Vyhlasovateľom súťaže je z poverenia Odboru kultúry
a cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja
(KSK) Kultúrne centrum KSK.
Realizátorom súťaže je Tabačka Kulturfabrik a Bazzart.
Odborným garantom súťaže sú múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a Kultúrne centrum KSK.
Poslaním súťaže je navrhnúť zaujímavé, jedinečné, originálne suveníry so súčasným dizajnom pre múzeá,
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Cieľom súťaže je budúca realizácia návrhov a ich
pretavenie do reálnej podoby tak, aby si návštevníci
múzeí mohli odniesť domov originálny suvenír, pripomínajúci mu jeho návštevu.
Podmienky účasti v súťaži
Súťaž DESIGN MATCH – Suvenír 2013 nie je vekovo
obmedzená. Môžu sa do nej zapojiť dizajnéri, architekti,
výtvarníci ale aj všetci kreatívni jednotlivci a kolektívy.
Súťažné práce majú mať podobu návrhov, výber techniky je ľubovoľný, minimálny rozmer pre skicu je formát
A4.
Muzeálne predmety, ktoré sú v prílohe propozícií majú
slúžiť ako inšpirácia pre autorov návrhov. Zobrazené
predmety sú rôznorodé, nakoľko ide o vyšpecifikovaný
výber múzeí z ich vlastných zbierkových fondov. V témach sa tak objavujú tradičné ľudové výšivky, čipky,
ale aj historické artefakty a relikvie, ktoré priamo súvisia s daným regiónom. Autori si môžu pre svoj návrh
na suvenír zvoliť jeden alebo viacero muzeálnych pred-
metov, ktoré sú v prílohe propozícií. Súčasťou každého
návrhu musí byť špecifikácia pre výrobu predmetu, ktorá musí obsahovať :
• rozmery budúceho predmetu (suveníru)
• materiál z ktorého bude vyrobený
• technika akou bude predmet vyrobený a pod.
Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube návrhu uviesť svoje meno, adresu, rok narodenia, názov
suveníru a názov predmetu, z ktorého sa pri tvorbe inšpiroval.
Uzávierka súťaže je 18.11.2013
Návrhy so špecifikáciou a podpísanou prihláškou je potrebné zaslať elektronicky do 18.11. do 18:00 ako aj poštou. Akceptuje sa pečiatka pošty s dátum 18.11.2013,
všetky ostatné prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované.
Vyhodnotenie súťaže a ocenenia
Zaslané práce bude vyhodnocovať päťčlenná porota
z radov výtvarných umelcov, pedagógov, zástupcov
múzeí a Odboru kultúry a cestovného ruchu KSK. Členovia poroty vyhotovia zápis (protokol) z rokovania,
v ktorom navrhnú vyhlasovateľovi súťaže udelenie prvých troch cien. Tri najlepšie návrhy budú ocenené finančnou odmenou, ktorá bude po vyhlásení výsledkov
poukázaná na účet autora.
• 1. miesto 300 €
• 2. miesto 200 €
• 3. miesto 100 €
Porota má právo navrhnúť na ocenenia aj ďalšie súťažné návrhy bez určenia poradia a to nefinančnými
cenami. Autori sú po zapojení sa do súťaže chránení
autorským právom a nie je možné použiť ich návrh bez
ich súhlasu mimo tejto súťaže. Výsledky súťaže budú
zverejnené 26.11.2013 na stránke www.osvetake.sk,
www.tabacka.sk.
Vaše návrhy zasielajte elektronicky na:
[email protected]
poštou:
„Design match“
Kultúrne centrum KSK
Hlavná 48
Košice 040 01
Konzultácie (o detailoch a priebehu súťaže):
Peter Radkoff
TABAČKA KULTURFABRIK
centrum súčasného umenia a kultúry
Gorkého 2 , 040 01 Košice
0905 464 384, [email protected]
Jana Bučková
BAZZART
0908 458 111, [email protected]
Východoslovenské múzeum
Dušana Smatanová, [email protected]
1 Sklenené robotné znaky Zborovského panstva
J. G. Aspremonta (1759-1819) z 18. storočia, ktoré potvrdzovali celodennú prípadne poldennú ručnú prácu
a celodennú prácu so záprahom. Vyrábali sa v sklárskych hutách na území panstva v Šarbove a v Stebníckej Hute z odpadového materiálu.
2 Uhorský dukát kráľa Žigmunda I. (1387 – 1437) razený v košickej mincovni. Pochádza z nálezu 65 stredoeurópskych dukátov z 15. až 1. polovice 16. storočia,
nájdeného v obci Veľký Folkmár v roku 1992.
Banícke múzeum v Rožňave
Anna Lachová, [email protected]
3 Kostolná truhlica vydlabaná jedného kusu tisového
kmeňa, zvonku opracovaná otesaním do tvaru kvádra.
Vrch truhlice uzatvára zapustené veko s dvoma petlicami. Truhlica je spevnená železnými pántmi.
1 Zvolávacia tabuľka cechu Rožňavských čižmárov,
1620. Vyhotovená z dreva, s čižmou s vysokou sárou
uprostred listnatého rámu.
2 Pečatidlo cechu rožňavských mäsiarov, 1748. Uprostred tri ruže a znak cechu - hlava býka, obvodopis v latinčine.
3 Gemerská keramika obľubovaná hlavne kvôli jej žiaruvzdornosti.
4 Banícky znak tvoria prekrížené kladivo a želiezko.
5 Kahanec olejový - osvetľovacie teleso hruškovitého
tvaru.
Múzeum a kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove
Mgr. Martina Kužmová, [email protected]
1 Parná oračka na lanovú orbu. Je to parný stroj dvojvalcový. V strednej časti je navíjací bubon na lano, pomocou ktorého sa ťahal pluh. Vyrobená v roku 1905
v anglickom Leedse. Svetový unikát, ktorý kúpili Andrášiovci na hlbokú orbu na ich cukrovarských majetkoch.
2 Predmety pochádzajú z hrobov, ktoré sa našli
vo svätyni Kostola Povýšenia sv. Kríža. Renesančné
šperky sú zhotovené zo zlata, diamantov, drahých kameňov a zdobené sú emailom. Datované sú do poslednej tretiny 16. storočia.
A Ženský prsteň z hrobu Sáry Sulyokovej. Zlato, rubín,
diamanty, čierny email.
B Prsteň (ženský) nájdený v hrobe Istvána Dobóa. Zlato, rubín, čierny email.
A
B
Zemplínske múzeum v Michalovciach
Mgr. Dana Barnová, [email protected]
1 Krt podzemný má valcovité telo pokryté krátkou hustou srsťou najčastejšie sivočiernej farby. Krta albína
získalo múzeum z obce Zalužice. Albinizmus je farebná odchýlka živých organizmov, spôsobená poruchou
tvorby farbiva ( pigmentu) melanínu. Toto genetické
ochorenie je dedičné.
2 Spona z keltského pohrebiska. Nájdená v roku
1973 počas záchranného archeologického výskumu
na stavbe tranzitného plynovodu. Ižkovce, doba laténska, 3. – 2. storočie pred n. l.
3 Príborník s motívom satyrov. Príborník z 19. storočia,
s prehnutými nohami má vo vrchnej časti nízku zadnú
stenu s policou a vyrezávanou skrinkou s ornamentmi.
Vyrezávané ornamenty sú s motívom viniča i so štylizovaným ornamentálnym zobrazením akantových
listov. Ústredným ornamentálnym motívom sú dvaja
satyrovia, teda ľudské bytosti so zvieracími znakmi.
4 Neolitická hlinená plastika ženy – Venuša. Nájdená
v roku 1961 v sídliskovom objekte na lokalite Oborín.
Neolit, 5. tisícročie pred. n. l.
Múzeum Spiša
Táňa Stašíková, [email protected]
1 Tradičná ľudová výšivka na spišskom kroji používaná
na manžetách mužských košiel.
2 Odliatok skamenelín (napr. Pholadomia sp, Tellínasp)
z lomu Ďurkovec pri obci Smižany (sádrový).
3 Kolekcia motýľov zo Slovenského raja:
A vidlochvost feniklový
B vidlochvost ovocný
C jasoň červenooký
D jasoň chochlačkový
E bielopásavec topoľový
F babôčka pávooká
G babôčka osiková
H babôčka admirálska
A
B
C
D
E
F
G
H
Tešíme sa na vaše návrhy.
Download

Propozicie - Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja