ARMACELL POLAND Sp. z o.o.
ul.Targowa 2 ∙ PL-55-300 Środa Śląska
PHONE
+48 71 3175 025
E-MAIL
[email protected]
www.armacell.com
OFICIÁLNY PREKLAD CERTIFIKÁTU
(zhotovené dňa 21.08.2013)
GSH
Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.
CERTIFIKÁT ZHODY
č. 0543-PEF-12-1-R1-F.e
na základe EN 13172, prílohy A
Týmto potvrdzujeme, že
Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie Priemyselne vyrábané výrobky z pružnej kaučukovej peny (PEF)
uvedené v prílohe 1 k tomuto certifikátu a vyrábané spoločnosťou
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
D-48153 Münster
vyhovujú technickej špecifikácii
EN 14313.
Majiteľ tohto certifikátu je oprávnený umiestniť značku CE na výrobkoch.
Tento certifikát zhody je platný do 31.08.2014. Platnosť je možné predĺžiť potvrdením pečiatkou GSH a podpisom
riaditeľa certifikačného miesta.
riaditeľ certifikačného miesta
Klaus Zipp
16.08.13 /0543-PEF-12-1-R1-F.e
/podpis/
predĺžený do:
predĺžený do:
RAL
GÜTEZEICHEN
Schildenstraβe 24
D-29221 Celle
notifikovaná osoba 0919
ÜZ: ÜG 049
tel +49 (0)5141 - 88 92 65
fax +49 (0)5141 - 88 92 67
www.gsh.eu
[email protected]
[email protected]_______________________________________
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej DzB Nr 5334, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000015538.
Członkowie zarządu: Bernd van Husen, Robert Barański, Jacek Janik, Andrzej Zieleniewski. Kapitał zakładowy: 6’000’000 zł.
ARMACELL POLAND Sp. z o.o.
ul.Targowa 2 ∙ PL-55-300 Środa Śląska
FEF / PEF
OFICIÁLNY PREKLAD PRÍLOHY (zhotovené dňa 21.08.2013)
GSH
Güteschutzgemeinschaft
Hartschaum e.V.
Príloha č. 1 k certifikátu č. 0543-PEF-12-1-R1-F.e
Názov výrobku
Popis
Súčiniteľ
tepelnej
vodivosti
λD pri tepl.
0°C
W/mK
Súčiniteľ
tepelnej
vodivosti
λD pri tepl.
40°C
W/mK
Súčiniteľ
Reakcia na Maximálna
Minimálna
difúzneho
Rozpustné
oheň,
teplota použitia teplota použitia
odporu vodnej ióny /pH
európska
(ST(+))
(ST(-))
pary
(CL)
trieda
°C
°C
(MU)
Tubolit DG
Doska 3 mm
Tubolit AR
Doska 3 mm
Tubolit ARW
Doska 3 mm
Polyetylénová
páska
0,045
E
85
Polyetylénová
páska
0,045
E
85
Polyetylénová
páska
0,045
Geberit Tape
Doska 3 mm
Polyetylénová
páska
0,045
PEF - EN14313 - ST(+)85
PEF - EN14313 - ST(+)85
-
E
E
Kód označenia výrobcu
-
-
85
PEF - EN14313 - ST(+)85
85
PEF - EN14313 - ST(+)85
Táto príloha obsahuje 1 stránky a je platná do 31.08.2014. Platnosť je možné predĺžiť potvrdením pečiatkou GSH a podpisom riaditeľa
certifikačného miesta.
riaditeľ certifikačného miesta
Klaus Zipp
16.08.2013 / 0543-PEF-12-1-R1-F.e
/podpis/
RAL
GÜTEZEICHEN
Schildenstraβe 24
D-29221 Celle
notifikovaná osoba 0919
ÜZ: ÜG 049
tel +49 (0)5141 - 88 92 65
fax +49 (0)5141 - 88 92 67
www.gsh.eu
[email protected]
FEF / PEF
________________________________________________________________________________________________________
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej DzB Nr 5334, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000015538.
Członkowie zarządu: Bernd van Husen, Robert Barański, Jacek Janik, Andrzej Zieleniewski. Kapitał zakładowy: 6’000’000 zł.
Download

Vyhlásenie o zhode