AT&T for Students
Soft skills tréningy pre Cisco Academy,
Letná Cisco škola pri TU KE
Časové trvanie jedného bloku kurzov: cca 4-5 hodín
Miesto kurzov: Letná Cisco škola pri TU KE
Trvanie Letnej Cisco školy: 27/06/2011- 02/09/2011
Termín kurzu/ Názov kurzu/Owner
1. 21/07/2011, 13:00/ Ako prebieha pohovor a ako si napisať CV?/ Majka
Grežďová, Janka Švecová, Matúš Ondrejčo
2. 12/08/2011, 13:00/ Zásady písomnej komunikácie v medzinárodnej spoločnosti/
Radován Pavelko
Telefonická komunikácia / Gabriela Kováčová, Jaromír Sponár,
Ladislav Sabo
Prezentácia. Priateľ alebo nepriateľ? / Attila Tóth
3. 26/08/2011, 13:00/ Typológia pozícii v Telco Industry/ Karol Jurčík
Life Cycle Management/ Dušan Boršovský
4. 29/08/2011, 13:00/ Time management/ Pavol Kysucký
Negociácia a komunikácia/ Dušan Boršovský
Koordinátor
Maja Budzáková, [email protected], Tel: +421 (0)2 502 10449
© 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.
2
Blok č.1
A. Ako prebieha pohovor a ako si napísať CV?
a. Cieľ kurzu: Vysvetliť uchádzačom základné princípy životopisu, ktorý vie predať.
Kľúčové momenty pohovoru.
b. Obsah kurzu: Prezentácie a workhopy o efektívnom životopise, modelové situácie
hovorov, interaktívne tréningy.
OWNERS: Matus Ondrejco, Majka Grezdova, Janka Svecova, Pali Kysucky
Termín: 21/07/2011, 13:00
Detailnejší obsah
1. CV
Teoretická prednáška o princípe dobrého CV.
Prototipy dobrého a zlého CV.
Tipy a triky na zlepšenie CV.
Čo sa deje s CV po zaslaní do spoločnosti.
Prípadové štúdie.
2. Pohovor
Ako prebieha pohovor?
Na čo sa pripraviť?
Workshop- príkladový model pohovoru- ukážka, model pohovoru s poslucháčmi.
Tipy a triky- ako uspieť na pohovore.
Pikošky, anekdoty.
Forma
Prednáška, prípadová štúdia, workshop, diskusia
Časový rozsah
cca. 3 hodiny
© 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property
3
Blok č.2
A. Zásady písomnej komunikácie v medzinárodnej
spoločnosti.
a. Cieľ kurzu: Predstavenie a popis písomnej komunikácie v globálnej spoločnosti, Tipy
a triky efektívnej písomnej komunikácie, Interaktívne cvičenia zamerané na získanie
praktických zručnosti.
b. Obsah kurzu:
i. Prezentácia- Písomná komunikácia
ii. Praktické cvičenie
iii. Prezentácia- Ako sa nestratiť v záplave emailov?
iv. Praktické cvičenie
OWNER: Radovan Pavelko
Termín: 12/08/2011, 13:00
Detailnejší obsah
1. Prezentacia
o Formy pisomnej komunikacie
o Email
o Prezentacie
o Messaging systems
o Listy a documentacia
2. Prakticke cvicenie – Email
o Zasady pisania efektivnych pracovnych emailov
3.
Prezentácia- Ako sa nestratiť v záplave emailov?
o Ako si archivovat emaily
o Ako najst email – rychlo a efektivne
4. Prakticke cvicenie – Archivacia a hladanie emailov
o Zasady pisania efektivnych pracovnych emailov
Forma
Prednáška, praktické cvičenie, vytlačené materiály pre študentov
Časový rozsah
1.5-2 hod
© 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property
4
B. Telefonická komunikácia
a. Cieľ kurzu: Poukázať na efektívnu komunikáciu počas telefonovania.
b. Obsah
kurzu:
Vysvetliť
aspekty
telefonickej
komunikácie,
diskutovať
o najčastejších chybách pri telefonovaní, poučiť poslucháčov o vhodných prvkoch
telefonickej komunikácie.
OWNER: Gabriela Kováčová, Jaromír Sponár, Ladislav Sabo
Termín: 12/08/2011, 14:00
Detailnejší obsah
Prednáška o aspektoch efektívnej telefonickej komunikácie
Pravidlá telefonickej komunikácie
Ukážka: správna a nevhodná telefonická komunikácia
Forma
Prednáška, príklady, diskusia
Časový rozsah
Cca 45 min
© 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property
5
C. Prezentácia. Priateľ alebo nepriateľ?
c. Cieľ kurzu: Ukážať možnosti pre zlepšenie prezentačných schopnosti.
d. Obsah kurzu: Všeobecné pravidlá čo robiť/nerobiť pri vytváraní podporného
materiálu. Tipy a triky pre samotnú prezentáciu.
OWNER: Attila Toth
Termín: 12/08/2011, 15:00
Detailnejší obsah
Teoretická prezentácia o princípoch dobrej prezentcie- ako má vyzerať dobrá
prezentácia
Zásady dobrého prezentéra
Praktický workshop
Forma
Prednáška, workshop, diskusia
Časový rozsah
Cca 1.5 hod
© 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property
6
Blok č.3
A. Typológia pozícii v Telco Industry (aplikované
pre absolventa TU KE).
a. Cieľ kurzu: Prezentácia o typoch rôznych pracovnych pozícii v spoločnostiach
v Telekomunikačnom odvetví.
b. Obsah kurzu: Predostrieť poslucháčom rôzne oddelenia, typy pozícii,
zodpovedností jednotlivých oddelení v spoločnostiach v Telekomunikačnom
odvetví.
OWNERS: Karol Jurcik, Janka Svecova, Majka Grezdova
Termín: 26/08/2011, 13:00
Detailnejší obsah
Rozdelenie pracovných pozícii v telekomunikačnom odvetví (technické, netechnické,
back- office a ich podkategógie)
Charakteristiky jednotlivých pozicií, bežná náplň práce
Vzájomná interakcia jednotlivých pozicií
Forma
Prednáška
Časový rozsah
Cca 1.5 hod
© 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property
7
B. Life
Cycle
Management
k implementácii a späť.
–
od
predaja
a. Cieľ kurzu: Vysvetliť princípy a spôsob LCM v telekomunikačnom prostredí.
b. Obsah kurzu: Popis jednotlivých štádií LCM ako solution design, predaj,
implementácia a následný monitoring a súčasne popis rolí a zodpovednosti
jednotlivých účastníkov procesu.
OWNER: Dusan Borsovsky
Termín: 26/08/2011, 14:30
Detailnejší obsah
Opis celého LCM od dizajnu projektu, cez návrhu pre zákazníka, validáciu,
implementáciu (admin, projekt management, technické zabezpečenie)
Popis jednotlivých pozícii a zodpovednosti
Telekomunikačné prostredie s prípadovou štúdiou AT&T
Forma
Prednáška, prípadová štúdia, diskusia
Časový rozsah
Cca 1 hod
© 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property
8
Blok č.4
A. Time management.
a. Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je ozrejmiť poslucháčom princípy efektívneho využívania
vlastného času.
b. Obsah kurzu: Prostredníctvom prednášky a workshopu rozmýšlať a diskutovať
o pojme čas a o jeho využívaní vo svoj prospech.
OWNER: Pali Kysucky
Termín: 29/08/2011, 13:00
Detailnejší obsah
Prípadová štúdia- praktické cvičenie o vlastných každodenných úlohach (pracovných,
sukromných)
Zostavenie priority jednotlivých úloh
Prednáška o time managemente
Prezentácia matice urgent/important/not urgent/not important
Prezentácia pomôcky na zaznačenie úloh
Forma
Prednáška, prípadová štúdia, práca s nástrojmi na zvládanie time managementu
Časový rozsah
Cca. 2 hod
© 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property
9
B. Negociácia a komunikácia.
a. Cieľ kurzu: Charakteristiky negociačnej a persuazívnej komunikácie.
b. Obsah kurzu: Prostredníctvom aktívneho workshopu a následnej prezentácie
ozrejmiť uchádzačom princípy efektívnej negociačnej a persuazívnej komunikácie.
OWNER: Dusan Borsovsky
Termín: 29/08/2011, 14:30
Detailnejší obsah
Čo najmenej teórie, čo najviac aktívnej participácie
Workshop: rozdelenie na 2 tímy, simulacia predaja a kúpy
Prednáška: O čom je vyjednávanie?
Forma
Prednáška, workshop
Časový rozsah
Cca. 1 hod
© 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property
Download

AT&T for Students - cnl cisco academy