FAKTURA (variabilnli symbol
PRABUffiAS
akciovd spolodnost, Obchodn\i registerOkresn6ho s0du Bratislava l, oddiel: Sa. vloz.
1
a
56/8
Dod6vatel'/ Supplier:
stomer:101502
CRN:
/TlN:
DPH/VATIN:
/
641400642
)
Statne lesy Tatransk6ho n6rodn6ho parku
Tatranska Lomnica
31966977
2021202931
5K2021202931
PROBUGAS a.s.
30fi'.\
Miletidova 23
829
rco / cRN:
81 Bratislava 25
St6tne lesy Tatransk6ho n6rodn6ho parku Tatransk6
Lomnica
17321981
2020312206
Tatransk6 Lomnica
IE DPH / VATIN:
sK2A20312206
05960
Prev6dzka / Office:
Bratislava
Cislo ridtu
tuzemsko:
2544236001
BIC:
TATRSKBX
IBAN:
sK74
'1
Vysok6'Tatry
100 0000 0029 4423 6001
date:
/ lssue date:
D6tum dodania / Delivery
22.09.2014
St6tne lesy Tatransk6ho n6rodndho parku
Datum vystavenia
22.09.2014
Horiireri Str5ne ll, Tatransk6 Lomnica
D6tum splatnosti
60
l.:
I 1100
Odbern6 miesto / Delivery Point:
059
li.-
Sposob platby
Vysok6 Tatry
i Due date:
i Payment
06.10.2014
method:
Platobnf prikaz
V zmysle $ 369c ods. 1 Obchodn6ho z6konnika V6m fakturujeme pau56lnu n6hradu ndkladov za ome5kanie uhrady faktury uvedenej v texte n6zvu
Fakt0rovan6 polo2ka
Mnozstvo
(Quantity)
(ltem)
1,0000
PauSSlna n6hrada v zmysle C2621401176
Doklad prijatej
zdlohy
DAtum prijatej
z6lohy
Mernd
DPH
lednotka
(Unit)
(vAT)
to/
1
L /o.l
JednotkovA
cena
(Unit Price)
9.0000
Z6klad pre DPH
(Tax Base)
9.OO EUR
Suma so SD bez DPH / Total Tax Base:
9,00
EUR
Spotrebnd dari / Consumption Tax:
0,00
EUR
Suma
O,OO EUR
O,OO EUR
O,OO EUR
O,OO EUR
Spolu / Total:
Zaokr0hlenie / Rounding:
K uhrade/GrandTotal:
Vystavil i Make Out:
GaSpdrkovd lveta
Telef6n / Phone:
0434203032,
Pozn6mka / Note:
l-laiaai
lia+ / halirrarrr
Nlnra.
Objedn6vka / Order number:
Vysvetlivky / Explanatory notes:
(PB) Propan - but6n, (P) Prop6n, (VZV,VIFF) Prop6n na pohon vysokozdvi2nych vozikov
Dole2it6: V62en! z6kaznik, menime bankov6 spojenie. N65 novli, ucet md cislo: 2944236001/1 100. IBAN: SK74_]_l !0_0000 0029 4423 6001 . Ziadame
\r'a$ich platobnVch syst6mov tak, aby boli VaSe 0hrady
Download

PRABUffiAS