Slovenský Rybársky Zväz - Rada - Vestnik2010
Page 1 of 6
SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - RADA ŽILINA
ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
IČO: 00 178 209
Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady
December 2010
Ročník XII., Čiastka 5/2010
Obsah:
Z–12 Schválenie Plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2011
Z–13 Rozpočet Rady SRZ na rok 2011
Z–14 Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Z–15 Použitie podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2010 (2 %)
Z–16 Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK) v roku 2011
Z–17 Smernica o použití podielov zaplatených daní
Z–18 Záväzná objednávka násadových rýb pre ZO SRZ
O-17 Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2010
O-18 Poistenie členov rybárskej stráže-upozornenie
O-19 Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2010
O-20 Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách
O-21 Zaslanie štatistických tlačív za rok 2010-upozornenie
O-22 Školenie na obsluhu elektrického agregátu
O-23 Výberové konanie-reprezentační tréneri OŠČ
O-24 Výkon TBD vodných stavieb-upozornenie
O-25 Zoznam aktivistov pre jednotlivé ZO SRZ podľa krajov
Prílohy
Z–12
Schválenie Plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2011
Uznesením č. 53/10 Rada SRZ schválila upravený Plán práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2011.
Z–13
Rozpočet Rady SRZ na rok 2011
Uznesením č. 54/10 Rada SRZ schválila predložený návrh Rozpočtu Rady SRZ na rok 2011.
Z–14
Zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
Na základe právoplatných disciplinárnych rozhodnutí SRZ a na základe rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní
doručených na Sekretariát Rady SRZ do 15.12.2010, sú vypracované zoznamy osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na
lov rýb.
Z–15
Použitie podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2010 (2 %)
Uznesením č. 58/10 Rada SRZ schválila materiál „ Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2010
(2 %) “ .
Z–16
Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK) v roku
2011
Uznesením č. 67/10 Rada SRZ uložila ZO SRZ vykonať členské schôdze a mestské konferencie v termíne do 30.4.2011.
http://www.srzrada.sk/index.php?n=Vestnik2010.December&print=1
4.1.2011
Slovenský Rybársky Zväz - Rada - Vestnik2010
Page 2 of 6
Z–17
Smernica o použití podielov zaplatených daní
V prílohe vestníka zasielame „ Smernicu o použití podielov zaplatených daní č. 2285/613/10 – OO “, platnú od 1. januára
2011.
Z–18
Záväzná objednávka násadových rýb pre ZO SRZ
V prílohe zasielame pre ZO SRZ Záväznú objednávku na násadové ryby na rok 2011 v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po
vyplnení jedno vyhotovenie je potrebné zaslať v termíne do 31. januára 2011 na Sekretariát Rady SRZ, Andreja Kmeťa
20, 010 55 Žilina.
O–17
Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2010
Uznesením č. 56/10 Rada SRZ vzala na vedomie Správu o činnosti rybárskej stráže za obdobie od 1.12. 2009 do 30.11. 2010.
O–18
Poistenie členov rybárskej stráže – upozornenie
Upozorňujeme ZO SRZ, ktoré poisťujú svojich členov rybárskej stráže (ďalej len RS) v poisťovni Kooperativa, a.s.
prostredníctvom Rady SRZ v Žiline, aby nové skutočnosti pre poistenie členov RS ohlasovali vždy písomne, vo forme menného
zoznamu s aktuálnymi údajmi a to :
u nových členov, ktorí boli menovaní do funkcie RS : priezvisko, meno, titul, dátum narodenia, adresu bydliska, číslo
preukazu, číslo odznaku
u doterajších členov: zmena adresy bydliska, príp. zmena čísla preukazu RS (pri strate alebo odcudzení)
u tých, ktorí boli príslušným Obvodným úradom ŽP odvolaní z funkcie RS : rozhodnutie o odvolaní.
Všetky zmeny je potrebné zaslať v termíne do 31.1.2011 na adresu Sekretariátu Rady SRZ, Andreja Kmeťa 20, 010 55
Žilina, aby mohli byť včas premietnuté do súboru pre poistenie RS.
O–19
Vyhodnotenie odboru športovej činnosti za rok 2010
Uznesením č. 55/10 Rada SRZ vzala na vedomie Správu o činnosti odboru ŠČ za rok 2010.
O–20
Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách
Dňa 15. januára 2010 (sobota) sa uskutoční celoeurópske sčítanie vodného vtáctva. Slovenský rybársky zväz organizuje v
tomto dni sčítanie zimujúcej populácie kormoránov veľkých na nocoviskách. Sčítavací formulár, ako aj metodika sčítania
kormoránov na nocoviskách je uverejnená na webovej stránke Rady SRZ www.srzrada.sk pod odkazom Kormorán –
výnimka. Týmto Vás zároveň žiadame o spoluúčasť na sčítaní. ZO SRZ, ktoré sa na tejto akcii zúčastnia, zašlú výsledky
poštou na adresu Sekretariátu Rady SRZ SRZ, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina alebo e-mailom na adresu [email protected] .
O–21
Zaslanie štatistických tlačív za rok 2010 - upozornenie
Upozorňuje ZO SRZ, že v termíne do 15. februára 2011 je potrebné zaslať údaje o úlovkoch a zarybňovaní rybárskych
revírov za rok 2010 svojmu oblastnému ichtyológovi. Podrobné inštrukcie a tlačivá obdržia ZO SRZ začiatkom januára 2011.
O–22
Školenie na obsluhu elektrického agregátu
Informujeme ZO SRZ, že SRZ - Rada Žilina prostredníctvom odboru tečúcich vôd pripravuje na jar 2011 školenie na obsluhu
elektrického agregátu. Vyzývame ZO SRZ, ktoré majú záujem o toto školenie aby najneskôr do 28.2.2011 zaslali žiadosť,
spoločne s menným zoznamom, na adresu Sekretariátu Rady SRZ, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina.
O–23
Výberové konanie – reprezentační tréneri OŠČ
Odbor pre športovú činnosť pri Rade SRZ Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií trénerov a ich asistentov
pre reprezentačné družstvá v nasledovných disciplínach a kategóriách:
LRU – plávaná pre mužov a juniorov (kadetov a deti)
LRU – mucha pre mužov a juniorov
LRU – prívlač pre mužov a juniorov
Rybolovná technika pre juniorov
na obdobie od 1.4.2011 do 30.10. 2012.
http://www.srzrada.sk/index.php?n=Vestnik2010.December&print=1
4.1.2011
Slovenský Rybársky Zväz - Rada - Vestnik2010
Page 3 of 6
Požiadavky:
Dlhodobé skúsenosti s vedením alebo trénovaním družstva v I. alebo II. lige, dobré organizačné a komunikačné schopnosti,
ako aj dobrý zdravotný stav. Vítané sú jazykové znalosti anglického, francúzskeho alebo nemeckého jazyka.
K písomnej prihláške je nutné doložiť profesionálny životopis s dosiahnutými športovými úspechmi a vypracovanou
koncepciou trénerskej činnosti a zaslať do 10.2.2011 na adresu : Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, odbor športovej
činnosti, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina.
O–24
Výkon TBD vodných stavieb - upozornenie
Upozorňujeme všetky ZO SRZ, ktoré sú vlastníkom vodných stavieb (rybníky, vodné nádrže) na povinnosť vyplývajúcu z
vyhlášky č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad
vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru. Podľa tohto vykonávacieho predpisu je povinný vlastník
vodnej stavby vykonávať na nich technicko-bezpečnostný dohľad (TBD).
O–25
Zoznam aktivistov pre jednotlivé ZO SRZ podľa krajov
Predkladáme zoznam nových aktivistov (členov Rady) pre jednotlivé ZO SRZ podľa krajov :
Nitriansky kraj:
p. Farský Eugen:
MO SRZ Štúrovo
MO SRZ Šurany
MsO SRZ Nové Zámky
p. Cifra Stanislav:
MsO SRZ Levice
MO SRZ Želiezovce
MO SRZ Šahy
p. Sieglová Alžbeta:
MO SRZ Zlaté Moravce
MO SRZ Kolárovo
MO SRZ Vlčany
p. Tóth Alfréd:
MsO SRZ Komárno
MO SRZ Marcelová
MO SRZ Hurbanovo
p. Zlatohlávek Jozef:
MsO SRZ Nitra
MO SRZ Šaľa
MO SRZ Topoľčany
Trenčiansky kraj:
Ing. Geschwandtner Ramon:
MO SRZ Handlová
MsO SRZ Prievidza
Ing. Estergájoš Ivan:
MO SRZ Stará Turá
MO SRZ Nové Mesto nad Váhom
Ing. Baláž Ferdinand:
MsO SRZ Dubnica nad Váhom
MsO SRZ Považská Bystrica
p. Remenec Ivan:
MO SRZ Trenčín
MO SRZ Púchov
p. Krajčík Ivan:
MO SRZ Bánovce nad Bebravou
MO SRZ Partizánske
Trnavský kraj:
Mgr. Veselý Eduard:
http://www.srzrada.sk/index.php?n=Vestnik2010.December&print=1
4.1.2011
Slovenský Rybársky Zväz - Rada - Vestnik2010
MsO SRZ Hlohovec
MO SRZ Drahovce
MO SRZ Holíč
MsO SRZ Piešťany
MO SRZ Skalica
Page 4 of 6
p. Hesek Branislav:
MO SRZ Senica
MO SRZ Kúty
MO SRZ Šaštín Stráže
MO SRZ Brodské
MO SRZ Sekule
PaedDr. Čerešňák Vladimír:
MsO SRZ Trnava
MsO SRZ Dunajská Streda
MO SRZ Veľký Meder
MO SRZ Topoľníky
MO SRZ Šamorín
Ing. Mišech Igor:
MsO SRZ Sereď
MsO SRZ Sládkovičovo
MO SRZ Vrbové
MO SRZ Galanta
MO SRZ Šoporňa
Bratislavský kraj:
Ing. Ružička Karel:
MsO SRZ Senec
MO SRZ Dunajská Lužná
MsO SRZ Záhorie
p. Dimitrov Štefan:
MsO SRZ Bratislava I.
MsO SRZ Pezinok
MsO SRZ Bratislava V.
p. Patoprstý Peter:
MO SRZ Veľké Malé – Leváre
MO SRZ Gajary
MO SRZ Rohožník
Mgr. Jankovičová Marianna:
MsO SRZ Bratislava II.
MsO SRZ Bratislava III.
MsO SRZ Bratislava IV.
Banskobystrický kraj:
Ing. Melicher Ján:
MsO SRZ Lučenec
MsO SRZ Rimavská Sobota
MO SRZ Revúca
MO SRZ Tornaľa
PhDr. Fraňa Igor:
MsO SRZ Banská Bystrica
MO SRZ Jelšava
MO SRZ Žarnovica
MO SRZ Nová Baňa
p. Vaculčiak Pavol:
MsO SRZ Zvolen
MO SRZ Krupina
MO SRZ Žiar nad Hronom
http://www.srzrada.sk/index.php?n=Vestnik2010.December&print=1
4.1.2011
Slovenský Rybársky Zväz - Rada - Vestnik2010
Page 5 of 6
MO SRZ Veľký Krtíš
Ing. Cmarko Igor:
MO SRZ Brezno
MO SRZ Podbrezová
MO SRZ Banská Štiavnica
MO SRZ Tisovec
Prešovský kraj:
p. Ochotnický Štefan:
MO SRZ Bardejov
MO SRZ Hanušovce
MsO SRZ Humenné
MO SRZ Vranov nad Topľou
MO SRZ Sabinov
Ing. Zajtko Gabriel:
MO SRZ Giraltovce
MO SRZ Medzilaborce
MO SRZ Snina
MO SRZ Stropkov
MO SRZ Svidník
p. Godiška Marián:
MO SRZ Svit
MO SRZ Kežmarok
MO SRZ Levoča
MO SRZ Poprad
MO SRZ Spišská Belá
p. Orovčík Ivan:
MO SRZ Stará Ľubovňa
MO SRZ Orlov
MsO SRZ Prešov
MO SRZ Spišská Stará Ves
Košický kraj:
MUDr. Rudáš Anton:
MsO SRZ Michalovce
MO SRZ Veľké Kapušany
MsO SRZ Košice
MO SRZ Sečovce
MVDr. Bilik Štefan:
MO SRZ Moldava nad Bodvou
MO SRZ Medzev
MO SRZ Rožňava
MO SRZ Streda nad Bodrogom
MO SRZ Dobšiná
p. Bodzáš Vojtech:
MO SRZ Trebišov
MO SRZ Čierna nad Tisou
MO SRZ Kráľovský Chlmec
Mgr. Dubecký Miroslav:
MO SRZ Nálepkovo
MO SRZ Gelnica
MO SRZ Švedlár
MO SRZ Krompachy
MO SRZ Spišská Nová Ves
Žilinský kraj:
JUDr. Kabáč Miloš:
MO SRZ Dolný Kubín
http://www.srzrada.sk/index.php?n=Vestnik2010.December&print=1
4.1.2011
Slovenský Rybársky Zväz - Rada - Vestnik2010
MO SRZ Trstená
MO SRZ Námestovo
Page 6 of 6
Ing. Jančuška Stanislav:
MO SRZ Liptovský Hrádok
MsO SRZ Liptovský Mikuláš
MsO SRZ Ružomberok
Ing. Korčok Pavel:
MsO SRZ Martin
MO SRZ Turčianske Teplice
MsO SRZ Žilina
Ing. Mihalda Marián:
MO SRZ Turzovka
MO SRZ Čadca
MO SRZ Kysucké Nové Mesto
MO SRZ Bytča
Prílohy
Organizačné zabezpečenie členských schôdzí (ČS) a mestských konferencií (MK)
Správa o konaní ČS (MK)
Smernica o použití podielov zaplatených daní č. 2285/613/10 – OO
Ponuka násadových rýb pre ZO SRZ – záväzná objednávka na rok 2011
© 2011 Slovenský Rybársky Zväz - Rada Žilina
http://www.srzrada.sk/index.php?n=Vestnik2010.December&print=1
4.1.2011
Download

Vestník Rady SRZ