Miestna organizácia
Slovenského rybárskeho zväzu
ŽIAR NAD HRONOM
Slovo na úvod
Milí rybári, vážení priatelia športového rybolovu
Dostáva sa Vám do rúk rybársky spravodaj v ktorom bilancujeme činnosť a výsledky našej organizácie za rok 2009. Dôvodom na vydanie tohto spravodaja je
zlepšiť Vašu informovanosť o dianí v našej organizácii, lebo len tak si môžete urobiť
lepší obraz o činnosti výboru, vynakladaní našich spoločných prostriedkov a zároveň to môže byť podnetom na predkladanie návrhov na zlepšenie činnosti našej
organizácie, či odstránenie nedostatkov.
Obsah spravodaja tvorí prierez všetkých činností, ktorými sa naša organizácia
zaoberala v priebehu minulého roka. Údaje uvedené v spravodaji budú prednesené
v hlavnej správe o činnosti na výročnej členskej schôdzi dňa 28.2.2010. Vzhľadom
na nízku účasť našich členov na členských schôdzach chce výbor MO SRZ aspoň
takýmto spôsobom podať informácie o činnosti našej organizácie členom, ktorí sa
z rôznych dôvodov schôdze nezúčastnili.
S prianím dobrej rybárskej sezóny 2010
Predseda MO SRZ
Jozef Valent
RYBÁRSKY SPRAVODAJ
2009
1
2
Čestní členovia MO SRZ Žiar nad Hronom
Bojo Imrich
Hric Vojtech
Majerský Július
Ing.Ritter Gabriel
Donoval Ján
Kmeť Jozef
Martinka Adam
Šipkovský Emil
MO SRZ za roky 2006 až 2009 v číslach
ROK
2006
2007
2008
2009
Počet zasadnutí výboru
10
10
10
10
Počet prijatých uznesení
42
33
38
23
Odpracované brigádnické hodiny
Výbor MO SRZ vo volebnom období 2006 – 2010
Predseda
Podpredseda, pokladník
Tajomník
Účtovník
Hlavný hospodár
Hospodár – Rameno
Hospodár – Pstruhové vody
Vedúci RS
Lektor MO SRZ
Výchova detí a mládeže
Jozef Valent
Gocník Vladimír
Ing,Puliš Milan
Košťál Gustáv
Baláž Štefan
Martinka Adam
Slezák Milan
Mgr.Brhlík Roman
Hric Vojtech
Ing.Beniak Milan
Predseda Kontrolnej komisie
Člen KK
Člen KK
JUDr.Bóna Jozef
Fárek Emil
Ing.Ritter Gabriel
Disciplinárna komisia
predseda členovia:
3
Halama Zdeno
Mužík Roman
Hudec Ján
Bilický Milan
2 345
1 847 1 578
1 922
Počet členov RS
25
25
24
23
Členská známka mládež
58
57
52
55
Členská známka dospelí
700
708
729
727
Povolenky miestne
204
208
233
193
Povolenky miestne dôchodcovské
42
48
46
50
Povolenky miestne ZŤP
26
19
15
14
Povolenky zväzové
389
392
411
458
Povolenky zväzové lipňové
13
15
4
5
Povolenky pstruhové
94
110
127
68
Povolenky detské miestne
82
90
77
54
Povolenky detské zväzové
29
27
34
47
Sponzori MO SRZ
Primátor mesta a Mestský úrad Žiar nad Hronom,
MUDr. Kukolík Ladislav, Žiar nad Hronom,
ELBA, a.s. Kremnica,
ATLANTIS, predajňa rybárskych potrieb, Žiar nad Hronom,
CD COMPUTER DESING, Ing.Chmura Miroslav, Kremnica,
Fi TEKOZ, p.Kapusta, Žiar nad Hronom,
Fi SEDLO, p.Sedláček Kremnica,
Fi SOF, p.Madluška, Žiar nad Hronom,
MOTOROB, p.Hromádka, Žiar nad Hronom,
Technické služby, s.r.o., Žiar nad Hronom,
SKLENÁRSTVO, p. Martinček, Stará Kremnička,
TTT, p.Trgiňa Dušan, Banská Bystrica,
4
Pohostinstvo, p.Vanka Rudolf, Žiar nad Hronom,
p.FODOR Richard, Kremnica,
Briatka Jozef, Žiar nad Hronom,
Baláž Zdenko, Kovovýroba Kremnica,
Ján Lazar, Aprint, Žiar nad Hronom,
Ján Barniak ELROZ, Ladomerská Vieska,
p.Beňadik Ludovít, Žiar nad Hronom,
p. Július Mesiarik, oprava hodín, Žiar nad Hronom,
p.Macko Vladimír, Firma Fachman a Tesár, Hliník nad Hronom,
p.Slavomír Chladný, firma AMI STEEL GLAS
p. Tencer Karol, Žiar nad Hronom,
p.Sobota Branislav, Žiar nad Hronom
Ing.Baláž Róbert, fi Netspace
Činnosti na úseku práce a výchovy detí a mládeže
Aj v roku 2009 boli deti vo veku 9 – 14 rokov v našej MO organizované v 3
centrách: v Trnavej Hore, v Kremnici a v Žiari nad Hronom.
V rybárskom krúžku v Trnavej Hore bolo organizovaných 21 detí, ktoré
pracovali pod vedením p.Milana Šumného, v Kremnici to bolo 12 detí ktoré
pracovali pod vedením p. Pajunka Milana a v Žiari nad Hronom 17 detí pod
vedením p. Milana Beniaka
Deti sa spolu so svojimi vedúcimi stretávali počas školského roka vždy
minimálne 1-krát v týždni. V rámci krúžkovej činnosti sa venovali teoretickej
príprave (zákon a vyhláška o rybárstve, stanovy SRZ, životné prostredie rýb,
fyziológia rýb, spôsoby lovu rýb, nástrahy a návnady na lov rýb, rybolovná
technika a jej ošetrovanie, choroby rýb, činnosť rybárskej stráže), cvičili rybolovnú techniku (hádzanie na cieľ, viazanie rybolovných systémov) a venovali
sa tiež vlastnému športovému rybolovu na stojatých a tečúcich vodách našej
MO.
Činnosť detí vyvrcholila dvoma súťažami. Detskými rybárskymi pretekmi jednotlivcov v love rýb udicou a v súťaži trojčlenných družstiev o „Zlatý
blyskáč“, organizovanej spoločne s Centrom voľného času v Žiari nad Hronom.
Činnosť rybárskej stráže v roku 2009
a z neho vychádzajúcich ďalších právnych predpisov, ako aj úloh určených
výborom našej MO SRZ. V rámci činnosti RS v tomto roku sa aktívne zúčastňovalo na práci 23 členov RS.
Jednou zo základných úloh je ochrana rýb najmä počas neresu. Táto úloha bola prioritná v polovici mesiaca apríl. Počas neresu bola zabezpečená
neustála prítomnosť členov RS prípadne rybárov našej organizácie na neresiskách.
Počas rybárskych pretekov plnili opätovne členovia RS funkciu sektorových rozhodcov, kde si svoju úlohu splnili rutinne. Počas pstruhovej sezóny
boli vykonávané skupinové kontroly všetkých pstruhových potokov. Prvé dni
tzv. kaprovej sezóny sa členovia RS zamerali ako po iné roky na dôslednejšiu
kontrolu odchádzajúcich rybárov od vody a ich úlovkov. Samozrejme podstata činnosti RS spočíva v kontrolnej činnosti rybárov počas lovu. Počas celej
sezóny boli uskutočňované pravidelné, ale aj nepravidelné skupinové kontroly, najmä počas letných mesiacov.
Napriek tomu, že pri kontrolách sa našli u niektorých rybárov nedostatky
v dodržiavaní právnych predpisov, pričom tieto boli postúpené disciplinárnej komisii, môžeme vyjadriť celkovú spokojnosť s dodržiavaním zákonom
stanovených povinností a pochopením podstaty rybárskeho práva u členov
našej organizácie na domácich vodách.
Činnosť disciplinárnej komisie v roku 2009
Na činnosť Rybárskej stráže priamo nadväzuje činnosť Disciplinárnej
komisie. Disciplinárna komisia celé volebné obdobie od r. 2006 pracuje v nezmenenom zložení pod vedením predsedu Zdena Halamu. Okrem predsedu
má komisia ešte troch členov. Komisia sa schádza, zasadá a koná podľa potreby prejednávania disciplinárnych previnení. Už druhý rok sa riadi novým
disciplinárnym poriadkom SRZ, ktorý v podstate nadväzuje na predchádzajúci, ale disciplinárnej komisii dáva väčší priestor objektívnejšie riešiť jednotlivé
disciplinárne previnenia.
Porovnajme si množstvo riešených disciplinárnych previnení za posledné
4 roky. V roku 2006 komisia riešila celkom 8 previnení za ktoré odňala 2 povolenia na rybolov a uložila 2 pokuty v celkovej sume 2000,-Sk. V roku 2007
riešila len 3 previnenia u uložila jednu pokutu 3000.,-Sk. V roku 2008 riešila
6 previnení za ktoré uložila 4 pokuty v sume 4000,-Sk.
Tak ako po predchádzajúce roky si taktiež v roku 2009 plnila naša rybárska stráž základne povinnosti a úlohy vyplývajúce zo zákona o rybárstve
V roku 2009 disciplinárna komisia zasadala 9 krát a riešila celkom 16
disciplinárnych previnení, čo je oproti predchádzajúcemu roku 2008 o 10 previnení viac. Všetky previnenia boli oznámenia z cudzích kaprových revírov
5
6
– najviac z VN Dobrá Niva - 8x, VN Veľké Kozmálovce - 4x, a po jednom z VN
Teplý Vrch, štrkovisko Lipovec, Váh č. 3 a Dunaj č. 1.
Skladba disciplinárnych previnení bola rôznorodá, najčastejšie previnenia sa týkali lovu mimo povolenú dennú dobu, nezapísané vychádzky pred
začatím lovu, nesprávne vypisovanie prehľadov o úlovkoch, lov na 3 udice,
privlastnenie si podmierečnej ryby, nekompletná povinná výbava a podobne.
Za najzávažnejšie previnenie – privlastnenie si ulovenej šťuky v dobe hájenia, ktorá nemala ani stanovenú mieru bol priestupca vylúčený z členstva
v SRZ na 3 roky. Za ďalšie previnenia bolo uložených celkom 7 pokút v celkovej sume 455,-€. V ostatných prípadoch za menej závažné previnenia bolo
od uloženia sankcií upustené.
Možno konštatovať že úroveň disciplíny našich členov za posledný rok
poklesla. Disciplinárna komisia vidí príčiny nárastu disciplinárnych previnení
v tom, že mnohí rybári sa neoboznamujú s novými predpismi o zapisovaní
vychádzok k revírom, o spôsobe zapisovania ulovených rýb do prehľadu
o úlovkoch. Všetky zmeny v predpisoch je potrebné sledovať, včas si ich
osvojiť a riadiť sa podľa nich.
Činnosť športového odboru v roku 2009
Klub športového rybárstva pracoval v roku 2009 podľa vypracovaného
plánu práce, zameraného hlavne na koncepciu a program rozvoja pretekárskeho družstva v spojení s mládežou v našej miestnej organizácii. Jedným
z hlavných cieľov bolo získať popredné umiestnenie v 1. lige LRU, získať
popredné umiestnenie v súťaži o majstra Slovenska a rozvíjať talentovaných pretekárov a pripravovať z mládeže nových nástupcov pre pretekárske
družstvo. Pre mládež sme mali len jeden cieľ: udržať nášho juniora Martina
Segéňa v reprezentačnom tíme Slovenska. Za tým účelom absolvoval kvalifikačné preteky jarného a letného dvojkola, udržal svoju pozíciu a umiestnil sa
na 1. mieste.
Dňa 4.-5.7.2009:
Majstrovstvá Slovenska seniorov LRU plávaná Humenné:
Za účasti 16 družstiev s medzinárodnou účasťou sa naše družstvo
v zložení: Košáň Pavol – vedúci družstva, a pretekári Šipkovský Emil,
Sámel Ján, Salju Ramiz a Lysičan Peter v tomto veľmi náročnom preteku
delilo s Považskou Bystricou o prvé miesto. Druhý závod sme však vyhrali
a tým sme sa stali majstrom Slovenska v LRU plávaná na rok 2009 a najlepší pretekár Ján Sámel získal titul Majster Slovenska jednotlivcov.
Dňa 4. – 5. 9.2009:
Pohár primátora mesta Levice „Garbolíno“:
Za účasti 23 družstiev s medzinárodnou účasťou z Maďarska, Čiech,
Srbska a Poľska. Naše družstvo v zložení: Šipkovský Emil- vedúci družstva,
a pretekári Lysičan Peter a Sámel Ján sa po prvom závode umiestnilo na
2.mieste a po 2. závode sme po sčítaní soboch závodov obsadili celkové 1.
miesto ako družstvo a aj v pretekoch jednotlivcov Peter Lysičan obsadil 1.
miesto. Obidvaja pretekári v tomto závode podali veľmi dobrý výkon a ich
víťazstvo bolo zaslúžené.
Dňa 15.9.2009:
Kráľovský maratón na VN Kráľová:
Preteky medzinárodnou účasťou za účasti 37 družstiev. My sme mali 2
družstvá,
„A“ družstvo Sámel Ján a Salju Ramiz a
„B“ družstvo Šipkovský Emil a Candrák Milan.
Bola to príprava na 1.ligu, ktorá mala byť o týždeň práve na tejto vodnej
nádrži. Na týchto pretekoch sa nám veľmi nedarilo, „A“ družstvo skončilo na 10.
mieste a „B“ družstvo na 20. mieste. Preteky vyhralo družstvo Čiech, na druhom
mieste sa umiestnila Považská Bystrica a na treťom družstvo z Maďarska,
Jarné mesiace sme využili na pohárové súťaže ako Pohár primátora Nenince, pretek LRU Badín, pretek LRU Turčianske Teplice. Týchto pretekov sa
zúčastnili pretekári Chladný Slavomír, Košáň Pavol a Šipkovský Emil s umiestnením od 1 až po 10 miesto. Hlavné preteky začali jarným dvojkolom 1.ligy.
Dňa 18. - 19.9.2009:
1.liga LRU plávaná VN Kráľová:
Družstvo v zložení: Candrák Milan – vedúci družstva, a pretekári: Šipkovský Emil, Košáň Pavol, Sámel Ján, Salju Ramiz a Lysičan Peter po skončení
jesenného dvojkola sme sa umiestnili na celkovom 2. mieste 1. ligy LRU Slovensko. Bol to veľmi ťažký pretek a jeho zvládnutie bolo veľmi náročné hlavne
v technike chytania rýb z diaľky.
Dňa 22.-24.5.2009, jarné dvojkolo 1.ligy Madunice:
Naše družstvo v zložení Košáň Pavol, Sámel Ján, Lysičan Peter a vedúci
družstva Šipkovský Emil. Po dvoch kolách jarného dvojkola sme sa delili
o 1. miesto s Považskou Bystricou.
Dňa 27.9.2009:
Pohár primátora mesta Nová Baňa:
Pretek za účasti 12 družstiev. Naše družstvo v zložení Šipkovský Emil,
a Sámel Ján už druhý rok po sebe tento pohárový pretek vyhralo.
7
8
Záverom by sme chceli poďakovať celému tímu LRU plávaná za ich dosiahnuté výsledky v roku 2009.
Sme radi, že sa tento druh športu u nás takto rozvinul, čo sa odzrkadľuje
aj účasťou neregistrovaných pretekárov v rôznych závodoch /napr.p.Jaroslav
Kašša so synom/.
Budúci rok očakávame aj zmeny v súťažiach, nakoľko prišiel návrh o doplnenie súťaže ženami, čo už bolo veľakrát presadzované, no zatiaľ medzi
ženami nebolo osvojené.
Moje osobné poďakovanie patrí všetkým členom Klubu športového rybárstva ale osobitne Emilovi Šipkovskému, vedúcemu športového družstva
Klubu športového rybárstva MŠK ZH, ktorý sa svojím osobným prístupom
veľmi výrazne zasadzuje o dosahovanie dlhodobo výborných výsledkov našich športovcov, ktorí vzorne reprezentujú našu MO SRZ ako aj mesto Žiar
nad Hronom.
Kapor:
1 820 ks
3 432 kg
Kapor:
1 522 ks
3 005 kg
Zubáč:
37 ks
95 kg
Zubáč:
42 ks
115 kg
Šťuka:
53 ks
118 kg
Šťuka:
38 ks
86 kg
Uhor:
34 ks
29 kg
Uhor:
22 ks
19 kg
Karas:
38 ks
21 kg
Karas:
40 ks
19 kg
Pleskáč:
64 ks
29 kg
Pleskáč:
71 ks
33 kg
Lieň:
17 ks
7 kg
Lieň:
4 ks
2 kg
9 ks
52 kg
Sumec:
7 ks
52 kg
350 ks
38 kg
Ostatné:
110 ks
19 kg
Amur:
14 ks
49 kg
Amur:
15 ks
65 kg
Boleň:
3 ks
15 kg
Boleň:
0 ks
0 kg
13 ks
3 kg
11 ks
3 kg
1 ks
30 kg
3 ks
111 kg
389 ks
671 kg
3 ks
1 kg
Sumec:
Ostatné:
Hospodárska činnosť za roky 2008 a 2009
Celkový sumár úlovkov členskej základne MO
Ostriež:
Žiar nad Hronom z revírov kaprových za rok 2008, 2009.
r.2008
Revír VN - Žiarsky rybník
Tolstolobik:
r.2009
Revír VN - Zákruty Lovča
Ostriež:
Tolstolobik:
Revír VN -Veterník Kremnica
Kapor:
2 495 ks
5 120 kg
Kapor:
2 251 ks
5 350 kg
Zubáč:
32 ks
45 kg
Zubáč:
23 ks
35 kg
Kapor:
Šťuka:
19 ks
44 kg
Šťuka:
8 ks
21 kg
0 ks
0 kg
Tolstolobik:
3 ks
Uhor:
12 ks
12 kg
Uhor:
Karas:
270 ks
138 kg
Pleskáč:
185 ks
Lieň:
598 ks
1 010 kg
Lieň:
23 ks
11 kg
Lieň:
83 kg
Karas:
43 ks
15 kg
Karas:
26 ks
10 kg
4 ks
4 kg
Uhor:
3 ks
2 kg
Uhor:
2 ks
2 kg
Karas:
364 ks
194 kg
Pleskáč:
32 ks
13 kg
Pleskáč:
6 ks
2 kg
83 kg
Pleskáč:
385 ks
235 kg
Šťuka:
8 ks
19 kg
Šťuka:
2 ks
6 kg
23 ks
11 kg
Lieň:
30 ks
19 kg
Ostatné:
270 ks
28 kg
Ostatné:
110 ks
10 kg
Ostriež:
43 ks
9 kg
Ostriež:
71 ks
23 kg
Boleň
0 ks
0 kg
Boleň
1 ks
1 kg
Ostatné:
470 ks
51 kg
Ostatné:
215 ks
23 kg
Pd
0 ks
0 kg
Pd
16 ks
7 kg
Amur:
12 ks
45 kg
Amur:
10 ks
42 kg
Boleň:
3 ks
3 kg
Boleň:
0 ks
0 kg
Tolstolobik:
9
Kapor:
10
Revír Horná Ždáňa
r.2008
Celkový sumár ulovených úlovkov podľa druhu rýb
r.2009
v kaprových vodách MO - Žiar nad Hronom.
Kapor:
86 ks
168 kg
Kapor:
158 ks
305 kg
Karas:
78 ks
40 kg
Karas:
125 ks
50 kg
3 ks
1 kg
0 ks
0 kg
13 ks
37 kg
Šťuka:
12 ks
23 kg
130 ks
15 kg
Ostatné:
85 ks
9 kg
Zubáč:
0 ks
0 kg
Zubáč:
1 ks
3 kg
Ostriež:
0 ks
0 kg
Ostriež:
25 ks
6 kg
Lieň:
Šťuka:
Ostatné:
Lieň:
Revír č.6 - Hron
r. 2008
r. 2009
Kapor:
5 052 ks
9 855 kg
Kapor:
4 634 ks
9 923 kg
Zubáč:
69 ks
107 kg
Zubáč:
66 ks
153 kg
Šťuka:
97 ks
232 kg
Šťuka:
65 ks
151 kg
0 ks
0 kg
6 ks
194 kg
Uhor:
49 ks
43 kg
Uhor:
28 ks
25 kg
Karas:
451 ks
226 kg
Karas:
559 ks
275 kg
Pleskáč:
294 ks
132 kg
Pleskáč:
500 ks
283 kg
9 ks
52 kg
Sumec:
7 ks
52 kg
Tolstolobik:
Sumec:
Tolstolobik:
Kapor:
53 ks
125 kg
Kapor:
43 ks
112 kg
Šťuka:
4 ks
14 kg
Šťuka:
5 ks
15 kg
Lieň:
66 ks
30 kg
Lieň:
37 ks
22 kg
Karas:
22 ks
12 kg
Karas:
4 ks
2 kg
Pleskáč:
13 ks
7 kg
Pleskáč:
0 ks
0 kg
Jalec:
390 ks
165 kg
Jalec:
472 ks
162 kg
Jalec:
390 ks
165 kg
Jalec:
472 ks
162 kg
Nosáľ:
252 ks
82 kg
Nosáľ:
308 ks
111 kg
Nosáľ:
252 ks
82 kg
Nosáľ:
308 ks
111 kg
Mrena:
16 ks
30 kg
Mrena:
3 ks
8 kg
Mrena:
16 ks
30 kg
Mrena:
3 ks
8 kg
Podustva:
455 ks
204 kg
Podustva:
542 ks
326 kg
455 ks
204 kg
542 ks
362 kg
Ostriež:
128 ks
43 kg
Ostriež:
107 ks
32 kg
Ostriež:
72 ks
31 kg
0 ks
0 kg
26 ks
94 kg
Amur:
26 ks
116 kg
PD:
14 ks
5 kg
PD:
25 ks
11 kg
PP:
3 ks
2 kg
PP:
3 ks
1 kg
PP:
3 ks
2 kg
PP:
3 ks
1 kg
Boleň:
6 ks
Boleň:
1 ks
1 kg
410 ks
50 kg
90 ks
8 kg
25 ks
11 kg
610 ks
69 kg
Podustva:
Ostatné:
Podustva:
Ostriež:
Ostatné:
Revír VN Lovčica - Bejvoč
Kapor:
271 ks
480 kg
38 ks
13 kg
Amur:
1 ks
9 kg
Zubáč:
1 ks
2 kg
Pleskáč:
11
Amur:
PD:
18
14 ks
5 kg
PD:
Ostatné:
1 630 ks
182 kg
Ostatné:
SPOLU:
9 007 ks 11 502 kg
SPOLU:
7 999 ks 11 915 kg
Tento sumár úlovkov je spracovaný z našej členskej základni. Ku dňu
spracovania sme neobdržali sumár úlovkov z RADY Žilina od iných
organizácií, tento sumár obdržíme do 30.marca 2010. Nie sú tu úlovky
od našich členov, ktorí neodovzdali Prehľady o úlovkoch k 15.01.2010
- 109 členov.
12
Celkový sumár úlovkov členskej základne MO
Celkový sumár úlovkov v pstruhových vodách
Žiar nad Hronom z jednotlivých revírov pstruhových
za roky 2008, 2009.
MO - Žiar nad Hronom za rok 2008 a 2009.
r.2008
r.2008
r.2009
Revír - Ihráčsky potok
r.2009
Pstruh potočný:
458 ks
116 kg
Pstruh potočný:
260 ks
59 kg
Pstruh dúhový:
1357 ks
471 kg
Pstruh dúhový:
402 ks 124 kg
Sivoň :
3 ks
1 kg
Sivoň :
0 ks
0 kg
Pstruh potočný:
270 ks
68 kg
Pstruh potočný:
141 ks
31 kg
Jalec:
6 ks
2 kg
Jalec:
0 ks
0 kg
Pstruh dúhový:
185 ks
69 kg
Pstruh dúhový:
103 ks
32 kg
SPOLU:
1824 ks
590 kg
SPOLU:
662 ks 183 kg
Revír - Kremnický potok
Pstruh potočný:
54 ks
14 kg
Pstruh potočný:
35 ks
9 kg
Pstruh dúhový:
135 ks
49 kg
Pstruh dúhový:
147 ks
44 kg
Celkový sumár úlovkov členov MO - Žiar nad Hronom
v iných revíroch SRZ za roky 2008, 2009.
r. 2008
Revír - Lutilský potok
r. 2009
Kapor:
2 266 ks
4 721 kg
Kapor:
2 414 ks
5 307 kg
Zubáč:
44 ks
87 kg
Zubáč:
43 ks
90 kg
Šťuka:
28 ks
99 kg
Šťuka:
26 ks
71 kg
Sumec:
13 ks
66 kg
Sumec:
7 ks
37 kg
Amur:
1 ks
5 kg
Amur:
7 ks
69 kg
Revír - Bejvoč
Uhor:
3 ks
2 kg
Uhor:
6 ks
6 kg
Karas:
149 ks
74 kg
Karas:
183 ks
61 kg
Pleskáč:
615 ks
647 kg
Pleskáč:
436 ks
339 kg
Ostriež:
26 ks
9 kg
6 ks
5 kg
Jalec:
128 ks
64 kg
Jalec:
290 ks
98 kg
Podustva:
141 ks
122 kg
Podustva:
120 ks
83 kg
Lipeň:
29 ks
8 kg
Lipeň:
18 ks
5 kg
Mrena:
26 ks
54 kg
Mrena:
15 ks
22 kg
Pstruh potočný:
112 ks
28 kg
Pstruh potočný:
84 ks
19 kg
Pstruh dúhový:
92 ks
33 kg
Pstruh dúhový:
152 ks
48 kg
Sivoň :
3 ks
1 kg
Sivoň :
0 ks
0 kg
Jalec :
6 ks
2 kg
Jalec :
0 ks
0 kg
Pstruh potočný:
22 ks
6 kg
Pstruh dúhový:
945 ks
320 kg
Ostriež:
0 ks
0 kg
Kapor:
0 ks
0 kg
13
14
Ostriež:
Nosáľ:
91 ks
42 kg
Nosáľ:
174 ks
45 kg
PD:
13 ks
13 kg
PD:
19 ks
10 kg
PP:
4 ks
3 kg
PP:
14 ks
6 kg
Lieň:
6 ks
3 kg
Lieň:
7 ks
4 kg
Boleň:
0 ks
0 kg
Boleň:
4 ks
12 kg
Ostatné:
770 ks
109 kg
Ostatné:
133 ks
35 kg
SPOLU :
4 353 ks
6 128 kg
SPOLU :
3 922 ks
6 305 kg
Celkový sumár o úlovkoch našej členskej základne
v našich kaprových a pstruhových revíroch a v revíroch SRZ.
r. 2008
r. 2009
Udávam len počty kusov a váhu.
Počet ks :
Váha v kg :
Počet ks :
15 184 ks
18 220 kg
Váha v kg :
12 583 ks
18 403 kg
Navštívilo sa 64 revírov SRZ našou MO a ich úlovky nad 50 ks Kapra 2009
(iné neuvádzam).
Nákup rýb v roku 2009 od dodávateľov
P.č.
Dátum/
doklad
Násada
Pleskáč vys. Pls 2
1
13.3.2009 Kapor K2
Tolstolobik pestrý
Spolu
EUR
JM
kg
ks
1000
-
300
-
500
-
( s DPH )
Poznámka
Sl.ryb.agentúra
3 522,96 Kláštor p.
Znievom
1 162,18
SLOVRYB
Príbovce
2
15.4.2009 Pd - 2 roč.
360
-
3
17.4.2009 Karas
300
-
4
22.4.2009 Šťuka Šťr
-
15
000
5
22.4.2009 Kapor K3
2 600
6
14.5.2009 Kapor K3
2 500
7
5.10.2009 Pp - 9 cm
-
8
6.10.2009 Podustva Pds 1
-
9
9.10.2009 Kapor K3
2 000
-
4 712,40 Kolter - Bohelov
10 2.11.2009 Kapor K3
2 041
-
4 790,33
338,79 Kolter - Bohelov
RADA za zväzovú
vodu
Sl.ryb.agentúra
7 773,98 Kláštor p.
Znievom
FISH Market a.s.
6 225,00
Třeboň
SLOVRYB
5 000
597,50
Príbovce
26
RADA za zväzové
000
povolenie
-
Rožňov pod
Rodhoštem
70
146 kg
VN Veľké
Kozmálovce
75
VN Ružiná
485
1027 kg
VN Luboreč
144
303 kg
Za nákup rýb v roku 1998 sme uhradili
625 090,00 Sk
Dunaj č.3
62
178 kg
VN Sklabiná
68
196 kg
Za nákup rýb v roku 1999 sme uhradili
675 533,00 Sk
480 kg
VN Dobrá Niva
1015
2093 kg
Za nákup rýb v roku 2000 sme uhradili
682 739,00 Sk
VN Teplý Vrch
VN Lipt.
164
15
157 kg
Celkom spolu
29 123,14
Za nákup rýb v roku 2001 sme uhradili
695 460,20 Sk
Za nákup rýb v roku 2002 sme uhradili
637 671,90 Sk
Za nákup rýb v roku 2003 sme uhradili
686 924,40 Sk
16
Za nákup rýb v roku 2004 sme uhradili
602 648,00 Sk
Za nákup rýb v roku 2005 sme uhradili
685 895,20 Sk
Za nákup rýb v roku 2006 sme uhradili
819 785,00 Sk
Za nákup rýb v roku 2007 sme uhradili
841 803,00 Sk
Za nákup rýb v roku 2008 sme uhradili
868 951,95 Sk
Za nákup rýb v roku 2009 sme uhradili
VN - VETERNÍK KREMNICA :
rok 2008
Šťuka z Prestavlk 30 cm
Amur Prestavlky
210 ks
Pleskáč vysoký
700 kg
Lieň Prestavlky
220 ks
Karas,plot.,červ. z Prestavlk
250 kg
Zubáč plôdik
Kapor K3 šupináč, lysec
68 ks
550 kg
Tolstolobik 3
300 kg
Karas
150 kg
Kapor K4 z Prestavlk -
Karas z Prestavlk -
120 ks
Kapor K2 -
200 kg
40 kg
rok 2009
Kapor K3 šupináč, lysec
Kapor K2 -
300 kg
100 kg
30 ks
37 ks
rok 2009
Pstruh dúhový lovný -
344 kg
Kapor K3 -
400 kg
Kapor K2 z Borovice -
100 kg
Pleskáč vysoký 2 -
100 kg
Karas -
150 kg
Kapor K3 -
74 kg
310 kg
Tolstolobik 3 -
60 kg
Šťuka rýchlená
Tolstolobik 3
100 kg
Kapor K2
Šťuka rýchlená
26 000 ks
200 kg
16 000 ks
Pleskáč vysoký 2
300 kg
PV - LUTILSKÝ POTOK :
rok 2008
Pstruh dúhový lovný z
Borovice
Pstruh potočný nad 20 cm
17
Podustva 2
3 300 kg
Pstruh pot. násada 10 cm
4 000 ks
rok 2009
18 000
ks
200 kg
12 000
ks
Kapor K2
Kapor K3 šupináč, lysec
8 ks
300 kg
Tolstolobik 3
rok 2008
Podustva 2
2 600 kg
Pleskáč vysoký -
50 kg
rok 2008
rok 2009
110 ks
Pleskáč vysoký 2
HRON č.6 :
38 ks
Amur Prestavlky -
700 kg
100 kg
Kapor K 2 za zvl.povolenie -
rok 2008
Kapor K3 šupináč, lysec
Kapor K3 šupináč, lysec
PV - VN Bejvoč :
4 441 kg
Pleskáč vysoký 2
200 kg
36 ks
Zubáč z Prestavlk 25 cm -
VN - ŽIARSKY RYBNÍK :
Zubáč plôdik -
Šťuka 30 cm z Prestavlk -
6000 ks
Zubáč z Prestavlk 25 cm
-
Kapor K2 rok 2009
250 ks
40 kg
Amur z Prestavlk -
VN - RYBNÍK ZÁKRUTY :
Kapor K1 z Prestavlk
Kapor K 2 za zvlášt.pov.
Kapor K3 šupináč, lysec
kaprových a pstruhových
5 400 kg
500 kg
VN - H. ŽDÁŇA :
Skutočné ročné zarybnenie podľa jednotlivých revírov vo vodách
Kapor K3 šupináč, lysec
Kapor K3 šupináč, lysec
rok 2008
29 123,14 EUR
877 363,72 Sk
rok 2008
rok 2009
1 000 ks
90 kg
33 kg
18
rok 2009
Pstruh pot. násada 10
cm
Pstruh dúhový Pd 2
1 600 ks
120 kg
PV - KREMNICKÝ POTOK :
rok 2008
Predpokladaný nákup násad rýb, krmiva, liečiv (rupín, vápno ) pre rok 2010:
rok 2009
Pstruh pot. násada -
1 000 ks
Pstruh pot. násada -
1 600 ks
Pstruh dúhový lovný z
Borovice -
180 kg
Pstruh dúhový Pd 2 -
120 kg
Pstruh potočný nad 20 cm -
Množstvo
Jednotná cena
Predpokladaná
cena
kg, ks
€ / ks,kg
€
P.č.
Druh násady, krmivo,
liečivo
1
Kapor K3 jar
5 000 kg
2,40 / kg
12 000,00
2
Kapor K3 jeseň
3 000 kg
2,40 / kg
7 200,00
3
Kapor K2
300 kg
2,50 / kg
750,00
4
Zubáč dvojročný
150 kg
10,- / kg
1 500,00
5
Šťuka 2
200 kg
7,50 / kg
1 500,00
6
Pstruh potočný 15 cm
6 000 ks
199,- / 1
000 ks
1 194,00
7
Pstruh dúhový Pd 2
300 kg
3,30 / kg
990,00
8
Mrena jednoročná
- 6 cm
600 ks
0,66 / ks
396,00
9
Amur 2,3
200 kg
3,50 / ks
700,00
10
Krmivo, vápno, rupín
-
-
770,00
33 kg
PV - Ihráčsky potok :
rok 2008
rok 2008
Pstruh pot. násada -
1 000 ks
Pstruh pot. násada -
1 800 ks
Pstruh dúhový lovný z
Borovice -
180 kg
Pstruh dúhový Pd 2 -
120 kg
Pstruh potočný nad 20 cm -
34 kg
Celkový sumár zarybňovania vo vodách kaprových a pstruhových
v MO - Žiar nad Hronom.
Skutočnosť v roku 2008:
Skutočnosť v roku 2009:
Kapor K3
8 810 kg
Kapor K3
9 141 kg
Kapor K2
950 kg
Kapor K2
300 kg
Pstruh Pp 10 cm
3 000 ks
Šťuka cca 30 cm
104 ks
Podustva
Pstruh dúhový 2,3
Podustva
18 000 ks
Pstruh dúhový 2,3
794 kg
Zubáč plôdik
10 000 ks
Zubáč 25 cm
75 ks
Šťuka rýchlená
Pstruh Pp 10 cm
Šťuka rýchlená
Karas
Pleskáč vysoký 2
15 000 ks
Lieň
340 ks
Amur cca 40 cm
350 ks
Karas,plot.,čer.
320 kg
Kapor rýchlený
250 ks
Tolstolobik 3
5 000 ks
26 000 ks
360 kg
15 000 ks
300 kg
1 000 kg
Predpokladaná cena spolu:
27 000,00 €
500 kg
Výber dodávateľa a objednávky sa uskutočnia v mesiaci marec pre jarné
zarybnenie. Zarybnenie Ramena do 20. apríla 2010 - z dôvodu hájenia Kapra pred
pretekmi 9. mája 2010. Ostatné revíri sa zarybnia do 15. mája 2010.
19
20
Zarybnenie kaprom K3 v apríli 2009.
Rôzne:
Starostlivosť o naše vodné plochy a stavby
boli rozdelené medzi hospodárov nasledovne:
Hlavný hospodár:
Baláž Štefan
VN Veterník Kremnica
Hlavný hospodár:
Baláž Štefan
VN Prestavlky - chovný rybník
Pomoc.hlav.hospodára: Šalko Ľubomír VN Prestavlky - chovný rybník
Zástupca hospodára :
Beňo Vojtech
VN Prestavlky - chovný rybník
Martinka
Adam
VN Žiar. rybník
Rybársky dom ZH
chata Rybník Zákruty
Pomoc.zástupcu
hospodára:
Lietava Ján
VN Lovča (Bejvoč)
Hospodár:
Slezák Milan
Ihráčsky potok
Kremnický potok
Lutilský potok
Hron č.6
Hospodár:
Hrmo Miroslav VN Horná Ždáňa
Každý hospodár si vyberie svojho pomocníka z radov členskej základne
pre práce s týmito spojené:
dôvod: časová náročnosť pre tieto práce.
- starostlivosť a udržiavanie revírov
- organizovanie brigád
-výlov
Z dôvodu konania sa preteku na Ramene, sme zohnali len jedného dodávateĺa, ktorý nám potvrdil zarybnenie do 23.apríla 2009 z dôvodu hájenia
kapra pred pretekmi najmenej 14 až 30 dní. Kapor K3 podľa objednávky mal
byť nad 40 cm. Kapor K3 nespĺňal naše požiadavky pri dovoze, asi 1/3 kapra
bola pod 40 cm. Po dohode hospodárov sa touto násadou zarybnilo Rameno,
Veterník, Bejvoč.
Chovný rybník - Prestavlky
Podľa požiadavky Povodia Hrona, rybník bol vypustený v decembri
2008 za účelom čistenia nánosu blata. Toto čistenie sa vykonalo do apríla
2009 a rybník sa napustil, objavil sa únik vody cez hrádzu a výpust. Hladina
vody klesla a túto poruchu rieši Povodie Hrona. Na tomto základe sa vodná
nádrž nevyužila na chov plánovaných násad. V marci 2010 sa plánuje
stretnutie Povodia Hrona so štatutármi a hospodármi miestnej organizácie v
Prestavlkoch. Tam sa rozhodne o Ďalšom využívaní nádrže.
Starostlivosť o revíre MO a práce s tým spojené: cez zimné obdobie
podľa poveternostných podmienok sa vyrubujú otvory do ľadu na jazerách.
Na jar sa vody vyvápnili. V roku 2009 nebol zaznamenaný úhyn rýb.
Pravidelne sa vykonáva údržba, kosba, výrub nežiaducich drevín, čistenie
okolia a naplavenín vo vode, udržuje sa prístupová cesta a mnoho iných prác,
ktoré je potrebné vykonať v našich revíroch. Toto všetko sa deje za účasti
členov, ktorý chcú pomôcť aj si odpracovať brigádu, aby naše revíry neboli
zanedbané.
Každé zarybňovanie riadi hlavný hospodár s hospodármi a pomocníkmi
podľa rozdelenia revírov, sú oslovený i členovia ktorý chcú pomôcť pri
zarybňovaní. V minulom roku sme sa zúčastňovali pri odbere rýb u
dodávateľov, alebo sa námatkovo urobila kontrola prepravky. Všetko bolo v
poriadku.
Okrem nášho nákupu rýb pre zarybnenie, dostávame zdarma od RADY za
zväzovú vodu Hron č.6
Šťuka rýchlená 15 000 ks
Podustvu Pd 2 26 000 ks
Preto neuvádzam tieto ryby v tabuľke predpokladaný nákup rýb pre rok
2010. Ďalej sú už uvádzané podľa revírov pri zarybňovaní.
Prehľad o úlovkoch - zistených chýb pri sumarizácii, riaďte sa pri
vypisovaní a zapisovaní úlovkov a následnej sumarizácii vzormi, ktoré sú
uvedené v prehľade a v rybárskych poriadkoch a vyhláške. Nevymýšľajte
si svoje spôsoby prepisovanie, dopisovanie - za tieto priestupky Vám môže
- zarybňovanie
- iné práce
21
22
byť odobraný prehľad o úlovkoch a následné predvolanie pred komisiu, ktorá
posúdi akého priestupku ste sa dopustili. Viď Vykonávacia vyhláška a Zákon
o rybárstve č.139/2002 Z.z., ktorú vlastní každý člen.
Na sumarizácii prehľadu o úlovkoch sa podieľali v rámci brigády šiesty
členovia MO.
Zmluva o prenájme Veterníka Kremnica: z Ing. Dominikom Miroslavom
je uzavretá zmluva o prenájme VN Veterníku Kremnica na 1 rok. Táto zmluva
sa pravidelne obnovuje vždy v decembri pre nasledujúci rok, za určitých
podmienok, ktoré sú presne definované v zmluve.
Rozpočet a návrh opráv pre rok 2010.
1. VN Lovča - oprava hrádze a brehov
300,00 €
2. Lovča chata
100,00 €
3. Rybársky dom - oprava fasády zadná strana a iné
300,00 €
4. Oprava auta - nákup pneumatík +STK
400,00 €
5. Oprava krovinorezu
100,00 €
Spolu opravy:
roka 2009 sa členom PU stala aj MO SRZ Krupina, ktorá bola doposiaľ iba
v pozícii pozorovateľa. Pre rok 2010 sa predsedajúcou organizáciou PU
stala MO SRZ Žarnovica, v roku 2011 táto úloha pripadne našej organizácii.
Hlavným cieľom PU v tomto roku bude založenie občianskeho združenia
zameraného na ochranu rieky Hron.
Rybárske preteky
v organizáciách Pohronskej únie v roku 2010
Dátum
Deň
Organizácia
Miesto konania
2.5.2010
8.5.2010
8.5.2010
8.5.2010
9.5.2010
16.5.2010
Nedeľa
Sobota
Sobota
Sobota
Nedeľa
Nedeľa
Žarnovica
Banská Štiavnica
Banská Bystrica
Nová Baňa
Žiar nad Hronom
Zvolen
VN Revíšske Podzámčie
VN Počúvadlo
VN Badín
VN Tajch
Žiarsky rybník - Rameno
VN Môťová
1 200,00 €
Informácie na záver
Pohronská únia
Činnosť neformálneho združenia Pohronská únia sa v roku 2009
zameriavala na spoločné obhospodarovanie rieky Hron ako aj na výkon
rybárskeho práva na vybratých revíroch miestnych vôd jednotlivých
organizácií združených v PU. Čo sa týka rieky Hron, tam je medzi
organizáciami Pohronskej únie dá sa povedať už trvalá dohoda o spoločnom
obhospodarovaní tejto rieky a tým aj o možnosti lovu rýb na miestnu
povolenku svojej organizácie na všetkých úsekoch rieky Hron v organizáciách
Pohronskej únie. V minulom roku sme rozšírili túto dohodu aj na spoločné
obhospodarovanie na vybraných rybárskych revíroch. Táto dohoda platila
do konca roka 2009 s tým, že na začiatku roka 2010 sa dohoda prehodnotí
a dohodne sa ďalší postup. Na januárovom zasadaní Pohronskej únie sme
o tomto problému už hovorili, v podstate nie sú k predĺženiu tejto dohody
žiadne závažné pripomienky. Dohodlo sa však, že sa počká na ukončenie
členských schôdzí v jednotlivých organizáciách a počká sa na ohlasy
členských základní, a otázka ďalšej spolupráce sa dohodne na aprílovej
porade Pohronskej únie. O výsledku tejto porady a o tom, ako v tejto oblasti
ďalej sa dozviete na internetovej stránke a vo výveskách MO SRZ. Koncom
23
NÁHRADNÝ TERMÍN VÝDAJA POVOLENÍ NA ROK 2010 v zasadačke
Rybárskeho domu 12.3.2010 v čase od 15,00 do 18,00 hod. /piatok/
15.3.2010 v čase od 15,00 do 18,00 hod. /pondelok/
24
Download

RYBÁRSKY SPRAVODAJ 2009 - MO SRZ Žiar nad Hronom