové slová a zahá jte vyhľadá vanie.
Rolujte zoznamom nájdených výsledkov.
Za hájte vyhľadá va nie.
Adresa: Výsledky
Všetky výsledky, ktoré spĺňajú vyhľadá va cie kri téria pre Adresa, sa zobra zia na nasledujúcej
obrazovke.
Rolujte zoznamom nájdených výsledkov. Ak treba, vytrieďte výsledky pomocou fil tra .
Zo zoznamu si vyberte položku.
10
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Vyhľadávanie - Blízko
Môžete vyhľadá va ť miesta tým, že si zvol íte ka tegóriu orienta čných bodov.
Na príklad ak chcete vyhľada ť všetky reš taurá cie v okolí vašej aktuálnej polohy, zvoľte
ka tegóriu Jedlo a pi tie .
Zvoľte kategóri u.
Zvoľte vyhľa dá va cie kri téria .
Za hájte vyhľadá va nie. Rolujte zoznamom ná jdených výsledkov.
Všetky výsledky, ktoré spĺňa jú vyhľadá va cie kri téria, sa zobrazia na nasledujúcej obra zovke.
Sú k dispozícii nasledujúce voľby.
 Komunikácie – vyhľadá va všetky mies ta pozdĺ ž vypočítanej tras y, patria ce do
zvolenej kategórie.
 popri trase – vyhľadá va všetky miesta v okol í cieľa tras y, patria ce do zvolenej
ka tegórie.
 Oblasti – vyhľadá va všetky miesta v okolí aktuálnej polohy GPS, pa triace do zvolenej
ka tegórie.
 v okolí cieľa – vyhľa dá va všetky mies ta v okol í s tredu obrazovky, patria ce do
zvolenej kategórie.
11
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 v okolí aktuálnej polohy GPS – vyhľadá va všetky miesta v okolí aktuálnej polohy
kurzora , pa triace do zvolenej ka tegórie.
 v okolí polohy kurzora – vyhľa dá va všetky mies ta v okol í miesta odchodu, patria ce
do zvolenej ka tegórie.
Poznámky:
Pokrytie voľbou Komunikácie - Ná jdené výsledky sa na chádza jú v rozsahu 20 km popri
ces te (10 km na ľa vo a 10 km napra vo).
Pokrytie os ta tnými voľba mi – Nájdené výsledky sa na chádza jú v okruhu 10 km od
referenčného miesta (cieľa, polohy GPS, s tredu obra zovky, polohy kurzora , mies ta
odchodu).
Blízko – Výsledky
Všetky výsledky, ktoré spĺňajú vyhľadá va cie kri téria pre Pridať meteorologickú stanicu sa
zobra zia na nasledujúcej obrazovke.
12
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Vyhľadávanie - História
Na tejto obrazovke budú zobrazené všetky zázna my z histórie.
Akékoľvek mies to použi té pri na vi gá cii (miesto odchodu, cieľ, body na trase) sa
za znamená va ako položka histórie.
Akýkoľvek zá znam z histórie môže byť použitý pri na vigovaní v budúcnosti .
Zá zna my z histórie sa uvá dzajú v poradí, v akom sa vys kytli : Najnovš í zázna m na prvom
mies te v zozname; na js ta rší na poslednom.
Do zoznamu Uložiť ako adresu kancelárie sa dá uloži ť 100 zá zna mov. Keď je treba uložiť
nový záznam a pa mä ť je úpl ne plná , vyma že sa posledná položka zo zoznamu a zobra zí sa
nový záznam.
Vyhľadávanie – Moje orientačné body
Orienta čné body sú mies ta , ktoré často používa te alebo sú pre vás veľmi dôleži té.
Orienta čným bodom sa tiež hovorí “Obľúbené”.
13
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Aká koľvek adresa, záznam z histórie, miesto v okolí alebo bod na mape sa môžu s tať
orientačným bodom.
Orienta čné body sa používa jú, keď zaha jujete na vigá ciu, plánujete tras y alebo prehliadate
ma py.
Všetky dostupné orientačné body sa zobra zujú v abecednom poradí.
Vymazať %d položiek z histórie? a Miesto bez adresy sú dva zvláš tne orienta čné body,
ktoré sú k dispozícii š tanda rdne. Pred prvým použi tím i ch je potrebné nasta vi ť. Vymazať %d
položiek z histórie? je vždy prvou položkou zoznamu. Miesto bez adresy je vždy druhou
položkou zozna mu.
Podrobnos ti o nas ta vení nájdete v Nastavenie novej domácej adresy a lebo Nastavenie
novej adresy kancelárie.
Vymazať %d položiek z histórie? a Miesto bez adresy sú vždy uvedené na zozname, bez
ohľadu na kri téria vytrieďovania filtrom.
Poznámka: Vymazať %d položiek z histórie? a Miesto bez adresy sa neda jú ozna či ť.
Note: Vymazať %d položiek z histórie? a Miesto bez adresy sa nedajú vyma za ť.
Poznámka: Ak má te na s vojom mobilnom telefóne nainš talovanú apliká ciu Nokia
Landma rks , môžete si voľne vymieňa ť zá zna my medzi apliká ciami ROUTE 66 Mobile 8
a Nokia Landma rks.
Nastavenie domácej adresy
Vymazať %d položiek z histórie? je zvláštny orientačný bod. Je to obľúbené, pre vás veľmi
dôleži té mies to. Môže to byť napríklad vaša skutočná domá ca adresa .
Pred prvým použitím domá cej adres y je potrebné ju nasta vi ť.
Zvoľte si data bázu a nájdite miesto.
Ul ožte toto mies to ako váš orienta čný bod Vymazať %d položiek z histórie? .
14
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Nastavenie adresy kancelárie
Miesto bez adresy je zvláštny orienta čný bod. Je to obľúbené, pre vás veľmi dôležité
mies to. Môže to byť napríklad vaša s kutočná adresa kancelá rie.
Pred prvým použitím adres y kancelá rie je potrebné ju nas ta vi ť.
Zvoľte si data bázu a nájdite miesto.
Ul ožte toto mies to ako váš orienta čný bod Miesto bez adresy .
Editor orientačných bodov [* S60]
Orienta čné body sú obľúbené miesta , ktoré môžete používa ť pri na vigá cii alebo pri
plánovaní trás .
Edi tor orienta čných bodov sa zobra zí, keď chcete:
 pri dať orienta čný bod;
 zmeni ť cha rakteristi ky orienta čného bodu;
15
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 zná zorni ť cha rakteris tiky orienta čného bodu.
Rolujte zoznamom orienta čných bodov a zvoľte si položku.
Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste > Zaujím. miesta.
Vyhľadávanie - Kontakty
Ta to obra zovka zobra zí všetky kontakty, ktoré sú k dispozícii vo vašom mobilnom telefóne.
Rolujte zoznamom dos tupných konta ktov.
Poznámka: Ak sa na displeji nezobrazia žiadne úda je, zna mená to, že zoznam Vymazať vo
vašom mobilnom telefóne je prázdny.
Vyberte si jednu z možností.
Moje orien.body – s kontroluje všetky databá zy a pokúsi sa urči ť mies to, ktoré sa zhoduje
s adresou zvoleného kontaktu.
Poznámka: Vyma zaný kontakt je na trvalo ods tránený z vášho mobilného telefónu.
16
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Editor kontaktov [* S60]
Môžete zobra zi ť alebo zmeni ť úda je kontaktu.
Hlasové inštrukcie
Pred každou zmenou smeru ja zdy počas na vigá cie (“odbočením”), dá ROUTE 66 Mobile 8
vi zuálne, ako i hlasové inš trukcie.
Obvykle sa hlasová inš trukcia udeľuje dvakrá t:
 na jskôr s predsti hom (vzdialenosť upozornenia je cca 300 metrov alebo ya rdov pred
skutočnou zmenou s meru jazdy);
 následne v oka mži ku, keď je potrebné odboči ť (vzdialenos ť upozornenia je cca 50
metrov alebo ya rdov pred skutočnou zmenou smeru ja zdy.
Poznámky:
Vzdialenos ť va rovania sa l íši prípad od prípadu. ROUTE 66 Mobile 8 berie do úva hy typ
odbočenia a súčasnú na viga čnú rýchlos ť a odha dne reakčný čas vodi ča . Ak idete po meste,
je rýchlos ť nižšia, takže vzdialenos ť va rovania je krá tka ; ak idete po dia ľni ci , je rýchlosť
vyššia , ta kže sa vzdialenosť va rovania zvä čš í.
Počas na vigá cie a z bezpečnos tných dôvodov vá m doporučujeme, aby s te nechali zvuk
za pnutý a počúvali hlasové inš trukcie! Ta k sa môžete sústredi ť na ces tu pred vami a vyhnúť
nepríjemným dopra vným si tuá ciám!
Nas ta venie intenzity zvuku hlasových i nštrukci í pozri v Poslať > Metrické > Týždenne
a Poslať > Zvuková výstraha > Malý.
Zmenu ja zyka hlasových inš trukcií pozri v Poslať > Metrické > Jazyk uzívatel. rozhr..
17
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Informá cie o nas ta vení hlasitos ti vášho za riadenia ná jdete v príručke k mobilnému
telefónu.
Ak chcete vypnúť hlasové inš trukcie, s tlačte 9.
Čo je plánovanie trasy?
V zá vislosti na zloži tos ti tras y a na frekvencii používa nia tejto tras y môžete zahá jiť
na vi gá ciu:
 pros tým vyzna čením cieľa a prípadne bodu na trase. Toto je oveľa rýchlejšia metóda
za hájenia na vi gá cie, ale po dosiahnutí cieľa vaše mies ta zmiznú.
 naplánovaním všetkých miest, ktoré musia byť súčas ťou tras y. Hla vné výhody sú:
 môžete prida ť toľko mies t, koľko potrebujete.
 môžete zmeni ť poradie mies t na vašej trase.
 môžete si prehliadnuť celú trasu na mape.
 pred vlastnou na vi gáci ou si môžete prehra ť simulá ciu tras y.
 môžete si uloži ť trasu pre na vi gá ciu v budúcnosti .
 môžete poslať údaje o vašej trase iným užíva teľom.
 môžete telefonova ť do zvoleného mies ta na trase (ak je k dispozícii telefónne číslo).
Plánovanie novej trasy
Na tejto obrazovke môžete prida ť mies ta , ktoré tvoria nová trasu.
Plánovanie s vojej tras y môžete za ča ť z akejkoľvek sekcie apliká cie, a to nasledujúcim
spôsobom:
 pria mo z mapy: ak je mies to na ma pe vyzna čené kurzorom, s tlačte rolova ciu klá vesu
a zvoľte Najkratšie, ako sa dá.
 z hla vného menu: zvoľte Zadať ako prekážku na ceste > Navigovať > Štáty.
18
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 z a kéhokoľvek zozna mu: zvýra zni te položku a zvoľte Zadať ako prekážku na ceste >
Najkratšie, ako sa dá.
Sta novte ná zov tras y.
Otvorte sprievodcu Štáty.
Prida jte Všetky kategórie.
Prida jte (bez názvu).
Prida jte ďalšie body na trase. Tento krok opa kujte pre ka ždý bod na trase.
Za hájte na vi gá ciu.
Ako zadať názov trasy
Vpíš te názov novej tras y.
Ako zadať miesto odchodu
19
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Zadať cieľ? – otvorí obra zovku v okolí stredu displeja , takže môžete nahradi ť
zvolenú položku i nou.
 Zobr. podrob. o trase – otvorí obra zovku Zobr. podrob. o trase a umožní vám nájs ť
mies to, ktoré chcete nas ta vi ť a ko mies to odchodu na tejto trase.
 Zmeniť – otvorí obra zovku Zmeniť a umožní vá m ná js ť mies to, ktoré chcete nasta vi ť
ako cieľ na tejto trase.
 v okolí stredu displeja – otvorí obrazovku v okolí stredu displeja. Podrobnosti
ná jdete v sekcii v okolí stredu displeja.
 Vymazať miesto odchodu? – zmení pozíciu zvoleného mies ta v zozna me a na trase.
 Vymazať cieľ? – na trvalo vyma že aktuálnu trasu z apliká cie.
 Vyhnúť sa dopravnému obmedzeniu - ská če z jedného mies ta na mape na druhé,
podľa položiek v zozname.
 Chodec – vytočí telefónne číslo zvoleného miesta .
Ako zadať cieľ
20
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Zadať cieľ? - otvorí obra zovku v okolí stredu displeja, ta kže môžete nahradi ť
zvolenú položku i nou.
 Zobr. podrob. o trase – otvorí obra zovku Zobr. podrob. o trase a umožní vám nájs ť
mies to, ktoré chcete nas ta vi ť a ko mies to odchodu na tejto trase.
 Zmeniť – otvorí obra zovku Zmeniť a umožní vá m ná js ť mies to, ktoré chcete nasta vi ť
ako cieľ tejto tras y.
 v okolí stredu displeja – otvorí obrazovku v okolí stredu displeja. Podrobnosti
ná jdete v sekcii v okolí stredu displeja .
 Vymazať miesto odchodu? – zmení pozíciu zvoleného mies ta v zozna me a na trase.
 Vymazať cieľ? – na trvalo vyma že aktuálnu trasu z apliká cie.
 Vyhnúť sa dopravném u obmedzeniu - s ká če z jedného mies ta na mape na iné,
podľa položiek zoznamu.
 Chodec – vytočí telefónne číslo zvoleného miesta .
Pridanie bodu na trase
21
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Trasa je tvorená miestom odchodu, cieľom a neobmedzeným počtom bodov na trase (cez
ktoré trasa vedie), ktoré má te v úmysle dosiahnuť počas na vigá cie.
Ak potrebujete ná js ť a pri dať miesta pre vaše tras y, použi te reži m vyhľa dá vania.
Prehľadajte databá zu a nájdite požadované mies to.
Prida jte mies to na trasu.
Otvorenie trasy
Potom, ako s te zadali trasu (mies to odchodu, cieľ, body na trase), môžete vykonať
nasledujúce úkony:
 za háji ť na vi gá ciu.
 zobra zi ť na mape celú trasu. Podrobnosti ná jdete v sekcii Naplán. novú trasu.
 zobra zi ť podrobnos ti tras y.
 simulova ť trasu. Podrobnos ti ná jdete v sekcii Zobraziť trasu.
 zvoli ť si režim ces ty.
 zmeni ť náplň tras y.
 vyma za ť aktuálne upra venú trasu.
 zmeni ť poradie bodov na trase v zozna me.
 Naplán. nov ú trasu – zobra zí na mape naplánova nú trasu.
22
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Zobraziť podrobnosti o trase – otvorí opis tras y (i tinerá r).
 Zvoliť trasu – zahá ji novú na vi gá ciu, vychádzajúcu z aktuálnej tras y.
 Zobraziť trasu – prehrá simuláciu tras y.
 Poslať polohu kurzoru - aktuálna trasa sa pošle inému užíva teľovi .
 Navigovať cez - volí režim ces ty.
 Zadať cieľ? - otvorí obra zovku v okolí stredu displeja, ta kže môžete nahradi ť
zvolenú položku i nou.
 Zobr. podrob. o trase – otvorí obrazovku Zobr. podrob. o trase a umožní vám nájs ť
mies to, ktoré chcete nas ta vi ť a ko mies to odchodu tejto tras y.
 Zmeniť – otvorí obra zovku Zmeniť a umožní vá m ná js ť mies to, ktoré chcete nasta vi ť
ako cieľ tejto tras y.
 v okolí stredu displeja – otvorí obrazovku v okolí stredu displeja. Podrobnosti
ná jdete v sekcii v okolí stredu displeja .
 Vymazať miesto odchodu? – zmení pozíciu zvoleného mies ta v zozna me a na trase.
 Upraviť - vymaže zvolené miesto (miesto odchodu, cieľ alebo bod na trase)
z tejto tras y.
 Vymazať cieľ? – na trvalo vyma že aktuálnu trasu z apliká cie.
 Vyhnúť sa dopravném u obmedzeniu - s ká če z jedného mies ta na mape na iné,
podľa položiek zoznamu.
23
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Trasy
Tá to obra zovka zobra zuje všetky uložené tras y. Môžete vykona ť nasledujúce úkony:
 za da ť novú trasu. Podrobnos ti ná jdete v sekcii Plánovanie novej tras y.
 otvori ť zvolenú trasu.
 ozna či ť niekoľko trás , ktoré ma jú byť súčasne vyma zané.
 premenova ť zvolenú trasu.
 vyma za ť zvolenú trasu.
 Zakúpiť – otvorí zvolenú trasu v reži me úpra v.
 Opis – zvol í trasu (príp. via c trás) zo zoznamu. K dispozícii sú nasledujúce voľby:
 Aktualizovať – zvol í zvýra znenú trasu.
 Označiť – zvol í všetky tras y na zozname.
 Označiť/Odznačiť – zruš í voľbu zvýra znenej tras y.
 Odznačiť – zruš í voľbu všetkých trás na zozna me.
 Lokalizovať – umožní vám zada ť iný názov zvolenej tras y.
24
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Upraviť - na trvalo vyma že a ktuálnu trasu z apliká cie.
 Poslať - umožní vám prispôsobi ť si sprá vanie apliká cie.
Zobrazenie trasy
Potom, čo s te trasu uložili , môžete si vypočítanú trasu a miesta na nej zobra zi ť na mape.
Všetky príslušné body na trase sa na ma pe zobrazia .
Mies to odchodu je vyzna čené zelenou vla jkou.
Cieľ je vyzna čený štvorčekovou vla jkou.
Body na trase sú ozna čené modrými krúžka mi.
 Začať navigáciu – prepne do režimu Zobrazenie zoznamu.
 Naplán. nov ú trasu – otvorí obra zovku Itinerár.
 Zvoliť trasu – zahá ji novú na vi gá ciu, vychádzajúcu z aktuálnej tras y.
 Zobraziť trasu – prehrá simuláciu tras y.
 Poslať polohu kurzoru - aktuálna trasa sa pošle inému užíva teľovi .
 Navigovať cez – zvol í spôsob ces tova nia.
 Vymazať cieľ? - na trvalo vyma že a ktuálnu trasu z apliká cie.
25
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Simulácia trasy
Potom, ako s te trasu uložili, môžte sa pozrieť na simulá ciu priebehu tras y.
Na na viga čnej obra zovke uvi díte inš trukcie k ja zde.
Budete počuť hlasové inštrukcie.
 Zobrazenie satelitov = Prerušenie simulá cie. Zobrazenie satelitov prepína na Sila
signálu.
 Obnoviť = Prerušenie simulácie. Obnoviť prepína na ft. Zobrazenie satelitov
prepína na Pauza.
 Sila signálu = Pokra čovanie v si mulácii od oka mihu prerušenia. Sila signálu prepína
na Zobrazenie satelitov.
 ft = Ná vra t do Navigovať
 Pauza = Reš ta rtovanie simulá cie od úplného za čiatku. Pauza prepína na Zobrazenie
satelitov.
 ft = Prerušenie simulá cie.
Počas simulá cie tras y je k dispozícii obmedzený počet volieb:
 Rolujte nahor, ak chcete zvýši ť rýchlos ť simulá cie.
26
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Rolujte nadol , ak chcete zníži ť rýchlos ť simulácie.
 Stla čte 2, a k chcete zmeniť gra fi ckú úpra vu na vi ga čnej lišty: veľká , s tredná , malá,
šípky, vypnutá (celá obra zovka).
 Stla čte 3, ak chcete prepnúť medzi dennými a nočnými fa rba mi.
 Stla čte 4, ak chcete znázorni ť alebo s kryť indi kátor pos tupu.
 Stla čte 6, ak chcete prepnúť medzi 2D a 3D perspektívou.
 Stla čte 8, ak chcete zobra zi ť celú mapu.
 Stla čte *,ak chcete mapu pribl íži ť.
 Stl čte #, ak chcete mapu oddiali ť.
Itinerár
Al terna tívou na vi ga čnej lišty je zobra zenie zoznamu. Obsahuje rovnaké inš trukcie, ale
v zjednodušenom zozname.
 Itinerá r:
 Informa čná časť:
 režim ces ty
27
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 celková dĺžka tras y
 odhadova ná doba trvania (v hodiná ch a minútach)
 Inš trukcie k jazde
 Dopra vné informá cie
Ak je na trase dopra vné obmedzenie, je toto ozna čené ikonou a stručným popisom.
Podrobnos ti o vyňatí úsekov z tras y ná jdete v sekcii Ako zadať prekážku na ceste.
Podrobnos ti o tom, ako sa vyhnúť dopra vným obmedzeniam, nájdete v sekcii Ako sa
vyhnúť dopravném u obmedzeniu.
Podrobnos ti o dopra vných informá ciá ch ná jdete v sekcii Dopravné informácie.
Ako sa vyhnúť úsekom trasy
Je možné, že sa z rôznych dôvodov (napr. hus tá premá vka , dopra vné obmedzenia, prá ce na
ces te) rozhodnete vyhnúť urči tému úseku naplánovanej tras y. Takže táto časť mus í byť
vyňa tá (vylúčená) z vašej tras y. Automa ti cky sa vypočíta alternatívna trasa a vy môžete
pokra čova ť v na vigá cii bez prerušenia .
Počas na vi gácie sa môžete vyhnúť čas ti naplánovanej tras y dvoma spôsobmi :
Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste > Ukončiť.
Otvorte zoznam, zvoľte dopra vné obmedzenie a potom Vyhnúť sa dopravném u
obmedzeniu.
Poznámky:
V urči tých zvláštnych prípadoch (napríklad úsek dia ľni ce bez výja zdov) sa môže s ta ť, že
nas ta víte preká žky na ceste, ale nebude možné nájs ť alterna tívnu trasu. Budete musieť
pokra čova ť v na vigá cii po pôvodnej trase.
Keď dokončíte na vi gá ciu (dosiahli ste cieľ), preká žky na ces te sa odstrá nia z vypočítanej
tras y a z aktuálnej mapy.
28
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Ako zadať prekážku na ceste
Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste > Ukončiť.
Zvoľte si , ktorej časti tras y sa chcete vyhnúť:
 Nasledujúcich 100 %S/Nasledujúcich 1000 %S/Nasledujúcich 5000 %S – ďalších […]
metrov (počnúc aktuálnou polohou) vypočítanej tras y bude vyňa tých. Štanda rdná
hodnota je Nasledujúcich 100 %S.
 Nasledujúcich 1000 %S – otvorte si zobrazenie zoznamu. Podrobnos ti ná jdete
v sekcii Ako sa vyhnúť sa dopravnému obmedzeniu.
Na vašej mape sa zobra zí i kona prekážky na ces te. Automa ticky sa vypočíta nová trasa
a na vigá cia pokra čuje.
29
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Odosielanie informácií
Os tatným užíva teľom môžete posla ť nasledujúce informá cie:
 Informácie o trase – čas ť aktuálnej mapy (obrázok);
 Legenda – aktuálny itinerá r (zoznam inš trukcií pre ja zdu/peších);
 Mapa ako obráz ok – pol oha GPS (zemepisná šírka a dĺ žka);
 Trasa – poloha kurzora (zemepisná šírka a dĺ žka);
 Akúkoľvek položku zo zoznamu (napr. Ľubovoľný text, Uložiť ako adresu kancelárie,
a tď.).
Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste > Zobraziť.
Zvoľte si spôsob odoslania:
 Poslať mapu
 Poslať trasu
 ako SMS
 ako MMS
Poznámky:
Podrobnos ti o nas ta venia ch ná jdete v užíva teľs kej príručke k vášmu mobilnému telefónu.
Pokia ľ potrebujete techni ckú podporu, obrá ťte sa na s vojho mobilného operá tora .
Pre úspešné odoslanie akýmkoľvek dos tupným spôsobom je nutné splni ť nasledujúce
podmienky:
 pri pojenie k internetu je akti vované;
 služba MMS je akti vova ná ;
 je nasta vený vhodný prís tupový bod;
 má te funkčnú vzdialenú s chránku;
30
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 spojenie Bluetooth je akti vované.
Uloženie informácií
Môžete si ul oži ť nasledujúce informá cie:
 Informácie o trase – uložte si na pamä ťovú ka rtu čas ť aktuálnej mapy. Ak si chcete
obrázok pozrieť, použi te externú apliká ciu (napríklad ak má váš mobilný telefón
funkciu Galéria > Obrá zky a video);
 Mapa ako obrázok – uložte si s voju polohu GPS ako nový orienta čný bod alebo
kontakt, alebo zmeňte orienta čný bod alebo kontakt;
 Trasa – ul ožte si polohu kurzora ako nový orienta čný bod alebo kontakt, alebo
zmeňte orienta čný bod alebo kontakt.
Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste > Ukončiť navigáciu.
 Vymazať kontakt? – otvorí obra zovku OK.
 Uložiť polohu GPS – otvorí obra zovku Uložiť polohu GPS.
 Vymazať %d kontaktov/y? – otvorí obra zovku Nový orientačný bod.
 Uložiť polohu kurz ora – otvorí obrazovku Uložiť polohu kurzora.
Informácie GPS
Stla čte 5, ak chcete vyvola ť podrobné informá cie o a ktuálnych dáta ch GPS.
Zobra zia sa nasledujúce informá cie:
31
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Obrazovka 1:

3D fi x

Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

Kompas

Na dmorská výš ka

Rýchlos ť

Smer ces tova nia

Aktuálny dá tum a čas

Počet
vidi teľných
sateli tov
Obrazovka 2:
Podrobné
zná zornenie
konš teláciu
sateli tov
grafi cké
zobra zujúce
vidi teľných
32
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Obrazovka 3:

Sila signálu vidi teľných
sateli tov

Zvislé s tĺpce
Obrazovka 4 [* S60]:

Sila signálu prvých 6
vidi teľných sa telitov

Vodorovné stĺpce
Informácie o trase
Počas na vigá cie si môžete zobra zi ť š ta tisti cké informá cie o aktuálnej trase i o všetkých
s voji ch na vi gá ciách.
33
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Obrázok sa nepodarilo uložiť [* S60] – vzdialenos ť, ktorú ste urazili počas vašej
súčasnej na vigá cie (v porovnaní s hodnotou, ktorú udá va Pr. rých. )
 Uložené ako "%S" [* S60] – čas , ktorý trvala vaša súčasná na vi gácia (v porovnaní
s hodnotou Max. rých.).
 Dĺžka trasy – priemerná rýchlos ť vášho osobného alebo nákladného auta .
 Čas cesty – ma ximálna rýchl osť vášho osobného alebo nákladného auta .
 Pr. rých. – udá va celkovú vzdialenos ť, ktorú s te urazili s vojím osobným alebo
ná kladným autom, a to s na vi gá ciou alebo bez nej.
 Max. rých. – celkový čas , s trá vený na ceste, a to s na vi gá ciou alebo bez nej.
Voľby:
 Odometer [* S60] – nie sú k dispozícii žiadne údaje o súčasnej trase ani o celkovom
ces tova ní (nula na všetkých mera čoch). Zaháji zbieranie š ta tisti ckých údajov.
 Obnoviť [* S60] – zas ta ví mera če. Šta tisti cké úda je sa zas ta via na posledných
známych údajoch.
 Sila signálu [* S60] – obnoví či nnos ť mera čov od posledných zná mych hodnôt.
 Celk. čas – zruš í šta tis ti cké údaje o vašej súčasnej trase (nula pre Obrázok sa
nepodarilo uložiť a Uložené ako "%S"). Osta tné mera če nie sú ovpl yvnené.
 Pauza [* S60] – vynuluje všetky mera če a zaháji zber nových š ta tisti ckých údajov.
 Štart [* S60] – možné i ba vtedy, keď sú všetky mera če zas ta vené (Obnoviť).
Vynuluje všetky mera če.
34
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Poznámka: Túto voľbu môžete použi ť a j vtedy, keď neprebieha na vi gá cia, ale vaša
fyzi cká poloha sa mení.
Ako zmeniť orientačný bod
Exis tujúci orienta čný bod môžete zmeni ť pridaním (ul ožením) úda jov o položke zoznamu,
aktuálnej polohy GPS alebo polohy kurzoru.
Zmenený orienta čný bod bude používaný pri na vi gova ní v budúcnos ti .
Zobra zí sa zoznam s možnos ťa mi výberu Uložiť polohu GPS.
Zvoľte si orienta čný bod.
Za dajte údaje a uložte zmenený orienta čný bod.
Podrobnos ti nájdete v sekcii Editor orientačných bodov.
Ako uložiť nový kontakt
Ako nový konta kt môžete uloži ť položku zoznamu, aktuálnu polohu GPS alebo pozíciu
kurzora .
Nový kontakt bude používaný pri na vigovaní v budúcnos ti .
Uká že sa obra zovka editora kontaktov.
Za dajte cha ra kteristiky nového kontaktu.
Ul ožte nový kontakt.
Podrobnos ti nájdete v sekcii Editor kontaktov.
Ako zmeniť kontakt
Exis tujúci kontakt môžete zmeni ť pridaním (uložením) údajov o položke zoznamu, aktuálnej
polohy GPS alebo pozície kurzora .
Zmenený kontakt bude používaný pri na vigovaní v budúcnosti .
Zobra zí sa zoznam s možnos ťou výberu Uložiť polohu kurz ora.
Zvoľte si konta kt.
Za dajte jeho chara kteristi ky a ul ožte zmenený kontakt.
35
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Doplnkové služby
Poznámka: Ak chcete plne využíva ť tieto služby (za kúpenie, aktualizácia a tď.), na jprv je
potrebné vykona ť nasledujúce kroky:
1. Za dajte prís tupový bod (podrobnos ti nájdete
mobilnému telefónu);
v užíva teľskej príručke k vášmu
2. Požiada jte s vojho poskytova teľa o a kti vá ciu internetových služieb;
3. Skontrolujte s voj kredit na SIM ka rte, aby s te mohli uhradi ť ná klady spojené
s pripojením GPRS.
4. Rolujte zoznamom dopl nkových služieb, ktoré sú k dispozícii .
5. Otvorte niektorú službu a pres kúma jte dos tupný obsah.
6. Za kúpte alebo aktualizujte obsah služby.
Zakúpenie digitálneho obsahu
YDi gitálny obsah môžete zakúpi ť dvomi rôznymi spôsobmi :

Vo webovom obchode ROUTE 66

Pros tredníctvom aplikácie ROUTE 66 Sync.
36
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Webový obchod ROUTE 66
Zvoľte Voľby > Doplnk. služby.
Prejdite si kategórie a podka tegórie obsahu, ktorý je možné zakúpi ť.
Zvoľte položku.
Stiahnite položku.
Za dajte informá cie o kredi tnej ka rte.
37
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Exis tujú 2 spôsoby platby:

kreditná karta: transakcia (nákup) sa objaví na výpise z vášho kartového účtu.

voucher: na túto formu platenia potrebujete platný kód voucheru. Možnosť využiť
túto formu závisí na krajine.
K dispozícii sú nasledujúce pol ožky:

Číslo kreditnej karty

Koniec platnosti (MMRR)

Držiteľ karty

Bezpečnostný kód
38
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Za dajte číslo kredi tnej ka rty (15 číslic).
Poznámka: Tla čidlo OK zostane skryté, pokiaľ nezadá te všetkých 15 čísli c.
Za dajte, do kedy platí vaša kreditná ka rta (4 čísli ce). Prvé 2 čísli ce vyjadrujú mesiac (od 01
do 12); posledné 2 číslice vyja drujú rok (od 00 do 99, pri čom 00 zna mená rok 2000 a 99 rok
2099).
Poznámka: Tla čidlo OK zostane skryté, pokiaľ nezadá te všetky 4 číslice.
39
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Za dajte celé meno držiteľa kredi tnej ka rty (ma xi málne 200 znakov).
Poznámka: Tla čidlo OK zostane skryté, pokiaľ nezadá te aspoň jeden znak.
Za dajte bezpečnos tný kód (kód CVC) vašej kreditnej ka rty (3 číslice).
Poznámka: Tla čidlo OK zos tane skryté, pokia ľ nezadá te všetky 3 číslice.
Po dokončení je akti vovaný obsah alebo služba premiestnená do zoznamu, ozna čeného ako
K dispozícii.
40
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Aplikácia ROUTE 66 Sync
1. Ukonči te apliká ciu.
2. Pripojte telefón k počíta ču pomocou USB kábla .
3. Vložte DVD ROUTE 66 Sync do DVD mechaniky.
4. Spus ti te apliká ciu ROUTE 66 Sync.
5. Na vš tívte webový obchod ROUTE 66.
6. Prejdite si kategórie a podka tegórie obsahu, ktorý je k dispozícii .
7. Zvoľte položku.
8. Kliknite na Add to cart.
9. Kliknite na Checkout.
10. Za dajte s voju e-mailovú adresu a telefónne číslo a potom klikni te na Next.
11. Zvoľte spôsob platby.
12. Za dajte informá cie o kredi tnej ka rte..
41
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
13. Kliknite na Submit. Informá cie o platbe budú spra cované..
14. Di gi tálny obsah bol s tiahnutý do počíta ča. E-mailom dos tanete potvrdenie o
ná kupe.
15. Po dokončení s ťahovania budete vyzvaní, aby s te obsah s kopírovali a nainš talovali
do s vojho telefónu. Kliknite na #Yes#, ak to chcete potvrdi ť.
16. Teraz je obsah k dispozícii v menu #Extras # a môže byť používaný apliká ciou.
Synchronizácia licenčných kľúčov
Ak z akéhokoľvek dôvodu tera z nemôžete použi ť digi tálny obsah, ktorý s te zakúpili (obsah
je poškodený, alebo bol vyma zaný z pamä ťovej ka rty, alebo tá to bola sformá tovaná a tď.),
môžete tento obsah znovu získa ť prostredníctvom tohoto s ynchroniza čného procesu.
Mapy
Ak prekročíte hrani ce medzi dvoma š tá tmi , musíte zmeni ť aktuálnu mapu, aby sa vaša
fyzi cká poloha (súradni ce GPS) zhodovala s pokrytím mapou.
Obra zovka zobra zí všetky mapy, ktoré sú k dispozícii vo vašom za riadení. V prípade potreby
prepni te z jednej mapy na druhú.
Podrobnos ti o akti vá cii inej mapy nájdete v sekcii Aktivácia máp.
Podrobnos ti o prispôsobení vzhľadu a sprá va nia používaných máp ná jdete v Poslať > Túto.
Rolujte zoznamom máp, ktoré sú k dispozícii .
Zvoľte si mapu, ktorú od tera z potrebujete.
Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste > Zakúpiť.
Mapa , ktorú prá ve používa te, je podtrhnutá .
Mapa , ozna čená visacím zá mkom, je už s tiahnutá , ale ešte nie je a kti vova ná (za kúpená ).
42
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Zakúpiť – nas ta ví zvolenú mapu ako aktuálnu mapu.
 Navštívte webový obchod ROUTE 66 – otvorí ka talóg má p, ktoré si môžete
akti vova ť alebo stiahnuť.
Poznámka: Ak zmeníte používanú mapu, ale vaša fyzi cká poloha (súradnice GPS)
nezodpovedá obsahu mapy, zobrazí sa upozornenie Poloha GPS je mimo mapu. Vyberte si
sprá vnu mapu alebo zmeňte s voju fyzi ckú polohu.
Ako zmeniť aktuálnu mapu
V zá vislos ti na produkte, ktorý s te si za kúpili , a na štá te alebo oblas ti nadobudnutia , je už
na vaš om za riadení k dispozícii a akti vova ná aspoň jedna ma pa. Ďalšie mapy sa dajú
zobra zi ť v zozname Zadajte informácie o kreditnej karte, ale a ž po dokončení akti vá cie
ka ždej novej mapy.
Ľahko môžete prepnúť z aktuálnej mapy na i nú mapu, ktorá je k dispozícii . Od tej chvíle
bude táto mapa používaná pri prehliadaní mapy alebo na vigá cii .
Rolujte zoznamom máp, ktoré sú k dispozícii .
Zvoľte si novú mapu.
Poznámka: Ak zmeníte používanú mapu, ale vaša fyzi cká poloha (súradnice GPS)
nezodpovedá obsahu mapy, zobrazí sa upozornenie Poloha GPS je mimo mapu. Vyberte si
sprá vnu mapu alebo zmeňte s voju fyzi ckú polohu.
43
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Ako nájsť mapy
Otvorte ka talóg Obchod.
Rolujte zoznamom máp, ktoré si môžete s tiahnuť a/alebo akti vova ť.
Ka talóg Túto služ bu poskytuje ROUTE 66 a Bibit Global Payments Services. S otázkami sa
obráťte na [email protected] Nákupom akceptujete nasledov né podmienky %S. Kliknite
na %S, ak chcete pokračovať, alebo na %S, ak chcete skončiť. je hiera rchi cky usporiadaný
nasledovne:
 Kontinenty
 Regióny
 Štá ty
 Mes tá
44
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Zobrazenie informácií o mape
V ka talógu Obchod vyhľada jte požadova nú mapu. Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste >
Zobraziť aktuálnu polohu.
Sťahovanie máp
V ka talógu Obchod vyhľada jte požadova nú mapu. Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste >
Stiahnuť.
Poznámky:
Doba s ťahovania môže byť rôzna , v zá vislos ti od veľkosti mapy a možnos tí siete.
Uvedomte si prosím, že akti vá cia mapy je pla tená doplnková služba poskytova ná
spoločnos ťou ROUTE 66.
Aktivácia máp
V zá vislos ti na produkte, ktorý s te si za kúpili , a na štá te alebo oblas ti nadobudnutia , je už
na vašom za riadení k dispozícii a akti vovaná aspoň jedna mapa.
Poznámky:
Aby s te získali a kti va čný kľúč, potrebujete pla tnú kredi tnú ka rtu a funkčné pripojenie GPRS.
Uvedomte si prosím, že akti vá cia mapy je pla tená doplnková služba poskytova ná
spoločnos ťou ROUTE 66.
Dopravné informácie
Počas na vigá cie sa môžete s tretnúť s dopra vnými obmedzeniami na vašej trase.
Dopra vným obmedzením môžu byť prá ce na ces te, nehoda , alebo dopra vná zápcha . Tieto
obmedzenia môžu ovpl yvni ť alebo dokonca zha ti ť vaše dovolenkové plány.
45
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Pokia ľ ale dopredu viete, že na trase pred vami je dopra vné obmedzenie, môžete sa mu
vyhnúť a zvoliť si al terna tívnu trasu.
Ak si predpla títe službu dopra vných i nformá ci í, môžete sa o dopra vných obmedzeniach
dozveda ť vopred. Tá to služba sleduje a zhromažďuje na jnovšie informá cie o si tuá cii
v dopra ve a posiela i ch do vášho za riadenia . Vaše za riadenie sa tak a utoma ti cky alebo
ma nuálne vyhne dopra vným obmedzenia m a ná jde alternatívne tras y.
Aktivácia služby dopravných informácií
Skôr a ko za čnete používa ť službu dopra vných informá ci í v urči tom š tá te alebo regióne,
musíte ju najprv akti vova ť (predplati ť si ju). Predplatenie zna mená , že na urči té časové
obdobie získate li cenciu na používanie balíka dopra vných informá ci í.
Poznámka: Aby s te si mohli predplati ť balík dopra vných informá cií, potrebujete pla tnú
kredi tnú ka rtu a funkčné pripojenie GPRS.
Ako nájsť dopravné balíky
Otvorte ka talóg Obchod.
Rolujte zoznamom balíkov, ktoré si môžete akti vova ť.
Ka talóg Dopravné inf. je hiera rchi cky usporiadaný nasledovne:
 Kontinenty
 Regiónu
 Štá ty
 Zakúpiť – zobrazí obsah zvolenej zložky.
46
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Meteorologická služba – zahá ji proces predplatenia.
 Zobraziť aktuálnu polohu – zobrazí cha rakteris tiky daného bal íka .
Zobrazenie informácií o dopravnom balíku
V ka talógu Obchod ná jdi te poža dovaný balík. Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste >
Zobraziť aktuálnu polohu.
Aktivácia dopravného balíka
Za hájte akti vá ciu služby dopra vných informá cií.
Zobra zí sa cena produktu.
Za dajte informá cie o kredi tnej ka rte.
47
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Informá cie o kredi tnej ka rte budú spra cované (overené). Po dokončení bude akti vovaný
bal ík premiestnený do zoznamu bal íkov dopra vných informá ci í Zadajte informácie o
kreditnej karte.
Poznámky:
Pos tup pri nadobúdaní je identi cký u všetkých doplnkových služieb. Všetky detaily týka júce
sa poskytnutia informá cií o kredi tnej ka rte ná jdete v sekcii Aktivácia máp.
Li cencia na používanie je udelená a kompatibilná iba so štá tom alebo regiónom, pre ktorý
bola vydaná . Nie je možné používa ť rovnakú licenciu pre niekoľko rôznych š tá tov.
Používanie služby dopravných informácií
Aktualizujte zoznam sprá v o dopra vnej situá cii.
Rolujte zoznamom sprá v o dopra vnej situácii .
Zvoľte dopra vné obmedzenie a zobra zte ho na mape.
48
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Ka ždé dopra vné obmedzenie má dve i kony:
 Ofi ciálnu š tátnu vla jku.
 Ikonu dopra vného obmedzenia.
Cha ra kteristi ky dopra vného obmedzenia sú:
 Ozna čenie komuniká cie
 Dôleži té mes to a región
 Dá tum a čas , kedy bolo dopra vné obmedzenie ohlásené
 Popis úseku komuni kácie
 Typ obmedzenia
 Očaká vaná dĺ žka trvania obmedzenia .
 Ak je to možné – ná vrh alternatívnej tras y (obchádzky)
 Cena – a k chcete dos ta ť nové dopra vné informá cie, kliknite na toto tla čidlo. Vo
vys kakova com menu zvoľte:
 Oblasti – a ktualizá cia obsahu dopra vných informáci í v okruhu 20 km od vašej
aktuálnej polohy GPS.
 celú mapu – aktualizácia obsahu dopra vných informá cií pre celú mapu.
49
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Poznámka: Aktualizá cia môže tiež prebieha ť automa ti cky. Choďte na Poslať > Trasy >
Žiadny prístupový bod a nasta vte frekvenciu automa ti ckého pri jímania nových dopra vných
informá cií.
Poznámka: Môžete kombinova ť Dopravné inf. s voľbou Ukončiť .
Radary a kamery
Počas na vigá cie budete prechádza ť úsekmi komuniká cie s rôznymi obmedzeniami rýchlos ti
alebo inými spôsobmi riadenia dopra vy (rada ry s kamerou, sema fory a tď.). Ak budete
vopred vedieť, o ktoré úseky sa jedná a aké pra vi dlá cestnej premá vky tu platia , môžete sa
vyhnúť dopra vným problémom a pokutám za prekročenie rýchlos tného limi tu.
Ak si predplatíte službu rada rov a ka mier, budete vopred informovaní o obmedzeniach
rýchlos ti na trase. Tá to služba sleduje a zhroma žďuje najnovšie úseky s regulovanou
dopra vou a posiela i ch do vášho za riadenia . Týmto spôsobom budete vašim za riadením
automa ti cky alebo manuálne va rova ní včas .
Aktivácia služby radarov a kamier
Skôr a ko za čnete používa ť službu rada rov a kamier v urči tom š tá te alebo regióne, musíte ju
na jskôr a kti vova ť (predplati ť si ju). Predpla tenie znamená, že na urči té časové obdobie
zís kate li cenciu na používanie balíku rada rov a ka mier.
Poznámka: Aby s te si mohli predplati ť službu, potrebujete platnú kredi tnú ka rtu a funkčné
pri pojenie GPRS.
Voľba radarového balíka
Niektoré zo služieb rada rov a ka mier sa dajú získa ť v sekcii Obchod. Podľa regiónu, kde sa
chcete na vi gova ť, vyberte a zakúpte príslušnú službu.
 Zakúpiť – zobrazí obsah príslušnej zložky.
50
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Stiahnuť – zahá ji proces predpla tenia .
 Zobraziť aktuálnu polohu – zobrazí cha rakteris tiky balíka .
Zobrazenie informácií o radaroch a kamerách
Skôr ako si obs ta rá te túto službu, prekontrolujte si jej cenu, popis a obdobie pla tnos ti .
V ka talógu Obchod ná jdi te požadovaný balík. Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste >
Zobraziť aktuálnu polohu.
Sťahovanie radarových balíkov
Po nájdení požadovanej služby zahájte s ťahova nie služby rada rov a kamier.
V ka talógu Obchod ná jdi te požadovaný balík. Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste >
Stiahnuť.
Poznámka: Doba s ťahovania môže byť rôzna , v zá vislosti na veľkos ti balíka a na
možnos tia ch siete.
Aktivácia radarového balíka
Sl užba je stiahnutá . Tera z je potrebné ju akti vova ť.
Za hájte akti vá ciu služby rada rov a ka mier.
Zobra zí sa cena výrobku.
Za dajte informá cie o kredi tnej ka rte.
51
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Informá cie o kredi tnej ka rte budú spra cované (overené). Po dokončení bude akti vovaný
bal ík premies tnený do zoznamu balíkov rada rov a kamier Zadajte informácie o kreditnej
karte.
Poznámky:
Pos tup pri nadobúdaní je identi cký pre všetky Trasy. Všetky podrobnos ti, týka júce sa
poskytnutia informá cií o kredi tnej ka rte ná jdete v sekcii Aktivácia máp.
Li cencia na používanie je udelená a kompatibilná iba so štá tom alebo regiónom, pre ktorý
bola vydaná . Nie je možné používa ť rovnakú licenciu pre niekoľko rôznych š tá tov.
Používanie služby radarov a kamier
Stiahli s te si, akti vovali a zakúpili túto službu. Je čas , aby s te začali na s voje za riadenie
dostá va ť skutočné informá cie o ra da roch a kamerá ch. Potom, čo prebehne aktualizá cia
da tabá zy ra da rov a ka mier na vašom za riadení, môžete si skontrolova ť dos tupné ka tegórie
riadenia dopra vy a i ch umies tnenie na a ktuálnej mape.
Otvorte službu.
Aktualizujte zoznam rada rov a ka mier.
Rolujte zoznamom ka tegórií a niektorú z kategóri í otvorte.
Zvoľte rada r/ka meru a zobra zte ju na ma pe.
Voľba a otvorenie služby
V prevádzke môže byť len jedna služba.
Sl užba ozna čená visa cím zá mkom je už s tiahnutá , ale eš te nie je akti vovaná (zakúpená).
 Meteorologická služba – otvorí obra zovku Informácie o kreditnej karte a zaháji
proces zakúpenia . Tá to voľba sa zobra zí u služieb, ktoré nie sú akti vované.
52
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Zobraziť aktuálnu polohu – zobrazí sa cena , popis a obdobie platnos ti tejto služby.
 Zakúpiť – otvorí zvolený balík. Tá to voľba sa zobra zí u služieb, ktoré už sú
akti vované.
Voľba a otvorenie kategórie
Obsah sa môže l íšiť v zá vislosti od dostupných za riadení pre kontrolu dopra vy vo vybra nom
regióne.
 Cena – kli kni te na toto tlačidl o, a k chcete pri jať nové informá cie o rada roch
a kamerá ch manuálne. Vo vys kakova com menu zvoľte:
 Oblasti – a ktualizá cia rada rov a kamier v okruhu 20 km od vašej aktuálnej polohy
GPS.
 celú mapu – aktualizácia rada rov a ka mier pre celú mapu.
Poznámka: Aktualizá cia môže tiež prebieha ť automa ti cky. Choďte na Poslať > Trasy >
Interval pre radary a kamery a nas ta vte frekvenciu automati ckého pri jímania nových
informá cií.
53
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Voľba a zobrazenie radarov a kamier
 Cena – kli kni te na toto tlačidl o, a k chcete pri jať nové informá cie o rada roch
a kamerá ch manuálne.
Poznámka: Aktualizá cia môže tiež prebieha ť automa ti cky. Choďte na Poslať > Trasy >
Interval pre radary a kamery a nas ta vte frekvenciu automati ckého pri jímania nových
informá cií.
Používanie radarov a kamier
Informá cie poskytované službou rada rov a kamier možno využíva ť dvoja kým spôsobom:
 počas na vi gácie budete vopred upozorňovaní, že sa na trase pred va mi na chádza jú
za riadenia pre kontrolu dopra vy alebo úseky komuni káci í s obmedzenou rýchlos ťou;
54
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 pri prehliadaní mapy si môžete vopred skontrolova ť, a ké za riadenia na kontrolu
dopra vy alebo a ké úseky s obmedzenou rýchlos ťou vás čaka jú. Ta kže si môžete
naplánova ť najrýchlejšiu trasu alebo sa vyhnúť nepríjemným udalos tiam na trase.
Počasie
ROUTE 66 Mobile 8 vá m umožňuje príjem aktuálnych predpovedí počasia do vášho
za riadenia. Takže s te vopred informova ní o poveternos tných podmienkach na vašej trase.
Predpovede počasia sú zhroma žďova né špecializovanými meteorologi ckými sta nica mi.
Na jnovšie predpovede počasia môžete pri jíma ť buď automati cky alebo manuálne z nášho
serveru o počasí.
Predpovede počasia môžu pokrýva ť akékoľvek via c či menej významné mies to na aktuálnej
ma pe.
Note: Pred prvým použitím meteorol ogi ckej služby si ju musíte predplati ť. Na predplatenie
tejto služby potrebujete pla tnú kredi tnú ka rtu a funkčné pripojenie GPRS.
Môžete:
 akti vova ť a nasta vi ť meteorologi ckú službu na urči té časové obdobie;
 vytvori ť si zoznam vašich obľúbených mies t;
 pozrieť si predpoveď počasia pre vaše obľúbené mestá .
Poznámky:
Toto je váš osobný zoznam, takže do neho môžete prida ť alebo vymaza ť akékoľvek mes to.
Všetky mestá z tohto zoznamu musia leža ť na aktuálnej mape.
55
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Ak je zoznam prá zdny, znamená to, že s te nepridali žiadne mies to.
Rolujte zoznamom obľúbených mies t.
Prehliadnite si údaje o meste.
Prida jte ďalšie mestá .
Aktivácia meteorologickej služby
Pred prvým použi tím meteorologi ckej služby ju najprv musíte akti vova ť (predpla ti ť si ju).
Predplatenie zna mená , že na urči té časové obdobie získa te licenci u na užívanie.
Poznámka: Na predplatenie meteorologi ckej služby potrebujete platnú kredi tnú ka rtu
a funkčné pripojenie GPRS.
Ako nájsť meteorologické balíky
Otvorte ka talóg Obchod. Rol ujte zozna mom balíkov, ktoré si môžete akti vova ť.
 Zakúpiť – zobrazí obsah zvolenej zložky.
 Meteorologická služba – zahá ji proces za kúpenia .
 Zobraziť aktuálnu polohu – zobrazí cha rakteris tiky balíka .
56
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Zobrazenie informácií o meteorologickom balíku
V ka talógu Obchod ná jdi te poža dovaný balík. Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste >
Zobraziť aktuálnu polohu.
Aktivácia meteorologického balíka
Za hájte akti vá ciu meteorologi ckej služby.
Zobra zí sa cena výrobku.
Za dajte informá cie o kredi tnej ka rte.
Informá cie o kredi tnej ka rte budú spra cované (overené). Po dokončení bude akti vovaný
bal ík premiestnený do zoznamu balíkov meteorologi ckej služby Zadajte informácie o
kreditnej karte.
Poznámky:
Pos tup pri nadobúdaní je identi cký pre všetky Trasy. Všetky podrobnos ti, týka júce sa
poskytovania informá cií o kredi tnej ka rte ná jdete v sekcii Aktivácia máp.
Li cencia na užíva nie je poskytnutá a kompa tibilná iba so š tá tom alebo regiónom, pre ktorý
bola vydaná . Nie je možné používa ť rovnakú licenciu pre niekoľko rôznych š tá tov.
Používanie meteorologickej služby
Po dokončení akti vá cie meteorologickej služby vykona jte nasledujúce kroky:
 otvorte zoznam bal íkov meteorologi ckej služby;
 otvorte bal ík meteorologi ckej služby;
 pri dajte s voje obľúbené mes tá;
57
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 aktualizujte predpoveď pre s voje obľúbené mes tá;
 pozri te si rôzne sprá vy o počasí, ktoré sú k dispozícii pre každé mes to.
Ako otvoriť balík meteorologickej služby
 Zobraziť
aktuálnu
polohu
–
zobra zí
cha rakteris tiky
zvoleného
balíka
meteorologi ckej služby (názov, opis , platnos ť atď.)
 Zakúpiť – otvorí zvolený balík meteorologi ckej služby
Ako otvoriť meteorologický balík
Zadať ako prekážku na ceste:
58
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Pridať mesto do zoznamu? – prida jte nové mes to a pri jíma jte predpovede počasia
pre toto mes to.
Ako pridávať mestá
Predtým, ako za čnete pri jíma ť predpovede počasia, mus íte urči ť, ktoré mes tá vás
za ujíma jú.
Exis tujú tri spôsoby, ako prida ť mes to:
 e-mailom - zvol íte si jednu z data báz, ktoré sú k dispozícii a zaháji te vyhľadá vanie.
 Graf - manuálne zadá te cha rakteris tiky mes ta (ná zov, zemepisnú š írku, zemepisnú
dĺ žku).
 Mapa ako obráz ok - a utoma ti cky sa uloží vaša aktuálna poloha GPS.
Pridanie mesta (pomocou vyhľadávania)
Zvoľte si jednu z databá z, ktoré sú k dispozícii a zahájte vyhľadá va nie.
Otvorte zoznam da tabáz, ktoré sú k dispozícii.
Zvoľte si a otvorte da tabázu.
Ná jdite s voje obľúbené mes to.
Prida jte nové mes to na zoznam s voji ch obľúbených miest.
59
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Pridanie mesta („vlastné“ mesto) [* S60]
Manuálne zada jte cha rakteristi ky mes ta (ná zov, zemepisnú šírku, zemepisnú dĺ žku).
Otvorte edi tor.
Za dajte ná zov, zemepisnú šírku a dĺ žku. Všetky polia sú povinné.
Ul ožte si cha rakteris tiky. Nové mesto bolo pridané do zoznamu vaši ch obľúbených mies t.
Poznámka: Všetky polia sú povinné. Vyplňte platné údaje.
Pridanie mesta (poloha GPS)
Úda je o vašej aktuálnej polohe GPS (ná zov, súradni ce) sú automati cky vyplnené vopred.
Otvorte edi tor.
Prezri te si vopred vyplnené úda je. Upra vte prípadne niektorú hodnotu. Všetky polia sú
povinné.
Ul ožte s voje cha rakteris tiky. Nové mes to bolo pridané do zozna mu vašich obľúbených
mies t.
60
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Poznámka: Všetky polia sú povinné. Vyplňte platné údaje.
Aktualizácia predpovede počasia pre mesto
Pridali ste s voje obľúbené mes tá , ale informá cia o počasí nie je k dispozícii . Je čas
aktualizova ť predpoveď.
 Cena – Kli kni te na toto tlačidlo, ak chcete manuálne pri jať predpoveď počasia pre
všetky mes tá za zozname.
Poznámka: Aktualizá cia môže tiež prebieha ť automa ti cky. Choďte na Poslať > Trasy >
Mapy a nasta vte frekvenciu automa ti ckého pri jímania nových predpovedí.
 Názov komunikácie - otvorte edi tor a umožní vám zmeni ť cha ra kteristiky mesta
(názov, súradni ce).
61
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Pridať mesto do zoz namu? – pri dajte nové mesto a pri jíma jte pre neho predpovede
počasia.
 Zmeniť mesto - vyma že zvolené mesto.
 Upozor. iba popri trase – na trvalo vyma že zvolené mesto.
 Vzdialenosť upozornenia – zvolené mesto zostane v zozna me.
Teraz má te na s vojom za riadení na jnovšiu predpoveď počasia pre s voje obľúbené mes tá .
Počasie: Dnes
Jedná sa o s tručnú sprá vu o dnešných poveternos tných podmienkach vo zvolenom meste.
 K dispozícii sú nasledujúce úda je:
 Aktuálny sta v počasia (text a obrá zok)
 Priemerná denná teplota
 Priemerná nočná teplota
 Komfort: hodnota
 Vietor: smer a rýchlos ť
 UV: obrá zok a hodnota
62
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Zrážky: obrázok a hodnota
 Cena – klikni te na toto tla čidlo, a k chcete manuálne prija ť novú predpoveď počasia
pre všetky mies ta na zozna me.
Poznámka: Aktualizá cia môže tiež prebieha ť automa ti cky. Choďte na Poslať > Trasy >
Mapy a nasta vte frekvenciu automa ti ckého pri jímania nových predpovedí počasia.
Počasie: Ďalšie dni
Jedná sa o prehľad počasia na nasledujúci ch 15 dní pre urči té mesto.
Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste > Zoom > Ďalšie dni.
Deň:
Deň v týždni <2 písmena >
Dá tum <2 čísli ce pre deň> <3 znaky pre mesiac>
Teplota:
<Priemerná denná teplota >/<Priemerná nočná teplota >
Normálny graf – otvorí sprá vu Pridať mesto pre zvolený deň.
Cena – klikni te na toto tla čidlo, a k chcete manuálne prija ť nové predpovede počasia pre
všetky mes tá na zozna me.
Poznámka: Aktualizá cia môže tiež prebieha ť automa ti cky. Choďte na Poslať > Trasy >
Mapy a nasta vte frekvenciu automa ti ckého príjmu nových predpovedí počasia.
63
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Počasie: Graf
Jedná sa o gra fické zobra zenie priemerných poveternostných podmienok v nasledujúci ch 5
dňoch v urči tom meste.
Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste > Zoom > Dnes.
Ka ždý s tĺpec obsahuje nasledujúce informá cie:
Cel kový s ta v počasia na každý deň (obrá zok)
Priemernú dennú teplotu na každý deň (červený gra f)
Priemernú nočnú tepl otu na každý deň (modrý graf)
Deň v týždni <3 znaky>
Dá tum <2 čísla>
Cena – klikni te na toto tla čidlo, a k chcete manuálne prija ť nové predpovede počasia pre
všetky mes tá na zozna me.
Poznámka: Aktualizá cia môže tiež prebieha ť automa ti cky. Choďte na Poslať > Trasy >
Mapy a nasta vte frekvenciu automa ti ckého príjmu nových predpovedí počasia.
64
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Počasie: Aktuálne podmienky
Jedná sa o podrobnú sprá vú o aktuálnych poveternos tných podmienka ch v urči tom mes te.
Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste > Zoom > Ďalšie dni
K dispozícii sú nasledujúce informácie:
Aktuálny sta v počasia (text a obrá zok)
<Teplota > v <hodina :minúty>
Smer vetra a obrá zok
Rýchlos ť vetra
Tlak a obrázok
Vidi teľnos ť a obrá zok
Cena – klikni te na toto tla čidlo, a k chcete manuálne prija ť nové predpovede počasia pre
všetky mes tá na zozna me.
Poznámka: Aktualizá cia môže tiež prebieha ť automa ti cky. Choďte na Poslať > Trasy >
Mapy a nasta vte frekvenciu automa ti ckého príjmu nových predpovedí počasia.
65
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Farebné schémy
Ak použijete fa rebné schémy (témy), môžete ľahko zmeni ť vzhľa d súčas tí mapy a
na vi ga čnej lišty.
Ďalšie informá cie o tom, ako zmeni ť vzhľad rozhrania , ná jdete pod Nastavenia > Mapy.
Zoznam fa rebných s chém.
Sta v fa rebnej s chémy môže byť nasledujúci :
 s tiahnutá + zakúpená + momentálne použi tá (modrý zá mok)
 s tiahnutá + zakúpená (žl tý zámok)
 za kúpená , ale nestiahnutá (modrý zá mok)
 nes tiahnutá ani neza kúpená (červený zá mok)
66
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
K dispozícii sú nasledujúce možnos ti :

Zobraziť info – zobrazí podrobnosti fa rebnej schémy.

Otvoriť– nastaví zvolenú farebnú schému ako štandardnú farebnú schému.

Webový obchod ROUT E 66 - otvor í katalóg fa rebných schém, ktoré si môžete
aktivovať alebo stiahnuť.

Synchr. licenčné kľúče - umožňuje obnoviť vaše li cenčné kľúče.
Zmena aktuálnej farebnej schémy
Môžete ľahko prepnúť z a ktuálnej fa rebnej s chémy na iné, ktoré sú k dispozícii.
Rolujte zoznamom dos tupných s chém.
Zvoľte položku.
Zvoľte Voľby > Otvoriť.
Voľba farebnej schémy
Otvorte webový obchod ROUTE 66.
Rolujte zoznamom schém, ktoré si môžete s tiahnuť, alebo akti vova ť.
67
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
K dispozícii sú nasledujúce možnos ti :

Otvoriť – Zobrazí obsah zvoleného adresára.

Stiahnuť – zaháji proces sťahovania.

Zobraziť info – zobrazí podrobnos ti mapy.

Synchr. licenčné kľúče - umožní vám obnoviť vaše licenčné kľúče.
Zobrazenie informácie k farebnej schéme
Vo webovom obchode ROUTE 66 zvoľte fa rebné s chémy, o ktoré má te záujem.
Zvoľte Voľby > Zobraziť info.
68
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Sťahovanie farebnej schémy
Vo webovom obchode ROUTE 66 zvoľte fa rebné s chémy, o ktoré má te záujem.
Zvoľte Voľby > Stiahnuť.
Aktivácia farebných schém
Ďalšie informá cie ná jdete v kapitole Zakúpenie digi tálneho obsahu.
Doplnkové služby: Hlasy
Počas na vi gácie sú vám k dispozícii dva typy i nštrukci í:
Grafi cké inš trukcie: na vi ga čná obrazovka, na vi ga čná lišta , zoznam s šípkami , zobrazenie
zoznamu (podrobnos ti tras y), indi kátor pos tupu, úda je GPS, informá cie o danej trase.
Hlasové inš trukcie: pre každé odbočenie pred va mi na trase zaznie krá tky pokyn v jazyku,
ktorý si zvol íte. Môžete ľubovoľne prepína ť z jedného jazyka do druhého (pozri Poslať >
Metrické > Jazyk uzívatel. rozhr.).
Počet ja zykov hlasových inštrukci í, ktoré sú vám k dispozícii na vašom za riadení, zá visí na
š táte a regióne zakúpenia. Môžete si tiež s tiahnuť ďalšie hlas y, ktoré hovoria iným ja zykom,
alebo va riantami toho is tého ja zyka (muž/žena , slá vni herci /herečky, rôzne dialekty).
Hlas , ktorý prá ve používa te, je za čia rknutý.
Zakúpiť – nas ta ví zvolený hlas ako aktuálny hlas.
Navštívte webový obchod ROUTE 66 – otvorí katalóg hlasov, ktoré si môžete a kti vova ť
alebo s tiahnuť.
69
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Ako nájsť hlasy
Otvorte si ka talóg Obchod. Rolujte zoznamom hlasov, ktoré si môžete s tiahnuť a/alebo
akti vova ť.
 Zakúpiť – zobrazí obsah zvolenej zložky.
 Stiahnuť – zahá ji proces s ťahovania .
 Zobraziť aktuálnu polohu – zobrazí cha rakteris tiky hlasu.
Zobrazenie informácií o hlase
V ka talógu Obchod ná jdi te požadovaný hlas . Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste > Zobraziť
aktuálnu polohu.
70
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Sťahovanie hlasov
V ka talógu Obchod ná jdi te požadova ný hlas. Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste >
Stiahnuť.
Poznámka: Doba sťahovania môže byť rôzna , v zá vislosti na veľkos ti hlasového súboru a na
možnos tia ch siete.
Aktivácia hlasov
Stiahli ste si hlas .
Za hájte akti vá ciu hlasu.
Zobra zí sa cena výrobku.
Za dajte informá cie o kredi tnej ka rte.
Informá cie o kreditnej ka rte boli spra cované (overené). Po dokončení bude akti vovaný hlas
premiestnený do zoznamu hlasov Zadajte informácie o kreditnej karte.
Poznámka: Pos tup pri nadobúdaní je identi cký pre všetky doplnkové služby. Všetky
podrobnos ti týka júce sa poskytnutia informá cií o kredi tnej ka rte nájdete v sekcii Aktivácia
máp.
Zmena aktuálneho hlasu
Môžete ľahko zmeni ť hlas, ktorý vá m udeľuje inš trukcie k jazde.
Rolujte zoznamom hlasov, ktoré sú k dispozícii .
Zvýra zni te nový hlas .
Môžete tiež zmeni ť ja zyk hlasových pokynov v Poslať > Metrické > Jazyk uzívatel. rozhr..
Ak chcete zmeni ť jazyk objektov na mape, choďte do Poslať > Metrické > Jazyk hovorených
inštrukcii.
71
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Doplnkové služby: Sprievodcovia
Počas na vigá cie alebo predtým, než na vš tívi te nové miesta , je uži točné vedieť niečo
o ubytovaní, dopra ve a zába ve v danom mies te.
Buď si môžete kúpi ť tlačené kni hy, alebo sa pros te pozrieť do vi rtuálnych sprievodcov,
poskytovaných aplikáciou ROUTE 66 Mobile 8.
Ako nájsť sprievodcu
Otvorte ka talóg Obchod. Rolujte zoznamom sprievodcov, ktorých si môžete s tiahnuť
a/alebo akti vova ť.
 Zakúpiť – zobrazí obsah zvolenej zložky.
 Stiahnuť – zahá ji proces s ťahovania .
 Zobraziť aktuálnu polohu – zobrazí cha rakteris tiky sprievodcov.
72
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Zobrazenie informácií o sprievodcovi
V ka talógu Obchod ná jdite požadovaného sprievodcu. Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste
> Zobraziť aktuálnu polohu.
Sťahovanie sprievodcov
V ka talógu Obchod ná jdite požadovaného sprievodcu. Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste
> Stiahnuť.
Poznámka: Doba s ťahova nia môže byť rôzna , v zá vislosti na veľkos ti súboru sprievodcu a na
možnos tia ch siete.
Používanie sprievodcov
Potom, ako s te si sprievodcu s tiahli a akti vovali , je čas na jeho otvorenie.
Rolujte zoznamom sprievodcov, ktorí sú k dispozícii .
Zvýra zni te niektorého sprievodcu.
73
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Zvoľte Zadať ako prekážku na ceste > Zakúpiť.
Sprievodca ozna čený visa cím zá mkom je už s tiahnutý, ale ešte nie je akti vovaný (zakúpený).
 Meteorologická služba - otvorí obrazovku Informácie o kreditnej karte a zaháji
proces zakúpenia . Tá to voľba sa zobra zí u služieb, ktoré nie sú akti vované.
 Zobraziť aktuálnu polohu – zobra zí cha rakteris tiky sprievodcu.
 Zakúpiť – otvorí zvoleného sprievodcu.
 Navštívte webový obchod ROUTE 66 – otvorí ka talóg sprievodcov, ktorých si
môžete a kti vova ť alebo s tiahnuť.
Keď si otvoríte niektorého sprievodcu, aplikácia sa bude sprá va ť ako prehliadač
internetových strá nok. Podrobnos ti týkajúce sa internetových služieb nájdete
v dokumentá cii k vášmu za riadeniu.
74
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Nastavenia
V tejto sekcii si môžete upra vi ť sprá vanie aplikácie ROUTE 66 Mobile 8 a prispôsobi ť si jej
prevádzku podľa vašich potrieb a želaní.
Prejdite si zozna m nasta vení, ktoré sú k dispozícii . Zvoľte si a otvorte niektorú sekciu.
 Posuvník – obnoví š tandardné hodnoty všetkých nasta vení. Stra títe všetky os obné
voľby alebo predchádza júce konfigurá cie.
Nastavenia: Všeobecné
Tá to obra zovka uvádza všetky všeobecné nas ta venia , ktoré sú k dispozícii .
Rolujte zoznamom možných volieb. Vyberte si niektorú z nich a otvorte príslušné submenu.
75
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Hlasitosť
Nas ta vte intenzi tu zvuku hlasových inštrukci í počas na vigá cie.
Rolujte doľa va alebo dopra va , a k chcete zvýši ť alebo zníži ť hlasitos ť. K dispozícii je 10 úrovní
intenzi ty zvuku. Uložte zvolenú úroveň.
Poznámka: Z bezpečnos tných dôvodov vá m odporúčame, aby s te počas na vi gá cie nechali
zvuk zapnutý a počúvali hlasové inš trukcie! Ta k sa môžete sús tredi ť na cestu pred sebou
a zabráni ť nepríjemným dopra vným si tuá ciám!
Jazyk hlasových inštrukcií
Zvoľte si ja zyk, v ktorom budete dos tá va ť hlasové inš trukcie počas na vi gá cie.
Rolujte zoznamom ja zykov, ktoré sú k dispozícii. Zvoľte a uložte si niektorý z nich.
Rolujte nahor alebo nadol, ak chcete zvoliť iný jazyk.
76
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Jazyk mapy
Zvoľte si ja zyk a ktuálnej mapy.
To je ja zyk všetkých objektov, zobra zených na a ktuálnej mape: ul íc, mies t, oblas tí,
za ujíma vých mies t (POI).
Ka ždá mapa má obmedzený počet jazykov, vychádza júci ch z obsahu mapy (pre mapu
Šva jčiarska bude napríklad k dispozícii nemčina , francúzština , taliančina a rétorománčina).
Rolujte zoznamom ja zykov, ktoré sú k dispozícii. Zvoľte si a uložte niektorý jazyk.
Rolujte nahor alebo nadol, ak chcete zvoliť iný jazyk.
Podsvietenie
Spresni te, a ko sa má sprá va ť obra zovka počas na vi gácie.
Pods vietenie je os vetlenie obra zovky.
Rolujte zoznamom možných volieb. Vyberte si niektorú z nich a uložte konfigurá ciu.
 Jazyk mapy - obra zovka je nepretrži te os vetlená .
77
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Podsvietenie - obrazovka je os vetlená iba počas na vi gácie.
 Vždy zapnuté - obra zovka je os vetlená , iba keď za znieva jú hlasové inštrukcie.
 Počas navigácie - obrazovka je os vetlená iba niekoľko sekúnd; potom za riadenie
prejde do úsporného režimu a obra zovka sa vypne.
Rolujte nahor alebo nadol, ak chcete zvoliť inú možnos ť pods vietenia.
Jednotky
Rozlišujú sa jednotky Vždy vypnuté (kilometre) a Jednotky (míle), medzi ktorými sa dá
prepína ť.
Zvolené jednotky budú používa né vo všetkých hlasových inš trukciách, s merových š ípka ch,
i tinerá roch a tď.
V zozname všeobecných nasta vení zvýra zni te Počas inštrukcií.
Ak chcete zo súčasných jednotiek prepnúť na iné jednotky, s tlačte rolova ciu klá vesu.
Zobrazenie odmietnutia zodpovednosti
Nas ta vte si sprá va nie upozornenia.
V zozname všeobecných nasta vení zvýra zni te Uložiť pozíciu.
Pre prepnutie medzi Upozor. iba popri trase a Vzdialenosť upozornenia s tla čte rolova ciu
klá vesu.
78
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Nastavenia: Mapa
Na tejto obrazovke sú uvedené všetky možné nasta venia mapy.
Rolujte zoznamom možných volieb. Vyberte si niektorú z nich a otvorte príslušné submenu.
Nočné farby
Zvoľte si fa rby vašej obra zovky počas nočnej na vi gá cie.
Ak použijete počas nočnej na vigá cie nočné fa rby, uvidíte i nformá cie na obrazovke oveľa
lepšie. Nebudú vás totiž ruši ť jasné fa rby.
79
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Rolujte voľbami nočných fa rieb. Vyberte si a uložte si niektorú z ni ch.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
 Vizuálna výstraha – používa jú sa nočné fa rby.
 Výstraha: Radary a kamery – nepoužíva jú sa nočné fa rby.
 Imperiálne – Apliká cia automa ti cky prepne z denných na nočné fa rby pri východe
alebo západe slnka , alebo keď vojdete do tunela alebo z neho vyjdete. Na určenie
spúš ťa cieho momentu sú používané mapové dá ta a dáta GPS. Manuálny výber
denných alebo nočných fa rieb nezmení hodnotu, ktorá je nas ta vená .
80
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Farebná paleta
Ľahko môžete zmeni ť vzhľad prvkov na mape a vzhľad na vi ga čnej liš ty, keď využijete
fa rebné palety (témy).
Rolujte zoznamom dos tupných fa rebných paliet.
Zvoľte a uložte si niektorú z ni ch.
81
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Rolujte nahor alebo nadol, ak chcete zvoliť inú fa rebnú paletu.
3D perspektíva
Môžete ľahko zmeni ť zobra zenie mapy:
 Indikátor postupu vypnutý - zobra zte si ma pu zhora , ako keď sa pozerá te na
tla čenú ma pu.
 Indikátor postupu zapnutý - nasta vte si panorama ti cký pohľad, ktorý vám zobrazí
ces tu tak, ako ju skutočne vidíte pred sebou.
Ak s te v 3D perspektíve a akti vujete kurzor (s tlačte rol ova ciu klá vesu), automa ti cky
prepnete na 2D perspektívu.
V zozname nasta vení mapy zvýraznite Indikátor postupu zapnutý.
Stla čte rolova ciu klá vesu pre prepínanie medzi Vizuálna výstraha a Výstraha: Radary a
kamery.
82
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Uhol pohľadu
Keď sa na vi gujete v 3D perspektíve, môžete zmeni ť panorama ti cké vnímanie cesty pred
va mi (uhol pohľadu).
Rolujte doľa va alebo dopra va , a k chcete zvoli ť inú hodnotu.
Zvoľte si uhol pohľadu.
Rolujte doľa va alebo dopra va , a k chcete zvoli ť inú hodnotu.
Zobrazenie mierky
83
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
V pra vom hornom rohu na viga čnej obra zovky si môžete zobrazi ť alebo s chova ť mierku
ma py. Mierka mapy je grafi cká a textová pomôcka na mape. Keď si mapu pribl ížite alebo
oddialite, hodnota mierky sa zmení zodpovedajúcim spôsobom.
Poznámka: Mierka je zobra zená iba pri 2D perspektíve.
V zoznamu s nasta veniami mapy zvýraznite Paleta farieb. Stla čte rolova ciu klá vesu, ak
chcete prepína ť medzi Vizuálna výstraha a Výstraha: Radary a kamery.
Otáčanie mapy
84
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Môžete si nas ta vi ť sprá vanie mapy a šípky GPS počas na vigá cie. Počas na vigá cie udá va
šípka GPS váš smer pohybu (napr. pri na vigá cii na sever s meruje š ípka GPS nahor, pri
na vi gá cii na západ s meruje š ípka GPS doľa va). V tomto prípade je pohybli vá šípka , za tia ľ čo
ma pa zos tá va nemenná .
Sprá vanie vša k môžete zmeni ť, a k akti vujete otá čanie mapy. V tomto druhom prípade je
šípka GPS vždy orientova ná nahor, za tia ľ čo mapa sa otá ča tak, a by aktuálna cesta bola vždy
rovnobežná s šípkou GPS.
Zvýra zni te voľbu Otáčať mapu.
Stla čte rolova ciu klá vesu, a k chcete prepnúť z jednej možnos ti na druhú.
Mapa
Zvoľte si mapu, ktorú chcete používa ť pri na vigá cii a prehliadaní.
Počet máp, ktoré sú k dispozícii, zá visí na produkte, ktorý s te si zakúpili a na š tá te/regióne
za kúpenia.
Rolujte zoznamom máp, ktoré sú k dispozícii . Zvoľte si inú mapu.
Rolujte nahor alebo nadol, ak chcete zvoliť inú mapu.
85
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Zobrazenie orientačných bodov
Môžete akti vova ť alebo deakti vova ť za kreslenie orienta čných bodov na mape.
Za kreslenie zna mená , že na mape je zobrazená ikona pre ka tegóriu orienta čného bodu.
Rolujte zoznamom ka tegóri í orienta čných bodov. Zvoľte/zruš te voľbu niektorých alebo
všetkých kategóri í.
Toto sú ka tegórie, ktoré s te manuálne zadali v apliká cii ROUTE 66 Mobile 8.
Môžete ma ť i ka tegórie orienta čných bodov, ktoré boli automa ticky i mportované
z a plikácie Nokia La ndma rks .
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
 Zem. dĺžka je nevyplnená – vyberte túto možnos ť, ak chcete zvoli ť alebo zrušiť
voľbu všetkých ka tegóri í.
Ka tegórie, ktoré boli automa ti cky i mportované z apliká cie Nokia Landmarks (ak sú
k dispozícii).
Poznámka: Ak deakti vujete voľbu Zobraziť mierku a potom sa rozhodnete zobra zi ť na
ma pe orienta čný bod, obja ví sa na mape dočasne ikona tohto orienta čného bodu; ak
zmeníte polohu kurzora , nebude táto i kona už k dispozícii.
86
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Zobrazenie zaujímavých bodov (POI)
Môžete akti vova ť alebo deakti vova ť za kreslenie ka tegóri í POI na mapu.
Za kreslenie zna mená , že je na mape zná zornená i kona pre ka tegóriu POI.
Rolujte zoznamom ka tegórií POI. Zvoľte/zruš te voľbu niektorých alebo všetkých ka tegórií.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
 Zem. dĺžka je nevyplnená – vyberte si túto možnos ť, a k chcete zvoli ť všetky
ka tegórie alebo zrušiť voľbu všetkých ka tegórií.
Ka tegórie, ktoré boli automa ti cky i mportované z apliká cie Nokia Landmarks (ak sú
k dispozícii).
Poznámka: Ak dea kti vujete voľbu Zobraziť orientačné body a potom sa rozhodnete
zobra zi ť na mape zaujíma vé mies to (POI), obja ví sa na ma pe dočasne i kona tohto POI; keď
zmeníte pozíciu kurzora , nebude už tá to ikona k dispozícii .
87
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Nastavenia: Navigácia
Na tejto obrazovke budú uvedené všetky nas ta venia na vigá cie, ktoré sú k dispozícii .
Rolujte zozna mom možných volieb. Vyberte si niektorú z ni ch a otvorte zodpoveda júce
submenu.
Použitie
Na tejto obrazovke si môžete zvoli ť spôsob ces tova nia alebo spôsob dosiahnutia cieľa .
Rolujte zoznamom s voľba mi použitia . Zvoľte si a uložte niektorú z ni ch.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
 Nasledujúcich 5000 %S – ces tujte autom a zvoľte na jrýchlejšiu trasu do cieľa .
 Vybrať zo zoznamu – ces tujte autom a zvoľte najkra tšiu trasu do cieľa .
 Najrýchl., ako sa dá – choďte do cieľa pešo.
88
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Rolujte nahor alebo nadol, ak si chcete vybra ť inú voľbu.
Typ auta [* S60]
Na tejto obrazovke si môžete zvoli ť typ auta , ktorý použi jete na vašej ces te do cieľa.
Tá to voľba je k dispozícii iba vtedy, a k hodnota Poslať > Zvuková výstraha > Type of use je
Nasledujúcich 5000 %S alebo Vybrať zo zoznamu.
Rolujte zoznamom možných volieb. Zvoľte si a ul ožte niektorú z ni ch.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
 Bicykel – akékoľvek vozidlo slúžia ce k prepra ve osôb.
 Druh auta – akékoľvek vozidl o slúžiace k prepra ve veľkých a ťa žkých nákladov.
Poznámka: Pre ťa žké vozidlá (ná kladné autá) pla tia urči té rýchlos tné limi ty alebo
obmedzenia vja zdu. Takže i v prípade rovnakého miesta odchodu a cieľa sa môže trasa pre
Bicykel l íši ť od tras y pre Druh auta (zvolené body na trase, dĺ žka tras y, trvanie ces ty,
obmedzenia rýchlos ti).
89
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Obsah navigačnej lišty [* S60]
Zvoľte si gra fickú úpra vu (obsah) na viga čnej lišty.
Rolujte zoznamom možných volieb. Zvoľte a uložte si niektorú z ni ch.
Rolujte nahor alebo nadol, ak si chcete vybra ť inú voľbu.
Priehľadnosť navigačnej lišty
Voľby > Nastavenia > Navigácia > Priehľadnosť navigačnej lišty.
Zvoľte s tupeň priehľadnos ti na vi ga čnej lišty.
Pohni te posuvníkom doľa va
priehľadnos ť).
(na jmenšia priehľadnos ť) alebo dopra va
(na jvä čšia
90
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Telefonovanie [* S60]
Nas ta vte si sprá va nie hlasových inš trukcií počas telefónneho hovoru.
Rolujte zoznamom možných volieb. Zvoľte si a ul ožte niektorú z ni ch.
 Stlmiť inštrukcie – hlasové inš trukcie sú ti chšie, a ko telefónny hovor.
 Tel. hovor a pokyn – hlasové inš trukcie a telefónny hovor sú rovna ko hlasné.
 Pípnutie na pokyn – hlasové inš trukcie sú nahra dené krá tkym pípnutím.
Rolujte nahor a nadol , ak si chcete vybra ť inú voľbu.
Ako sa vyhnúť diaľniciam
Akti vujte alebo deakti vujte voľbu Tel. hovor a pokyn.
V zá vislos ti na tejto konfi gurá cii vylúči te alebo nevyl úči te dia ľni ce z vypočítanej tras y.
V prípade rovnakého mies ta odchodu a cieľa teda môžu exis tova ť al terna tívne tras y.
V zozname s nas ta veniami na vi gá cie zvýra znite Tel. hovor a pokyn.
Stla čte rolova ciu klá vesu, ak chcete prepína ť medzi Vizuálna výstraha a Výstraha: Radary a
kamery.
 Vizuálna výstraha – vylúči dia ľni ce z vašej tras y.
 Výstraha: Radary a kamery – nevylúči dia ľni ce z vašej tras y.
91
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Ako sa vyhnúť plateným komunikáciám
Ati vujte alebo deakti vujte voľbu Pípnutie na pokyn.
V zá vislos ti na tejto konfi gurá cii vylúči te alebo nevylúči te pla tené komuniká cie
z vypočítanej tras y. V prípade rovna kého mies ta odjazdu a cieľa teda môžu exis tova ť
al terna tívne tras y.
V zozname s nas ta veniami na vi gá cie zvýra znite Pípnutie na pokyn.
Stla čte rolova ciu klá vesu, ak chcete prepína ť medzi Vizuálna výstraha a Výstraha: Radary a
kamery.
 Vizuálna výstraha – vylúči pla tené komuniká cie z vašej tras y.
 Výstraha: Radary a kamery – nevylúči platené komuni kácie z vašej tras y.
Ako sa vyhnúť trajektom
Akti vujte alebo deakti vujte voľbu Vyhýbať sa diaľniciam.
V zá vislos ti na tejto konfigurá cii vylúči te alebo nevylúči te tra jekty z vypočítanej tras y.
V prípade rovnakého mies ta odchodu a cieľa teda môžu exis tova ť al terna tívne tras y.
V zozname s nas ta veniami na vi gá cie zvýra znite Vyhýbať sa diaľniciam.
Stla čte rolova ciu klá vesu, ak chcete prepína ť medzi Vizuálna výstraha a Výstraha: Radary a
kamery.
 Vizuálna výstraha – vylúči tra jekty z vašej tras y.
 Výstraha: Radary a kamery – nevylúči trajekty z vašej tras y.
Automatický zoom
Akti vujte alebo deakti vujte voľbu automa ti ckého zoomu.
Úroveň zoomu môže byť riadená automati cky. Nasta vte Poslať > Zvuková výstraha >
Vyhýbať sa plat. kom na Vizuálna výstraha; počas na vigá cie, kedykoľvek sa budete blíži ť ku
kri žova tke, na vi ga čná obra zovka priblíži mapu na úroveň cesty (bez ohľadu na aktuálnu
úroveň zoomu); po prejazde križova tkou sa zoom vrá ti na pôvodnú úroveň.
V zozname s nas ta veniami na vi gá cie zvýra znite Vyhýbať sa plat. kom.
Stla čte rolova ciu klá vesu, ak chcete prepína ť medzi Vizuálna výstraha a Výstraha: Radary a
kamery.
92
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Vizuálna výstraha - a k chcete automa ti cky zvä čši ť mapu (priblíži ť) a vidieť via c
detailov tras y, keď sa bl íži te ku kri žova tká m.
 Výstraha: Radary a kamery - ak si chcete manuálne zvoli ť požadova nú úroveň
zoomu. Úroveň zoomu, ktorú s te zvolili, zos tane uložená do okamihu, kedy ju
ma nuálne zmeníte.
Rýchlostný limit
Čo je bezpečná rýchlos ť? Rýchlos ť, ktorej vy os obne dá va te prednos ť. Nas ta víte si
ma xi málnu rýchlos ť, ktorú počas na vi gá cie nechcete prekroči ť. Keď ces tujete a bl ížite sa
tejto rýchlos ti, upozorní vás akus ti cká a/alebo vi zuálna výs traha , že idete príliš rýchlo.
Pozri tiež Poslať > Zvuková výstraha > Automatický zoom.
Rolujte zoznamom možných volieb. Zada jte a uložte numeri ckú hodnotu.
93
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Poznámky:
Ak je zadaná hodnota vyššia ako ma ximálna hodnota , Zrušiť zmizne a vy zadanú hodnotu
nemôžete uloži ť.
Ak je zadaná hodnota ni žšia ako mini málna hodnota , Zrušiť zmizne a vy zadanú hodnotu
nemôžete uloži ť.
Typ výstrahy
Nas ta vte typ výs trahy pre rýchlostný limi t.
Výs trahou môže byť a kus ti cké a /alebo gra fické upozornenie na obra zovke. Obe výs trahy
vás upozorňujú, že idete príliš rýchlo.
Pozri tiež Poslať > Zvuková výstraha > Vyhýbať sa trajektom.
Rolujte zoznamom možných volieb. Zvoľte si a ul ožte niektorú z ni ch.
K dispozícii sú nasledujúce voľby:
 Rýchlostný limit – upozornenie zvukom
 Výstraha: Orientačné body – upozornenie blikaním
Môžete si zvoliť alebo zruši ť obe možnos ti.
Posnámka: Z bezpečnos tných dôvodov vá m odporúčame, aby s te počas na vi gá cie nechali
zvuk zapnutý a počúvali hlasové inštrukcie! Tak sa môžete sús tredi ť na ces tu pred a mi
a zabráni ť nepríjemným dopra vným si tuá ciám!
94
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Rýchlosť: Posuvník [* S60]
Keď zahajujete na vigá ciu alebo plánujete trasu, je vypočítaná vaša trasa vedúca do cieľa . Tá
vychádza zo všeobecne používanej rýchl osti pre každý typ komuniká cie (podrobnos ti pozri
v Poslať > Zadanie prekážky na ceste nebolo úspešné > Zástavba). Po vypočítaní vašej
tras y sa zobra zí odhadované trva nie ces ty a odhadovaný čas príjazdu.
Keď trasu vypočíta te a potom zmeníte hodnoty všeobecne používaných rýchlos tí,
dostanete nový odhad trva nia ces ty a času príjazdu.
Súčasne zvyš ujte alebo zni žujte (v percentá ch) a ktuálne rýchlos ti na všetkých typoch
komuniká ci í používaných aplikáci ou ROUTE 66 Mobile 8.
Nas ta vte celkovú percentuálnu hodnotu pre všetky rýchl osti .
 Zástavba – otvorí obra zovku Zástavba .
Rýchlosť: Editor posuvníka [* S60]
95
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Keď zahajujete na vigá ciu alebo plánujete trasu, je vypočítaná vaša trasa vedúca do cieľa . Tá
vychádza z všeobecne používa nej rýchlos ti pre každý typ komuni kácie (podrobnos ti pozri
v Poslať > Zadanie prekážky na ceste nebolo úspešné > Zástavba ). Po vypočítaní vašej
tras y sa zobra zí odhadované trva nie ces ty a odhadovaný čas príjazdu.
Keď trasu vypočíta te a potom zmeníte hodnoty všeobecne používaných rýchlos tí,
dostanete nový odhad trva nia ces ty a času príjazdu.
Súčasne zvyš ujte alebo zni žujte (v percentá ch) a ktuálne rýchlos ti na všetkých typoch
komuniká ci í používaných aplikáci ou ROUTE 66 Mobile 8.
Nas ta vte celkovú percentuálnu hodnotu pre všetky rýchl osti .
Rolujte doľa va alebo dopra va , a k si chcete zvoli ť inú hodnotu.
Rýchlosť: Rozšírené
Keď zahajujete na vigá ciu alebo plánujete trasu, je vypočítaná vaša trasa ve dúca do cieľa . Tá
vychádza zo všeobecne používa nej rýchlos ti pre každý typ komuni ká cie. Po vypočítaní vašej
tras y sa zobra zí odhadované trva nie ces ty a odhadovaný čas príjazdu.
Keď trasu vypočíta te a potom zmeníte hodnoty všeobecne používaných rýchlos tí,
dostanete nový odhad trva nia ces ty a času príjazdu.
Manuálne zvyšujte alebo znižujte aktuálne rýchl osti na všetkých typoch komuniká cií
užívaných apliká ciou ROUTE 66 Mobile 8.
Rolujte zoznamom volieb a vyberte si typ komuniká cie.
 Tunel – otvorí obrazovku Tunel .
 Posuvník – obnoví tová renské hodnoty všetkých nasta vení. Zmiznú všetky vaše
osobné voľby alebo predchádzajúce konfi gurá cie.
96
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Rýchlosť: Rozšírené - Editácia
Keď zahajujete na vigá ciu alebo plánujete trasu, je vypočítaná vaša trasa vedúca do cieľa . Tá
vychádza zo všeobecne používa nej rýchlos ti pre každý typ komuni ká cie. Po vypočítaní vašej
tras y sa zobra zí odhadované trva nie ces ty a odhadovaný čas príjazdu.
Keď trasu vypočíta te a potom zmeníte hodnoty všeobecne používaných rýchlos tí,
dostanete nový odhad trva nia ces ty a času príjazdu.
Manuálne zvyšujte alebo znižujte a ktuálne rýchlosti na všetkých typoch komuniká cií
užívaných apliká ciou ROUTE 66 Mobile 8.
Rolujte zoznamom volieb a vyberte si typ komuniká cie. Otvorte príslušné submenu.
Poznámka: Ak je zadaná hodnota vyššia a ko ma xi málna hodnota , Zrušiť zmizne a vy zadanú
hodnotu nemôžete uloži ť.
Nastavenia: Výstraha
Počas na vigá cie môžete byť dopredu upozorňovaní, že sa blíži te k zvláš tnemu mies tu na
trase.
97
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Zvoľte napríklad ka tegóriu POI Jedlo a pitie; to zna mená , že budete upozorňovaní, že sa
bl ížite k reš taurá cii .
Upozornenie môže ma ť formu ikony (zobra zenej v ľa vom hornom rohu na viga čnej
obrazovky), zvuku alebo oboch.
Môžete si konfigurova ť chara kteristi ky upozornenia na :
 Nastaviť výstrahy
 Blízko
Zvoľte si ka tegóriu upozornenia (orienta čný bod, zaujíma vé miesto).
Zvoľte si položku ka tegórie.
Môžete používa ť š tanda rdnú výs trahu alebo si prispôsobi ť cha rakteris tiky upozornenia na
zvolený prvok.
Výstraha: Orientačné body
Počas na vigá cie môžete byť vopred upozorňovaní, že sa blíži te k urči tému orienta čnému
bodu na trase.
Zvoľte napríklad kategóriu orienta čných bodov Obľúbené miesta; to zna mená , že budete
upozorňovaní, že sa blíži te k vášmu obľúbenému miestu.
Zvoľte si ka tegóriu orienta čných bodov. Môžete používa ť š tanda rdnú výs trahu alebo si
prispôsobi ť cha rakteris tiky upozornenia na zvolenú ka tegóri u orienta čných bodov.
Ak je vybrané Zem. dĺžka je nevyplnená (prvá položka zoznamu), môžete prepína ť medzi
voľbou všetkých položiek zoznamu a zrušením voľby všetkých položiek zoznamu.
Ak chcete zvoliť jednotli vú položku, rolujte zoznamom, zvýra zni te ju a s tlačte rolova ciu
klá vesu.
98
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Ak chcete zruši ť voľbu jednotli vej položky, rol ujte zoznamom, zvýra zni te ju a stla čte znovu
rol ova ciu klá vesu.
Keď zvol íte nejakú pol ožku, bude pre ňu automa ticky používaná š tanda rdná výs traha .
Ak zvol íte Upozor. iba popri trase, môžete manuálne nasta vi ť nasledujúce nasta venia:
vi zuálnu výs trahu, zvuk upozornenia , vzdialenos ť upozornenia , upozornenie iba na trase.
Poznámka: Vždy, keď si prispôsobíte niektorú ka tegóriu, prehľadá ROUTE 66 Mobile 8
všetky zvukové súbory, ktoré sú k dispozícii vo vašom telefóne. Zoznam výsledkov sa
zobra zí v zozname Vyp..
Ak zvolíte Vzdialenosť upozornenia, budú automa ti cky použi té š tanda rdné nasta venia.
 Označiť/Odznačiť:
 Aktualizovať - zvol í všetky kategórie.
 Označiť/Odznačiť – zruš í voľbu všetkých ka tegóri í.
Výstraha: Zaujímavé miesta (POI)
Počas na vi gá cie môžete byť vopred upozorňovaní, že sa blíži te k zvláš tnemu miestu na
trase.
Zvoľte napríklad ka tegóriu POI Jedlo a pitie; to zna mená , že budete upozorňovaní, že sa
bl ížite k reš taurá cii .
Zvoľte si kategóriu POI. Môžete používa ť š tanda rdnú výs trahu alebo si prispôsobiť
cha ra kteristiky upozornenia na zvolenú ka tegóriu POI.
Ak je vybrané Zem. dĺžka je nevyplnená (prvá položka zoznamu), môžete prepína ť medzi :
 Označiť – zvol í všetky položky zoznamu;
99
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Odznačiť - zruš í voľbu všetkých pol ožiek zozna mu.
Ak chcete zvoliť jednotli vú položku, rolujte zoznamom, zvýra zni te ju a s tlačte rolova ciu
klá vesu.
Ak chcete zruši ť voľbu jednotli vej položky, rol ujte zoznamom, zvýra zni te ju a stla čte znovu
rol ova ciu klá vesu.
Keď zvol íte nejakú pol ožku, bude pre ňu automa ticky používaná š tanda rdná výs traha .
Ak zvolíte Upozor. iba popri trase, môžete manuálne nasta vi ť nasledujúce: vi zuálnu
výs tra hu, zvuk upozornenia , vzdialenos ť upozornenia , upozornenie i ba na trase.
Poznámka: Vždy, keď si prispôsobíte nejakú kategóri u, prehľadá ROUTE 66 Mobile 8 vš etky
zvukové súbory, ktoré sú k dispozícii vo vašom telefóne. Zoznam výsledkov sa zobra zí
v zozna me Vyp. .
Ak zvolíte Vzdialenosť upozornenia, budú automa ti cky použi té š tanda rdné nasta venia.
Konfigurácia výstrahy
Výs trahu na orienta čné body a zaujíma vé mies ta (POI) je možno konfi gurova ť dvoma
spôsobmi :
automa ti cky, za použi tia š tanda rdných hodnôt;
ma nuálne, prispôsobením prednasta vených hodnôt.
Proces prispôsobenia je rovnaký pre Výstraha: Zaujímavé miesta a Zmeniť nastavenia
výstrahy?. Rolujte zoznamom cha ra kteristík upozornenia . Zmeňte a uložte nové
nas ta venia .
 Výstraha: Orientačné body: Vizuálna výstraha/Výstraha: Radary a kamery – pri
akti vá cii výs trahy sa na obra zovke zobra zí ikona pre ka tegóriu.
 Vyp. – pri akti vá cii výs trahy prehrá vyzvá ňací tón alebo hudobný klip.
100
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Vzdialenosť upozornenia – určí vzdialenos ť (v metroch alebo ya rdoch) medzi vami
a POI pre akti vá ciu výs trahy.
 Zvuk upozornenia: Viz uálna výstraha/Výstraha: Radary a kamery – ak je nas ta vené
Vizuálna výstraha, a pliká cia neupozorňuje na miesta , ktoré sa nena chádza jú na
vytýčenej trase. Za mies to ležia ce na trase sa pova žuje mies to, ktorého fyzi cká
vzdialenos ť od komuni kácie neprekra čuje 50 metrov/60 ya rdov, alebo pokia ľ mies to
leží na vedľa jšej komuni kácii (pa ralelnej, kol mej alebo inak si tuova nej).
Zvuk upozornenia
Na tejto obrazovke si zvol íte vyzváňa cí tón alebo hudobný klip, ktorý chcete používa ť pri
akti vá cii výs trahy.
Rolujte zozna mom vyzváňa cích tónov a hudobných klipov. Zvoľte si niektorú položku
a uložte si nové nas ta venie.
Poznámka: Z bezpečnos tných dôvodov vá m odporúčame, aby s te počas na vi gá cie nechali
zvuk zapnutý a počúvali hlasové inš trukcie! Tak sa môžete sús tredi ť na cestu pred va mi
a zabráni ť nepríjemných dopra vným si tuá ciám!
101
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Vzdialenosť upozornenia
Na tejto obra zovke si urči te vzdialenos ť od užíva teľa k zaujíma vému mies tu (POI), pri ktorej
sa má akti vova ť výs traha .
Za dajte numeri ckú hodnotu a uložte nové nasta venie.
Výs traha sa a kti vuje, keď dosiahnete zadanú vzdialenos ť (v metroch alebo ya rdoch) medzi
va mi a zaujíma vým mies tom (POI).
Nastavenia: Doplnkové služby
Zvoľte si nasledujúce nasta venia, ktoré ma jú vpl yv na dopl nkové služby:
 Sieťové pripojenie - vyberte túto voľbu, ak chcete nas ta vi ť sprá vanie aplikácie
predtým, ako vytvoríte sieťové pri pojenie k niektorej doplnkovej službe.
102
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Výstraha [* S60] – zozna m poskytova teľov služby GPRS a a aktuálny poskytova teľ
služby GPRS.
 Žiadny prístupový bod – s účasný interval pre dopra vné informá cie.
 Interval pre info o počasí – súčasný interval pre informá cie o počasí.
 Cameras interval – s účasný interval pre rada ry a kamery.
 Navštívte webový obchod ROUTE 66 [* S60] - a kti vujte alebo deakti vujte posielanie
vašej polohy GPS na server v pra videlných intervaloch alebo vôbec.
Rolujte zozna mom nas ta vení, ktoré sú k dispozícii. Zvoľte si a otvorte niektoré submenu.
Ul ožte nové nas ta venia .
Sieťové pripojenie
Vyberte túto voľbu, ak chcete nas ta vi ť sprá vanie apliká cie predtým, ako vytvoríte sieťové
pri pojenie k nejakej dopl nkovej službe.
Vyberte si a uložte voľbu.
 Nepovoliť - Sieťové pri pojenie nie je nikdy povolené.
 Vždy sa pýtať - Pri každom pokuse vytvori ť sieťové pri pojenie ste vyzvaní
k potvrdeniu súhlasu.
 Vždy povoliť - Sieťové pripojenie je vytvorené automati cky.
103
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Prístupový bod [* S60]
Nas ta vte prís tupové body.
Toto je zoznam poskytova teľov služby GPRS, ktorí sú k dispozícii. Na vyvolanie alebo
s tiahnutie informá ci í potrebujete prístupový bod.
Technické úda je nájdete v užíva teľs kej príručke vášho telefónu.
Rolujte zoznamom možných poskytova teľov GPRS. Zvoľte si a uložte poskytova teľa GPRS.
Poznámka: Zozna m poskytova teľov služby je v jednotli vých štá toch rôzny.
Interval pre dopravné informácie
Urči te si frekvenciu (v minúta ch) príjmu nových dopra vných informá cií do vášho za riadenia .
Tá to voľba je dostupná až po akti vá cii služby dopra vných informá ci í.
Rolujte zoznamom intervalov pre dopra vné informá cie, ktoré sú k dispozícii .
Zvoľte si a uložte frekvenciu.
104
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Interval pre informácie o počasí
Urči te si frekvenciu príjmu nových informá ci í o počasí do vášho za riadenia.
Tá to voľba je dostupná až po akti vá cii meteorologi ckej služby.
Rolujte zoznamom intervalov pre informá cie o počasí, ktoré sú k dispozícii .
Zvoľte si a uložte frekvenciu.
Interval pre informácie o radaroch a kamerách
Urči te si frekvenciu pri jímania nových i nformá ci í o rada roch a kamerá ch do vášho
za riadenia.
Tá to voľba je dostupná iba po a kti vova ní služby rada ry a ka mery.
Rolujte zoznamom intervalov pre informá cie o ra da roch a kamerá ch, ktoré sú k dispozícii.
Zvoľte si a uložte frekvenciu.
Hlásenie polohy [* S60]
Akti vujte alebo deakti vujte posielanie s vojej polohy GPS na server v pra vi delných
intervaloch alebo vôbec.
Tá to informá cia bude použi tá pre lokaliza čnú službu.
Rolujte zoznamom.
Zvoľte si a uložte interval .
Zoznam interval ov pre posielanie vašej polohy GPS:
 Výstraha: Radary a kamery - ni kdy neposielať vašu polohu GPS.
105
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 10 / 20 / 30 minút – va ša a ktuálna poloha GPS bude posielaná na server ka ždých 10
/ 20 / 30 minút.
Legenda
Pochopte význam všetkých objektov znázornených na mape.
Prechádzajte od jednej záložky k druhej. Rolujte zoznamom položiek, ktoré sú k dispozícii .
Otvorte niektorú z položiek (ak je to možné).
Legenda: Symboly
Prehliadnite si všetky s ymbol y miest a čísla komuniká ci í.
Rolujte zoznamom položiek, ktoré sú k dispozícii .
Otvorte niektorú z položiek (ak je to možné).
106
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Legenda: Komunikácie
Prehliadnite si všetky typy komuniká cií a príslušné fa rby.
Rolujte zoznamom položiek ktoré sú k dispozícii .
Otvorte niektorú z položiek (ak je to možné).
Legenda: Oblasti
Prehliadnite si všetky objekty oblasti .
Rolujte zoznamom položiek, ktoré sú k dispozícii .
Otvorte niektorú položku (ak je to možné).
Priblíženie/Oddialenie mapy
Úroveň zoomu môžete meni ť pomocou tla čítok telefónu.
 Ak chcete mapu pribl íži ť, s tla čte *.
107
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Ak chcete mapu oddialiť, stla čte #.
 Ak chcete pokra čova ť v približovaní mapy na požadovanú úroveň, s tlačte a podržte
*.
 Ak chcete pokra čova ť v odďa ľovaní mapy na požadovanú úroveň, stla čte a podržte
#.
 Stla čte 8 , a k chcete zobrazi ť celú mapu.
 Úroveň zoomu môžete meni ť tiež použi tím volieb v menu Režim cesty:
 Zvoľte Režim cesty > Uložiť, a k chcete mapu pri blíži ť.
 Zvoľte Režim cesty > Nastavenia, ak chcete mapu oddiali ť.
 Zvoľte Režim cesty > priblížiť, a k chcete zobrazi ť miesto odchodu naplánovanej
tras y.
 Zvoľte Režim cesty > oddialiť, a k chcete zobra ziť cieľ naplánovanej tras y.
 Zvoľte Režim cesty > na miesto odchodu, a k chcete zobra zi ť celú trasu na mape.
 Zvoľte Režim cesty > na cieľ, ak chcete zobra zi ť celú mapu.
 Zvoľte Režim cesty > na celú trasu, ak chcete zobra zi ť s voju aktuálnu polohu na
ma pe. Kurzor musí byť akti vovaný, aby mohla byť zobra zená vaša aktuálna poloha
GPS.
Keď si mapu pri bližujete alebo odďa ľujete, je vpra vo na obra zovke zobra zená mierka
zoomu. Informá cie o tom, ako akti vova ť alebo skryť mierku mapy, ná jdete v sekcii Paleta
farieb .
V pra vom hornom rohu na viga čnej obra zovky je vždy vi dieť digi tálny kompas . Jeho červený
koniec ozna čuje sever.
108
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Poznámka: Úroveň zoomu môže byť riadená automa ti cky. Nas ta vte Poslať > Zvuková
výstraha > Vyhýbať sa plat. kom na Vizuálna výstraha; počas na vi gá cie, kedykoľvek sa
budete bl íži ť ku kri žova tke, na viga čná obra zovka pribl íži mapu na úroveň uli ce (bez ohľadu
na aktuálnu úroveň zoomu); po prejazde križova tkou sa zoom vrá ti na pôvodnú úroveň.
Lokalizačná služba (LBS) [* S60]
ROUTE 66 Mobile 8 vám umožní ná js ť na jbližšie zaujíma vé miesta v okolí vašej aktuálnej
polohy GPS alebo v okol í stredu obrazovky. Tiež sa môžete s ta ť členom komunity užíva teľov
(„kama rá ti “ ).
Toto je internetová služba . Apliká cia sa sprá va ako prehliada č webových strá nok. Používajte
rol ova cie klá ves y, a k chcete na vigova ť z jednej s tránky na inú, alebo otvori ť novú sekci u.
Poznámka: Pred prvým použitím lokaliza čnej služby si ju mus íte predpla ti ť. Aby ste si túto
službu mohli predpla ti ť, potrebujete platnú kredi tnú ka rtu a funkčné pripojenie GPRS.
LBS – Voľba polohy [* S60]
Na js kôr sa rozhodni te, ktorá poloha má byť použi tá pre l okaliza čnú službu:
 Mapa ako obráz ok - preds ta vuje vašu aktuálnu fyzi ckú polohu.
 Poloha GPS - preds ta vuje mies to, ktoré s te na mape zvýra znili pri jej prehliadaní.
LBS – Voľba dát LBS [* S60]
Zvoľte si typ požadovaných informá ci í:
 Ka tegórie zaujíma vých miest – v zá vislos ti na vašej fyzi ckej polohe vyhľadá aplikácia
prvých 10 orienta čných bodov, ktoré sú vá m na jbližšie.
109
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
 Ka ma ráti – podľa počtu osôb, pa tria ci ch do skupiny, ktorú s te vyvolali, vygeneruje
apliká cia zoznam kama rá tov. Môžete i ch konta ktova ť, zobra ziť i ch polohu na mape,
alebo sa k ni m na vigova ť.
LBS – Zoznam miest [* S60]
Potom, ako s te si s tiahli zoznam mies t v okolí, uvidíte:
 ná zvy miest;
 vzdialenos ť medzi užíva teľom a miestom;
 úplnú adresu mies ta ;
 telefónne čísla mies ta ;
 odka z na webovú strá nku miesta : s tlačte Ís ť na (Go to).
110
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
LBS – Zoznam kamarátov [* S60]
Potom, ako s te si s tiahli zoznam ka ma rátov, uvi díte:
 užíva teľské meno ka ma ráta ;
 vzdialenos ť medzi užíva teľom a kama rá tom;
 e-mail kama rá ta ;
 telefónne číslo kama rá ta .
111
ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka
Odmiet. zodpovednosti
Túto službu pos kytujú s poločnosti ROUTE 66 a Bibi t Global Pa yments Servi ces . V prípa de
otá zok nás konta ktujte na adrese [email protected] Kúpou súhlasíte s PODMIENKAMI
POUŽÍVANIA a ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, pozri www.66.com\legal\. V
ma xi málnej miere, a kú povoľuje a plikova teľné prá vo, sa týmto s poločnos ť ROUTE 66, jej
filiálky a poskytova telia licencií zrieka jú akejkoľvek zodpovednos ti vypl ýva júcej z používania
tohto výrobku, služieb a ich obsahu.
Používa ním služieb s poločnosti ROUTE 66 s úhlasíte s USTANOVENIAMI A PODMIENKAMI
SLUŽIEB, pozri www.66.com\legal\. V ma xi málnej miere, akú povoľuje a plikova teľné prá vo,
sa týmto spoločnos ť ROUTE 66, jej filiálky a poskytova telia li cencií zrieka jú akejkoľvek
zodpovednos ti vypl ýva júcej z používania tohto výrobku, služieb a i ch obsahu.
POZNÁMKA A ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI: Digi tálna ka rtogra fia môže byť v niektorých
prípadoch nepresná . Dos tupnos ť a presnos ť služby GPS a príbuzných služieb zá visí okrem
iného od bezdrôtovej siete a sateli tných s ystémov. Tieto nemusia fungova ť vo všetkých
oblastiach alebo v každom čase. Preto sa nikdy výhradne nespolieha jte na vyššie uvedený
ma teriál a služby napríklad pri základných komuni káciá ch, ako pri nebezpečens tve. Tento
výrobok a jeho obsah je určený iba na neprofesionálne súkromné použi tie. Tento výrobok
nes mie používa ť vodi č motorového vozidla počas ja zdy. Vaše ruky ma jte vždy pri jazde
voľné na ovládanie vozidla . Riaďte sa miestnymi zá konmi . Počas šoférovania musí byť na
prvom mieste otá zka bezpečnos ti jazdy. Týmto sa ROUTE 66, jej dcérske spoločnos ti a
drži telia licencií v ma ximálnej miere, ktorú pri púš ťajú platné prá vne predpis y, odmietajú
všetku zodpovednos ť vypl ýva júcu z akéhokoľvek použitia tohto výrobku a jeho obsahu.
112
Download

ROUTE 66 MOBILE 8 Užívateľská príručka 1