P O P I S foto Stavba depo
DS 001
DS 002
DS 003
DS 004
DS 005
DS 006
DS 007
DS 008
DS 009
DS 010
DS 011
DS 012
DS 013
DS 014
DS 015
DS 016
DS 017
DS 018
DS 019
DS 020
DS 021
DS 022
DS 023
DS 024
DS 025
DS 026
DS 027
DS 028
DS 029
DS 030
DS 031
DS 032
DS 033
DS 034
DS 035
DS 036
DS 037
DS 038
DS 039
DS 040
DS 041
DS 042
DS 043
DS 044
DS 045
DS 046
Začiatok výstavby depa, zabudovaním točny a hrubej stavby rotundy
Osadenie koľajníc v depe spolu s montážnymi jamami
Osadenie budovy opráv
Skúška prejazdnosti všetkých koľajníc
Osadenie podpier budúcej skládky uhlia
Podpery na skládku uhlia
„Betonáž“ podlahy v rotunde
Podpery sú zhotovené z koľajníc HOe
Osadzovanie bolo do predvŕtaných otvorov s tavnou pištoľou
Osadenie koľajníc hlavných tratí za rotundou
Skúška prejazdnosti všetkých koľajníc
Osadenie zariadení depa
Dokončenie skládky depa
Patinácia podlahy rotundy
„Plnenie“ rotundy
Dokončenie osvetlenia rotundy a osadenie lámp v depe
Osadenie priľahlých ciest pri budove opráv
Vybudovanie skládok na popol a piesok a začatie štrkovania
Štrkovanie pred rotundou
Každý si už chce vyskúšať to svoje vozidlo a takto to dopadne
Osadenie doplnkov a pokračovanie štrkovania
Patinovanie cesty a koľajníc
Osadenie žeriavovej dráhy a nádrže na naftu
Štrkovanie v depe
Pohľad zhora na priebeh štrkovania
Štrkovanie hlavnej trate za depom
Patinovanie štrku
Pokračovanie patinovania štrku
Dokončená patina štrku v depe
Osadzovanie ďalších doplnkov
Pokračujúce práce za depom
Príprava na montáž elektroinštalácie
A presa to drží
Geometria koľajníc pred rotundou
No a začína postupné zapojovanie
Tu vidieť aj spôsob vyhotovenia nosného rámu a osadenie točne
Začína sa tvoriť budúca pavučina rôznych káblov a káblikov
Postupné zazeleňovanie začína
Pribudli aj stromy
Okolo točny sa to už zelená
Zarástla aj natrvalo odstavená para
Zelená sa aj za rotundou pri trati
Aj pri boku
Ale aj na začiatku rotundy
Porast pri odstavnej koľaji
Porast pred točňou
DS 047
DS 048
DS 049
DS 050
DS 051
DS 052
DS 053
DS 054
DS 055
DS 056
DS 057
DS 058
DS 059
DS 060
DS 061
DS 062
DS 063
DS 064
DS 065
DS 066
DS 067
DS 068
DS 069
DS 070
DS 071
DS 072
DS 073
DS 074
DS 075
DS 076
DS 077
DS 078
DS 079
DS 080
DS 081
DS 082
DS 083
DS 084
DS 085
DS 086
DS 087
DS 088
DS 089
DS 090
Prvotné zazelenanie okolo točny
A medzi točňou a budovou opráv
Celkový pohľad na už osadenú vegetáciu
Výjazdy z točny
Postup vegetácie z vtáčieho pohľadu
Vegetačné práce pri vodárenskej veži
Patinácia strechy rotundy
Zazaleňovanie medzi vodárenskou vežou a skládkou uhlia
Pribudol plot medzi depom a hlavnou traťou
Plot sa zľahka vyhol semafóru
Aj plot už je vo vegetácii
Skúšobne osadenie vyrobených trakčných stožiarov pre úzkorozchodku
Malosériová výroba stožiarov môže pokračovať
Finišuje dokončovanie prvého modulu
Začiatok výstavby druhého modulu
Druhý modul nadväzuje na prvý a pokračuje aj vchodovými koľajami do depa
Rozmiestňovanie a osádzanie koľajníc
Tvorba oporných múrov v oblúku
Začiatok svahu s podperou pre budúci most
Tvorba prvej časti hornej dvojkoľajnej trate
Odstupňované oporné múry s časťou „pôvodných“ skál
Zaštrkované a napatinované dolné koľajnice
Už len doplniť zeleň na spodných tratiach
Horná trať je pripravená na osadenie mostovky
Detail podperných múrov mosta pred jeho osadeným
Detail oporných stien pred začatím lepenia vegetácie
Horná trať je pripravená na pokládku koľajníc
Celkov pohľad na priebeh prác na druhom module
Už sa začína trošku niečo zelenať
Prebieha aj osadzovanie semafórov a „stavby“
Osadenie pilierov mosta a postupné pridávanie vegetácie
Prebiehajúca pokládka vegetácie
Dorába sa aj plot ohraničujúci depo
Vchod do depa aj s bránou je už dokončený
Trate do depa sú už tiež dokončené
Na už osadenom moste prebieha zaštrkovanie koľajníc
Oba moduly už boli prenesené do podkrovia kde prebehnú posledné úpravy
Zatrolejovanie za rotundou
Dorábajú sa aj drobnosti pri vegetácii
Zatrolejovanie pri skládke uhlia
Posledné úpravy zelene
...
...
...
Download

Vec : Rokovanie príslušníkov generálneho riaditeľstva Zboru