Mgr. Ján ADAM, PhD.
Filozofická fakulta PU v Prešove
Inštitút histórie
Ul. 17. novembra 1
080 78 Prešov
E-mail:
Telefón:
Miestnosť:
[email protected]
051/7570 295
504 (5. posch.)
VZDELANIE A KVALIFIKAČNÝ RAST
VŠ:
Vedecká hodnosť:
1987, FF UPJŠ v Košiciach , odbor slovenčina – dejepis
PhD., 2002, FF PU v Prešove, odbor slovenské dejiny
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Slovenské dejiny v ranom novoveku, Slovenské dejiny stredoveku, Úvod do štúdia dejepisu
VEDECKO-VÝSKUMNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Najvýznamnejšie doteraz publikované vedecké práce:
Knižné publikácie:
FEDIČ, V. a kol.: Dejiny Humenného. Humenné 2002 (spoluautor)
KÓNYA, P. a kol.: Dejiny Skrabského. Prešov 2002 (spoluautor)
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. Turci v Uhorsku II. Ed. P. Kónya. Bratislava 2006 (spoluautor)
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VIII. Nový pohľad na svet. Ed. P. Kónya. Bratislava 2007 (spoluautor)
Dejiny Michaloviec. Edd. V. Sekela, M. Jáger. Michalovce 2007 (spoluautor)
Dejiny Strážskeho. Strážske 2008 (zostavovateľ a spoluautor)
Články v zahraničí:
Inoslovanské (neslovenské) osídlenie južného podhoria stredných Karpát v stredoveku. In: Poczatki sasiedztwa.
Pogranicze etniczne polsko-rusko-slowackie v średniowieczu. Red. M. Parczewski, S. Czopek. Rzeszów 1996, s. 243248.
Bemerkungen zur Kalvinischen Reformation in der Slowakei. In: Die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der
Slowakei. Kirchen- und konfessionsgeschichtliche Beiträge. Studien und Texte zur Kirchengeschichte und Geschichte
: Reihe II. Bd. 14. Hrsg. Karl Schwartz, Peter Švorc. Wien : Evangelischer Presseverband, 1996, s. 90-97.
Parasztaszonyok a makovicai uradalomban a XVIII. század első felében. In: Erdélyi és Patak fejedelemasszonya
Lorántffy Zsuzsana II. Ed. E. Tamás. Sárospatak 2000, s. 233-237.
Jobbágyköltözés Sáros megyből Zemplén megyebe a 18. század első felében. In: Herman Ottó múzeum evkönyve
XXXIX. Miskolc 2000, s. 529-534.
Cigánske obyvateľstvo v Šariši v 18. storočí. Történeti tanulmányok XV. Debrecen 2007 (2009), s.153-160.
A Rákoczi – Zborói uradalom a XVII. Században. Hospodárstvo na makovickom panstve v 17. storočí. In. Évfordulás
tanácskozások (Ed.) A. Muzsnay. Sztmárnémeti 2007, s. 34-38.
Historiografia prešovského biskupstva v prvej polovici 19. storočia. In Církve 19. a20. století ve slovenské a české
historiografii. (Eds.) P. Mačala, P. Marek, J. Hanuš. Brno 2010, s. 49-58.
Články doma (po r. 2000, výber):
Domáca výroba pálenky v 17. – 18. storočí na Slovensku. In: Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska.(Ed.) J.
Baďurík, P. Kónya, R. Pekník. Prešov 2001, s. 97-102.
Stav evanjelickej cirkvi a. v. v Šariši v 2. polovici 18. storočia. In: Acta Collegii Evangelici Prešoviensis IX. Miscellanea
Anno 2000. Ed. Peter Kónya, René Matlovič. Prešov : Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku
2001, s. 58-64.
Malé sťahovanie národov (Migrácia po satmárskom mieri v severovýchodnej časti Uhorska). In: Povstanie Františka II.
Rákociho. Ed. P. Kónya, Prešov 2005, s. 313-320
Od jednej konfesie a jednej etnicity k druhej konfesii a dvom etnicitám. (Na príklade gréckokatolíkov Prešovského a
západnej časti Mukačevského biskupstva.) In: Cirkvi a národy strednej Európy (1800-1950). [Zost.]: Švorc, Peter Harbuľová, Ľubica - Schwarz, Karl. Prešov, Universum 2008, s. 125-133.
Vedenie a účasť na riešení najvýznamnejších vedeckých projektov:
Operačný program Výskum a vývoj
Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu PU - odborný pracovník
Projekty VEGA MŠ SR
Obraz Slovenska v západnej Európe v 16. – 18. storočí (spoluriešiteľ)
Konfesionalizácia na Slovensku v 16. storočí a jej teologický, spoločenský a kultúrny rozmer (spoluriešiteľ)
Projekt KEGA MŠ SR
Dejiny Uhorska – vysokoškolská učebnica (spoluriešiteľ)
Pramene k dejinám techniky a priemyselnej výroby v novoveku (zástupca)
Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov:
Slovenská historická spoločnosť
Slovenská archeologická spoločnosť
Predseda Správnej rady Káštorisko, n. o.
Oponent dizertačných prác, grantových projektov, monografií
Download

Adam.pdf