Karta bezpečnostných údajov
(podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC)
10.01.2007
01.11.2011
Dátum vypracovania:
Dátum revízie:
1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)
Chemický názov/ Synonymá:
Obchodný názov:
SMIRKOLEP - riedidlo
Použitie:
CAS:
Riedidlo pre SMIRKOPEL
EINECS:
ELINCS:
Výrobca:
Ulica, č.:
PSČ:
Obec/Mesto:
Štát:
Telefón:
Fax:
Horúca linka:
E-mail:
SLOVLAK Košeca, a.s.
Továrenská 545
018 64
Distribútor:
Ulica, č.:
PSČ:
Obec/Mesto:
Štát:
Telefón:
Fax:
E-mail:
SLOVLAK Košeca, a.s.
Továrenská 545
018 64
Košeca
Slovenská republika
+421(0)42 44 55 151
+421(0)42 44 68 234
Národné toxikologické informačné centrum 00421/2/54774166
[email protected]
Košeca
Slovenská republika
+421(0)42 44 55 151
+421(0)42 44 68 234
[email protected]
2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV
Klasifikácia
Xi
R37/38-41
Nepriaznivé účinky na
zdravie človeka
Nepriaznivé účinky na
životné prostredie
Fyzikálno-chemické
nebezpečie
Ďalšie údaje
Dráždi dýchacie cesty a pokožku. Riziko vážneho poškodenia očí.
Môže nepriaznivo vplývať na vodnú zložku životného prostredia – zvyšuje
alkalitu.
Nie je známe.
-
3. ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH
Komponent
kremičitan sodný
CAS
1344-09-8
EC
215-687-4
Symboly
Xi
R-vety
37/38-41
Koncentrácia
40 % - 50 %
4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI
Vdychovanie
SMIRKOLEP - riedidlo
Premiestniť postihnutého na čerstvý vzduch. Ak nedýcha, podať umelé dýchanie.
Zabezpečiť lekársku pomoc.
Strana 1
Oči
Pokožka
Požitie
Všeobecné pokyny
Vyplachovať 10 až 15 min čistou vodou. Ak dráždenie pretrváva, okamžite
kontaktovať očného lekára.
Vyzliecť kontaminovaný odev. Pokožku umyť vodou a mydlom. Zabezpečiť
lekársku pomoc.
Vypláchnuť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie.
Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností a pri náhodnom
požití a zasiahnutí očí vždy vyhľadajte lekára. Ak je postihnutý v bezvedomí, je
potrebné umiestniť ho v stabilizovanej polohe na boku a dbať o priechodnosť
dýchacích ciest.
5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
Hasiaca látka
Nevhodná hasiaca látka
Špecifické riziko
Ochranné pomôcky
Ďalšie údaje
Podľa okolitého požiaru.
Ochranný odev, ochranné okuliare, dýchací prístroj.
Uzatvorené nádoby chladiť prúdom vody
6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ
Osobná ochrana
Ochrana životného
prostredia
Spôsob likvidácie
Zamedziť styku s pokožkou a očami. Používať vhodný ochranný odev a rukavice,
podľa potreby ochranné okuliare alebo ochranný štít a vhodné vybavenie na
ochranu dýchacích orgánov.
Zamedziť úniku do životného prostredia.
Uvoľnený posypať cementom v pomere 1:1 a premiešať. Vznikne drobivá
hrudkovitá hmota, ktorú je možné premiestniť do kontajnera a uložiť na skládku
tuhého odpadu.
7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE
Zaobchádzanie
Skladovanie
Zabrániť styku s pokožkou a očami. Pracovať v dobre vetraných priestoroch.
Skladovať v uzatvorených obaloch pri teplotách nad 0°C. V prípade zmrznutia
prípravok pomaly rozmraziť a pred použitím dôkladne premiešať.
8. KONTROLA EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA
Technické opatrenie
Osobné ochranné
pomôcky
NPEL
Odsávanie resp. vetranie pracovných priestorov
Ochrana dýchacích orgánov: pri bežnom používaní nie je nutná
Ochrana očí:
ochranné okuliare
Ochrana rúk:
ochranné rukavice
Ochrana tela:
ochranný pracovný odev
Ostatné kremičitany
NPELr: 2mg/m3
NPELc: 10 mg/m3
NPELr – pre respirabilnú frakciu
NPELc – pre celkovú koncentráciu
9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Fyzikálny stav
Farba
Zápach
pH
Teplota varu [°C]
Teplota topenia [°C]
SMIRKOLEP - riedidlo
mierna viskózna kvapalina
bezfarebná, mliečna až našedlá
takmer bez zápachu
11-13
nad 100
3
Strana 2
Teplota vzplanutia [°C]
Horľavosť
Teplota samozápalnosti [°C]
Dolný limit výbušnosti
Horný limit výbušnosti
Oxidačné vlastnosti
Tlak pár [hPa]
Hustota [g.cm-3]
Rozpustnosť vo vode [g.l-1]
Rozpustnosť v rozpúšťadlách [g.l-1]
Rozdeľovací koef. n-okt./voda
Iné
nehorľavý
1,350-1,600
neobmedzene rozpustný
Sušina – min 40 %
10. STABILITA A REAKTIVITA
Podmienky, pri ktorých je výrobok
stabilný
Normálne podmienky.
Podmienky, ktorých je nutné sa
vyvarovať
Látky a materiály s ktorými výrobok
nesmie prísť do styku
Nebezpečné rozkladné produkty
Práca v uzatvorených priestoroch.
Práškový hliník a zinok, pozinkované obaly, kyseliny
Nie sú známe.
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Akútna orálna toxicita - LD50
Nestanovená
Akútna dermálna toxicita - LD50
Nestanovená
Akútna inhalačná toxicita - LC50
Nestanovená
Chronická toxicita
Nestanovená
Žieravé vlastnosti
Nestanovená
Dráždivosť
Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku
Senzibilizujúce vlastnosti
Nestanovené
Mutagenita
Nestanovená
Reprodukčná toxicita
Nestanovená
Karcinogenita
Nestanovená
-
12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Rozložitelnosť
Nestanovená
Bioakumulácia
Nestanovená
Pohyblivosť
Nestanovená
Ekotoxicita
Nestanovená
Iné škodlivé účinky
Môže nepriaznivo vplývať na vodnú zložku životného prostredia.
SMIRKOLEP - riedidlo
Strana 3
13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ
Prípravok sa likviduje podľa zákona č. 223/2001 Z.z SR o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 248/2001 ako
nebezpečný odpad kód 08 04 09. Doporučený spôsob likvidácie: zaschnutý sediment resp. zmes s cementom
uložiť na skládku odpadov.
14. INFORMÁCIE O DOPRAVE
ADR/RID
IMDG
ICAO/IATA
Poznámka
Prípravok nie je nebezpečný v zmysle prepravných
predpisov.
15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE
Klasifikácia
Označenie
Podľa zákona č. 163/2001 o chemických látkach a chemických prípravkoch
Xi dráždivý
R:
37/38-41
R37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku
R41 Riziko vážneho poškodenia očí
S:
(2-)24/25-26-46-51
S(2) Uchovávajte mimo dosahu detí
S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami
S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku
pomoc
S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie
S51 Používajte len na dobre vetranom mieste
16. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Dôvod revízie: Úprava karty bezpečnostných údajov podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC
Údaje o NPEL (Najvyššie prípustné expozičné limity plynom, parám, aerosólom s prevažne toxickým účinkom v
pracovnom ovzduší) zodpovedajú Nariadeniu vlády SR č. 300/2007.
Znenie R-viet z bodu 3:
R37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku
R41 Riziko vážneho poškodenia očí
SMIRKOLEP - riedidlo
Strana 4
Download

SMIRKOLEP - riedidlo - KBU