Prednášajúci a témy prednášok v sekcii Ergonómia
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., Ing. Michal Hovanec, PhD. – Strojnícka fakulta
Technickej univerzity v Košiciach
Využitie progresívnych technológií digitálnej fabriky v pracovnom procese pre meranie
a analýzu pracovného prostredia
Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. – Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Využitie additívnej technológie v medicíne
MUDr. Danica Bezáková – Volkswagen Slovakia, a.s.
Možnosti využitia EAWS ako screeningovej metodiky hodnotenia fyzickej záťaže kontra
legislatívne požiadavky.
MUDr. Marie Šťastná – Volkswagen Slovakia, a.s.
Hodnotenie zdravotného rizika z lokálnej záťaže podporno-pohybového aparátu horných
končatín vybranými indexovými metodikami
prof. Ing. arch. akad. Ivan Petelen, PhD., doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. – Fakulta
architektúry STU v Bratislave
Dizajn prostredia ako prevencia civilizačných chorôb
MUDr. Viliam Bršiak, MPH – ProBenefit, s.r.o.
Uplatňovanie ergonomických zásad pri práci v sede a v stoji
Ing. Jana Čavojová – Slovenský ústav technickej normalizácie
Normalizácia v oblasti ergonómie
Ing. Martina Smutná, PhD., Ing. Milan Magdech, PhD. – CEIT, a.s. divízia Digitálny podnik
Ergonomický modul v CEIT Table (ErgoLog)
Ing. Jana Tomanovičová, PhD. – ekonóm, manažér, ergonóm
Možnosti rozvoja ergonómie na Slovensku v období krízy
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., Ing. Michal Hovanec, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Využitie progresívnych technológií digitálnej fabriky v pracovnom procese pre meranie a analýzu
pracovného prostredia
Abstrakt
Dlhodobý opakujúci pobyt v nevhodne navrhnutom pracovnom prostredí pôsobí nepriaznivo na ľudský
organizmus. Preto je potrebný návrh pracovného prostredia v komplexnej sústave človek - stroj prostredie vykonať podľa ergonomických zásad. Článok je zameraný na vytváranie optimálnych
podmienok pre výkon a bezpečnosť pracovníka v pracovnom procese s cieľom zabezpečiť zachovanie
jeho zdravia, t.j. fyzickú, duševnú a sociálnu spokojnosť. Nosná časť je riešená formou aplikačného
modelu použitím digitálnej fabriky v rámci navrhovania pracovného prostredia na pracovisku s cieľom
minimalizácie zaťaženia pracovníkov a tým znižovania rizík a zvyšovania kvality produktov.
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing, vedúci katedry
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, Strojnícka fakulta Technickej univerzity
v Košiciach
Vysoko uznávaný odborník v oblastiach: bezpečnosť technických zariadení, dynamika strojov ako
zdroj ohrozenia strojov, manažment rizika a technická diagnostika strojov. Prednáša u nás aj
na zahraničných univerzitách. Je nositeľom kríža prezidenta Spolkovej republiky Nemecko 1. stupňa
za zásluhy o rozvoj spolupráce so SRN. Je členom mnohých vedeckých a akademických združení a rád
doma a v zahraničí. Autor viac ako siedmych monografií vydaných u nás aj v zahraničí. Popredná
osobnosť akademickej obce v SR.
Ing. Michal Hovanec, PhD.
Výskumný zamestnanec
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra bezpečnosti a kvality
produkcie
Výskumný zamestnanec. Výskumná činnosť je zameraná na oblasť ergonómie v súčinnosti s kvalitou
produkcie. Téma vedeckej práce sa zaoberá ergonomickými aspektmi v generických procesoch.
Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach.
Využitie additívnej technológie v medicíne
Abstrakt
Aditívna výroba, označovaná aj ako 3D tlač našla svoje postavenie aj v oblasti výroby medicínskych
implantátov. Špecifickou oblasťou je výroba implantátov na mieru, kde sú využiteľné vlastnosti tejto
technológie ako tvarová voľnosť, možnosť stavby poréznych štruktúr, výroba rôznych implantátov
v jednom výrobnom cykle a pod. Príspevok prezentuje prehľad možností aditívnej výroby pri výrobe
implantátov, vrátane vybraných prípadových štúdií implantátov od ich návrhu po samotnú
implantáciu pacientovi.
Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.
Vedúci katedry
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, Strojnícka fakulta Technickej
univerzity v Košiciach.
Vysoko uznávaný odborník s vedeckou orientáciou na biomedicínske inžinierstvo, biomechaniku,
biomateriály a konštruovanie komponentov, modulov a prvkov. Po štúdiách na Vysokej škole
technickej v Košiciach, doktoráte v odbore Technická kybernetika a habilitácií v odbore Prístrojová,
regulačná a automatizačná technika, získal v odbore Biomechanika titul Dr. h. c.
Okrem širokých odborných pedagogických aktivít je koordinátorom mnohých projektov ako napríklad
„Ergonómia práce a jej vplyv na rast kvality života a spoločenskej praxe.“, „Termografický atlas
ľudského tela.“, či „Výskum nových diagnostických metód v invazívnej implantológií“. Je členom
mnohých zahraničných spoločností a vedeckých rád a predsedom národnej grantovej agentúry KEGA
MŠ VVaŠv SR. Ako hlavnému garantovi odboru Biomedicínskeho inžinierstva, mu boli udelené mnohé
ocenenia za vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť a stojí za aplikáciou mnohých vedeckovýskumných výstupov z riešenia úloh grantových projektov.
MUDr. Danica Bezáková
Volkswagen Slovakia, a.s.
Možnosti využitia EAWS ako screeningovej metodiky hodnotenia fyzickej záťaže kontra legislatívne
požiadavky.
Abstrakt
EAWS (European Assembly Work-Sheet) je screeningová metóda, ktorá slúži na analýzu rizík
a hodnotenie fyzickej záťaže a vzhľadom na svoju komplexnosť môže byť využitá vo všetkých fázach –
jednak plánovania technologického procesu vzniku produktu (PEP) a následne i hodnotenia miery
rizika fyzickej záťaže pri konkrétnej pracovnej činnosti. EAWS ako bodový hodnotiaci systém bol
vyvinutý v spolupráci Ústavu pre ergonómiu na Technickej univerzite v Darmstadte (IAD) (Institutes
für Arbeitswissenschaft der TU Darmstadt) s Mezinárodným MTM riaditeľstvom (IMD)
(Internationales MTM-Direktorat) a bol testovaný v európskych závodoch automobilového priemyslu,
v strojárskom a elektrotechnickom priemysle. AP-ERGO je softwérové spracovanie metodiky.
V súčasnosti hodnotenie vychádza z kariet – polohy tela, sily, manipulácia s bremenom , opakujúce sa
činnosti a extra body, čo sú body za sťažené podmienky pre výkon práce. Výsledok hodnotenia je
vizualizovaný formou semaforu. Po zohľadnení pripomienok, vyplývajúcich z porovnávacej štúdie
EAWS a legislatívnych požiadaviek, vykonanej v spolupráci VW SK so spoločnosťou CEIT, (Smutná,
Bezáková, 2013), by prepracovaná metodika mohla byť vhodnou variantou na screeningové
hodnotenie fyzickej záťaže a ergonómie na pracoviskách.
MUDr. Danica Bezáková
Vedúci oddelenia Manažmentu zdravia
Volkswagen Slovakia, a.s.
Vedúci závodný lekár,
Odborný garant PZS.
Po ukončení všeobecnej medicíny na LF Univerzity Komenského v Bratislave (r. 1993) sa
venovala klinickej medicíne. Získala špecializácie v odbore interná medicína, všeobecné lekárstvo pre
dospelých a služby zdravia pri práci. Pracovala ako vedúci lekár Hlavnej banskej záchrannej stanice,
súkromný praktický lekár pre dospelých a lekár viacerých tímov PZS.
Od roku 2012 pracuje ako závodný lekár v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s., kde je v súčasnosti
v pozícií vedúceho oddelenia Manažmentu zdravia a odborným garantom zamestnávateľskej PZS.
Aktívne a komplexne sa venuje ergonomickým témam.
MUDr. Marie Šťastná
Volkswagen Slovakia, a.s.
Hodnotenie zdravotného rizika z lokálnej záťaže podporno-pohybového aparátu horných končatín
vybranými indexovými metodikami
Abstrakt
Vedecké štúdie stále viac poukazujú na multifaktoriálnu etiológiu ochorení DNJZ. Z druhej strany je
silný dopyt po jednoduchších nástrojoch na hodnotenie rizika, ktoré by boli určené širšiemu okruhu
posudzovateľov. Tieto protichodné skutočnosti sa zdá, že by mohlo vyriešiť viacúrovňové hodnotenie.
V prednáške je venovaná pozornosť najmä vybraným nástrojom 2. a 3. úrovne na hodnotenie
zdravotného rizika lokálnej biomechanickej záťaže horných končatín (Checklist ISO 11228-3, OSHA,
OCRA, Index OCRA, Strain index, ACGIH-TLV/HAL, RULA, legislatíva SR). Na príkladoch posúdenia
rizika pri montáži káblov v motorovom priestore áut sa poukazuje na niektoré špecifiká jednotlivých
metodík. Výsledky sú medzi sebou porovnané a v prípade hodnotenia OCRA metodikou sú
zapracované do štatistickej predikcie počtu chorých zamestnancov.
MUDr. Marie Šťastná
Ergonóm a odborník pre PZS
Volkswagen Slovakia, a.s.
odborný garant
Národné referenčné centrum pre fyziológiu práce, RÚVZ Prievidza
Po ukončení všeobecnej medicíny na 2. LF Univerzity Karlovy v Prahe (r. 1993) a po krátkom období
skúseností v klinickej medicíne a v zahraničí, pracovala v r. 1997-2014 na RÚVZ Košice, dlhé obdobie
ako vedúca oddelenia fyziológie práce, kde získala bohaté skúsenosti s problematikou šetrenia
a hodnotenia chorôb z povolania. Fyziológii práce sa venovala aj ako lektor LF UPJŠ. Špecializáciu
v odbore preventívne pracovné lekárstvo získala v r. 2006. Od 1.5.2014 sa stala odborným garantom
NRC pre fyziológiu práce, na RÚVZ Prievidza a zároveň nastúpila ako ergonóm a odborník PZS do
spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Ako člen pracovnej skupiny pre novelizáciu vyhlášky MZ SR
č. 542/2007 Z.z. menovanej HH SR sa aktuálne zaoberá problematikou nástrojov na hodnotenie
fyzickej záťaže
prof. Ing. arch. akad. Ivan Petelen, PhD., doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Dizajn prostredia ako prevencia civilizačných chorôb
Abstrakt
Pasívny / sedavý spôsob života a environmentálny stres (teda stres spôsobený nevhodným
prostredím) sú dve kľúčové príčiny, ktoré je možné interiérovým dizajnom priamo ovplyvniť.
Zariadenie interiéru by malo človeku dávať možnosť pohybu, mať možnosť zaujať rôzne polohy pri
práci aj odpočinku bez pocitu diskomfortu. Stres z umelého prostredia zase môže pomôcť zmierniť
farby použité v interiéri, osvetlenie, výhľad a vizuálne spojenie s prírodným prostredím v exteriéri,
vhodne zvolené materiály a zariadenia. Prednáška obsahuje podrobnejšie informácie a rady pre
profesionálov – architektov, projektantov či dizajnérov, ako aj pre laikov.
prof. Ing. arch. akad. Ivan Petelen, PhD.
profesor, vedúci ústavu
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Ústav interiéru a výstavníctva
Zakladateľ samostatného pracoviska pre tvorbu vnútorného prostredia a od r. 1990 vedúcim Katedry
resp. Ústavu interiéru a výstavníctva FA STU v Bratislave. Venuje sa tvorivej, pedagogickej
a výskumnej činnosti v špecializácii vnútorná architektúra a interiérový dizajn. Pedagogicky pôsobí aj
na DF TU Zvolen, VŠVU Bratislava, FA VUT Brno, LDF Mendelu Brno. Je laureát Ceny Interiér roka
1998 a Ceny za architektúru – CE-ZA-AR 2000 v oblasti interiér.
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
docentka
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Ústav interiéru a výstavníctva
Pedagóg, výskumník a projektový manažér na Fakulte architektúry STU Bratislava, Ústav Interiéru
a výstavníctva od roku 2002, s výskumnou špecializáciou na dizajn s ohľadom na človeka, ktorou sa
začala zaoberať v rámci výskumného grantu Fulbrightovej komisie na UC Berkeley v USA v roku 2006,
pričom o tejto téme prednášala na rôznych univerzitách v USA a EU a medzinárodných
konferenciách. Viedla vzdelávacie a výskumné projekty ESF a APVV. Je absolventkou odboru Dizajn
nábytku na DF vo Zvolene. V roku 2009 vydala učebnicu „Dizajn nábytku” a v súčasnosti finišuje
prípravy publikácie Komfort v mikroprostredí, ktorá je sumarizáciou jej výskumov za posledných
8 rokov. Je zakladateľkou Body Conscious Design laboratory FASTU Bratislava (www.bcdlab.eu).
MUDr. Viliam Bršiak, MPH
ProBenefit, s.r.o.
Uplatňovanie ergonomických zásad pri práci v sede a v stoji
Abstrakt
Sedenie a státie pri práci je v súčasnosti veľmi diskutovaný problém s kontroverznými názormi medzi
zamestnávateľmi, zamestnancami, manažérmi, pracovnými lekármi a pod. Preto sa prednáška bude
zaoberať témami ako sú výhody práce v sede, nevýhody práce v sede, všeobecné požiadavky na
pracovné sedadlo, druhy sedadiel/stoličiek, spôsoby sedenia, výška pracovnej plochy, sternálne
držanie trupu a jeho príčiny, dôsledky dlhodobého a nesprávneho sedenia, dôsledky nedostatočnej
aktivity pri dlhodobom sedení, bolesti chrbta, výhody práce v stoji, nevýhody práce v stoji, statické
zaťaženie kostry a svalstva zodpovedného za vzpriamený stoj, dynamické zaťaženie kostry a svalstva,
zaťaženie dolných končatín, vplyv bolesti na výkon, liečenie pohybom, výber najčastejších odporúčaní
pri prevencii vzniku ochorení pps, krátkodobé účinky nevhodne riešeného pracoviska, základné
rizikové faktory z hľadiska ergonómie a biomechaniky.
MUDr. Viliam Bršiak, MPH
vedúci tímu PZS, pracovný lekár
ProBenefit, s.r.o.
Vedúci tímu PZS, pracovný lekár. Vedúci odboru preventívneho pracovného lekárstva v OHS Považská
Bystrica. V rokoch 1992-1995 súčasne aj ako riaditeľ. Od roku 1995 pracoval v RÚVZ Žilina, ako
zástupca riaditeľa a vedúci odboru preventívneho pracovného lekárstva. V roku 2006 odišiel
zo štátnej služby a založil pracovnú zdravotnú službu Pro Benefit s.r.o., kde je vedúci tímu
(Continental Púchov, INA Skalica, INA Kysucké Nové Mesto, KIA Žilina, ...).
V roku 1997 bol hlavným hygienikom poverený ako vedúci pracoviska pre výskum a hodnotenie
neuropsychickej záťaže. Od roku 1998 sa v spolupráci s Prof. Cookom z univerzity IOWA
a doc. Hatiarom, podieľal sa na výskume a aplikácii metód hodnotenia fyzickej záťaže
a ergonomických aspektov práce. Dvadsať rokov pôsobil ako súdny znalec v odbore medicína
a farmácia so špecializáciou na pracovné lekárstvo.
Je autorom odborných publikácií Súčasné v praxi použiteľné metódy merania a hodnotenia
neuropsychickej záťaže, Prevencia ochorení horných končatín spôsobených prácou, Prevencia
a liečba bolestí chrbta, Cesty ku zdraviu.
Ing. Jana Čavojová
Slovenský ústav technickej normalizácie, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo.
Normalizácia v oblasti ergonómie
Abstrakt
Organizácie: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Medzinárodná organizácia pre
normalizáciu ISO, Európsky výbor pre normalizáciu CEN.
Normalizácia: úrovne normalizácie, tvorba noriem, druhy publikácií, harmonizované normy,
implementácia noriem, medzinárodná spolupráca – pripomienkovanie noriem v etape verejného
prerokovania.
Infocentrum – hlavné činnosti, dostupnosť noriem – predaj a štúdium.
Technické komisie a ich činnosť – predstavenie medzinárodnej ISO/TC 159 Ergonómia,
európskej CEN/TC 122 Ergonómia a národnej TK 29 Bezpečnosť strojov a ergonómia.
Prehľad noriem v oblasti ergonómie a ich štruktúra – vydané a rozpracované EN a ISO normy.
Ing. Jana Čavojová
Odborný referent technickej normalizácie
Odbor technickej normalizácie
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Od roku 2003 odborný referent technickej normalizácie na Slovenskom ústave technickej
normalizácie (zmena od 01 . 01. 2014 bol SÚTN včlenený do Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR).
Tajomníčka technickej komisie (TK 29 Bezpečnosť strojov a ergonómia) pre oblasť ergonómie od roku
2003.
Ing. Martina Gašová, PhD., Ing. Milan Magdech, PhD.
CEIT, a.s., divízia Digitálny podnik, Žilina
Ergonomický modul v CEIT Table (ErgoLog)
Abstrakt
V ergonómií využívame odlišné systémy a metódy hodnotenia fyzickej záťaže, ktoré sú vo väčšine
prípadov použiteľné pre hodnotenie len vo výrobe, či montáži. To spôsobuje stupňujúci sa problém,
ktorý sa v rámci výskumu v ergonómií na oddelení Digitálneho podniku snažíme vyriešiť. Výstupom
tejto snahy bude unikátny systém pre posúdenie kritických činností v logistike, pričom súčasťou tohto
riešenia je metóda pre hodnotenie fyzickej záťaže pracovníkov logistiky, ktorá je spracovaná
za účelom posúdenia nebezpečenstiev v prípade ručných manipulácií s bremenami. Cieľom výskumu je
taktiež implementácia vytvorenej metódy ErgoLog, do interaktívneho projekčného systému CEIT
Table, kde ako jeden z modulov bude prispievať ku komplexnému riešeniu pre projektovanie v oblasti
logistiky.
Ing. Martina Gašová, PhD.
Ergonóm, výskumník, projektový manažér
CEIT, a.s., divízia Digitálny podnik,
Je členom Slovenskej ergonomickej spoločnosti a členom technickej komisie Slovenského ústavu
technickej normalizácie TK 29 Bezpečnosť strojov a ergonómia. Je autorom viacerých odborných
príspevkov doma aj v zahraničí. Okrem iného sa zaoberá problematikou záťažových analýz
v ergonómii a vplyvom fyzickej záťaže na zdravie človeka. Pracuje na projektoch detailného
projektovania pracovísk s ohľadom na ergonómiu a venuje sa auditom aktívneho sedenia. Má
za sebou mnohé úspešne realizované projekty, v oblasti optimalizácie montážnych, výrobných,
administratívnych pracovísk, logistických činností a návrhov nových montážnych systémov. Ako lektor
viedla viaceré workshopy a vzdelávania v oblasti digitálneho podniku a hodnotenia fyzickej záťaže.
Ing. Michal Magdech, PhD.
Projektový manažér, PLM špecialista
CEIT, a.s., divízia Digitálny podnik,
Od roku 2008 sa venuje problematike projektovania výrobných a logistických procesov a systémov. Je
autorom viacerých odborných príspevkov doma aj v zahraničí. Ako projektový manažér pre oblasť
projektovania výrobných a logistických systémov pracuje v spoločnosti CEIT, a.s. divízia Digitálny
podnik. V oblasti problematiky projektovania výrobných a logistických systémov sa zaoberá
implementáciou softvérových nástrojov digitálneho podniku Siemens Tecnomatix (Process Designer,
Process Simulate). Venuje sa vývoju systému CEIT Table ako softvérovej a hardvérovej podpore pri
projektovaní výrobných a logistických systémov. Podieľal sa na projektoch pre popredné spoločnosti.
Ing. Jana Tomanovičová, PhD.
ekonóm, manažér, ergonóm
Možnosti rozvoja ergonómie na Slovensku v období krízy
Abstrakt
Súčasná svetová kríza, ktorá bola odštartovaná pádom hypotekárnych úverov v USA cca v polovici
roku 2007 sa označuje renomovanými svetovými ekonómami ako systémová kríza. Jej pôsobenie
zasiahlo finančnú a tiež hospodársku sféru podnikateľského prostredia, čo viedlo k zmene
používaných manažérskych metód a techník, k uprednostňovaniu zamestnancov v domovských
krajinách investorov pred hostiteľskými, k zmene v dodávateľsko-odberateľských vzťahov
a zamestnaneckých vzťahov a následne k zmene v oblasti legislatívnej vrátane zmeny v oblasti
pracovno-právnej. Tento vývoj zasiahol celkovú marketingovú stratégiu vrátane možností rozvoja
ergonomických ukazovateľov a ochrany zdravia. Ako kríza ovplyvňuje možnosti rozvoja ergonómie
na Slovensku je bližšie uvedené v článku.
Ing. Jana Tomanovičová, PhD.
ekonóm, manažér, ergonóm
Prevažnú časť svojho profesionálneho života pracovala vo výskume a vo finančnom sektore. V štátnej
správe pôsobila ako senior accounting, senior project management, resp. ako gestor projektov
podporujúcich reštrukturalizáciu a rozvoj podnikania. Tiež pracovala ako členka negociačnej skupiny
neviditeľné finančné operácie pre vstup Slovenska do OECD a neskôr ako členka negociačnej skupiny
pre vstup do hospodársko-menovej únie pri Európskej komisii. V rokoch 2006 – 2013 pôsobila
na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
kde hlavné ťažisko jej práce popri pedagogickej činnosti bolo zacielené na oblasť súčasnej svetovej
krízy vo vzťahu k manažérskym metódam, technikám a podobne.
Download

Prednášajúci a témy.pdf