EN ISO 9001
041006358
STERILIZAČNÝ PLYN
Druh plynu
Číslo GA
Zloženie (% hmotnostných)
Sterilizačný plyn
386
ETOXEN - 6, 10, 15 % hmot. etylénoxidu, zvyšok oxid uhličitý
T- plyn - 90 % hmot. etylénoxidu, zvyšok oxid uhličitý
N - plyn - etylénoxid s atmosférou dusíka do celkového tlaku 1 MPa pri 50°C
ETOXEN 10
ETOXEN 15
Etylénoxid
≥ 3.0
6
10
15
CO2
≥ 2.0
94
90
85
m
Presnosť zloženia
1% hmotnosti.
T-plyn
N-plyn
Etylénoxid
≥ 3.0
90
Etylénoxid s pretlakom dusíka
CO2
≥ 2.0
10
do 1 MPa
m
Presnosť zloženia
Spôsob dodania
ETOXEN 6
1% hmotnosti.
Oceľové fľaše - plyn skvapalnený pod tlakom
Druh zmesi
Objem
(l)
Vonkajší
priemer
(mm)
Celková
dĺžka
(mm)
Hmotnosť
s náplňou
(kg)
Plniaci
pretlak pri 20°C
(MPa)
Hmotnosť
náplne
(kg)
Etoxen
20
205
940
46
5,2
15
Etoxen
20
230
805
36
5,2
15
Etoxen
27
205
1260
68
5,2
20
Etoxen
27
230
1000
58
5,2
20
Etoxen
50
229
1640
104
5,2
37,5
T - plyn
80
320
1250
92
0,7
57
T - plyn
80
300
1400
92
0,7
57
N - plyn
80
320
1250
90
1,0*
59
N - plyn
80
300
1400
90
1,0*
59
* pretlak dusíka
Označenie fliaš
podľa STN EN 1089-3
Horná zaoblená časť
jasne zelená
ETOXEN 10, 15
červená
T-plyn, N-plyn
žltá
Nápis na fľaši
Značenie vyrazením
ETOXEN 6
ETOXEN
T-plyn, N-plyn
“N” - na hornej zaoblenej časti
odtieň
RAL6018
odtieň
RAL3000
odtieň
RAL1018
“S” - stúpacia trubka
Typ ventilu
Nálepky
Fľaša
W 21,8 LH
Nálepka s údajom zloženia a výrobného označenia.
Označenie horľavého a veľmi jedovatého prípravku.
Vlastnosti
Sterilizačný plyn je horľavá, jedovatá zmes. Obsahuje etylénoxid, ktorý má sklony
polymerizovať, je veľmi reaktívny a má sladký, éterický zápach.
Etylénoxid je zaradený do skupiny veľmi nebezpečných jedov v zmysle zákona č. 163/2001 Z.z.
N – plyn a T – plyn je zaradený do skupiny veľmi nebezpečných jedov.
ETOXEN a ďalšie zmesi s obsahom etylénoxidu sú zaradené do skupiny veľmi nebezpečných jedov.
Podľa zákona č. 163/2001 Z.z. je klasifikovaný ako: F+: mimoriadne horľavý, T: jedovatý.
Etylénoxid
Chemický vzorec
C2H4O
CO2
Molárna hmotnosť
44,05 g.mol-1
44,01 g.mol-1
Bod varu pri 101,3 kPa
283,6 K (10,4 °C)
215,6 K (-57,6 °C)
Sublimačný bod pri 101,3 kPa
Použitie
Oxid uhličitý
194,7 K (-78,5 °C)
Kritická teplota
468,9 K (195,7 °C)
304,2 K (31,0 °C)
Relatívna hustota plynu (vzduch = 1)
1,521
1,529
PEL
1,0 mg.m
9 000 mg.m-3
NPK - P
3,0 mg.m-3
45 000 mg.m-3
-3
Teplotná trieda
T2
Teplota vznietenia
430 °C
Hranica výbušnosti so vzduchom dolná
2,6 % obj.
horná
100 % obj.
Skupina výbušnosti
II B
Medzná bezpečnostná medzera
0,59 mm
Výhrevnosť
26,113 MJ.kg-1
Vhodná hasiaca látka
trieštená voda
prispôsobiť látke horiacej v okolí
Sterilizácia za studena (v pretlaku) predmetov citlivých na teplo v zdravotníctve:
napr. gumené časti, umelé hmoty, striekačky na jedno použitie, materiály
na jedno použitie, endoskopy, chlopne.
Doba použiteľnosti
Bezpečnosť
ETOXEN: 12 mesiacov
T - plyn a N - plyn: 6 mesiacov od dátumu výroby vyrazeného na štítku.
Karta bezpečnostných údajov č. 9010 (ETOXEN)
Karta bezpečnostných údajov č. 9011 (T – plyn)
Karta bezpečnostných údajov č. 9014 (N – plyn)
Pri skladovaní má etylénoxid (tiež v zmesiach), sklony k polymerizácii, najmä
za vyššej teploty. Preto skladovať v chlade a skladovacie priestory dobre vetrať.
Karta bezpečnostných údajov v zmysle zákona č. 163/2001 Z.z.
STN 07 8304
Iné formy dodávok
Plynné zmesi s iným pomerom zložiek.
Redukčné ventily, armatúry a plynové rozvody.
V prípade Vášho záujmu je Vám k dispozícii
odborný personál v našich predajných kanceláriách.
Bezplatná infolinka 0800 154 633 | tlačítkové telefóny: 0800 1LINDE
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 49102 511, Fax: +421 2 49102 547
www.linde-gas.sk
Download

ÚL - Sterilizačný plyn