RIEKY BEZ HRANÍC
PROJEKTY NA RIEKACH MORAVA A DYJE
9. Marec 2011, Bernsteinhalle Dürnkrut
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
OBSAH PREZENTÁCIE
1. MORAVA – HISTORICKÝ VÝVOJ, ÚPRAVA TOKU
SÚČASNÝ STAV
2. SPOLOČNÁ STRATÉGIA REVITALIZÁCIE –
NÁVRHY REVITALIZAČNÝCH OPATRENÍ –
VÝSLEDKY PROJETU BGM II
MoRe
3. PROJEKT MoRe – HLAVNÉ CIELE, PARTNERI
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
MORFOLOGICKÝ VÝVOJ 1764-1995 - HISTORICKÉ MAPY
STABILNÝ ÚSEK (km 27–
27– km 33)
NESTABILNÝ ÚSEK (km 15–
15– km 20)
SLOVENSKO – RAKÚSKY
ÚSEK ZAHŔŇA OBLASTI:
-STABILNÉ (s nízkou
morfologickou dynamikou –
trasa toku sa menila
minimálne)
-NESTABILNÉ (s vysokou
morfologickou dynamikou –
vznik a zánik meandrov,
laterálny pohyb)
1764
1806
1869
1897
1995
VÝCHODISKO PRE REVITALIZAČNÉ NÁVRHY
V SLOVENSKO – RAKÚSKOM
ÚSEKU VYTVÁRA MORAVA
UNIKÁTNY EKOSYSTÉM
MOKRADÍ ZAHŔŇA
RAMSARKÉ LOKALITY A
LOKALITY NATURA 2000
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
Dyje tributary
146
degradation of the river bed
144
142
1952
140
-
1995
Danube
effect
138
HLAVNÉ PRVKY ÚPRAVY MORAVY:
136
DOBUDOVANIE OBOJSTRANNÝCH HRÁDZÍ
ODREZANIE MEANDROV – SKRÁTENIE TOKU
VYTVORENIE JEDNOTNÉHO KORYTA
TVRDÉ OPEVNENIE BREHOV
134
DÔSLEDKY ÚPRAVY:
132
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
-
DEGRADÁCIE RIEČNEHO DNA (až do 1.5 m)
POKLES POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD
ZMENA DYNAMIKY PRÚDENIA QBANK – Q100
ZANÁŠANIE INUNDÁCIE, KOLMATÁCIA
MEANDROV
- ZMENY V ŠTRUKÚRE VODNEJ BIOTY
- POSTUPNÁ DEGRADÁCIA EKOSYSTÉMU
ODREZANÝCH MEANDROV
HPV
HPV
1957 - 2002
152
151,5
151
terén
150,5
[m n.m.]
150
149,5
149
148,5
148
147,5
147
1.11.1957
24.4.1963
14.10.1968
6.4.1974
27.9.1979
19.3.1985
[datum]
17
16
trend (16)
75
9.9.1990
1.3.1996
22.8.2001
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
SÚČASNÝ STAV KORYTA
A INUNDÁCIE
ODDELENIE RIEČNYCH PROCESOV
V SYSTÉME KORYTO – INUNDÁCIA
JEDNOTNÉ KORYTO STRÁCA
PÔVODNÝ CHARAKTER MEANDR. TOKU
OBMEDZENÁ INTERAKCIA VÔD
KORYTO - INUNDÁCIA
INTENZÍVNE ZANÁŠANIE INUNDÁCIE
–ZNIŽOVANIE KAPACITY KORYTA
VEĽKÝCH VÔD
POSTUPNÁ DEGRADÁCIA EKOSYSTÉMU
NÍŽINNÉHO MEANDRUJÚCEHO TOKU
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
SAMOSTATNÉ PROJEKTY REVITALIZÁCIE
na Rakúskej i Slovenskej strane (1995-2005):
REMORAVA, Phare, Life, GEF, Martha 95, Martha I, II,
Všeobecné ciele:
Zvýšenie hydrologickej konektivity v systéme
koryto/ inundácia; integrácia meandrov; obmedzenie
zaklesávania dna; zvýšenie členitosti koryta; zachovanie
a obnova pôvodného charakteru meandrujúceho toku;
podpora a obnova biodiverzity mokradí;
obnova pôvodných záplavových území
- protipovodňová ochrana
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
Revitalizácia–slovenská inundácia
(projekt GEF)
SPRIETOČNENIE MEANDROV:
Cieľom bolo zlepšenie vodného režimu,
zvýšenie dynamiky prúdenia a celkové
zlepšenie ekologického stavu meandrov
VÝSLEDOK:
Nízka účinnosť, intenzívne zanášanie
Celkové abiotické i biotické zhoršenie
VÝTOK – súčasný stav
VTOK – súčasný stav
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
Revitalizácia–rakúska inundácia
(Martha projekt)
MIESTNE REVITALIZAČNÉ OPATRENIA:
Sústavy krátkych výhonov na rakúskom brehu:
zvýšenie členitosti koryta
Prepojenie meandrov v dolnej časti:
zlepšenie vodného režimu odrezaných meandrov
Veľké výhony na slovenskom brehu: nasmerovanie
prúdnice do dolnej časti meandra, obmedzenie zanášania
Odstránenie brehového opevnenia:
uvoľnenie laterálneho vývoja
REALIZOVANÉ
REALIZOVANÉ OPATRENIA
OPATRENIA –
– miestny
miestny charakter
charakter
nižšia
nižšia účinnosť
účinnosť –
– nutný
nutný spoločný
spoločný postup
postup
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
SPOLOČNÉ PROJEKTY REVITALIZÁCIE: SLOVENSKO & RAKÚSKO
APVT, BGM I (2004 - 2005), BGM II (2006-2007)
BGM II- PRVÁ SPOLOČNÁ STRATÉGIA REVITALIZÁCIE
SLOVENSKO – RAKÚSKEHO ÚSEKU MORAVY PRIPRAVENÁ
V SÚLADE S EÚ SMERNICAMI O OCHRANE VÔD A PRÍRODY
ZÁKLADNÉ VÝCHODISKO: POSUDZOVANIE RIEKY
A INUNDÁCIE V RÁMCI JEDNÉHO RIEČNEHO SYSTÉMU
HLAVNÝ VÝSLEDOK:
BILATERÁLNY PLÁN REVITALIZAČNÝCH OPATRENÍ
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
BGM II - Realizácia rozsiahleho terénneho
abiotického a biotického prieskumu
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
BGM II - Analýzy riečnych
procesov – 1D, 2D
numerické modely
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
BGM II - FYZIKÁLNY MODEL
OVERENIE ÚČINNOSTI RÔZNYCH VARIANT
SPRIETOČNENIA MEANDROV
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
BGM II - PLÁN OPATRENÍ:
•
KOMPLEXNÉ REVITALIZAČNÉ OPATRENIA PRE KORYTO
A INUNDÁCIU (VRÁTANE
ODREZANÝCH RAMIEN)
PRE CELÝ SLOVESNKO–
RAKÚSKY ÚSEK MORAVY
•
POSÚDENIE VZŤAHU
OPATRENÍ K POŽIADAVKÁM
EÚ SMERNÍC O OCHRANE VÔD
A PRÍRODY (RSV 2000/60/EC,
Natura 2000, Ramsar, Habitáty vtáky, etc.)
•
ODHAD FINANČNÝCH
NÁKLADOV REALIZÁCIE
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
BGM II
REVITALIZÁCIA RIEKY MORAVY:
PLÁN OPATRENÍ PRIPRAVENÝ V SÚLADE
SO SMERNICAMI EK O OCHRANE VÔD A PRÍRODY
HLAVNÉ CIELE PROJEKTU MoRe
• DETAILNÝ NÁVH REVITALIZAČNÝCH OPATRENÍ (RO) V SÚLADE
S POŽIADAVKAMI EU SMERNÍC O OCHRANE VÔD A PRÍRODY
(RSV 2000/60/EC, Natura 2000, Habitat Directive, Birds Directive,
Ramsar, atď.) - PRE PILOTNÝ ÚSEK MORAVY (km 69-km 53)
po diskusii na odbornom i verejnom fóre bude predložený do KHV
• PRED-REALIZAČNÝ ABIOTICKÝ A BIOTICKÝ MONITORING
• VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NAVRHNUTÝCH
RO (PILOTNÝ ÚSEK RIEKY)
• PRÍPRAVA PROJEKTU REALIZÁCIE
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
PILOTNÝ ÚSEK MORAVY km 69 – km 53
REVITALIZAČNÉ OPATRENIA:
1)
INUNDÁCIA
(vrátane ramien)
2)
KORYTO, BREHY A
PRÍBREŽNÁ ZÓNA
OPATRENIA 1 (inundácia):
- PREPOJENIE MEANDROV
(hydrologická konektivita)
a) úplná integrácia
b) čiastočné otvorenie
- ZLEPŠENIE KAPACITNÝCH
POMEROV KORYTA VEĽKÝCH
VÔD (v rámci súčas. inundácie)
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
Pilotný úsek
AT
●
1
4●
3
●
1
2
4
3
2
●
SK
OPATRENIA 2 (koryto, brehy, príbrežná zóna):
- ODSTRÁNENIE ČASTÍ BREH.OPEVNENIA
- ZLEPŠENIE VODNÉHO REŽIMU RELIKTOV
VODNÝCH ÚTVAROV (lateral. konektivita)
- MIESTNE ZNÍŽENIE BREHOVEJ LÍNIE
(interakcia vôd koryto/inundácia)
- ZABEZPEČENIE KONTINUITY (na prítokoch)
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
PARTNERI PROJEKTU:
RAKÚSKO:
- via donau
- umweltbundesamt
SLOVENSKO:
- Výskumný ústav vodného hospodárstva
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
- Chránená krajinná oblasť – Záhorie
- Inštitút ekosozólogie, SAV
HARMONOGRAM RIEŠENIA
PRACOVNÝ BALÍK
ZAČIATOK RIEŠENIA
(10/2010)
KONIEC RIEŠENIA
(06/2013)
WP1 INFORMÁCIE A PUBLICITA
OKTÓBER 2010
JÚN 2013
WP2 ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI
OKTÓBER 2010
SEPTEMBER 2012
WP3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
AUGUST 2011
MAREC 2013
WP4 ABIOTICKÝ A BIOTICKÝ MONITORING
OKTÓBER 2010
MAREC 2013
WP5 SYNTÉZA VÝSLEDKOV
OKTÓBER 2010
JÚN 2013
WP6 MANAŽMENT PROJEKTU
OKTÓBER 2010
JÚN 2013
Download

PREZENTÁCIA PROJEKTU