Slovenský rybársky zväz • Mestská organizácia Levice
Kollárova 28, 934 05 L E V I C E
Súťaž o rekordný úlovok
Ulovený vo vodách obhospodarovaných SRZ MsO Levice, iba pre členov SRZ MsO Levice
Kritériá pre zaradenie do súťaže
Amur biely
5,0 kg
Belička európska
17 cm
Boleň dravý
3,0 kg
Červenica ostrobruchá
0,5 kg
Jalec hlavatý
1,0 kg
Jalec tmavý
1,0 kg
Jeseter malý
1,0 kg
Kapor rybničný
10,0 kg
Karas striebristý
1,0 kg
Lieň sliznatý
1,0 kg
Mieň sladkovodný
0,5 kg
Mrena severná
1,5 kg
Nosáľ sťahovavý
1,0 kg
Ostriež zelenkavý
0,5 kg
Pleskáč vysoký
2,0 kg
Plotica červenooká
0,5 kg
Podustva severná
1,0 kg
Sumec veľký
Šťuka severná
5,0 kg
Tolstolobik
Zubáč veľkoústy
4,0 kg
Zubáč volžský
15,0 kg
Úhor európsky
15,0 kg
1,0 kg
1,0 kg
Prihláška do súťaže
Meno a priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Druh ulovenej ryby
Hmotnosť ulovenej ryby:
Celková dĺžka v cm:
Miesto ulovenia:
Revír číslo:
Dátum a čas ulovenia:
Technika ulovenia:
Prút, silon, háčik, návnada:
Zaujímavosti ulovenia:
Meno a priezvisko svedka:
Trvalé bydlisko svedka:
Podpis rybára/rybárky:
(Svojím podpisom dávam súhlas na uverejnenie fotografie a informácií y tejto prihlášky na www stránku organiyácie, ako aj v miestnych médiách
TV, tlač v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. § 7 odst. 1.).
K prihláške priložiť kvalitnú fotografiu, alebo CD.
Prihláška odovzdaná na SRZ MsO Levice dňa:
Podpis preberajúceho:
Download

prihlášky do súťaže