Katedra železničného staviteľstva
a traťového hospodárstva
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
tel.: 041-513 5801, fax: 041-513 5510
mail: [email protected] , http://svf.uniza.sk/kzsth/
TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC
pre 3. ročník bakalárskeho štúdia
pridelené
na Katedre železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
v akademickom roku 2014/2015
Č
študent
1
Bros Ján
2
Horvátová Lea
3
Kandráč Maroš
4
Kocian Lukáš
5
Kulla Ján
6
Ľubek František
7
Macura Michal
8
Matisko Julius
9
Minčák Daniel
10
Vesperín Jakub
téma bakalárskej práce
vedúci bakalárskej práce
Návrh technológie modernizácie
doc. Ing. Stanislav Hodas,
koľajiska v železničnej stanici Východná
PhD.
- košické zhlavie (2. etapa)
Defektoskopické chyby na
modernizovanej trati v obvode Železníc
Ing. Janka Šestáková, PhD.
Slovenskej republiky - Oblastné
riaditeľstvo Trnava
Ing. Michal Šmalo
Zrušenie DKS v ŽST Plaveč
Návrh technológie modernizácie
koľajiska v železničnej stanici
Trenčianske Bohuslavice (1. etapa)
Návrh technológie modernizácie
koľajiska v ŽST Čadca - nepárna
skupina
Návrh technológie modernizácie
bratislavského zhlavia v ŽST Galanta párna skupina
Návrh technológie modernizácie
zvolenského zhlavia v ŽST Vlkanová
Návrh technológie modernizácie
koľajiska v železničnej stanici Žilina osobná stanica
Návrh technológie modernizácie
žilinského zhlavia v ŽST Ružomberok párna skupina
Návrh komplexnej rekonštrukcie
železničného zvršku v železničnej
stanici Jablonica
V Žiline, 10. november 2014
Ing. Peter Dobeš
Ing. Michal Šmalo
Ing. Peter Dobeš
Ing. Peter Dobeš
Ing. Michal Šmalo
Ing. Peter Dobeš
doc. Ing. Stanislav Hodas,
PhD.
prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
vedúci katedry
Katedra železničného staviteľstva
a traťového hospodárstva
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
tel.: 041-513 5801, fax: 041-513 5510
mail: [email protected] , http://svf.uniza.sk/kzsth/
TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC
pre 2. ročník inžinierskeho štúdia pridelené
na Katedre železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
v akademickom roku 2014/2015
Č
študent
téma diplomovej práce
vedúci diplomovej práce
1
Fačkovec Martin
Usporiadanie staničných koľají a
vybudovanie ostrovných nástupíšť v
ŽST Šurany
prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
2
Gajdoš Marek
Návrh rekonštrukcie ŽST Vydrník
doc. Ing. Stanislav Hodas,
PhD.
3
Jakubcová
Dominika
Návrh rekonštrukcie ŽST Markušovce
Ing. Janka Šestáková, PhD.
4
Jendrišák Michal
5
Kimlová Marcela
6
Meľo Matúš
7
Mišovic Erik
8
Polák Miloslav
9
Russin Lukáš
10
Stacho Michal
11
Súkeník Maroš
12
Vabcová Terézia
13
Vido Tibor
14
Vomáčka Jaroslav
Návrh modernizácie traťového úseku
Liptovský Mikuláš - Važec v
alternatívnom riešení
Návrh modernizácie traťového úseku
Važec - Poprad - Tatry v alternatívnom
riešení
Návrh modernizácie traťového úseku
Turany - Ružomberok v alternatívnom
riešení
Návrh komplexnej rekonštrukcie koľaje
č.1,2, v úseku Ľubochňa - Kraľovany
Optimalizácia variantného riešenia
zvýšenia traťovej rýchlosti v ŽST Trnava
Návrh modernizácie traťového úseku
Poprad - Tatry - Spišská Nová Ves v
alternatívnom riešení
Návrh rekonštrukcie ŽST Spišské
Vlachy
Výlukové aspekty rekonštrukcie
železničného zvršku
Rekonštrukcia nástupíšť č. 2, 3, 4 v ŽST
Zvolen osobná stanica
Prestavba ŽST Bratislava Lamač pre
rýchlosť 100km/hod
Návrh modernizácie traťového úseku
Ružomberok - Liptovský Mikuláš v
alternatívnom riešení
V Žiline, 10. november 2014
prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
doc. Ing. Stanislav Hodas,
PhD.
Ing. Janka Šestáková, PhD.
prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
Ing. Janka Šestáková, PhD.
Ing. Janka Šestáková, PhD.
Ing. Janka Šestáková, PhD.
doc. Ing. Stanislav Hodas,
PhD.
prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
vedúci katedry
Download

Katedra železničného staviteľstva a traťového