DOHODA
o užívaní pozemku na umiestnenie predajného zariadenia
uzavretá v zmysle §51 Obč. zákonníka
/ďalej len ,,dohoda“/
Zmluvné strany:
1. Poskytovateľ
Mestská časť Košice - Barca
zastúpená Františkom Krištofom, starostom
Abovská 32, 040 17 Košice - Barca
IČO: 0069 1003
Bankové spojenie: VÚB, a.s.,
č. účtu: 14725-512/0200
/ďalej len poskytovateľ/
2. Užívateľ
Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
Živnost. list vydaný Obv. úradom v..................., číslo živnostenského registra: ................
/ďalej len užívateľ/
uzatvárajú túto dohodu v nasledovnom znení:
Čl. I.
Predmet dohody
1. Poskytovateľ je vlastníkom nehnuteľnosti parc. č. 63/1, druh pozemku: ostatná plocha,
v celkovej výmere 41 007 m2, k. ú. Barca
2. Predmetom tejto dohody je užívanie časti pozemku parc. č. 63/1, druh pozemku: ostatná
plocha, ktorý sa nachádza v miestnom parku v mestskej časti Košice - Barca.
3. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi v miestnom parku v mestskej časti Košice - Barca
dočasné umiestnenie predajného zariadenia v počte ........... ks na 11. – 12.5.2013
s rozlohou spolu ................ m2 za odplatu.
Čl. II.
Účel užívania
Účelom užívania je užívanie časti poskytnutého pozemku na predaj pri príležitosti
Medzinárodnej výstavy psov všetkých plemien CACIB Košice 2013 /ďalej len výstava/
konanej v miestnom parku v mestskej časti Košice - Barca v dňoch 11. – 12. 5. 2013
Čl. III.
Doba
Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na 2 dni, t.j. 11. - 12.05. 2013
Čl. IV.
1. Zmluvné strany sa dohodli na odplate vo výške .................,- €.
2. Užívateľ je povinný vyššie uvedenú odplatu zaplatiť v hotovosti po podpise tejto dohody
do pokladne na miestnom úrade Mestskej časti Košice – Barca najneskôr v deň konania
výstavy priamo na mieste príslušnému zamestnancovi mestskej časti Košice - Barca.
Čl. V.
1. Užívateľ je oprávnený užívať pozemok, ktorý je predmetom dohody, len na účel uvedený
v čl. II. tejto dohody.
2. Po uplynutí doby platnosti tejto dohody užívanie zaniká.
3. Poskytovateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od dohody v prípade, ak by užívateľ
porušoval ustanovenia tejto dohody, prípadne iné všeobecne záväzné právne predpisy.
Čl. VI.
1. Táto dohoda je vyhotovená vo dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu prečítali, text dohody je pre nich dostatočne určitý
a zrozumiteľný, dohodu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu dohodu vlastnoručne podpísali.
3. Dohoda nadobúda platnosť po podpise zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení.
V Košiciach dňa 10.5.2013
.......................................
poskytovateľ
.........................................
užívateľ
P.Č.
1
2
3
4
5
6
Objednávateľ
Hegeduš Vladislav
Alexander Seňo
ROXYNKA
Dáša Jacunska Domestic shop
Jana Papugová
VEJA s.r.o. Rusňáková
Pension Barca s.r.o.
7
Ing. Jozef Fekiač Chlpáčik
10
Woykoff s.r.o.-Ing.
Katarína Hulínová
11
Fričovská Marta
12
Alžbeta Sabanošová ASPO
13
LUKKA s.r.o.
14
Ján Kovalík
Adresa
Edisonova 33,
KE
Štefánikova 6,
Prešov
Družstevná 18,
Čečejovce
Jesenná 32,
Čaňa
Matuškova 18,
KE
Vozárova 5, KE
IČO
34864792
46101250
SK1041582795
41221028
1048911787
32561032
36765619
2022368469
46008195
2023190851
45901040
Sladová 12,
Banská Bystrica
Oblazov 30,
44072058
Kotešová
Radlinského 15,
40187837
KE
Sadová 9,
45849706
Prešov
Jelačičova 1,
Bratislava
DIČ
SK1074890333
2022605299
35731451
2020252861
4600399
1025617252
17091071
1030764823
Denešova 5, KE
15
Pekáreň pre psíkov
Yorkie-Monika
Višňovská
17
Mgr. Ivana Weissová JESSYDY
18
Ján Oravec
19
Bc. Ján Ďalog - V7
20
Anauel-Pet s.r.o.
21
PROFIKOZMETIKA
s.r.o.
22
DataHost s.r.o.
23
Animal Centrum s.r.o.
24
Patrícia Kubaliaková
25
Mačejová Denisa
Kisdyho 17,
Košice
S.Chalupku
7254/1A,
Martin
Repno 194,
Rimavská Baňa
Mlynská 614,
Divín
Svätourbanská
40, Nitra
Mengusovce 94
Pod kaštieľom
636/26,
Dubnica nad
Váhom
Demänovská
48, Bratislava
Obrody 1,
Košice
Bacherov 93
46753991
SK1046187824
35487437
41812999
1071987851
46239227
SK2023295428
46053034
2023261702
Zameranie,
tovar
Poplatok
bufet
80,- €
psie doplnky
20,-€
chovateľské
potreby
rýchle
občerstvenie
gofry, langoše,
nealko
občerstvenie
strihacie
strojčeky
nožnice,
kozmetika
výživy, doplnky,
medicína
40,- €
občerstvenie
40,- €
domáce langoše
20,-€
reklamné
predmety so
psami, obojky,
vodítka
výroba
suvenírov a
tričiek psov
keksy, pamlsky
kozmetika,
výživové
doplnky pre
psov
cukrová vata,
pukance
chovateľské
potreby
hračky,
kozmetika,
vodítka, postroje
/3x3m/
kynologické
potreby
20,-€
20,-€
20,-€
20,-€
10,-€
20,-€
20,-€
20,-€
20,-€
20,-€
20,-€
20,-€
40,- €
44756969
SK2022831723
darčekové a
zábavné
predmety
31348696
SK2020336142
kozmetika
40,- €
cukrovinky
20,-€
oblečenie pre
psíkov
20,-€
30680999
43875009
SK1073071857
20,-€
26
Krnáč Vladimír
27
MVDr. Polievka
Mikuláš
28
Tomašovič Milan Komar
29
Eunika Prihodova
30
F.P.H.U. "TIGO"
31
Tally Dog - Rošková
Zuzana, Bc.
32
PROFI TIP-TOP
Brigita Křivová
33
Szabó Ferenc
SNP200/3,
Vígľaš
Hlavná 121,
Zemplinská
Široká
Varovecká 5,
Družstevná pri
Hornáde
kpt. Nálepku 4,
Veľký Šariš
Z.Cybulskiego
6, Tarnów
Jána Hollého
3513/111,
Michalovce
Hlavná ul.
71/103, Čata
1141 Budapest,
Cinkotai út 95/b
41141784
1070706989
detské balóniky
20,-€
33888931
102020662401SK
krmivo pre psov
40,- €
17178304
1020630424
kynologické
potreby
20,-€
45495289
1082651993
predaj balónov
20,-€
NIP 873287-91-60
pelechy pre psov
20,-€
45433283
krmivo pre psov
20,-€
43189172
trdelníky,
kukurica
kynologické
potreby
20,-€
20,-€
Download

stiahni