Katedra železničného staviteľstva
a traťového hospodárstva
Žilinská univerzita
Stavebná fakulta
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
tel.: 0 41 – 513 – 5800, 5801, fax: 0 41 – 513 – 5510
e-mail: [email protected]
http://svf.uniza.sk/kzsth; www.uniza.sk
TECHNOLÓGIA ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY
Obsah a časový plán cvičení:
1.
(1 hod)
2.
3.
4.
5., 6.
(1 hod)
(1 hod)
(1 hod)
(2 hod)
7., 8.
(2 hod)
9.
(1 hod)
10.
11., 12.
(1 hod)
(2 hod)
13.
(1 hod)
Oboznámenie sa s obsahom predmetu a s požiadavkami na bodové hodnotenie, úvod
do TŽD
Zadanie č. 1: Analýza železničnej dopravy predmetného úseku železničnej trate
v grafikone vlakovej dopravy (GVD)
Zošitový cestovný poriadok pre obidva smery
Čiastkový list grafikonu vlakovej dopravy
Kontrola zadania č. 1
Zadanie č. 2: Priepustná výkonnosť dopravných koľají v stanici - stanovenie
počtu dopravných koľají v železničnej stanici
Kontrola zadania č. 2
Zadanie č. 3: Návrh krátkodobých výluk počas vlakových prestávok, analýza
hraničných technologicky vynútených prestávok SOGPK. Opatrenia
obmedzenia nákladnej dopravy
Technologický návrh realizácie SOGPK v písanej forme. Zapracovanie výsledného
riešenia do čiastkového GVD
Kontrola zadania č. 3
Zadanie č. 4: Návrh žiadosti o vyhotovenie Rozkazu o výluke z dôvodu
realizácie SOKPK
Kontrola zadaní a bodové hodnotenie
Hodnotenie zadaní:
- samostatná práca, odovzdanie zadaní 1 až 4, dosiahnutie potrebného počtu bodov za každú parciálnu časť
zadania a test podľa tabuľky:
ZADANIE 1:
Analýza železničnej dopravy predmetného úseku dvojkoľajnej
železničnej trate - čiastkový grafikon vlakovej dopravy
ZADANIE 2:
Výpočet počtu dopravných koľají v železničnej stanici a overenie
stanoveného počtu dopravných koľají v rámci priepustnej výkonnosti
ZADANIE 3:
Návrh krátkodobej výluky koľaje do predmetného traťového úseku
dvojkoľajnej železničnej trate z dôvodu realizácie strojnej opravy
geometrickej polohy koľaje - SOGPK
ZADANIE 4:
Vypracovanie návrhu žiadosti Rozkazu o výluke pre výluku koľaje
z dôvodu SOGPK - realizácie strojnej opravy geometrickej polohy
koľaje zo zad. č. 3 (v zmysle ŽSR Z1, SR 1004)
TEST z predpisov na vstup a práce v koľajisku (Z1, BOZP, BZ1)
Celkový možný počet bodov
max. 5 bodov, min. 2 body
max. 5 bodov, min. 2 body
max. 5 bodov, min. 2 body
max. 5 bodov, min. 2 body
max. 20 bodov, min. 10 bodov
max. 40 bodov, min. 18 bodov
Požiadavky na bodové hodnotenie:
­ účasť na cvičeniach, kontrola jednotlivých zadaní, odovzdanie spracovaných zadaní
V prípade, že predmet nebude v príslušnom akademickom roku študentom ukončený skúškou a bude
zapísaný ako prenesená povinnosť do nasledujúceho akademického roku, je povinnosťou študenta na začiatku
semestra dať si uznať bodové hodnotenie za samostatnú prácu príslušným vyučujúcim.
Konzultačné hodiny:
­ individuálne
Odporúčaná literatúra (časti v predpisoch):
­ Predpis ŽSR Z1 Pravidlá železničnej prevádzky, ŽSR, 2011
­ Predpis ŽSR Z9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, ŽSR, 2011
­ Predpis ŽSR Z10 Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI), ŽSR, 2014
­ Predpis ŽSR Z17 Nehody a mimoriadne udalosti , ŽSR, 2011
­ Predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť ŽSR, ŽSR, 2013
­ Predpis ŽSR SR 1025: Tvorba pomôcok grafikonu vlakovej dopravy, Predpis, ŽSR, 2011
­ Predpis ŽSR TS 3-1 Práce na železničnom zvršku, 2011
­ Predpis ŽSR D24, D24/S Predpisy pre zisťovanie priepustnosti železničných tratí, ŽSR, 1965, zmena/1 1975
­ Gašparík, J. - Lichner, D. - Blaho, P.: Základy železničnej dopravnej prevádzky, Vysokoškolská učebnica,
ŽU Žilina, EDIS, 2008, 373 s.
­ Gašparík, J. - Pečený, Z.: Grafikon vlakovej dopravy a priepustnosť sietí, Vysokoškolská učebnica, ŽU
Žilina, EDIS, 2009, 258 s.
V Žiline, dňa: ......... 23.9.2014 .......................
doc. Ing. Stanislav Hodas, PhD.
Download

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE, STAVEBNÁ FAKULTA