www.budkovce.sk
Ročník: XII.
Číslo: 1/2011
Mojím pohľadom
slovo má starosta obce
Vážení spoluobčania,
Dostáva sa vám do rúk nové vydanie našich novín, ktoré okrem nového vizuálneho
vzhľadu by vám mali priniesť aj väčší okruh informácii zo života v obci, zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, z činnosti jednotlivých komisií ale i organizácii so sídlom v obci. Rozšíril
sa počet členov redakčnej rady, nastala prirodzená výmena jej členov – to všetko by sa malo
pozitívne prejaviť v činnosti redakčnej rady.
Máme za sebou ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, máme za
sebou prvé pracovné zasadnutie na ktorom sa schvaľovali okrem predsedov jednotlivých komisii aj ich členovia. Som rád, že opäť sa našli občania, ktorí sú ochotní svoj
voľný čas venovať práci v tej - ktorej komisii v prospech obce. Osobne zastávam názor,
že jednotlivé komisie sú nevyhnutnou zložkou v štruktúre obecných orgánov, sú súčasťou
každodenného „ života „ v obci, majú svoje aktivity v oblasti životného prostredia, kultúry,
športu, napomáhajú riešiť ekonomické, sociálne, školské problémy, ale i problémy susedské
a iné, ktoré prináša každodenný život v obci. Počet občanov, ktorí sú priamo zapojení do
týchto aktivít sa pohybuje okolo 5O – 55, čo je pomerne veľký počet občanov, ktorí
majú možnosť byť pri riadení života obce. Mrzí ma však, že aj v tomto volebnom období
odmietol jeden poslanec byť predsedom niektorej z komisii, pretože práca poslanca podľa
môjho názoru má byť každodenná, nie je to len účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Zatiaľ nemáme predsedu komisie verejného poriadku. Iste mi dá za pravdu jej predošlý
predseda, že táto komisia má svoje opodstatnenie a práce v priebehu roka bolo nadostač.
Boli to zväčša „ len „ susedské spory, ale ten kto ich má, vie čo to je za životná ťarcha.
Počet komisií a ich zloženie si môžete prečítať na inom mieste v našich novinách.
Vážení spoluobčania,
blíži sa jar a s ňou aj jarné práce. Chcem vás požiadať, aby ste v rámci jarných prác
využili možnosť štiepkovania konárov z orezov stromov. Potrebné je nahlásiť sa na obecnom
úrade, kde vám následne oznámime termín, kedy vám tento drevný odpad zoštiepkujeme.
Zároveň Vám dávam na vedomie, že v tomto čase sa vybudovalo obecné kompostovisko, ktoré nám bude slúžiť na uskladnenie zeleného odpadu (pokosenej trávy,
zvyškov kukuričných stebiel- „ kenďeričanky“ a pod. ,)
Bude vypracovaný harmonogram zberu tohto zeleného odpadu v obci, ktorý sa bude
zvážať prostredníctvom traktora s vlečkou. Celá táto aktivita bola uskutočnená v rámci projektu MIKADO a bude slúžiť združeniu obcí Laborecká niva, ktorej členom je aj naša obec.
Projekt je realizovaný v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. Dúfam že aj táto aktivita zlepší podmienky separovania odpadu a prispeje k lepšiemu životnému prostrediu v
samotnej obci. S úctou starosta obce
Anketový lístok
Váš názor nás zaujíma
Pre ďalšie skvalitnenie našej práce pri vydávaní obecných novín Budkovčan Vás žiadame o účasť
na tejto ankete. Vyplnené anketové lístky vhoďte prosím do poštovej schránky, ktorá je na budove
obecného úradu, prípadne ho doručte na obecný úrad. Anketový lístok môžete vyplniť aj anonymne,
avšak každý kto uvedie svoju adresu bude zaradený do zlosovania o zaujímavé ceny. Zlosovanie sa
vykoná pri príležitosti tohoročných osláv obce (pravdepodobne 2 – 3 . júla 2011)
Meno a adresa : ...............................................................
Podpis ...........................................
Marec 2011
Rozhovor
s Mgr. Marekom Pristašom
Pán farár Mgr. Marek Pristaš je správcom farnosti Najsvätejšej Trojice
v Budkovciach už piaty rok. Naša farnosť sa zviditeľňuje rôznymi
aktivitami, spýtali sme sa teda práve jeho správcu:
- Pán farár, ako sa Vám žije medzi Vašimi farníkmi a čo sa Vám najviac
páči na tunajších ľuďoch?
• Vždy hovorím, že farnosť Budkovce je dobrá farnosť. Netvrdím, že negatíva nie sú,
ale dobré veci a vzťahy prevažujú. Žije sa mi tu veľmi dobre, cítim ústretovosť ľudí
v mnohých, hlavne duchovných, ale aj spoločenských a športových udalostiach.
A čo sa mi páči? Nuž aj dedinské ticho, pohoda, ale najmä vzájomná spolupráca
s mnohými ľuďmi.
- Ktoré z podujatí, ktoré ste spolu s ďalšími aktivistami pripravovali,
vo Vás zanechalo najväčší dojem alebo na ktoré sa najviac tešíte a prečo?
• Ani nie tak podujatie, ale najdlhšie si budem pamätať vzájomnú zomknutosť
farníkov počas najhorúcejších chvíľ pred 4 rokmi. S odstupom času sa na to pozerá
už len ako na spomienku, ale som presvedčený, že pravé tie časy naštartovali v našej
farnosti najkrajšie veci. Verím tomu, že z obety vyrastajú veľké diela (príklad:
množstvo modlitieb a pôstov za našu farnosť, ktoré pokračujú až doteraz).
Ale aby som presnejšie odpovedal na otázku, s radosťou sa pozerám na veľa
skutočnosti, ktoré tu fungujú:
duchovné: obnovené a fungujúce ružencové spoločenstvo, biblické stretnutia
vo všetkých dedinách (kostoloch), adorácie, mládežnícke a detské stretnutia,
rozbiehajúci sa farský zbor...
športové: letný a zimný futbalový turnaj (na toto sa tešíme hlavne my, chlapi)
a iné...spoločenské: už každoročný farský ples, detský tábor na fare, pripravujeme
majáles na farskom dvore... A to všetko sú aktivity nie moje, ale ľudí, ktorí chcú
rozvíjať našu farnosť.
- Čo by ste chceli zmeniť u nás v Budkovciach?
• Moja najväčšia túžba: aby všetci katolíci boli prítomní na nedeľnej sv. omši
(verím, že sa nad tým nesmejete). A v Budkovciach všeobecne vidím veľké rezervy
v obnovovaní krásy dediny, ale aj obnovovanie vzťahov.
- Čo hovoríte na naše deti a mládež, sú rovnakí ako inde, kde ste
pôsobili, alebo majú nejaké odlišnosti?
• Verím, že detí bude v Budkovciach čoraz viac. Len nostalgicky sa dá prezerať farská
strana 3
Otázka č. 1 : Ako ste spokojný(á) s obsahom našich obecných novín?
Spokojný - čiastočne spokojný - nespokojný
Otázka č. 2 : Ste pravidelným čitateľom našich novín ?
áno – občas si ich prečítam - nie
Otázka č. 3: Čo vám chýba v našich novinách ?
.....................................................................................................
Otázka č. 4 : Ako známkou by ste ohodnotili naše noviny ( od 1 – 5 ) :
1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Správne zakrúžkujte)
Otázka č. 5 : Váš návrh na zlepšenie obsahu, formy a aktuálnosti novín .....................................................................................................
....................................................................................................................
www.budkovce.sk
Uznesenie č. 1 / 2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Budkovciach, 18. 2. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Budkovciach
sa uznieslo na tomto VZN obce:
a., VZN č.1 / 2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
b., VZN č.2 / 2011 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec
Budkovce.
c., VZN č.3 / 2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Budkovce.
A. Konštatuje že:
a., že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Ján Adamčík zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
B., Berie na vedomie:
a., ospravedlnenú neprítomnosť poslancov: Mgr. M. Wiczmandy
b., informáciu o príprave projektu „Architektonicko – historický výskum kaštieľa
a jeho zameranie“
c., informáciu Ing. Š. Čižmára, stavebný dozor – výstavba kanalizácie Budkovce
d., informáciu o príprave projektu „ Architektonicko – historický výskum kaštieľa
a jeho zameranie“
e., informáciu o aktualizácii PH a SR obce na roky 2011 - 2014
f., prehľad plnenia výnosu dane z príjmov FO od štátu za rok 2010
g., predložený prehľad účtov a ich konečné stavy k 31.12.2010
h., Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2010
ch.,protokoly a záznamy kontrolóra obce za rok 2010 o vykonaných kontrolách
i., informáciu o rozpočte obce na rok 2011
k., informáciu – Programový rozpočet obce na rok 2011
l., prípravu návrhu – Programový rozpočet obce na rok 2010 - 2012
m., prípravu návrhu – Programový rozpočet obce na rok 2011 - 2013
C., Schvaľuje:
program zasadnutia OZ
za zapisovateľku: Iveta Medvecová
za overovateľov zápisnice: Ing. Ján Horňa; PaedDr. Otília Sabolová
návrhovú komisiu v zložení: Štefan Šutaj; Ing. Ján Rimár CSc; Jozef Zausin
komisiu na zabezpečenie prípravnej dokumentácie pre územne konanie stavby „ Kanalizácia Budkovce – II. stavba“ v zložení: Ing. J. Rimár CSc; Š. Šutaj;
Ing. J. Horňak; Ing. J. Polačko a osoba zodpovedná za výberové konanie Marcel Molčányi
f., štúdiu prípravy projektu „Revitalizácia verejného priestranstva v strede
obce“
g., Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Budkovciach
h., Poriadok odmeňovania zamestnancov obce a volených orgánov obce Budkovce
ch., predložený návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2011:
18.2.2011, 29.4.2011, 24.6.2011, 14.10.2011, 9.12.2011 so začiatkom o 17.
30 hod.
i., návrh na zmeny v rozpočte obce k 31.12. 2010 – Rozpočtové opatrenie č.
3/2010
j., PLÁN PRÁCE hlavného kontrolóra obce Budkovce na obdobie od 1.1.2011 do
30.6.2011
k., predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce týmto žiadateľom:
Klub dôchodcov ............................................................. 530 Eur
OKsT Budkovce ............................................................. 995 Eur
OŠK ................................................................................ 3.500 Eur
a.,
b.,
c.,
d.,
e.,
ktorá bude poskytnutá až po vykonaní kontroly zúčtovania predchádzajúcej
dotácie za rok 2010 v zmysle VZN obce o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce
l, členov jednotlivých komisii s účinnosťou od 7. 3. 2011:
komisie ŽP a PH - Š.Šimko; J.Ivan; J.Vaľo; M. Matte
komisia stavebná - J.Lorinc;M.Baran; Ing. R.Pivarnik
komisia športu - Š.Fedor; J.Jackulič; Ľ. Varga; P. Adam
komisia kultúry - M.Šutajova; A. Janusková; A. Machová; Mgr. M. Wiczmándy;
ZPOZ - M. Dzurová; A. Olexová; Mgr. A. Vaľová; Mgr. E. Vagaska; M.Šutajová,
A. Janusková
komisia školská - H. Petrová; J.Pavlovová
komisia finančná – M. Bosaková; D.Dzuro; J. Janusková; I.Metvecová
komisia pre rozvoj obce - Š.Bubenko; Bc.M.Uhrina; PaedDr.V.Vajsová;
M.Baran; M.Adamová
komisia pre Dolný les - M.Kanaloš; Cinkanič; Mgr. M. Wiczmandy
komisia obchodná – J.Nadzam; J.Olexa; J.Ivan
komisia pre budovanie Gazdovského domu – Š.Šimko; P.Harbulak;
E.Steranková; J.Ivan; A.Harbulaková
komisia na prípravu publikácie 90.výročia futbalu v obci –
J.Harbulak;Š.Šimko;Š.Šutaj; Š.Vaško;A. Sabolová
komisia pre poskytovanie sociálnej služby: V.Mrázová; M.Šutajová;
A.Lorincová;MUDr. P.Urban; Bc.L. Mrázová
komisia pre ochranu verejného záujmu: Ing. J. Rimár,CSc., M. Janusko,
PaedDr. O. Sabolová, PaedDr. E. Pavlovová, Ing. J. Horňák, Mgr. M. Wiczmándy, J. Zausin, J. Adamčík,
komisia inventarizačná: M. Bosaková; D.Dzuro; J. Janusková; I. Medvecová
m., Dodatok č.1 / 2011 k DOHODE o dočasnom užívaní priestorov základnej školy
n., Prílohu č. 1 / 2011 k VZN obce č.1 / 2010 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území Obce
Budkovce
o., žiadosť na prenájom priestorov v Dome služieb pre skúšky hudobnej skupiny
za cenu 15 Eur paušálne na mesiac
p., vypracovanie GP na zameranie prístupovej cesty do Dolného lesa
r., venovať bezplatne knihu Monografia obce v počte 3 ks pre Rímskokatolícky
farsky úrad Budkovce
D., Deleguje:
a., do Rady školy pri základnej škole Budkovce: Bc. M. Uhrina; M. Janusko
E., Ukladá:
a., Hlavnému kontrolórovi obce chronologicky číslovať protokoly a záznamy
b., Hlavnému kontrolórovi obce zaradiť do plánu práce bod č. 7:
Kontrola účelnosti a hospodárnosti finančných prostriedkov poskytnutých na
originálne kompetencie v ZŠ a MŠ
F., Doporučuje:
a., OcÚ – aby venoval väčšiu pozornosť predkladaným dokladom, ktoré sú predložené obecnému úradu na zúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu obce a
iných finančných operácií, tak aby nevznikali nedostatky pri ich zúčtovaní
G., Neschvaľuje:
a., žiadosť Dr. Molnára o finančný príspevok na vypracovanie publikácie s názvom Historické príbehy z obcí okresu Michalovce
Bc. Marián Uhrina
starosta
www.budkovce.sk
Realizácia projektu VEDMA
Volíme edukáciu pre diferencované modely aktivít
Naša základná škola vstupuje do druhého roka plnenia projektu
VEDMA Volíme edukáciu pre diferencované modely aktivít, ktorý je
spolufinancovaný z ES.
V prvom roku sme začali viaceré aktivity a v súčasnosti pokračujeme v ich
plnení. Sú to aktivity Tvorba nových učebných materiálov pre výchovný smer a ich
overovanie v praxi, tvorba obsahu nového predmetu Škola pre život, príprava
internej učebnej pomôcky Moja obec, činnosť školského divadla Sunny. Hlavnou
náplňou týchto aktivít v tejto fáze plnenia projektu je pripravovať vhodný didaktický
materiál, napr.: pracovné listy, nové časovo-tematické plány, powerpointové
prezentácie, študijné materiály a pod.
Niektoré aktivity sme v prvom roku začali a aj úspešne ukončili.
Sú to Príprava materiálneho a technického zabezpečenia tried a zaškolenie
pedagógov do práce s technikou. Výsledkom tejto aktivity je zriadenie a vybavenie
4 multifunkčných učební s IKT a jej využívanie na všetkých hodinách. Ďalšou
úspešnou aktivitou bola Príprava a realizácia otvorených hodín. Spolu bolo
v mimovyučovacom čase odučených 9 vzorových hodín z predmetov matematika,
anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, dejepis, informatika,
hudobná výchova, nemecký jazyk. Výstupom okrem samotných hodín bol ich
rozbor a živá diskusia pedagógov o spôsoboch využitia inovačných metód a foriem
práce a využitia IKT pre efektívnejšiu prácu pedagógov a žiakov na hodinách.
Pod vedením odborných radcov sa v januári úspešne ukončilo druhé vzdelávanie
pedagogických zamestnancov školy.
Veríme, že pokračovanie nášho projektu bude aspoň také úspešné ako
jeho realizácia doteraz. Mgr. Martina Bajužiková
Z realizovaných aktivít :
predstavenie školského divadla Sunny Vianočný príbeh
Červená Čiapočka po zemplínsky
3.farský ples 12. 02. 2011
Zážitky nášho mládežníka z tohtoročných akcií v našej farnosti
Ako jeden z mladých farnosti Budkovce, som sa zúčastnil 3. farského
plesu, ktorý sa konal v Sliepkovciach. Zúčastnil som sa ho po prvýkrát. Celkom
sa mi tento ples zapáčil, zabavil som sa dobre, aj keď pár vecí by som možno
urobil trochu ináč. Každopádne zmysel akcie, teda spájať ľudí vo farnosti,
určite splnil. Nálada bola fajn, jedlo takisto, no skúsim presvedčiť na ďalší
ročník pána farára a pána kaplána, či neskúsime inú hudbu. Som rád, že
sa takáto akcia koná každý rok, je vidieť, že sa spoločenstvo veriacich rado
schádza aj inde ako v kostole.
Vysielanie Rádia Lumen o farnosti Budkovce 09. 02. 2011 o 20.30 hod.
Aj ja som mal možnosť byť súčasťou interview, ktoré sa konalo na fare v
Budkovciach. Ako mládežník som odpovedal na otázky, ktoré som dopredu
nepoznal. Možno bolo počuť pár zaváhaní, no snažil som sa odpovedať
najlepšie ako som vedel. Otázky boli celkom logické a myslím, že odpovede
všetkých zúčastnených na interview podali pravý obraz farnosti. Teší ma, že
aj takto som mohol pomôcťk zviditeľneniu nášho farského spoločenstva v
Budkovciach.
Daniel Dzuro ml.
pokračovanie rozhovoru
s Mgr. Marekom Pristašom
matrika, keď v Budkovciach bolo ročne okolo 50 krstov. Teraz nemáme ani 20. A to
v celej farnosti, nielen v Budkovciach.
Deti a mládež sú rovnakí všade. Už neplatí, že v mestách sú úplne odlišní. Aj keď
rozdiel badať, ale je čoraz menší. Teraz je čudný čas, kedy ako keby nič nepotrebovali.
Aj deti, aj mládež majú svoje záujmy doma: globálna komunikácia cez ICQ, Skype,
ale momentálne najväčším zabijakom mládeže a detí je facebook. Na to, že
Budkovce majú relatívne veľkú základňu mladých, len maličké percento z nich má
ozajstný záujem o vnútorný, t.j. duchovný a intelektuálny rozvoj. Ale nevzdávame
to a ponúkame im stretnutia „face to face“ namiesto anonymity internetu.
- Zmena výzoru fary, kostola aj priestranstiev okolo týchto budov je
zásluha Vaša aj ďalších veriacich ľudí. Ako hodnotíte túto zmenu?
• Práca, zbierky, brigády odjakživa zbližovali ľudí. Cítim to aj tu. Nielen ja som
spoznal mnohých cez prácu a stavebné rady, ale myslím, že aj ľudia sa viac
spoznali. Isté je, že nie ja, ale ľudia všetkému dali fazónu. Keby sme na to nemali
peniaze, neurobili by sme nič. Keby ľudia neprišli pomôcť v čomkoľvek, nevyzeralo
by to tak pekne. Uznávam, že najviac vidno zmenu na farskom pozemku, teda
farská budova, kostol, okolie. Ale všetci sa snažíme o zmeny v lepších životoch
ľudí, v cítení s Cirkvou. Teším sa, že všetko čo sme urobili je NAŠE, nie moje. A to
znamená, že aj zásluhy na tom nesieme spoločne.
- Nie ste na všetko sám – pomáha vám kaplán Martin Gaľa – delíte si
povinnosti spravodlivo alebo stále máte povinností viac Vy?
• Na toto neviem odpovedať. Inú zodpovednosť má totiž kaplán, inú farár. Z toho
vyplývajú aj povinnosti. Ale odkedy je v našej farnosti pán kaplán, pochopiteľne
mám viac času, zmenšil sa mi balík povinností. Ale napriek tomu všetkému
v Budkovciach na lenivosť nie je čas. Veľmi pozitívne pre mňa je, že všetko môžeme
robiť pokojnejšie, máme čas na prípravu vecí, ktoré som spomenul vyššie.
Dôležité je, že náš kaplán má rád farnosť, tunajších ľudí, má rád Cirkev, preto aj
naša spolupráca je výborná. My si nič neprikazujeme, len sa dopĺňame.
Duchovný otec, ďakujeme Vám za rozhovor a prajeme Vám veľa
dobrých skúseností v našej farnosti.
Otília Sabolová
www.budkovce.sk
Škola ako ju nepoznáte...
Čo nové majú škôlkari?
ZŠ Budkovce
Viete, že .....
.......motto nášho školského vzdelávacieho programu je Neučíme sa pre školu, ale
pre život?
.......že máme 9 tried na 1. stupni a 7 tried na 2. stupni?
.......že máme krásnu novú učebňu dramatickej výchovy s menším pódiom?
.......že máme 4 triedy s interaktívnou tabuľou?
.......že okrem 5 učiteľov na našej škole všetci absolvovali školenie ECDL?
.......že na malé výnimky všetci učitelia pracujú s výučbovými programami,
dataprojektormi a tiež interaktívnou tabuľou?
.......že z práve realizovaného projektu sme dali ušiť kostýmy na predstavenie
Vianočný príbeh a Červená Čiapočka po zemplínsky?
.......že na hodinách hudobnej výchovy žiaci VI.B zdramatizovali do podoby
rozhlasovej hry text 1. slovenskej opery Krútňava od Eugena Suchoňa?
.......že žiaci krúžku Muzikus 1 a Muzikus 2 sa pripravujú na divadelnú súťaž
Supertrieda do Košíc?
...... že divadelné predstavenia sú ľahšie, lebo máme z projektu zakúpených 5
osobných mikrofónov?
......že na škole pracuje žiacky parlament a snaží sa zlepšiť prácu žiakov?
......že na školskej webovej stránke sú zverejnené školské noviny Slnečník?
Z diania v Základnej škole
ZŠ Budkovce
- 21. 01. 2011 sa konal zápis žiakov do 1. ročníka v ďalšom školskom roku, ktoré
zorganizovali učitelia 1. – 4. ročníka,
- 26. – 29. 01. 2011 sa konalo školenie učiteľov z projektu Vedma - Volíme
edukáciu pre diferencované modely aktivít,
- 11. 02. 2011 sa na škole konalo vystúpenie ukrajinského cirkusu Jacko, ktoré
malo u žiakov aj dospelých veľký úspech,
- od 15. – 18. 02. 2011 bolo prerušené vyučovanie z dôvodu chrípky.
MŠ Budkovce
Ani sme sa nenazdali a je tu rok 2011. My v škôlke sme sa so starým rokom
rozlúčili ako sa patrí. Deti sa spolu s rodičmi zabavili pri zdobení perníkov (za
ktoré veľmi pekne ďakujeme skvelej babke p. Sopkovej) a ochutnávke vlastnoručne
napečených vianočných cukroviniek. Deti pobavili rodičov krátkym programom a šlo
sa zdobiť. Zdobenie malo úspech nielen u detí, ale svoju kreativitu predviedli aj
rodičia. A tie cukrovinky nemali chybu. O sladké prekvapenie ku kávičke sa postarala
ďalšia skvelá babka, p. Mrázová – srdečná vďaka.
Pozor, pozor, bol tu bál... fašiangový karneval.... Dňa 21. 02. 2011 sme sa
všetci stretli na obecnom úrade, aby sme sa spolu s deťmi vyšantili na karnevale.
A veru sme sa aj poriadne vyšantili... Deti sa nám predstavili v krásnych kostýmoch
zvieratiek, princezien, víl, nechýbali ani spidermani, pirát, šašo, čert, indián
a samozrejme snehulienky. Ani pani učiteľky sa nedali zahanbiť, veď posúďte sami,
ako nám to svedčalo. A zábava sa mohla začať... Všetci sme si pekne zatancovali,
zasúťažili a len tak vybláznili sa. Naši milí rodičia sa deťom postarali o občerstvenie
a sladkú odmenu. Odmenu si pre nich pripravila i teta Fedorová a kultúrna
komisia, začo veľmi pekne ďakujeme. Zábava bola skvelá, detičkám sa ani domov
nechcelo...
Henrieta Petrová
Galéria najúspešnejších žiakov
ZŠ Budkovce
- Tomáš Gajdušek - žiak IX.A triedy – trojnásobný majster okresu v plávaní,
majster kraja v plávaní – 1. miesto znak, žiacke majstrovstvá Slovenska
v plávaní – 5. miesto – 400 m, 7. miesto - 400 m – znak, 3. miesto - štafeta;
- Gabriela Hurčíková – žiačka VI.B triedy – medzinárodné preteky v behu
– Poľsko – Laszky – 1. miesto beh na 400m;
- Matej Ščerbák – žiak IX.A triedy – atletika okresné kolo – 7. miesto - beh na
60 m;
- Nicol Červeňáková – žiačka VI.B triedy – geografická olympiáda - 6. miesto.
Pytagotiáda – okresné kolo – 9. miesto;
- Ján Červeňák – žiak VII.B triedy – geografická olympiáda – okresné kolo – 8.
miesto, Pytagoriáda – okresné kolo – 9. miesto;
- Erik Čurma – žiak VI.B triedy – matematická olympiáda – okresné kolo – 10.
miesto;
- Marko Pavlov – žiak VI.B triedy – Pytagoriáda – okresné kolo – 20. miesto;
- Šimon Hajtó – žiak VII.B triedy – Pytagoriáda – okresné kolo - - 20. miesto;
- Anna Ďuríková – žiačka VIII.A triedy – atletika - okresné kolo;
- Alexander Puškár – žiak VIII.A triedy – atletika - okresné kolo.
Otília Sabolová
Príjemné stretnutie seniorov
Klub dôchodcov Budkovce
Prvýkrát v tomto roku sa stretli 8. januára členovia klubu dôchodcov
vo svojom klube. Pokračovali tak v tradícii - takýmto spôsobom vzdať hold
a úctu uplynulému starému roku a spoločne pri vianočnom stromčeku
s optimizmom a nádejou privítať nový rok. Navzájom si zaželať zdravie,
Božie požehnanie, lásku a pokoru. Na stretnutí sa zišlo 39 členov klubu,
ale mnohí, ktorí tiež mali o stretnutie záujem, sa z objektívnych príčin
ospravedlnili. Privítali medzi sebou aj starostu obce, ktorý s členmi klubu
udržiava stály kontakt a tak je to dobre.
V príjemnom prostredí a po skromnom pohostení si niektorí členovia
overili svoje pamäťové schopnosti a tí najlepší si odniesli aj sladké odmeny.
Pri vyžrebovaní tomboly sa na výhercov usmialo šťastie a domov si odniesli
pekné knihy. Bolo to pekné a príjemné stretnutie, z ktorého odchádzal
každý spokojný a s nádejou, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj
v budúcich rokoch.
Štefan Šimko
www.budkovce.sk
Výročná členská schôdza obvodnej organizácie
Slovenského rybárskeho zväzu v Budkovciach
Vážení športoví priatelia, výročná členská schôdza obvodnej organizácie budkovských
rybárov sa konala 12. februára 2011 v priestoroch Domu služieb v Budkovciach za účasti 24
členov. Z výboru nadriadenej MsO SRZ Michalovce sa zúčastnili predseda MsO, pán Šaffa
Vladimír, tajomník MUDr. Rudáš Anton a hospodár organizácie, pán Kačmarský Rastislav.
V úvode schôdze predseda OO SRZ Budkovce, Andrej Seman, privítal členov výboru MsO
SRZ Michalovce a členov OO SRZ Budkovce, zároveň privítal starostu obce, pána Uhrinu.
Nasledovala správa OO SRZ za rok 2010, ktorú predniesol predseda OO SRZ pán Seman
Andrej, v ktorej sa konštatovalo, že počas rybárskeho roka sa uskutočnilo na budkovských
rybníkoch niekoľko pretekov: pri zahájení rybárskej sezóny v mesiaci máj, v júni o pohár
starostu obce, v auguste 24-hodinový pretek. Na všetkých týchto
pretekoch sa zúčastnili aj mladí športoví rybári. V pretekoch sa
hodnotili zvlášť dospelí a osobitne mládež. Výbor OO SRZ sa riadil
plánom práce, zasadal 11-krát a 2-krát mimoriadne v roku. Výbor
sa zaoberal hlavne otravou vody na toku Duša, revír č: 4-0440-1-1.
Dňa 15. 10. 2010 budkovskí rybári - pán Volovár a Kanaloš v odpoludňajších hodinách zbadali nepravidelný pohyb rýb, nahlásili to predsedovi OO SRZ, pánovi Semanovi
a podpredsedovi OO SRZ, pánovi Vaľovi.
Menovaní nehodu nahlásili na Obvodné oddelenie policajného
zboru v Pavlovciach nad Uhom, kde bol spísaný prvotný zápis o úhyne rýb s pánom Vaľom, ktorý sa ukončil až na druhý deň vo večerných
hodinách, keď našli členovia výboru OO SRZ - Seman Andrej, Puskajler Ladislav a Vaľo Ján miesto, kde sa začalo s vypúšťaním otravných
látok pri obci Pozdišovce.
Záver z tejto otravy rýb bol urobený na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Michalovciach. V záverečnej správe vypracovanej krajským ichtyológom bolo konštatované nasledovné: tok potoka Duša bol otrávený v dĺžke 23 km o vyše 20 ha, kde sa predpokladá, že
úhyn rýb bol asi 2,5 ton v hodnote 40 tisíc eur.
Otravu rýb spôsobil amoniak v množstve 535 mg/l, pričom rybu dokáže zabiť
0,1 až 1,5 mg/l amoniaku vo vode. Druh otrávených rýb: najviac šťuka, jalec tmavý, pleskáče, sumce, bolene, zubáče, kapry, dokonca podustva a pĺž. Uhynulo veľa
druhov bielej ryby, ktoré boli expedované do kafilérie v Prešove.
Po bližšom oboznámení s týmto októbrovým nešťastím VČS pokračovala v programe a k
slovu sa prihlásili aj zástupcovia MsO SRZ z Michaloviec. Do diskusie sa zapojilo viacej rybárov,
pán Vaľo upozornil rybárov na brigádnickú činnosť, a to hlavne pri revitalizácii potoka Duša
uprostred dediny medzi mostmi do Sliepkoviec a stredom dediny. Záverečným vystúpením
diskusiu uzavrel tajomník MsO SRZ z Michaloviec, pán MUDr. Rudáš Anton. Predseda OO
SRZ, pán Seman, poďakoval prítomným za účasť na VČS rybárov a poprial im veľa šťastia v
nastavajúcom roku.
Ján Vaľo
Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov
Klub dôchodcov Budkovce
V nedeľu 20. februára 2011 členovia Klubu dôchodcov bilancovali svoju činnosť za
rok 2010.
Rokovanie prebiehalo v pekne upravenej miestnosti Klubu za účasti prevažnej
väčšiny počtu členov klubu a za prítomnosti starostu obce. Program rokovania predložil
a jeho priebeh viedol predseda klubu Ing. Bréda. Podrobnú správu o činnosti za uplynulé
obdobie predložil p. Astrab. Zhodnotil jej klady a nedostatky, ktorých sa bude potrebné
v budúcnosti vyvarovať. Ďalej bola prítomným predložená správa o hospodárení, správa
revíznej komisie a plán činnosti klubu na rok 2011. Po málo aktívnej diskusii bolo nakoniec
prijate uznesenie VČS a plán činnosti , ktorým sa bude klub v tomto roku riadiť. Po
oficiálnej časti programu VČS nasledovalo malé pohostenie a priateľská výmena názorov.
Všetci členovia majú záujem, aby činnosť klubu sa vyvíjala aktívne aj naďalej v prospech
každého jej člena a celej obce. Členovia klubu to považujú za svoju povinnosť. Š. Šimko – člen výboru KD.
Šťastný rybár
Kam sa ponáhľaš rybár
usmievajúci sa a sám ?
Za tichom, krásnou prírodou
a čistou priezračnou vodou.
Nás, rybárov samotárov
to do prírody tiahne,
ku priezračnej čistej vode,
v ktorej si plave rybka na slobode.
Kto však neľúbi prírodu,
čat čaká, že nájde života prameň,
že mu spadne zo srdca kameň.
Vypije zo desať pív
a je s ním amen.
My, rybári, však nie do hospody,
radšej chodíme do prírody.
Pretože v našej čistej prírode
velebné ticho a krásno je,
Snáď sa na nás aj šťastie
v podobe zlatej rybky usmeje.
Ján Vaľo
www.budkovce.sk
Prečo komisie?
SCHVÁLENÉ KOMISIE, PREDSEDOVIA A ICH ČLENOVIA :
Na tomto mieste vás budeme pravidelne informovať o práci a dianí v komisiách.
Pri svojej práci ako poslanec Obecného zastupiteľstva som sa niekoľkokrát stretol
s otázkami ako: načo sú nám komisie , aké majú postavenie, čo je ich prínosom?
Čo je komisia? Zjednodušene je komisia poradným orgánom Obecného
zastupiteľstva, zriadená za účelom riešenia problémov v určitej oblasti ( kultúra,
šport, financie, atď.), alebo zriadená pre riešenie určitej konkrétnej úlohy (verejné
obstarávanie, monografia).
Práca v komisii umožňuje širšiemu počtu občanov zúčastňovať sa aktívneho
diania v obci v oblastiach svojich skúseností a vzdelania, presadzovať svoje potreby pri
miestnom obecnom rozvoji.
V prvej reportáži vám chcem predstaviť organizačnú štruktúru fungovania
Obecného úradu, pomenovať jednotlivé komisie, ktoré pracujú v miestnej samospráve
ako aj predstaviť ľudí ktorí tam pracujú.
ORGANIZAČNÁ SCHÉMA FUNGOVANIA OBECNÝCH ÚRADOV
OCÚ
POSLANCI
RADA
Komisia ŽP a PH (životného prostredia a poľnohospodárstva):
Predseda: Rimár Členovia: Š.Šimko, J.Vaľo, J.Ivan, M.Mate
Komisia stavebná:
Predseda: Š.Šutaj Členovia: J.Lorinc, M.Baran, Ing.R.Pivarník
Komisia športu:
Predseda: M.Janusko Členovia: Š.Fedor, J.Jackulič, Ľ.Varga,P.Adam
Komisia kultúry:
Predseda: O.Sabolová Členovia: M.Šutajová, A.Janusková, A.Machová, M.Wiczmándy
ZPOZ ( zbor pre občianske záležitosti ):
Predseda: Sabolová Členovia: M.Dzurová, A.Olexová, A.Vaľová, E.Vagaská,
A.Janusková,M.Šutajová
Komisia školská:
Predseda:E. Pavlovová Členovia: H.Petrová, J.Pavlovová
Komisia finančná
Predseda. J. Horňák Členovia: M. Bosáková, D.Dzuro, J.Janusková, I.Medvecová
OBČAN
STAROSTA
KOMISIE
KONTROLÓR
Komisia pre rozvoj obce:
Predseda: M. Wiczmándy Členovia: Š.Bubenko, M.Baran, M.Uhrina, V.Vajsová,
M.Adamová
Komisia pre Dolný Les:
Predseda: M. Kanaloš Členovia: Cinkanič, M. Wiczmandy
Komisia obchodná:
Predseda: J. Zausin Členovia: J. Nadzam, J. Olexa, J. Ivan
Komisia pre budovanie gazdovského domu:
Predseda: J. Rimár Členovia: Š. Šimko, P.Harbuľák, E.Stennková, A. Harbuľáková, J. Ivan
ZLOŽKY ÚRADU
Z výročnej členskej schôdze Jednoty SD
Jednosta SD Budkovce
Dňa 13. 02. 2011 sa konala výročná členská schôdza Jednoty
Spotrebné družstvo Budkovce.
Jej členovia hodnotili svoju činnosť za rok 2010 a prijali plán činností
na rok 2011. Treba pripomenúť, že členská základňa pozostáva z 85
členov. Vzhľadom však na vysoký vek niektorých jej členov, jej stabilná
základňa je pohyblivá. Je zarážajúce, že pomerne dosť veľa členov
sa z neospravedlniteľných príčin na schôdzi nezúčastnilo. Jej činnosť
za uplynulé obdobie riadil dozorný výbor v zložení: Nadzam Štefan,
Kuchta Štefan a Poľakovský Peter. Členovia Jednoty sa v minulom roku
okrem iných aktivít zúčastnili aj na úprave okolia pri predajni potravín.
Je však zarážajúce, že niektorí občania vynášajú smeti, ba aj uhynuté
zvieratá v igelitových vreciach do okolia predajne. Dozorný výbor
v uplynulom roku vykonal štyrikrát kontrolu v samotnej predajni
a postaral sa o nápravu chýb, ktoré boli zistené. V tejto kontrolnej
činnosti bude pokračovať aj v budúcnosti. Aj v budúcom roku budú
členovia pracovať na skrášľovaní okolia predajne a usporiadajú
športový deň – memoriál Jozefa Nadzama. Výbor má záujem aby
naši občania boli so službami Jednoty čo najviac spokojní, a preto
akékoľvek nedostatky a sťažnosti podávajte jednotlivým členom
výboru. Výročná členská schôdza jednohlasne prijala uznesenie, návrh
rozpočtu a plán činností na rok 2011. Do dozorného výboru boli na
ďalšie obdobie r. 2011 – 2016 znovu zvolení Štefan Nadzam, Štefan
Kuchta a Peter Poľakovský.
Občania, ktorí majú záujem stať sa členmi Jednoty, sa môžu
kedykoľvek prihlásiť u jednotlivých členov výboru.
Štefan Nadzam-predseda DV – JSD Budkovce
Komisia pre prípravu publikácie 90.výročia futbalu v obci:
Predseda: J. Rimár Členovia: J. Harbuľák, Š. Šimko, Š.Šutaj,Š.Vaško,A.Sabolová
Komisia pre poskytovanie sociálnej služby:
Predseda: V. Mrázová Členovia: M. Šutajová, A.Lorincová, P.Urban, L.Mrázová
Komisia inventarizačná:
Predseda. J. Horňák Členovia: M. Bosáková, D.Dzuro, J.Janusková, I.Medvecová
Komisia pre ochranu verejného záujmu:
Členovia komisie sú všetci poslanci obecného zastupiteľstva
Kontaktné údaje na predsedov jednotlivých komisií nájdete na web stránke www.
budkovce.sk.
V nasledujúcich číslach Budkovčana sa dozviete ako komisie pracujú, aké majú
plány práce. Prinesieme vám pohľad na prácu jednotlivých predsedov a členov, ako aj
pohľad občanov ako vnímajú ich prácu.
Zároveň Vás pozývame, aby ste sa aj touto formou zúčastnili na dianí v našej obci
práve prácou ako člen komisie, osobne rád privítam každého nového člena komisie
ktorej predsedám.
-MW-
Dňa 17. 10. 2010 bola vydaná monografia
Budkovce historické a súčasné...
Náhodným čitateľom sme položili otázku „Ako ste spokojní
s obsahom, kvalitou, grafickou úpravou a cenou monografie „Budkovce
historické a súčasné“? Tu sú odpovede:
Stanislav – 62 rokov: Knihu som si zakúpil hneď po jej vydaní. Jej
obsahom, kvalitou, grafickou úpravou aj cenou som spokojný. Prečítal som ju už
dvakrát, som rád, že som spoznal históriu svojej obce a odporúčam každému si ju
zakúpiť a prečítať, ale venovať ju aj ako historický dar svojim blízkym a známym.
Július – 68 rokov: Zdá sa, že obsah, kvalita aj grafická úprava monografie
je v poriadku. Cena by mala byť vyššia – 20,- eur.
www.budkovce.sk
Michal – 64 rokov: Kniha Budkovce historické a súčasné je na vysokej
úrovni . Treba pochváliť ľudí, ktorí prišli na tento nápad. Ďalšie generácie, ktoré
prídu po nás, si budú môcť zaspomínať na svojich predchodcov a nájdu si v tejto
knihe aj svojich predkov, babky, atď. Je to unikátne.
Anna – 67 rokov: Kniha sa mi páči. Zaujala ma časť histórie - obdobie
po 2. svetovej vojne, ale aj jej usporadúvanie a tvorba. Ďakujem jej tvorcom aj
obecnému úradu. Cena je primeraná.
Anna – 69 rokov: Kniha sa mi páči. Cena by mohla byť aj nižšia, ale chápem,
že všetko niečo stojí a dobrá kniha zvlášť. Zaujala najmä historická časť knihy
a obdobie po 2. svetovej vojne. Ďakujem tvorcom – autorom tejto publikácie.
Štefan- 69 rokov: Tak ako to v živote býva, všetko, čo existuje, má svoje
kladné, ale aj záporné stránky. Sú občania, ktorí túto knihu prijali s veľkou
úctou a láskou. Sú však aj takí, ktorých jej vydanie „zrazilo na kolená“. Tí prví
občania majú radi svoju obec a jej históriu, sú na ňu právom hrdí a záleží im
na jej súčasnosti a budúcnosti. Tí druhí by najradšej popreli, že sú Budkovčania
a nemajú záujem o rozvoj obce a jej budúcnosť. Táto kniha mi prirástla k srdcu,
som jej vďačný za všetko, čo mi dala a úžasným spôsobom zviditeľnila našu obec
širokej verejnosti aj ďaleko za hranice našej obce.
Štefan – 72 rokov s manželkou: Pred pár rokmi sme dostali ako darček
monografie okresných miest Trebišova a Humenného od našich súrodencov,
ktorí tam žijú. V porovnaní s týmito sa tá naša budkovská môže považovať za
rovnocennú, ba v niektorých oblastiach aj lepšiu. Už samotní autori, ktorí ju
zostavovali sú svojím vzdelaním garantmi, že všetko dostupné sa dostalo aj
do našej monografie. My, aj naše deti, ktorí si ju prezerali, sme ňou nadšení.
Spokojní sme s jej obsahom, kvalitou aj grafickou úpravou. Monografia našej
obce je naozaj kvalitnou knihou dejín nám najbližších a ceny kvalitných kníh sú
vždy im primerané.
Mária 58 rokov s manželom: Myslíme si, že to bol výborný nápad vydať
takúto monografiu. Je spracovaná na ozaj vysokej odbornej úrovni a veľké
poďakovanie za tú mravčiu prácu pri zbieraní historických materiálov patrí
všetkým, ktorí sa na jej vydaní podieľali. Táto monografia by nemala chýbať
v žiadnej rodine obce a môže poslúžiť najmä mladej generácii študentov pri
čerpaní podkladových materiálov pre rôzne školské zadania o histórii obce. Tiež
môže poslúžiť ako výborný prezentačný materiál pre vzácne návštevy. Jej cena
je v porovnaní s podobnými publikáciami primeraná. Mohla však obsahovať viac
dokumentov zo staršieho obdobia a niektoré state sa v nej viackrát opakujú.
Jozef Milan - 68 rokov: Do rúk sa nám dostala dlho sľubovaná a dlho
očakávaná monografia obce Budkovce. Ako neodborník, chcel by som ju laickým
pohľadom stručne zhodnotiť po stránke obsahovej, kvalitatívnej a grafickej.
Monografiu zostavovali odborníci zo svojich odborov, čo je vidno na
jednotlivých kapitolách a nie je mi hodno ich hodnotiť ako laikovi, ale sú
dostatočne široko a dosť podrobne rozpísané a pochopiteľné aj pre laika. V týchto
kapitolách mi chýba viacej fotografií, mapových podkladov, čo samozrejme súvisí
s ich existenciou a dostupnosťou. Týka sa to najmä kapitol „Na prahu novoveku
1526 – 1711“ až po kapitolu„Budkovce v Československej republike 1918 – 1939“.
V kapitole „Spomienky na časy minulé“ sú veľmi výstižne a zábavne opísané aj
moje detské časy, na ktoré som si po prečítaní knihy spomenul. Aj keď sú v tejto
kapitole v niektorých častiach určité nepresnosti, neznižujú jej hodnotu ani
o trocha a autor v tejto časti si zaslúži odo mňa veľké uznanie. V tejto kapitole
by som sa odvolal na časť „Úvodné slovo“ druhý odsek, kde je to pochopiteľne
zdôvodnené. Niektoré nepresnosti sa nachádzajú aj v obrazovej prílohe
a popisoch fotografií, čo tiež neznižuje ich hodnotu a je priam neuveriteľné, aké
staré fotografie sa ešte v našich domácnostiach nachádzajú.
Celkové zhodnotenie kvality monografie je veľmi pozitívne. Hodnotím ju
najmä po stránke obsahovej, grafickej, ale najmä kvalitou tlače a kvalitou papiera,
čo hodnotím veľmi vysoko. Aj keď každé dielo má malé nedostatky, napr. chýba mi
tu niekoľko piesní „z valala“, autori tejto publikácie sa zhostili svojej práce veľmi
poctivo a veľmi dobre. Ich voľné chvíle, ktoré strávili pri zostavovaní tohto diela
pre každého, ale najmä pre mladšiu generáciu, si zaslúžia naše poďakovanie.
Vieme, že množstvo, rozsah, ale aj kvalita je podmienená finančnou čiastkou
a ja si myslím, že tu bolo dodržané skoro všetko a že cena knihy 15 eur je
primeraná jej hodnote.
šš
Poznámka: Záujemcovia si monografiu môžu zakúpiť každý
pracovný deň na obecnom úrade, cena 15,- eur.
Veľká noc a hra „Na šiňaki“
Zo spomienok pani Márie Sabolovej, rod. Maďarovej /nar. 1922/
na časy pred 2. svetovou vojnou.
Zo spomienok pani Márie Sabolovej, rod. Maďarovej / nar. 1922/ na časy pred 2. svetovou vojnou.
Na veľkonočné sviatky sa každý tešil a pripravoval tradične so všetkými zvyklosťami v
dedine a so všetkou parádou. Všetci potrebovali do novej jari načerpať vôľu a chuť do roboty
na poli a na gazdovstve, ktorá ich po týchto sviatkoch čakala.
Na „ Novim valaľe“ na Veľkú noc dievčatá sa zabávali a hrali hru „ Na šiňaki“. To však len
v pondelok a utorok, lebo to boli ešte sviatočné dni a to po „večurňi u kosceľe“. Vopred sa
dohodli, kde si svoje šiňaky , ktoré už boli v domácnosti nepotrebné – staré a obité krčahy
na mlieko pripravia a poskrývajú. Niektoré si ich dali aj pod Vajsov mostík na Hradskej, teraz
je to mostík pred domom Pivarníkových. Obchodník Vajs mal tam kúpený pozemok s veľkým
mostíkom, čo poskytovalo mládeži plochu na hry , tanec a spev.
Na začiatku si vytvorili sprievod tzv. „ bursu“. Skupina dievčat sa držali po tri – štyri ako
do karičky a išli od „Bati“ – od gaštanov a spievali až po Vajsov mostík.
Ej, fendi, fendi, fendija,
Hej, išol tamac pan stari,
jak še mi šumňe rozvija.
pital vinočka na dari.
Dze dzivki šidaju,
Ňedam ci vinočka
vinočki vijaju ja s ňima.
ja mlada dzivočka ti stari.
Spievali aj iné pesničky i takúto :
Kadzi pavička ľecela,
EJ , hrajce že mi vešeľe,
zlati piročko,
dokeľ muj vinok,
zlati piročko stracila.
zlati perscenok na sceňe.
Ľecela vona pres huri,
gu svojej milej
roztomiľenej maceri.
Jak ja še vinka pozbudu,
ňigda, preňigda
taka vešela nebudu.
Tam jej vešelo stojalo,
dvanac trubačov,
šejs muzikantov jej hralo.
Dievčatá spievali, tancovali karičku a parobci stali pri plote a pozerali po dievčatách.
Posudzovali ktorej pasuje šiňak do ruky, či je šikovná. Všetko toto sa odohrávalo na
„Vajsovim mosciku“, ktorý bol najväčší. Mária Sabolová spomína, že hra začína takto:
„U karičkoj perši pošpivaľi, pokruciľi še, potancovaľi. Zastaľi a začaľi po jednim šiňakoj
metac, jedna dzivka naproci gu druhej dzivkoj, dokedi šiňak ňespadnul a še ňerozbil. Tak
še cešiľi a kľapkaľi. A kec šiňak spadnul a čerepi še rozľeceľi po trave, tak nadavaľi jedna
druhej, aľe ľem tak s figľom. Ti taka ňešikovna, co ňeznaš ňič aňi ulapic, maš dzirave ruki, ti
ňesposobna, jake maš ruki slute“ .
Tej, ktorej vypadol šiňak , musela dať svoj ďalší šiňak a hrali sa ďalej, pokiaľ mali šiňaki.
Črepiny dievčatá nohami poposúvali – poskrývali pod mostík do šancu, lebo bol hlboký a
široký.
Chceme upozorniť, že v texte sú dva výrazy, ktoré pochádzajú z čias, keď u nás„bačovali“
Turci. Sú to fendi, fendija – je to od slova efendi – pán . Ďalšie slovo „bursa“ – keď išli tureckí
vojaci v skupine tak sa hovorilo, že „idze bursa – turka“.
Bolo vžité, že keď išli parobci po ulici v skupinách, tak staré ženy, tak ako to počuli od
svojich starých materí hovorili, že „idze bursa – turka“.
V záhrade za Kaštieľom bol vysadený grófsky park so vzácnymi drevinami. Aj gaštany
okolo plota pri kostole sú z toho obdobia. Sluhovia z Kaštieľa hovorili podľa spomienok
starých sluhov, že tieto gaštany „ gestiňe“ napestovali u nás Turci.
Spracovala Anna Sabolová
Takéto hlinené džbány sa používali pri hre “ na šiňaki”.
www.budkovce.sk
Majstrovstvá ObFZ Michalovce
Správa zo zelených stolov
II.B TRIEDA –MUŹI JESENNÁ ČASŤ
A-mužstvo - po jesennej časti
1. kolo: 8.8.2010 o 16.30 hod.
BUDKOVCE – RAKOVEC 1:1 (0:0)
2. kolo: 15.8.2010 o 16.30 hod.
VOJANY - BUDKOVCE
3:3 (0:2)
3. kolo: 22.8.2010 o 16.00 hod BUDKOVCE - P. ČEMERNÉ 1:1 (0:1)
4. kolo: 29.8.2010 o 16.00 hod K. KĽAČANY – BUDKOVCE 2:3 (2:2)
5. kolo: 5.9.2010 o 15.30 hod BUDKOVCE - KRÁSNOVCE
4:0 (3:0)
6. kolo: 12.9.2010 o 15.30 hod MORAVANY – BUDKOVCE
2:0 (1:0)
7. kolo: 19.9.2010 o 15.00 hod BUDKOVCE – BEŠA 4:0 (1:0)
8. kolo: 26. 9. 2010 o 15.00 hod BÁNOVCE n/o - BUDKOVCE 3:1 (0:0)
9. kolo: 3.10.2010 o 14.30 hod BUDKOVCE – ŽBINCE 1:2 (1:1)
10. kolo: 10.10.2010 o 14.30 hod BRACOVCE - BUDKOVCE 2:0 (2:0)
11. kolo: 17.10.2010 o 14.00 hod BUDKOVCE - V. SLEMENCE 4:2 (2:2)
12. kolo: 23.10.2010 o 14.00 hod TRHOVIŠTE - BUDKOVCE 3:3 (1:0)
13. kolo: 30.10.2010 o 14.00 hod BUDKOVCE - POZDIŠOVCE 3:1 (2:1)
O 28 gólov domácich hráčov sa podelilo týchto 10 hráčov: PEŠTA 7, ŠVAJKA 5,
KOČERHA 4, BODNÁR 3, SOPKO 3, NOVOTŇÁK 2, HALÁSZ 1, VAĽO 1, DANKO 1, PAĽO 1
Žlté karty obdržalo v 13. kolách týchto 6. hráčov: PEŠTA 4, NOVOTŇÁK 2, SOPKO
2, BODNÁR 1, ADAM 1, IVANKO 1.
Červenú kartu dostal jediný hráč –SOPKO, v 6. kole
Údaje čerpané zo zápisov jednotlivých stretnutí spracoval predseda športovej komisie M. Janusko
Aktuálna tabuľka po jesennej časti
1.
2.
3.
4.
5. 6. 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Žbince
Bracovce
Krásnovce
Trhovište
Pozdišovce
Rakovec nad Ondavou
Budkovce
Moravany Pusté Čemerné Beša
Bánovce nad Ondavou Kapušianske Kľačany
Vojany
Veľké Slemence
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
11
9
8
5
6
6
5
6
4
4
5
3
3
0
2
0
3
5
2
2
4
0
4
4
0
2
1
3
0
4
2
3
5
5
4
7
5
5
8
8
9
10
66:14
35:23
34:24
38:30
24:21
24:21
28:22
28:29
22:22
28:34
15:40
25:39
18:43
17:39
OKST Budkovce
ObSTZ Michalovce a ŠKST Michalovce v sobotu 22. januára zorganizovali v stolnotenisovej
herni v Michalovciach stolnotenisový turnaj Majstrovstvách MI-SO oblasti dospelých pre
rok 2011. Turnaja sa zúčastnilo 43 hráčov z 11-tich klubov. OKST reprezentovali títo hráči:
M. Bréda, J. Horňák, T. Sabolčík, M. Tkáč, D. Halecký a M. Sabovčík.. Výsledky z turnaja v
kategóriách: Majstrom MI-SO oblasti sa stal D. Šinkar (ŠKST Michalovce), Majstrom MI-SO
oblasti – nad 50 rokov sa stal M. Kostovčík (ŠKST Michalovce) a Majstrom MI-SO oblasti
– 5.liga sa stal J. Hospodár (STO Lúčky).
OKST Budkovce v spolupráci s ObSTZ Michalovce v sobotu 5. februára zorganizovali
v telocvični miestnej ZŠ stolnotenisový turnaj Majstrovstvá MI-SO oblasti mládeže pre rok
2011. Turnaja sa zúčastnilo 36 hráčov z 16-tich oddielov. OKST reprezentovali títo hráči: M.
Tkáč, D. Halecký, M. Sabovčík, M. Kiškaš, Š. Tkáč, R. Leško a F. Daňko. Výsledky z turnaja v
kategóriách:
Starší žiaci: 1.miesto P. Viňanský (Vinné), 2.miesto P. Králik (Vinné), 3.miesto Mart.
Duhaň (STO Falkušovce/Bracovce) a M. Kiškaš (OKST Budkovce)
Staršie žiačky: 1.miesto M. Godočíková (Husák), 2.miesto L. Lendačová (Hlivištia),
3.miesto J. Dzelinská (TJ Čečehov) a D. Šinkarová (ŠKST Michalovce)
Mladší žiaci: 1.miesto D. Halecký (OKST Budkovce), 2.miesto Š. Treščo (STO Falkušovce/
Bracovce), 3.miesto D. Havrila (TTC Vojany) a M. Kočerha (Hlivištia).
35
27
27
20
20
20
19
18
16
16
15
11
10
3
Atletický klub pri OŠK – Budkovce
Bežecká sezóna pokračovala dňa 11.9.2010 vo V. Kapušanoch - ,,Beh kapušianskou pláňavou.“
trať dlhá 15 km preteku sa zúčastnilo 71 pretekárov J. Švagrovský skončil na 21. mieste celkovo v
kategórii ,,C“ na 5. mieste časom 1.01.16.
- Dňa 15.9.2010 sa J. Švagrovský zúčastnil preteku ,,Michalovská hodinovka“ preteku
sa zúčastnilo 55 pretekárov J. Švagrovský skončil na 15. mieste celkovo v kategórii ,,C“ na 2.
výkonom 14750 m.
- Dňa 3.10.2010 sa J. Švagrovský zúčastnil preteku ,,MMM – Košice 42.195 km - preteku
sa zúčastnilo 773 pretekárov J. Švagrovský skončil na 214. mieste celkovo v kategórii ,,C“ na 41
mieste časom 3.26.01.
- Dňa 24.10.2010 sa J. Švagrovský zúčastnil preteku ,,Žipovská 10“ - preteku sa zúčastnilo 90
pretekárov J. Švagrovský skončil na 27. mieste celkovo v kategórii ,,C“ na 6. mieste časom 40.07.
- Dňa 7.11.2010 sa J. Švagrovský zúčastnil preteku ,,Beh oslobodenia mesta Strážské“ preteku sa zúčastnilo 93 pretekárov J. Švagrovský skončil na 29. mieste celkovo v kategórii ,,C“
na 7. mieste časom 25.19
- Záver roka a vyhodnotenie Oblastnej bežeckej ligy bolo už tradične na ,,Horovskej
desiatke“ 31.12.2010. preteku sa zúčastnilo 105 pretekárov J. Švagrovský skončil na 29. mieste
celkovo v kategórii ,,C“ na 7. mieste a J. Adamčik skončil na 79. mieste celkovo v kategórii ,,C“
na 14. mieste.
- V Oblastnej bežeckej lige .J. .Švagrovský skončil celkovo na 6.mieste v kategórii ,,C“ na 2.
mieste J. .Adamčik skončil celkovo na 27.mieste v kategórii ,,C“ na 8. mieste.
- Vo VVCV čo je krajská súťaž J.Švagrovský skončil celkovo na 17.mieste v kategórii ,,C“ na
7.mieste.
Švagrovský Ján
Najmladší žiaci: 1.miesto M. Levický (ŠK Porostov), 2.miesto J. Sokologorský (STO Lúčky),
3.miesto M. Popeľáš (ŠK Stretavka) a F. Daňko (OKST Budkovce).
Víťaz kategórie mladších žiakov Dominik Halecký hráč OKST Budkovce sa zúčastní
Majstrovstiev kraja vo svojej kategórií dňa 12.marca 2011 vo Svidníku.
Družstvo mužov OKST Budkovce „A“ hrajúceho v krajskej súťaži 4.lige Zemplínskej sa
po 1-vej časti t.j. 11.kolách umiestnilo na 8.mieste a preto budú hrať v skupine o zostup. V 2-hej časti po 4.kole im patrí 7.miesto avšak do konca súťaže je potrebné odohrať ešte 6
kôl. Naše „B“ družstvo, ktoré hrá oblastnú 5.ligu obsadilo po 1-vej časti 12.miesto z 14-tich
a preto sa OKST rozhodlo pre zmenu na pozícií vedúceho B družstva, aby sa výsledky zlepšili.
Po 19.kole súťaže B družstvu patrí 9.miesto, ktoré si ešte môže vylepšiť, pretože do konca
súťaže ostáva odohrať 7 kôl. Do C družstva boli na súpisku doplnení dvaja noví mladí hráči,
aby postupne získavali herné skúsenosti do budúcnosti.
R. PIVARNÍK
Oznam:
V priebehu mesiaca marec OKST v spolupráci so ZŠ Budkovce zorganizuje
stolnotenisový turnaj 4. ročník o Pohár riaditeľa ZŠ pre miestnych žiakov.
V sobotu 16. apríla sa uskutoční 9.ročník stolnotenisového turnaja o Putovný
pohár starostu obce v telocvični ZŠ so začiatkom o 9 hod., na ktorí majú právo štartu
len pozvané kluby resp. hráči ako aj občania našej obce.
Obecné noviny „Budkovčan“. Vydáva obec Budkovce. Vychádzajú ako občasník. Šéfredaktor: Bc. Marián Uhrina, starosta
obce. Redakčná rada: Ing. J.Rimár.CSc, PaedDr. O. Sabolová, Mgr. M.Wiczmándy, M. Janusko, J. Vaľo,Š. Šimko. Adresa redakcie: Obecný úrad Budkovce, 072 15 Budkovce, e-mail: [email protected] Redakcia nevyžiadané rukopisy
nevracia a vyhradzuje si právo na úpravu rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Tlač: Tlačiareň Adrián Buraľ, Jovsa, tel.:
056/69 821 80. Registrované Ministerstvom kultúry SR, evid. č. 3890/09. Vydané pre interné potreby obce Budkovce. Príspevky neprešli jazykovou úpravou. Nepredajné.
Download

budkovčan 1/2011.pdf