Technický list
Premium Antifreeze Longlife
GlycoCool Premium Longlife G30 (koncentrát)
CRX674
GlycoCool Premium Longlife G30 je produkt s rovnakou špecifikáciou ako Glycoshell
Longlife. Pri všetkých typoch aplikácií, kde bol doteraz používaný alebo
doporučovaný Glycoshell Longlife je možné používať GlycoCool Longlife. Obidva
produkty sú vzájomne plne miešateľné so zachovaním záruky vysokej kvality
chladiacej zmesi.
Balenie
20-200 L
Dodávateľ
MK FLUID, s.r.o.
Jánošíkova 264/19, 010 01 Žilina
kovové sudy
Popis a vlastnosti
GlycoCool Premium Longlife je chladiaca kvapalina bez obsahu dusitanov,
amínov, fosfátov, silikátov a boritanov, vyrábaná na báze etylénglykolu,
ktorá musí byť pred použitím zriedená vodou.
GlycoCool Premium Longlife poskytuje výnimočnú ochranu voči
zamrznutiu, korózii a prehrievaniu pre všetky moderné motory a je zvlášť
vhodný pre vysokozaťažované hliníkové motory. Svojimi aktívnymi
zložkami efektívne chráni chladiacu sústavu pred koróziou a usadeninami v
chladiacom systéme, bloku motora, hlave valcov, chladiči, vodnej pumpe a
vykurovacom systéme.
GlycoCool Premium Longlife si zachováva svoju efektivitu po dlhý čas a z
tohto dôvodu je zvyčajne prvá výmena náplne odporúčaná po nie menej
ako štyroch rokoch. Napriek tomu je vždy nutné dodržiavať odporúčania
výrobcu motora.
GlycoCool Premium Longlife spĺňa alebo prekračuje požiadavky väčšiny
výrobcov motorov.
GlycoCool Premium Longlife spĺňa nasledovné OEM normy:
MAN
Mercedes- Benz
MTU
Porsche
Scania
VW/Audi/Seat/Skoda
MAN 324-SNF
DBL 7700.30, page 325.3
MTL 5048
Carrera, Boxter, Cayenne
TI 02-98 0813 T/B/M sv
TL 774-D/F
GlycoCool Premium Longlife je miešateľný s chladiacimi kvapalinami s
obsahom silikátov až do VW TL 774 C alebo VW Coolant G11, Glysantin
G48. Miešanie s chladiacimi kvapalinami s obsahom silikátov je možné len
vo výnimočných prípadoch.
Miešateľnosť
Miešanie s inými chladiacimi kvapalinami je možné len vo výnimočných
prípadoch, pretože vynikajúce vlastnosti produktu Glycocool Premium
Longlife, ako vylepšená ochrana hliníkových motorov a predĺžené výmenné
intervaly, sú dosiahnuteľné len pri čistej zmesi Glycocool Premium Longlife.
GlycoCool Premium Longlife by mal byť pred naplnením chladiaceho
systému riedený vodou* v pomere 1 : 1. Doporučený objem vo výslednej
zmesi by sa mal pohybovať v rozmedzí 30 - 50%.
* Na prípravu chladiacej zmesi použite čistú, nie príliš tvrdú vodu. Použitie
odpadovej, morskej alebo inak znečistenej vody je neprípustné.
Pri rozbore vody by nemali byť prekročené nasledovné limity:
Tvrdosť vody 0 to 20°dGH (0 – 3.6 mmol/l)
Obsak chloridov max. 100 ppm
Obsah sulfátov max. 100 ppm
V prípade, že voda prekračuje uvedené limity, mala by byť vhodným
spôsobom upravená, napríklad primiešaním čistej,destilovanej alebo
demineralizovanej vody. Týmto spôsobom je možné upraviť prekračujúce
hodnoty obsahu chloridov alebo sulfátov.
Chemické zloženie
Monoetylén glykol s inhibítormi
Vzhľad
Číra kvapalina bez obsahu pevných zložiek
Farba
Purpurová
Vlastnosti
Hustota pri 20°C
1.122 –1.125 g/cm3
DIN 51757-4
Viskozita pri 20°C
22 – 26 mm2/s
DIN 51562
Refrakcia pri 20°C
1.432 –1.436
DIN 51423
Bod varu
>160°C
ASTM D 1120
Bod vzplanutia
>120°C
DIN ISO 2592
pH hodnota
8.2 – 8.6
ASTM D 1287
Alkalická rezerva M/10 HCI
8 –11 ml
ASTM D 1121
Obsah vody
max. 3%
DIN 51777
Miešateľnosť s vodou
vo všetkých proporciách
Rozpustnosť
Miešateľnosť s tvrdou vodou bez zrážania
Stabilita
Inhibítor stability
po 168 h
bez separácie
VW TL 774 D
Stabilita s tvrdou
vodou po 10 dňoch
bez separácie
VW-PV 1426
Technické informácie
GlycoCool Longlife –
Hodnoty ochrany prd zmrznutím boli vypočítané z aritmetických hodnôt vyplývajúcich z bodu zmrznutia a
rozpustenia.
Ochrana pred zamrznutím GlycoCool Longlife
Viskozita
DIN 51562
50% s vodou
33 % s vodou
pr 0°C
8 –10 mm2/s
5 –16 mm2/s
pri 20°C
3 –15 mm2/s
2 –13 mm2/s
pri 80°C
0.9 – 1.1 mm2/s
0.6 – 0.8 mm2/s
Elektrická vodivosť
Penivosť
app. 4mS/cm, pri 23 C
30-50 vol.% s vodou
ASTM D 1125
max. 20 ml/max 5 ml
WV TL 774-D/F
Objemové zmeny gumy s bežne používanou SBR s EPDM kvalitou
80°C/168 h
50 % s vodou
0 – 3%
podobné čistej vode
Testy korózie
ASTM D 1384
Typ kovu:
typické zmeny hmotnosti
mg/coupon
limit
ASTM D 3306
meď
spájka
mosadz
oceľ
zliatiny železa
zliatiny hliníka
– 0.8
– 1.2
– 0.9
+ 0.1
+ 1.3
– 4.0
max. 10
max. 30
max. 10
max. 10
max. 10
max. 30
Typ kovu:
typické zmeny hmotnosti
mg/coupon
limit
ASTM D 3306
meď
spájka
mosadz
oceľ
zliatiny železa
zliatiny hliníka
– 2.8
– 1.7
– 1.4
– 0.3
+ 3.0
– 3.3
max. 20
max. 60
max. 20
max. 20
max. 20
max. 60
ASTM D 2570
ASTM D 2809
l
Al vodná pumpa
hodnota
ASTM D 3306
9
min. 8
typické zmeny hmotnosti
mg/cm2/týždeň
limit
ASTM D 3306
– 0.3
max. 1.0
ASTM D 4340
G AlSi6Cu4:
NF R 15-602-9
NF R 15-601
Hliník:
1.2 * 106 Ω*cm2
>106 Ω*cm2
Skladovateľnosť
GlycoCool Longlife je stabilný po dobu minimálne 3 roky v prípade, že je skladovaný vo
vzduchotesných baleniach pri maximálnej teplote 30°C. Z dôvodu možnej korózie sa
neodporúča skladovanie v galvanizovaných nádobách.
Karta bezpečnostných údajov
Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii podľa nariadenia EK 91.
Manipulcia a ochranné pomôcky
Je nutné zabezpečiť bežné opatrenia pre manipuláciu s chemikáliami. Obzvlášť je nutné
zabezpečiť dostatočné vetranie, ochranu pokožky a nosenie ochrany zraku počas celej doby
manipulácie.
Zabráňte kontaktu s pokožkou.
Poznámka
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na našich poznatkoch a skúsenostiach.
Z dôvodu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie alebo aplikácie, tieto informácie
neoslobodzujú užívateľa od zodpovednosti za vykonanie vlastných testov a skúšok ani
nevytvárajú právny základ na vyvodenie zodpovednosti za nevhodné použitie alebo vhodnosť
produktu. Povinnosťou našich odberateľov je zabezpečenie dodržania vlastníckych práv a
existujúcich právnych a legislatívnych noriem.
Download

Technický list - MK FLUID, sro