Zmluva o spoluprSci
uzatvoren6 v zmysle Obchodn6ho zdkonnlka
medzi
1. Objedndvatefom:
V
zasthpeni:
Obec Jablonka
Jablonka 51
906 21 Jablonka
leo: oogogsgt
Dle 2021081469
Anna Cig6nekov6, starostka obce
ako mandant
a
2.
Zhotovitefom:
V zastrtpeni:
fto:
Dft:
Clinof
P4U, s.r.o.
Tranovsk6ho 55
84102 Bratislava lV
Mgr. Andrej Komora, konatel
46391100
2023353772
I
Predmetom tejto zmluvy je spolupr6ca Objedn6vatel'a a Zhotovitel'a vo veci informovania
azAkladnilho poradenstva ohladom budricich prileZitosti Objedndvatel'a na 6erpanie NFP
(nen6vratn5 finandnd pomoc) na jeho projekty zo Strukturdlnych ndstrojov Eur6pskej (nie.
Zhotovitel' bude pre Objedn6vatel'a vyhladdvat vhodn 6 vyzvy,spracovivat a prezentovat podstatn6
inform5cie z tfchto v'fiziev a z N6rodn6ho strategick6ho referendn6ho r6mca (NSRR) pre obdobie
2014 a22020, a odpor06at d'alSie kroky smeruj0ce k spracovaniu konkr6tnych projektov.
6l6nok lt
Cena za pr6ce uveden6 v 6l5nku l. tejto zmluvy je stanovenS dohodou zmluvnfch str6n v zmysle
z6kona 6.18/1996 Z.z. o cen6ch nasledovne:
Pr6ce popisan6 v
61.
l.:
500,- EUR
Cena je bez DPH. Zhotovitel'nie je platcom DPH.
Fakt(ra za prAce bude vystaven6 zhotovitel'om v defr podplsania tejto zmluvy, splatnost fakt6ry je 7
dni od jej vystavenia. Z6lohov6 platby nebudri poskytovan6.
V prlpade, Ze Objedn6vatel' si v bud0cnosti u Zhotovitel'a objednd prdce na konkr6tnom projekte
(komplexn6 spracovanie Ziadosti o poskytnutie podpory formou dotScie z Struktur5lnych n6strojov
Eur6pskej 0nie), suma uhraden5 na ziklade teito Zmluvy bude zapoiitan6 do fhrady za
bud(ce pr6ce (budfca poiadovanS suma bude znliend o u2 poskytnut6 plnenie na z6klade tejto
Zmluvy).
6Enok ltl
Zmluvaje uzatvoren6 na dobu neur6itri.
6Hnok lV
Objedn6vatel je povinnf:
- ozndmif v5etky potrebn6 Odaje tak aby Zhotovitel'mohol vykon6vat dohodnut0 dinnost 6o
najlep5ie a aby sa dosiahol [6el sledovanf touto zmluvou,
- zaplatif Zhotovitel'ovi dohodnutri odmenu podl'a predloZenej fakt0ry
- ozn6mif Zhotovitel'ovi v5etky zmeny, ktor6 by mali vplyv na vykon6vanie dohodnutej 6innosti.
6Enok V
Zhotovitef je povinnf:
- vykon6vat dohodnutri dinnosf v zmysle 6l5nku l. tejto zmluvy s 6o najv565ou odbornosfou,
- dbat na zSujmy Objedn6vatel'a ,
- ozn6mif Objedn6vatel'ovivdas ak nebude m6ct vykon6vat dohodnutf 6innost.
Zhotovitet je oprSvnenf:
- vykon6vaf dohodnutf dinnost aj prostrednictvom tretlch os6b
eHnok Vl
Tdto zmluva nadobrida platnosf dfiom podpisu oboma zmluvnfmi stranami- V5etky dodatky k tejto zmluve musia byf v pisomnejforme, inak nie s[ platn6.
Zmluvn6 strany si t0to zmluvu pre6itali, jej obsahu porozumeli a na znak srihlasu ju dobrovolne
podpisali.
Zmluva je vyhotovenAv 2 rovnopisoch z ktoqfch kaildA zmluvn5 strana obdrii 1 rovnopis.
V Bratislave dha 7.1.2015
za objedn6vatel'a:
Anna Cig6nekov6
starostka obce
Download

V zastrtpeni: Mgr. Andrej Komora, konatel fto: Dft: